Skrifterne
Lære og Pagter 109
forrige næste


Afsnit 109

Den bøn, der blev opsendt ved indvielsen af templet i Kirtland, Ohio, den 27. marts 1836. Ifølge profetens optegnelse blev denne bøn givet ham ved åbenbaring.

1-5: Templet i Kirtland blev bygget som et sted, som Menneskesønnen kunne besøge. 6-21: Det skal være et hus, der er kendetegnet ved bøn, faste, tro, undervisning, herlighed og orden, ja, et hus til Gud. 22-33: Måtte de ubodfærdige, som modarbejder Herrens folk, blive beskæmmet. 34-42: Måtte de hellige drage ud med kraft for at indsamle de retfærdige til Zion. 43-53: Måtte de hellige blive udfriet af det forfærdelige, der skal blive udøst over de ugudelige i de sidste dage. 54-58: Måtte nationer og folkeslag og kirker blive forberedt til evangeliet. 59-67: Måtte jøderne, lamanitterne og hele Israel blive genrejst. 68-80: Måtte de hellige blive kronet med herlighed og ære og opnå evig frelse.

1 Dit navn være atakket, o Herre, Israels Gud, som holder bpagt og viser barmhjertighed mod dine tjenere, der vandrer retsindigt over for dig af hele deres hjerte –

2 du, som har befalet dine tjenere at abygge et hus til dit navn på dette sted [Kirtland].

3 Og nu ser du, o Herre, at dine tjenere har efterkommet din befaling.

4 Og nu beder vi dig, hellige Fader, i Jesu Kristi, din højtelskede Søns, navn, i hvis navn alene frelse kan blive menneskenes børn til del, vi beder dig, o Herre, om at aantage dette hus, der er vore, dine tjeneres, hænders bværk, og som du befalede os at bygge.

5 For du ved, at vi har udført dette arbejde under stor modgang; og i vor fattigdom har vi givet af vort gods for at kunne bygge et ahus til dit navn, så Menneskesønnen må have et sted, hvor han kan give sig til kende for sit folk.

6 Og som du sagde i en aåbenbaring, der blev givet os, og hvori du kaldte os dine venner: Indkald jeres højtidelige forsamling, sådan som jeg har befalet jer;

7 og da ikke alle har tro, så søg flittigt, og lær hinanden visdomsord; ja, søg visdomsord i de bedste bøger; stræb efter at lære, ja, ved studium og også ved tro;

8 organiser jer, bered alt, hvad der behøves, og grundlæg et hus, ja, et bønnens hus, et fastens hus, et troens hus, et undervisningens hus, et herlighedens hus, et ordens hus, et Guds hus;

9 så det, at I træder ind, må ske i Herrens navn, så det, at I træder ud, må ske i Herrens navn, så alle jeres hilsener må ske i Herrens navn, med opløftede hænder mod den Højeste –

10 og nu, hellige Fader, beder vi dig om at bistå os, dit folk, med din nåde, når vi indkalder vor højtidelige forsamling, så det må blive gjort til din ære og til din guddommelige tilfredshed;

11 og på en sådan måde, at vi må blive fundet værdige i dine øjne til at sikre en opfyldelse af de aløfter, som du har givet os, dit folk, i de åbenbaringer, som er givet os;

12 så din aherlighed må komme ned over dit folk og over dette dit hus, som vi nu indvier til dig, så det må blive helliggjort og indviet til at være helligt, og så dit hellige nærvær bestandigt må være i dette hus;

13 og så alle mennesker, som træder over dørtærsklen til Herrens hus, må føle din kraft og føle sig nødsaget til at erkende, at du har helliggjort det, og at det er dit hus, et sted for din hellighed.

14 Og tilsted du, hellige Fader, at alle de, der tilbeder i dette hus, må blive undervist i visdomsord fra de bedste bøger, og at de må stræbe efter at lære, ja, ved studium og også ved tro, sådan som du har sagt;

15 og at de må vokse op i dig og modtage en fylde af Helligånden og blive organiseret i overensstemmelse med dine love og blive forberedt til at modtage alt, hvad der er nødvendigt;

16 og at dette hus må blive et hus kendetegnet ved bøn, et hus kendetegnet ved faste, et hus kendetegnet ved tro, et hus kendetegnet ved herlighed og Guds nærhed, ja, dit hus;

17 at hver gang dit folk træder ind i dette hus, at det da må ske i Herrens navn;

18 at hver gang de træder ud af dette hus, at det da må ske i Herrens navn;

19 og at alle deres hilsener må ske i Herrens navn, med hellige hænder, opløftet mod den Højeste;

20 og at intet aurent må få lov til at komme ind i dit hus og besmitte det;

21 og når dit folk overtræder, hvem som helst af dem, at de hurtigt må omvende sig og vende tilbage til dig og finde yndest i dine øjne og få gengivet de velsignelser, som du har bestemt til at blive udøst over dem, som aærer dig i dit hus.

22 Og vi beder dig, hellige Fader, om at dine tjenere må drage ud fra dette hus, udrustet med din kraft, og om at dit navn må være på dem og din herlighed være omkring dem og dine aengle passe på dem;

23 og at de fra dette sted i sandfærdighed må bringe overordentlig store og herlige tidender til ajordens ender, så de må vide, at dette er dit værk, og at du har udrakt din hånd for at lade det ske, som du har talt ved profeternes mund angående de sidste dage.

