Szentírások
A Tan és a szövetségek 109
előző következő


109. Szakasz

Az Ohio állambeli Kirtlandben lévő templom felszentelésekor, 1836. március 27-én elmondott ima (History of the Church, 2:420–426). A próféta írásos kijelentése szerint ezt az imát kinyilatkoztatás által kapta.

1–5, A Kirtland Templom olyan helyként épült, ahová ellátogathat az Ember Fia; 6–21, Legyen az ima, a böjtölés, a hit, a tanulás, a dicsőség, a rend háza, valamint Isten háza; 22–33, Szégyenüljenek meg azok a bűnbánatot nem tartók, akik az Úr népe ellen vannak; 34–42, Menjenek el a szentek hatalommal, hogy Sionba gyűjtsék az igazlelkűeket; 43–53, Meneküljenek meg a szentek azon rettenetes dolgoktól, amelyek az utolsó napokban áradnak ki a gonoszokra; 54–58, Készüljenek fel a nemzetek, a népek és az egyházak az evangéliumra; 59–67, Váltassanak meg a zsidók, a lámániták, és egész Izráel; 68–80, Koronáztassanak meg a szentek dicsőséggel és tisztességgel, és nyerjenek örök szabadulást.

1 aKöszönet legyen nevednek, Ó Urunk, Izráel Istene, ki megtartod a bszövetséget, és irgalmat mutatsz szolgáidnak, akik teljes szívükkel egyenes derékkal járnak előtted –

2 Neked, aki megparancsoltad szolgáidnak, hogy aépítsenek házat nevednek ezen a helyen [Kirtlandben].

3 És most látod, Ó Urunk, hogy szolgáid parancsolatod szerint cselekedtek.

4 És most arra kérünk, Szent Atyánk, Jézus Krisztus nevében, aki kebled Fia, és csak az ő nevében érkezhet szabadulás az emberek gyermekeihez, arra kérünk téged, Ó Urunk, hogy afogadd el ezt a házat, kezünk, a te szolgáid kezeinek balkotását, aminek építésére parancsot adtál nekünk.

5 Mert tudod, hogy nagy megpróbáltatások közepette végeztük el ezt a munkát; és szegénységünkben adtunk javainkból, hogy aházat építsünk a te nevednek, hogy legyen olyan hely az Ember Fiának, ahol kinyilváníthatja magát a népének.

6 És azt mondtad egy akinyilatkoztatásban, amit nekünk adtál, barátaidnak szólítván minket, mondván – Hívjátok össze ünnepélyes gyülekezeteteket, amint azt megparancsoltam nektek;

7 És mivel nincs mindenkinek hite, keressetek szorgalmasan, és tanítsátok egymásnak a bölcsesség szavait; igen, keressétek ki a legjobb könyvekből a bölcsesség szavait; törekedjetek a tanulásra, méghozzá tanulmányozás és hit által is;

8 Szerveződjetek; készítsetek elő minden szükséges dolgot, és alapítsatok egy házat, méghozzá az ima házát, a böjtölés házát, a hit házát, a tanulás házát, a dicsőség házát, a rend házát, Isten házát;

9 Hogy bejöveteleitek az Úr nevében lehessenek, hogy kimeneteleitek az Úr nevében lehessenek, hogy minden üdvözlésetek az Úr nevében lehessen, a Magasságoshoz felemelt kezekkel –

10 És most, Szent Atyánk, arra kérünk, hogy segíts nekünk, népednek kegyelmeddel, amint összehívjuk ünnepélyes gyülekezetünket, hogy ez a te tiszteletedre és isteni elfogadásodra történjen;

11 Méghozzá oly módon, hogy szemedben érdemesnek találtassunk azon aígéretek beteljesedésének biztosítására, amelyeket nekünk tettél, a te népednek, a nekünk adott kinyilatkoztatásokban;

12 Hogy adicsőséged megpihenhessen népeden, valamint ezen a házon, a te házadon, amit mi most neked ajánlunk, hogy megszentelődhessen, és fel lehessen ajánlani, hogy szent lehessen, és hogy a te szent jelenléted szüntelenül e házban lehessen;

13 És hogy minden ember, aki átlépi az Úr házának küszöbét, érezhesse hatalmadat, és késztetve érezze magát annak elismerésére, hogy te megszentelted azt, és hogy az a te házad, szentségednek helye.

