Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 11
hoko

Vahe 11

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ki hono tokoua ko Hailame Sāmitá, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi Mē 1829 (History of the Church, 1:39–46). Naʻe maʻu mai ʻa e fakahā ko ʻení ʻi he ʻŪlimí mo e Tūmemí ko e tali ki he kole mo e fehuʻi ʻa Siosefa.—ʻOku fokotuʻu mai ʻe he History of the Church naʻe maʻu ʻa e fakahā ko ʻení hili hono fakafoki mai ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné.

1–6, ʻE maʻu ʻe he kau ngāue ʻi he ngoue vainé ʻa e fakamoʻuí; 7–14, Kumi ki he potó, kalanga ʻaki ʻa e fakatomalá, falala ki he Laumālié; 15–22, Tauhi ʻa e ngaahi fekaú pea ako ʻa e folofola ʻa e ʻEikí; 23–27, ʻOua ʻe fakaʻikaiʻi ʻa e laumālie ʻo e fakahaá mo e kikité; 28–30, Ko kinautolu ʻoku nau maʻu ʻa Kalaisí ʻoku nau hoko ko e ngaahi foha ʻo e ʻOtuá.

1 ʻOku vave ke hoko mai aha ngāue maʻongoʻonga mo fakaofo ʻi he lotolotonga ʻo e fānau ʻa e tangatá.

2 Vakai, ko au ko e ʻOtuá; atokanga ki heʻeku bleá, ʻa ia ʻoku moʻui mo cmālohi, pea dmāsila ange ʻi ha heletā fakatoumata, ki hono vahevaheʻi ʻo e ngaahi hokotanga huí mo e uhó fakatouʻosi; ko ia, tokanga ki heʻeku leá.

3 Vakai, ʻoku ahina ʻa e ngoué ki he utu-taʻú; ko ia, ʻilonga ia ʻoku holi ke utú tuku ke ne ʻai ʻene hele tuʻusí ʻaki hono tūkuingatá, pea tuʻusi lolotonga ʻene kei ʻahó, koeʻuhi ke ne btokonaki maʻa hono laumālié ʻa e fakamoʻui ctaʻengatá ʻi he puleʻanga ʻo e ʻOtuá.

4 ʻIo, ʻilonga ia te ne ʻai ʻene ahele tuʻusí ʻo tuʻusí, ʻoku ui ia ʻe he ʻOtuá.

5 Ko ia, kapau te ke akole meiate au, te ke maʻu; kapau te ke tukituki, ʻe toʻo kiate koe.

6 Ko ʻeni, hangē ko hoʻo kolé, vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, tauhi ʻeku ngaahi fekaú, pea feinga ke ʻomai pea fokotuʻu ʻa e ngāue ʻo aSaioné;

7 ʻOua ʻe kumi ki he ngaahi akoloá, ka ki he bpotó, pea, vakai, ʻe fakahā ʻa e ngaahi meʻa lilo ʻa e ʻOtuá kiate koe, pea ʻe toki fakakoloaʻiaʻi koe. Vakai, ko ia ʻokú ne maʻu ʻa e moʻui taʻengatá ʻoku koloaʻia ia.

8 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, hangē ko e meʻa ʻokú ke holi ke ke maʻu meiate aú ʻe pehē ʻa hono fai kiate koé; pea kapau te ke holi ki ai, te ke hoko ko e fouʻanga ʻo hono fai ʻo ha ngāue lelei lahi ʻi he toʻu tangatá ni.

9 ʻOua ʻe alea ʻaki ha meʻa ka ko e bfakatomalá pē ki he toʻu tangatá ni. Tauhi ʻeku ngaahi fekaú, pea tokoni ʻi hono ʻomai ʻo ʻeku ngāué ʻo cfakatatau ki heʻeku ngaahi fekaú, pea ʻe tāpuakiʻi koe.

10 Vakai, ʻokú ke maʻu ha ameʻa-foaki, pe te ke maʻu ha meʻa-foaki ʻo kapau te ke kole kiate au ʻi he tui, mo e bloto-faitotonu, ʻo tui ki he māfimafi ʻo Sīsū Kalaisí, pe ʻi hoku mālohí ʻa ia ʻoku lea kiate koé;

11 He vakai, ko au ia ʻoku leá; vakai, ko au ko e amaama ʻoku ulo ʻi he fakapoʻulí, pea ʻi hoku bmālohí ʻoku ou fai ai ʻa e ngaahi leá ni kiate koé.

12 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, afalala ki he bLaumālie ko ia ʻoku tākiekina ke faileleí—ʻio, ke faitotonú, ke cʻaʻeva ʻi he dloto-fakatōkilaló, ke efakamaau māʻoniʻoní, pea ko hoku Laumālié ʻeni.

