Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 111
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 111

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Salem, Massachusetts, ika-6 ng Agosto 1836 (History of the Church, 2:465–466). Sa panahong ito ang mga pinuno ng Simbahan ay baon sa pagkakautang dahil sa kanilang mga gawain sa ministeryo. Matapos marinig na malaking halaga ng salapi ang kanilang makukuha roon sa Salem, ang Propeta, at sina Sydney Rigdon, Hyrum Smith, at Oliver Cowdery ay naglakbay patungo roon mula sa Kirtland, Ohio, upang alamin ang pahayag na ito, kasama rin ang pangangaral ng ebanghelyo. Ang mga kapatid ay nangasiwa ng ilang bagay na nauukol sa gawain ng Simbahan at bahagyang nangaral. Nang maging maliwanag na walang salaping darating, sila ay bumalik sa Kirtland. Ilan sa kadahilanang nangingibabaw sa karanasan ay ipinahihiwatig sa mga salita ng paghahayag na ito.

  1–5, Ang Panginoon ay lumilingap sa mga temporal na pangangailangan ng kanyang mga tagapaglingkod; 6–11, Siya ay makikitungo nang may awa sa Sion at isasaayos ang lahat ng bagay para sa kabutihan ng kanyang mga tagapaglingkod.

  1 Ako, ang Panginoon ninyong Diyos, ay hindi nagagalit sa inyong paglalakbay na ito, sa kabila ng inyong mga kahangalan.

  2 Ako ay may maraming kayamanan para sa inyo sa lunsod na ito, para sa kapakanan ng Sion, at maraming tao sa lunsod na ito, ang aking titipunin sa tamang panahon para sa kapakanan ng Sion, sa pamamagitan ninyo.

  3 Samakatwid, nararapat na kayo ay makipagkilala sa mga tao sa lunsod na ito, ayon sa pag-aakay sa inyo, at ayon sa ibibigay sa inyo.

  4 At ito ay mangyayari na sa tamang panahon aking ibibigay ang lunsod na ito sa inyong mga kamay, upang kayo ay magkaroon ng kapangyarihan dito, yayamang na hindi nila malalaman ang inyong mga lihim na bahagi; at ang mga kayamanan nito na nauukol sa ginto at pilak ay mapapasainyo.

  5 Huwag balisahin ang inyong sarili tungkol sa inyong mga apagkakautang, sapagkat kayo ay aking bibigyan ng kakayahang mabayaran ang mga ito.

  6 Huwag balisahin ang inyong sarili tungkol sa Sion, sapagkat ako ay makikitungo sa kanya nang may awa.

  7 Manatili sa lugar na ito, at sa mga pook na nasa paligid;

  8 At ang lugar na kung saan nais ko kayong manatili, para sa kabuuan, ay ipaaalam sa inyo sa pamamagitan ng akapayapaan at kapangyarihan ng aking Espiritu, na dadaloy sa inyo.

  9 Ang lugar na ito ay matatamo ninyo sa pamamagitan ng pag-upa. At masigasig na magtanong hinggil sa mga naunang naninirahan at nagtatag ng lunsod na ito;

  10 Sapagkat maraming kayamanang higit pa sa isa para sa inyo sa lunsod na ito.

  11 Samakatwid, kayo ay maging amatalino gaya ng mga ahas subalit walang kasalanan; at aking isasaayos ang lahat ng bagay para sa inyong bkabutihan, kung gaano ninyo kabilis makayang matanggap ang mga yaon. Amen.