Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 111
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 111

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Seilemi, ʻi Masasuseti, ʻi he ʻaho 6 ʻAokosi 1836 (History of the Church, 2:465–466). ʻI he taimi ko ʻení naʻe fuʻu lahi ʻaupito ʻa e moʻua ʻo e kau taki ʻo e Siasí ko e tupu ʻi heʻenau ngaahi ngāue ʻi he ngāue fakafaifekaú. ʻI he fanongo ʻa e Palōfitá, Sitenei Likitoni, Hailame Sāmita, mo ʻŌliva Kautele ʻoku ʻi ai ha paʻanga lahi te nau lava ʻo maʻu ʻi Seilemi, naʻa nau fononga mei Ketilani, ʻOhaiō, ke vakaiʻi ʻa e fakamatala ko ʻení, fakataha pē mo ʻenau malanga ʻaki ai ʻa e ongoongoleleí. Naʻe fakahoko ʻe he kau tangatá ni ha ngaahi pisinisi fakasiasi pea fai mo haʻanau malanga foki. ʻI he mahino pē ʻe ʻikai te nau lava ʻo maʻu ha paʻangá, naʻa nau foki leva ki Ketilani. ʻOku hā mei he anga hono fakalea ʻo e fakahā ko ʻení ha ngaahi konga mahuʻinga ʻo e meʻa naʻe hokó.

1–5, ʻOku tokangaʻi ʻe he ʻEikí ʻa e ngaahi meʻa fakatuʻasino ʻa ʻene kau tamaioʻeikí; 6–11, Te ne fakahā ha ʻaloʻofa ki Saione mo fakahoko ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē koeʻuhi ko e lelei ʻa ʻene kau tamaioʻeikí.

1 Ko au, ko e ʻEiki ko homou ʻOtuá, ʻoku ʻikai te u koviʻia ʻi hoʻomou haʻu ʻi he fononga ko ʻení, neongo hoʻomou ngaahi fai fakavalevalé.

2 ʻOku lahi ʻeku koloa mahuʻinga ʻi he koló ni maʻamoutolu, ke ʻaonga ki Saione, mo e kakai tokolahi ʻi he kolo ko ʻení, ʻa ia te u tānaki mei ai ʻi he taimi totonú ke ʻaonga ki Saione, ʻo makatuʻunga ʻiate kimoutolu.

3 Ko ia, ʻoku ʻaonga ke mou fakamaheni ki he kau tangata ʻi he koló ni, ʻo fakatatau mo e meʻa ʻe ueʻi ʻa kimoutolu ke faí, pea fakatatau mo e meʻa ʻe tuku kiate kimoutolú.

4 Pea ʻe hokosia ʻi hono taimi totonú te u tuku ʻa e koló ni ki homou nimá, ke mou maʻu ʻa e mālohi ki ai, ʻo aʻu ki he ʻikai te nau ʻiloʻi ʻa hoʻomou ngaahi meʻa liló; pea mo hono koloá ʻi he koulá mo e silivá ʻe ʻamoutolu ia.

5 ʻOua te mou hohaʻa ki homou ngaahi amoʻuá, he te u foaki kiate kimoutolu ʻa e mālohi ke totongi ki ai.

6 ʻOua te mou hohaʻa ʻo kau ki Saione, he te u fai angaʻofa ki ai.

7 Tatali ʻi he feituʻú ni, pea ʻi he ngaahi feituʻu takatakai ki aí;

8 Pea ko e feituʻu ʻa ia ʻoku ou loto ke mou nofo aí, ko hono fakakātoá, ʻe fakamahinoʻi ia kiate kimoutolu ʻaki ʻa e amelino mo e mālohi ʻo hoku Laumālié, ʻa ia ʻe tafe atu kiate kimoutolú.

9 Te mou lava ʻo maʻu ʻa e feituʻú ni ʻi he totongi. Pea fakaʻekeʻeke faivelenga ʻo kau ki he kakai fuoloá mo kinautolu naʻa nau fokotuʻu ʻa e kolo ko ʻení;

10 He ʻoku lahi ange ʻi he koloa pē ʻe taha ʻi he koló ni maʻamoutolu.

11 Ko ia, ke mou apoto ʻo hangē ko e fanga ngata kae ʻikai fai angahala; pea te u fakamaau ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē koeʻuhi ko hoʻomou bleleí, ʻo fakatatau ki he taimi te mou lava ʻo tali ai iá. ʻĒmeni.