14 És add, Szent Atyánk, hogy mindazok, akik e házban hódolnak, a legjobb könyvekből tanulhassák a bölcsesség szavait, és hogy törekedjenek a tanulásra, méghozzá tanulmányozás és hit által is, ahogy azt megmondtad;

15 És hogy felnőhessenek tebenned, és befogadhassák a Szentlélek teljességét, és törvényeid szerint szerveződhessenek, és felkészülhessenek minden szükséges dolog elnyerésére;

16 És hogy ez a ház az ima háza, a böjtölés háza, a hit háza, a dicsőség és Isten háza lehessen, méghozzá a te házad;

17 Hogy népednek minden bejövetele ebbe a házba az Úr nevében lehessen;

18 És minden kimenetelük ebből a házból az Úr nevében lehessen;

19 És hogy minden üdvözlésük az Úr nevében lehessen, a Magasságoshoz felemelt szent kezekkel;

20 És hogy asemmi tisztátalan dolog ne kapjon engedélyt arra, hogy házadba jöjjön és beszennyezze azt;

21 És amikor néped vétkezik, bárki közülük, tartsanak gyorsan bűnbánatot és térjenek vissza hozzád, és találjanak kegyet szemedben, és állíttassanak vissza azon áldásokhoz, amiknek elrendelted azokra történő kiárasztását, akik atisztelnek téged a te házadban.

22 És arra kérünk téged, Szent Atyánk, hogy szolgáid hatalmaddal felfegyverkezve mehessenek el ebből a házból, és hogy neved rajtuk lehessen, és dicsőséged körülöttük, és rá legyenek bízva aangyalaidra;

23 És erről a helyről rendkívül nagyszerű és dicsőséges híreket vihessenek, igazságban, a föld aszéleinek, hogy tudhassák, hogy ez a te munkád, és hogy te kinyújtottad kezed, hogy beteljesítsd azt, amit a próféták szája által mondtál, az utolsó napokat illetően.

24 Arra kérünk, Szent Atyánk, honosítsd meg a népet, amely hódol és tisztességgel visel nevet és tisztet ebben a házban, a te házadban, minden nemzedékig és az örökkévalóságra;

25 Hogy ne boldoguljon semmilyen ellenük aformált fegyver; hogy aki nekik bvermet ás, az maga essen bele;

26 Hogy a gonoszság semmilyen összeesküvésének ne legyen hatalma felkelni és agyőzedelmeskedni népeden, akikre bneved reá tétetik ebben a házban;

27 És ha bármely nép felkel e nép ellen, akkor gerjedjen fel ellenük haragod;

28 És ha lesújtanak erre a népre, akkor sújts le rájuk; harcolj népedért, amint azt a csata napján tetted, hogy minden ellenségük kezéből kiszabadulhassanak.

29 Arra kérünk, Szent Atyánk, hogy szégyenítsd meg, és lepd meg, és hozz szégyent és zavart mindazokra, akik hazug beszámolókat terjesztenek el, szerte a világon, szolgád vagy szolgáid ellen, ha nem tartanak bűnbánatot, amikor az örök evangélium hirdetve lesz a fülükben;

30 És hogy minden művük semmivé legyen, és elsodorja a ajégeső, és az ítéletek, amiket haragodban küldesz rájuk, hogy vége lehessen néped elleni bhazugságaiknak és rágalmaiknak.

31 Mert te tudod, Ó Urunk, hogy szolgáid ártatlanok voltak teelőtted, amint bizonyságot tettek nevedről, és ezért szenvedték el ezeket a dolgokat.

32 Teljes és maradéktalan szabadulásért könyörgünk tehát előtted ezen aiga alól;

33 Törd le, Ó Urunk; törd le ezt szolgáid nyakáról, hatalmad által, hogy felemelkedhessünk e nemzedék közepette és elvégezhessük a munkádat.

34 Ó, Jehova, légy irgalommal e néphez, és mivel minden ember követ el abűnt, bocsásd meg néped vétkeit, és engedd, hogy örökre kitöröltessenek.

35 Add, hogy sor kerüljön szolgálattevőid afelkenésének megpecsételésére, hatalommal a magasságból.

36 Add, hogy ez beteljesüljön rajtuk, akárcsak azokon Pünkösd napján; add, hogy a anyelvek ajándéka kiáradjon népedre, méghozzá a bkettős tüzes nyelveké, valamint azok fordítása.

37 És add, hogy házadat betöltse adicsőséged, akár a sebesen száguldó erős szél.

38 Helyezd rá szolgáidra a szövetség abizonyságát, hogy amikor kimennek és hirdetik szavad, blepecsételhessék a törvényt, és előkészíthessék szentjeid szívét mindazon ítéletekre, amiket hamarosan elküldesz, haragodban, a cföld lakóira, vétkeik miatt, hogy néped ne lankadjon a gondok napján.