13 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, te u foaki kiate koe mei hoku Laumālié, ʻa ia ʻe afakamāmaʻi ho bʻatamaí, ʻa ia ʻe fakafonu ho laumālié ʻaki ʻa e cfiefia.

14 Pea te ke toki ʻiloʻi, pe te ke ʻiloʻi ʻi he meʻá ni, ko e ngaahi meʻa kotoa pē te ke kole kiate aú, ʻa ia ʻoku kau ki he ngaahi meʻa ʻo e amāʻoniʻoní, te ke maʻu ia ʻi hoʻo tui kiate aú.

15 Vakai, ʻoku ou fekau kiate koe, ʻoku ʻikai ʻaonga ke ke mahalo kuo ui koe ke malanga kae ʻoua kuo aui koe.

16 Tatali ʻo fuofuoloasiʻi ange, kae ʻoua ke ke maʻu ʻeku leá, ko ʻeku amaká, ko hoku siasí, pea mo ʻeku ongoongoleleí, koeʻuhi ke ke ʻiloʻi fakapapau ʻa ʻeku tokāteliné.

17 Pea vakai, ʻe toki fai kiate koe ʻo fakatatau ki hoʻo ngaahi holí, ʻio, ʻo fakatatau ki hoʻo tuí.

18 Tauhi ʻeku ngaahi fekaú; fakalongolongo pē; kumi ki hoku Laumālié;

19 ʻIo, apīkitai kiate au ʻaki ho lotó kotoa, koeʻuhi ke ke tokoni ki hono ʻomi ki he māmá ʻa e ngaahi meʻa ko ia kuo lau ki aí—ʻio, ʻa hono liliu ʻo ʻeku tohí; faʻa kātaki kae ʻoua ke ke lava ʻo fakahoko ia.

20 Vakai, ko hoʻo ngāué ʻeni, ke atauhi ʻeku ngaahi fekaú, ʻio, ʻaki ho iví ʻatamaí, mo e mālohí kotoa.

21 ʻOua ʻe feinga ke malanga ʻaki ʻa ʻeku leá, kae fuofua feinga ke amaʻu ʻeku leá, pea ʻe toki vete ho ʻeleló; pea kapau te ke loto ki ai, te ke maʻu leva ʻa hoku Laumālié pea mo ʻeku leá, ʻio ʻa e mālohi ʻo e ʻOtuá ki hono fakalotoʻi ʻo e kakaí ke tuí.

22 Kae fakalongolongo pē ʻeni; ako aʻeku lea ʻa ia kuo ʻalu atu ʻi he lotolotonga ʻo e fānau ʻa e tangatá, pea bako foki ʻa cʻeku lea ʻa ia ʻe ʻalu atu ʻi he lotolotonga ʻo e fānau ʻa e tangatá, pe ko ia ʻoku lolotonga fai hono liliú, ʻio, kae ʻoua ke ke maʻu ʻa e meʻa kotoa pē te u dtuku ki he fānau ʻa e tangatá ʻi he toʻu tangata ko ʻení, pea ʻe toki tānaki atu ki ai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē.

23 Vakai, ko aHailame koe, ko hoku foha; bkumi ki he puleʻanga ʻo e ʻOtuá, pea ʻe tānaki atu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻo fakatatau mo e meʻa ʻoku totonú.

24 aLanga ʻi heʻeku maká, ʻa ia ko ʻeku bongoongoleleí;

25 ʻOua ʻe fakaʻikaiʻi ʻa e laumālie ʻo e afakahaá, pe ko e laumālie ʻo e bkikité, he ʻe malaʻia ia ʻokú ne fakaʻikaiʻi ʻa e ongo meʻa ní;

26 Ko ia, ke ke amataʻikoloa ʻaki ia ʻi ho lotó kae ʻoua ke hokosia ʻa e taimi ʻa ia ʻe hā fakapotopoto ai kiate au ke ke toki ʻalu atu.

27 Vakai, ʻoku ou lea kiate kinautolu kotoa pē ʻoku ʻiate kinautolu ʻa e ngaahi holi leleí, pea kuo nau aʻai ʻenau hele tuʻusí ke tuʻusí.

28 Vakai, ko au ko aSīsū Kalaisi, ko e ʻAlo ʻo e ʻOtuá. Ko au ko e moʻui mo e bmaama ʻo e māmaní.

29 Ko au ia ʻa ia naʻe haʻu ki hoku kakaí, kae ʻikai maʻu au ʻe hoku kakaí;

30 Ka ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ko kinautolu kotoa pē ʻoku nau maʻu aú, te u tuku kiate kinautolu ʻa e amālohi ke hoko ko e ngaahi bfoha ʻo e ʻOtuá, ʻio kiate kinautolu ʻoku tui ki hoku hingoá. ʻĒmeni.