Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 117
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 117

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Far West, Missouri, ika-8 ng Hulyo 1838, hinggil sa pangunahing tungkulin nina William Marks, Newel K. Whitney, at Oliver Granger (History of the Church, 3:45–46).

  1–9, Ang mga tagapaglingkod ng Panginoon ay hindi dapat na magnasa ng mga bagay na temporal, sapagkat “ano ba ang ari-arian sa Panginoon?”; 10–16, Kanilang tatalikuran ang kaliitan ng kaluluwa, at ang kanilang mga hain ay banal sa Panginoon.

  1 Katotohanan ganito ang wika ng Panginoon sa aking tagapaglingkod na si William Marks, at gayon din sa aking tagapaglingkod na si Newel K. Whitney, ayusin nila nang mabilis ang kanilang negosyo at na maglakbay mula sa lupain ng Kirtland, bago ako, ang Panginoon, magpaulang muli ng niyebe sa lupa.

  2 Gumising sila, at bumangon, at humayo, at huwag mamalagi, sapagkat ako, ang Panginoon, ang nag-utos nito.

  3 Samakatwid, kung sila ay mamalagi hindi ito makabubuti sa kanila.

  4 Magsisi sila ng lahat ng kanilang kasalanan, at ng lahat ng kanilang kasakiman, sa harapan ko, wika ng Panginoon; sapagkat ano ba ang aari-arian para sa akin? wika ng Panginoon.

  5 Ibabayad ang lahat ng ari-arian sa Kirtland sa mga apagkakautang, wika ng Panginoon. Bitawan ang mga ito, wika ng Panginoon, at anuman ang matira, panatilihin ito sa inyong mga kamay, wika ng Panginoon.

  6 Wala ba akong mga ibon sa langit, at gayon din ng mga isda sa dagat, at mga hayop sa kabundukan? Hindi ko ba nilikha ang mundo? Hindi ko ba hawak ang akapalaran ng lahat ng hukbo ng mga bansa sa lupa?

  7 Samakatwid, hindi ko ba sisibulan at pamumulaklakin ang amapapanglaw na lugar, at mamunga nang sagana? wika ng Panginoon.

  8 Wala bang sapat na lugar sa mga bundok ng aAdan-ondi-Ahman, at sa mga kapatagan ng Olaha bShinehah, o sa clupain na kung saan nanirahan si Adan, na kayo ay magnasa ng yaong patak lamang, at pabayaan ang mas mabibigat na bagay?

  9 Samakatwid, magtungo rito sa lupain ng aking mga tao, maging sa Sion.

  10 Maging amatapat sa maliliit na bagay ang aking tagapaglingkod na si William Marks, at siya ay magiging tagapamahala sa marami. Siya ay mamumuno sa gitna ng aking mga tao sa lunsod ng Far West, at siya ay pagpapalain ng mga pagpapala ng aking mga tao.

  11 Ikahiya ni Newel K. Whitney ang pangkat ng mga aNicolaitane at ng lahat ng kanilang blihim na karumal-dumal na gawain, at ng lahat ng kanyang kaliitan ng kaluluwa sa harapan ko, wika ng Panginoon, at magtungo sa lupain ng Adan-ondi-Ahman, at maging isang cobispo sa aking mga tao, wika ng Panginoon, hindi sa pangalan kundi sa gawa, wika ng Panginoon.

  12 At muli, sinasabi ko sa inyo, naaalaala ko ang aking tagapaglingkod na si aOliver Granger; masdan, katotohanang sinasabi ko sa kanya na ang kanyang pangalan ay mapapasama sa banal na pag-aalaala sa bawat sali’t salinlahi, magpakailanman at walang katapusan, wika ng Panginoon.

  13 Samakatwid, masigasig siyang makipaglaban sa pagtubos ng Unang Panguluhan ng aking Simbahan, wika ng Panginoon; at kapag siya ay bumagsak siya ay babangong muli, sapagkat ang kanyang ahain ay mas banal sa akin kaysa sa kanyang yaman, wika ng Panginoon.

  14 Samakatwid, magtungo siya kaagad dito, sa lupain ng Sion; at sa tamang panahon siya ay gagawing mangangalakal sa aking pangalan, wika ng Panginoon, para sa kapakanan ng aking mga tao.

  15 Samakatwid walang sinumang hahamak sa aking tagapaglingkod na si Oliver Granger, bagkus ang mga pagpapala ng aking mga tao ay mapasakanya magpakailanman at walang katapusan.

  16 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, aalalahanin ng lahat ng aking tagapaglingkod sa lupain ng Kirtland ang Panginoon nilang Diyos, at gayon din ng aking bahay, pangalagaan at panatilihin itong banal, at palayasin ang mga mamamalit ng salapi sa aking takdang panahon, wika ng Panginoon. Maging gayon nga. Amen.