39 És amely városba belépnek szolgáid, és a város népe befogadja bizonyságukat, legyen ott azon a városon a te békességed és szabadításod; hogy abból a városból kigyűjthessék az igazlelkűeket, hogy azok aSionba jöhessenek, vagy annak cövekjeibe, az általad kijelölt helyekre, az örök öröm dalaival.

40 És míg ez el nem végeztetik, ne engedd, hogy ítéleteid lesújtsanak arra a városra.

41 És amely városba belépnek szolgáid, és a város népe nem fogadja be szolgáid bizonyságát, és szolgáid figyelmeztetik őket, hogy őrizzék meg magukat ettől a megátalkodott nemzedéktől, azzal a várossal történjen aszerint, amit prófétáid szája által mondtál.

42 De menekítsd ki, Ó Jehova, könyörgünk neked, szolgáidat a kezükből, és tisztítsd meg őket a vérüktől.

43 Ó, Urunk, mi nem gyönyörködünk embertársaink pusztulásában; alelkük értékes előtted;

44 Szavadnak azonban be kell teljesednie. Segíts szolgáidnak azt mondani, míg akegyelmed segíti őket: A te akaratod legyen meg, Ó Urunk, ne a miénk!

45 Tudjuk, hogy prófétáid szája által rettenetes dolgokat mondtál a gonoszokat illetően, az autolsó napokban – hogy ki fogod árasztani ítéleteidet, mérték nélkül;

46 Ezért, Ó Urunk, menekítsd meg népedet a gonoszokat érő csapásoktól; tedd lehetővé szolgáidnak a törvény lepecsételését, és a bizonyság bekötését, hogy felkészülhessenek az égetés napjára.

47 Arra kérünk, Szent Atyánk, emlékezz azokra, akiket a Missouri állambeli Jackson megye lakói kiűztek örökségük földjeiről, és törd le, Ó Urunk, a sanyargatás eme igáját, amely reájuk tétetett.

48 Tudod, Ó Urunk, hogy nagyon elnyomták és sanyargatták őket a gonosz emberek; és szívünkből gyötrelmes terheik miatt akicsordul a bánat.

49 Ó Urunk, ameddig tűröd, hogy ez a nép viselje ezt a sanyargatást, és hogy ártatlanjaik kiáltásai füledbe hatoljanak, és hogy bvérük bizonyságként felemelkedjen eléd úgy, hogy nem nyilvánítod ki bizonyságod őérettük?

50 Légy airgalommal, Ó Urunk, a gonosz csőcseléken, akik kiűzték népedet, hogy abbahagyhassák a zsákmányolást, és megbánhassák bűneiket, ha van ott bűnbánat;

51 De ha nem hajlandók erre, akkor fedd fel csupasz karod, Ó Urunk, és aváltsd meg azt, amit Sionná neveztél ki népednek.

52 És ha másképp nem lehetséges, hogy néped ügye ne valljon kudarcot előtted, gerjedjen fel haragod, és sújtson le rájuk felháborodásod, hogy kipusztuljanak, gyökér is és ág is, az ég alól;

53 De amennyiben bűnbánatot tartanak, könyörületes vagy és irgalmas, és elfordítod haragodat, amikor Felkented arcára nézel.

54 Légy irgalommal, Ó Urunk, a föld nemzeteihez; légy irgalommal országunk uralkodóihoz; honosodjanak meg örökre azok a tantételek, amelyeket atyáink oly tisztességgel és nemesen védtek meg, vagyis országunk aalkotmánya.

55 Emlékezz a királyokra, a hercegekre, a nemesekre és a föld főembereire, valamint minden népre, és az egyházakra, mind a föld szegényeire, és szűkölködőire és nyomorultjaira;

56 Hogy szívük meglágyuljon, amikor szolgáid kimennek házadból, Ó Jehova, hogy bizonyságot tegyenek a nevedről; hogy előítéleteik utat adhassanak az aigazságnak, és néped mindenki szemében kegyet találhasson;

57 Hogy a föld szélei mind tudhassák, hogy mi, a te szolgáid, ahallottuk hangodat, és hogy te küldtél minket;

58 Hogy őközülük a te szolgáid, Jákób fiai, kigyűjthessék az igazlelkűeket, hogy szent várost építsenek a te nevednek, amint azt megparancsoltad nekik.

59 Arra kérünk, jelöld ki Sionnak más acövekeit is emellett, amit már kijelöltél, hogy néped bösszegyűjtése továbbgördülhessen, nagy hatalommal és méltósággal, hogy munkád igazlelkűségben clerövidülhessen.

60 Most, Ó Urunk, ezeket a szavakat mondtuk teelőtted, azon kinyilatkoztatásokat és parancsolatokat illetően, amiket nekünk adtál, akiket a anemzsidókhoz tartozókként azonosítottál.

