Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 115


Seksyon 115

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Far West, Missouri, 26 sa Abril 1838, mipahibalo sa kabubut-on sa Dios mahitungod sa pagtukod niana nga dapit ug sa balay sa Ginoo (History of the Church, 3:23–25). Kini nga pagpadayag gitumong ngadto sa tigdumala nga mga opisyal sa Simbahan.

1–4, Ang Ginoo naghatag og ngalan sa iyang simbahan Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; 5–6, Ang Zion ug ang iyang mga istaka mao ang mga dapit sa panalipod ug dangpanan alang sa mga Santos; 7–16, Ang mga Santos gisugo sa pagtukod og balay sa Ginoo didto sa Far West; 17–19, Si Joseph Smith naghupot sa mga yawe sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.

1 Sa pagkatinuod sa ingon miingon ang Ginoo nganha kaninyo, akong sulugoon aJoseph Smith, Jun., ug usab sa akong sulugoon bSidney Rigdon, ug usab sa akong sulugoon cHyrum Smith, ug sa inyong mga magtatambag kinsa mao karon, ug kinsa mao ang itudlo human niini;

2 Ug usab nganha kanimo, akong sulugoon aEdward Partridge, ug sa iyang mga magtatambag;

3 Ug usab ngadto sa akong matinud-anon nga mga sulugoon kinsa anaa sa halangdon nga konseho sa akong simbahan diha sa Zion, kay sa ingon kini pagatawgon, ug ngadto sa tanan nga mga anciano ug mga katawhan sa akong simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga nagkatibulaag sa lain nga dapit sa tibuok kalibutan;

4 Kay sa ingon ang akong asimbahan pagatawgon sa katapusan nga mga adlaw, gani bAng Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

5 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyong tanan: aTindog ug pakita aron ang inyong kahayag mao ang usa ka bsukaranan alang sa tanan nga mga nasud;

6 Ug nga ang apanagpundok sa yuta sa bZion, ug diha sa iyang mga cistaka, alang sa usa ka panalipod, ug alang sa usa ka ddangpanan gikan sa unos, ug gikan sa kaligutgut sa diha nga kini eibu-bu nga walay pagkuto diha sa tibuok yuta.

7 Himoa ang dakbayan, sa Far West, nga usa ka balaan ug gipahinungod nga yuta ngari kanako; ug kini pagatawgon nga labing balaan, kay ang yuta diin kamo nagtindog abalaan.

8 Busa, Ako nagsugo kaninyo sa apagtukod og balay ngari kanako, alang sa pagpundok sa akong mga santos, nga sila bmosimba kanako.

9 Ug himoa nga adunay usa ka sinugdanan niini nga buhat ug usa ka tukuran, ug usa ka giandam nga buhat niini nga sunod nga ting-init;

10 Ug himoa ang sinugdanan nga mahimo sa umaabut nga ikaupat nga adlaw sa Hulyo; ug gikan niini nga higayon himoa ang akong mga katawhan nga magkugi sa pagtrabaho aron sa pagtukod og balay ngadto sa akong ngalan;

11 Ug sulod sa ausa ka tuig gikan niini nga adlaw himoa sila nga magsugod pag-usab sa pagpahimutang sa tukuran sa akong bbalay.

12 Sa ingon himoa sila gikan niana nga higayon nga mokugi sa paghago hangtud nga kini mahuman, gikan sa tukuran nga bato dinha ngadto sa kinaibabwan diha niana, hangtud walay bisan unsa nga butang nga mahibilin nga wala mahuman.

13 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ayaw himoa ang akong sulugoon nga si Joseph, ni ang akong sulugoon nga si Sidney, ni ang akong sulugoon nga si Hyrum, makautang pa alang sa pagtukod og balay ngadto sa akong ngalan;

14 Apan himoa ang usa ka balay nga matukod ngadto sa akong ngalan sumala sa asumbanan diin Ako mipakita ngadto kanila.

15 Ug kon ang akong mga katawhan motukod niini nga dili subay sa sumbanan diin Ako mipakita ngadto sa ilang kapangulohan, Ako dili modawat niini diha sa ilang mga kamot.

16 Apan kon ang akong mga katawhan motukod niini subay sa sumbanan diin Ako mipakita ngadto sa ilang kapangulohan, gani ang akong sulugoon nga si Joseph ug sa iyang mga magtatambag, niana Ako modawat niini gikan sa mga kamot sa akong mga katawhan.

17 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kini mao ang akong kabubut-on nga ang dakbayan sa Far West kinahanglan tukuron sa madali pinaagi sa pagpundok sa akong mga santos;

18 Ug usab nga ang lain nga mga dapit kinahanglan itudlo nga mga aistaka diha sa mga rehiyon sa palibut, ingon nga sila mapahibalo ngadto sa akong sulugoon nga si Joseph, matag karon ug unya.

19 Kay tan-awa, Ako mag-uban kaniya, ug Ako mobalaan kaniya sa atubangan sa mga katawhan; kay ngadto kaniya Ako mohatag sa mga ayawe niini nga gingharian ug sa pagpangalagad. Bisan pa niana. Amen.