Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 117
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 117

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hihifo Mamaʻo, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 8 Siulaí 1838, ʻo kau ki he ngaahi ngāue naʻe totonu ke fai leva ʻe Uiliami Mākisi, Niueli K. Uitenī, mo ʻŌliva Kelenisā (History of the Church, 3:45–46).

1–9, ʻOku totonu ke ʻoua naʻa mānumanu ʻa e kau tamaioʻeiki ʻa e ʻEikí ki he ngaahi meʻa fakatuʻasinó, “he ko e hā ʻa e koloá ki he ʻEikí?”; 10–16, Kuo pau ke nau liʻaki ʻa e loto-siokitá, pea ʻe toki toputapu ʻenau ngaahi feilaulaú ki he ʻEikí.

1 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí ki heʻeku tamaioʻeiki ko Uiliami Mākisí pea ki heʻeku tamaioʻeiki ko Niueli K. Uitenií foki, tuku ke na fakamaau leva ʻena ngaahi meʻa fakapaʻangá pea fononga atu mei he fonua ko Ketilaní, ʻi he teʻeki ai ke u toe fekau atu ʻe au, ko e ʻEikí ʻa e ngaahi sinou ki he māmaní.

2 Tuku ke na ʻā hake, pea tutuʻu hake, pea ō mai, ʻo ʻikai tatali, he ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou fekau ia.

3 Ko ia, kapau te na tatali, ʻe ʻikai lelei ia kiate kinaua.

4 Tuku ke na fakatomala mei heʻena ngaahi angahala kotoa pē, pea mei heʻena ngaahi holi mānumanu, ʻi hoku ʻaó, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí; he ko e hā ʻa e akoloá kiate au? ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

5 Tuku ke tukuange ʻa e ngaahi koloa ʻo Ketilaní ke totongi ki he ngaahi amoʻua, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí. Tukuange ia, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, pea ʻilonga ha meʻa ʻe toé, tuku ke ʻi homou nimá ai pē ia, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

6 He ʻikai koā ʻoku ʻaʻaku ʻa e fanga manupuna ʻo e langí, pea mo e fanga ika foki ʻo e tahí, pea mo e fanga manu ʻo e ngaahi moʻungá? ʻIkai koā kuó u fakatupu ʻa e māmaní? ʻIkai koā ʻoku ou pukepuke ʻa e ngaahi aikuʻanga ʻo e ngaahi kau tau kotoa pē ʻo e ngaahi puleʻanga ʻo e māmaní?

7 Ko ia, he ʻikai koā te u ngaohi ke moto mo matala pea fua ʻo lahi ʻa e ngaahi potu alalá? ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

8 ʻIkai koā ʻoku ʻi ai ha potu ʻoku feʻunga hono lahí ʻi he ngaahi moʻunga ʻo aʻĀtama-ʻonitai-ʻĀmaní, pea ʻi he ngaahi potu tokalelei ʻo ʻOlaha bSainehaá, pe ko e cfonua naʻe nofo ai ʻa ʻĀtamá, ka ʻoku mou mānumanu ki he meʻa ʻa ia ko e kiʻi momoʻi meʻá, kae taʻetokanga ki he ngaahi meʻa mamafa angé?

9 Ko ia, mou ō mai ki heni ki he fonua ʻo hoku kakaí, ʻa ia ko Saione.

10 Tuku ke afaivelenga ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Uiliami Mākisí ʻi ha ngaahi meʻa siʻi, pea te ne hoko ko ha pule ki he meʻa lahi. Tuku ke ne pule ʻi he lotolotonga ʻo hoku kakaí ʻi he kolo ko Hihifo Mamaʻó, pea tuku ke tāpuakiʻi ʻaki ia ʻa e ngaahi tāpuaki ʻo hoku kakaí.

11 Tuku ke mā ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Niueli K. Uitenií ʻi he kautaha ʻo e kau aNikolaitaní pea mo ʻenau ngaahi anga-fakalielia bfufū kotoa pē, pea mo hono loto-siokita kotoa pē ʻi hoku ʻaó, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, pea haʻu ki he fonua ko ʻĀtama-ʻonitai-ʻĀmaní, pea hoko ko ha cpīsope ki hoku kakaí, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, ʻo ʻikai ʻi he hingoa pē ka ʻi he ngāue, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

12 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou manatuʻi ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aʻŌliva Kelenisaá; vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate ia ʻe tauhi hono hingoá ke manatua ʻi he ʻapasia mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata, ʻo taʻengata pea taʻengata, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

13 Ko ia, tuku ke ne feinga fakamātoato ki hono huhuʻi ʻo e Kau Palesiteni ʻUluaki ʻo hoku Siasí, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí; pea ʻo ka ne ka hinga, te ne toe tuʻu hake pē, koeʻuhí he ʻe toputapu ange kiate au ʻa ʻene afeilaulaú ʻi heʻene tupulakí, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

14 Ko ia, tuku ke ne haʻu fakavavevave ki heni ki he fonua ko Saioné; pea ʻi he taimi totonu ʻe ngaohi ia ke hoko ko e tangata fefakatauʻaki ki hoku hingoá, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, koeʻuhí ke ʻaonga ki hoku kakaí.

15 Ko ia, tuku ke ʻoua naʻa fehiʻa ha tangata ki heʻeku tamaioʻeiki ko ʻŌliva Kelenisaá, kae tuku ke ʻiate ia ʻa e ngaahi tāpuaki ʻo hoku kakaí ʻo taʻengata pea taʻengata.

16 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ʻa ʻeku kau tamaioʻeiki kotoa pē ʻi he fonua ko Ketilaní, ke nau manatuʻi ʻa e ʻEiki ko honau ʻOtuá, pea mo hoku falé foki, ke tauhi mo ngaohi ia ke māʻoniʻoni, pea ke kapusi ʻa e kau fetongi paʻangá ʻi hoku taimi totonu pē ʻoʻoku, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí. ʻE pehē. ʻĒmeni.