61 De tudod, hogy nagy szeretet van benned Jákób gyermekei iránt, akik hosszú időre szétszóródtak a hegyeken egy felhős, sötét napon.

62 Arra kérünk tehát, légy irgalommal Jákób gyermekeihez, hogy ettől az órától fogva elkezdődhessen aJeruzsálem megváltása;

63 És hogy elkezdődhessen a rabság igájának letörése aDávid házáról;

64 És aJúda gyermekei elkezdhessenek visszatérni a bföldekre, amelyeket Ábrahámnak, atyjuknak adtál.

65 És add, hogy aJákób maradékai, akiket vétkük miatt megátkoztál, és akikre lesújtottál, bmegtérjenek vad és barbár állapotukból az örök evangélium teljességéhez;

66 Hogy letehessék vért ontó fegyvereiket, és abbahagyhassák lázadásaikat.

67 És aIzráel szétszórt maradékai, akik a föld széleire űzettek, mind eljuthassanak az igazság ismeretéhez, hihessenek a Messiásban, és meg lehessen váltani őket az elnyomástól, és örvendezhessenek előtted.

68 Ó Urunk, emlékezz szolgádra, ifj. Joseph Smith-re, minden sanyargattatására és üldöztetésére – miként kötött aszövetséget bJehovával, és tett fogadalmat neked, Ó Jákób Hatalmas Istene – és a neki adott parancsolatokra, és hogy őszintén igyekezett tenni a te akaratodat.

69 Légy irgalommal, Ó Urunk, feleségén és gyermekein, hogy felmagasztosulhassanak a te színed előtt, és megőrizze őket gondoskodó kezed.

70 Légy irgalommal minden aközeli rokonukon, hogy előítéleteik széttörjenek és elsodródjanak, akárcsak az árral; hogy meg lehessen téríteni őket, és meg lehessen váltani őket Izráellel, és tudhassák, hogy te Isten vagy.

71 Emlékezz, Ó Urunk, az elnökökre, méghozzá egyházad minden elnökére, hogy a te jobb kezed felmagasztosíthassa őket, mind a családjaikkal és közeli rokonaikkal együtt, hogy nevük ne merüljön feledésbe, és örök emlékezetben maradjon nemzedékről nemzedékre.

72 Emlékezz egyházad egészére, Ó Urunk, mind a családjaikkal, és mind a közeli rokonaikkal, mind a betegeikkel és a nyomorultaikkal, mind a föld szegényeivel és szelídjeivel együtt; hogy a akirályság, amelyet kéz nélkül állítottál fel, hatalmas heggyé válhasson és az egész földet betölthesse;

73 Hogy egyházad előjöhessen a sötétség vadonjából, és atündöklően ragyoghasson, mint a hold, tisztán, mint a nap, és rettenetesen, mint egy fellobogózott hadsereg;

74 És fel lehessen ékesítve, mint a menyasszony, arra a napra, amikor felfeded a mennyeket, és a hegyeket aelolvasztod színed előtt, és a bvölgyeket magassá teszed, és az egyenetlen helyeket simává; hogy dicsőséged betölthesse a földet;

75 Hogy amikor a harsona megszólal a halottakért, afelragadtassunk a felhőben, hogy találkozzunk veled, hogy örökre az Úrral lehessünk;

76 Hogy ruházatunk tiszta lehessen, hogy az aigazlelkűség köntöseibe öltözhessünk, pálmaágakkal kezeinkben, és a bdicsőség koronájával a fejünkön, és örök cörömet arathassunk minden dszenvedésünkért.

77 Ó Urunk, Mindenható Istenünk, hallj meg minket ezekben a kéréseinkben, és válaszolj nekünk a mennyből, a te szent lakodból, ahol trónon ülsz adicsőséggel, tisztelettel, hatalommal, fenséggel, akaraterővel, fennhatósággal, igazsággal, igazságossággal, ítélkezéssel, irgalommal, és a teljesség végtelenségével, öröktől örökké.

78 Ó hallj, Ó hallj, Ó hallj meg minket, Ó Urunk! És válaszolj ezekre a kérésekre, és fogadd el ennek a háznak, kezünk munkájának neked szentelését, amit a te nevednek építettünk;

79 Valamint ezt az egyházat, hogy reá helyezd a neved. És segíts nekünk Lelked hatalmával, hogy hangunk összecsengjen azokkal a fényes, ragyogó aszeráfokkal trónod körül, amint dicséretet zengedezünk, hozsánnát énekelve Istennek és a bBáránynak!

80 És add, hogy ők, a te felkentjeid, aszabadításba öltözzenek, szentjeid pedig örömmel kiáltsanak fel. Ámen, és ámen.