24 Vi beder dig, hellige Fader, om gennem alle slægtled i al evighed at grundfæste det folk, som skal tilbede og ærefuldt have ry og anseelse i dette, dit hus;

25 om at aintet våben, der smedes imod dem, skal nå sit mål; om at den, som graver en bgrav for dem, selv må falde i den,

26 om at ingen sammensværgelse af ugudelighed skal få magt til at opstå og avinde sejr over dit folk, på hvem dit bnavn skal skrives i dette hus;

27 og hvis noget folk rejser sig imod dette folk, at din vrede da må blive tændt imod dem;

28 og hvis de slår dette folk, at du da vil slå dem, at du vil kæmpe for dit folk, sådan som du gjorde på slagets dag, så de må blive udfriet af alle deres fjenders hænder.

29 Vi beder dig, hellige Fader, om at beskæmme og forbavse og om at bringe skam og forvirring over alle dem, som har udspredt løgnagtige rygter vidt omkring, over hele verden, rettet mod din tjener eller dine tjenere, hvis de ikke vil omvende sig, når det evigtvarende evangelium bliver forkyndt i deres ører;

30 og om at alle deres gerninger må blive gjort til intet og blive fejet bort af ahaglen og af de straffedomme, som du i din vrede vil sende over dem, så der må blive en ende på bløgnene og bagtalelsen rettet mod dit folk.

31 For du ved, o Herre, at dine tjenere har været uskyldige i dine øjne med hensyn til at aflægge vidnesbyrd om dit navn, for hvilket de har lidt dette.

32 Derfor bønfalder vi dig om en fuld og fuldstændig udfrielse fra at være under dette aåg;

33 bryd det, o Herre, bryd det af dine tjeneres nakke ved din magt, så vi må rejse os midt blandt denne slægt og udføre dit værk.

34 O Jahve, hav barmhjertighed med dette folk, og eftersom alle mennesker asynder, så tilgiv da dit folks overtrædelser, og lad dem blive slettet for evigt.

35 Lad asalvelsen af dine tjenere blive beseglet på dem med kraft fra det høje.

36 Lad det ske for dem, ligesom det skete for dem på pinsedagen; lad atungemålsgaven blive udøst over dit folk, ja, bkløftede tunger som af ild, samt oversættelsen deraf.

37 Og lad dit hus blive fyldt, som af et susende, mægtigt vindstød, af din aherlighed.

38 Giv dine tjenere pagtens avidnesbyrd, så de, når de drager ud og forkynder dit ord, må bforsegle loven og berede dine helliges hjerte på alle de straffedomme, som du i din vrede skal til at sende ned over cjordens indbyggere på grund af deres overtrædelser, så dit folk ikke må tabe modet på trængslens dag.

39 Og enhver by, som dine tjenere kommer ind i, og hvor folket i den by tager imod deres vidnesbyrd, lad din fred og din frelse hvile over den by, så de fra den by må kunne indsamle de retfærdige, så de må akomme til Zion, eller til hendes stave, de steder, du har udpeget, med sange om evigtvarende fryd;

40 og førend dette er udført, lad da ikke dine straffedomme falde på den by.

41 Og enhver by, som dine tjenere kommer ind i, og hvor folket i den by ikke tager imod dine tjeneres vidnesbyrd, og dine tjenere formaner dem til at redde sig fra denne genstridige slægt, lad da den by rammes af det, som du har talt ved dine profeters mund.

42 Men udfri, o Jahve, derom bønfalder vi dig, dine tjenere af deres hænder og rens dem for deres blod.

43 O Herre, vi fryder os ikke over vore medmenneskers undergang; deres asjæle er dyrebare i dine øjne;

44 men dit ord må fuldbyrdes. Hjælp dine tjenere til med din anådes bistand at kunne sige: Din vilje ske, o Herre, og ikke vor.

45 Vi ved, at du ved dine profeters mund har udtalt skrækkelige ting angående de ugudelige i de asidste dage – at du vil udøse dine straffedomme uden mål;

46 udfri derfor, o Herre, dit folk fra de ugudeliges ulykker; sæt dine tjenere i stand til at forsegle loven og binde vidnesbyrdet til, så de må være beredt til opbrændelsens dag.

47 Vi beder dig, hellige Fader, om at erindre dem, der er blevet fordrevet fra deres arvelande af indbyggerne i Jackson County, Missouri, og bryd, o Herre, dette trængselsåg, der er blevet lagt på dem.

48 Du ved, o Herre, at de er blevet undertrykt og plaget meget af ugudelige mennesker, og vort ahjerte flyder over af sorg på grund af deres tunge byrder.

49 O, Herre, ahvor længe vil du tillade, at dette folk skal udholde denne trængsel, og at råbene fra deres uskyldige skal stige op i dine ører, og at deres bblod skal stige op som et vidnesbyrd for dig, uden at du stiller dit vidnesbyrd til skue til fordel for dem?

50 Hav abarmhjertighed, o Herre, med den ugudelige pøbel, som har fordrevet dit folk, så de må holde op med at plyndre, så de må omvende sig fra deres synder, hvis der endnu findes omvendelse;

51 men hvis de ikke vil det, så blot din arm, o Herre, og agenrejs det, som du har udpeget som et Zion for dit folk.

52 Og hvis det ikke kan være anderledes, måtte din vrede da blive tændt og din harme falde på dem, så de, både rod og gren, må visne bort på jorden, for at dit folks sag ikke slår fejl over for dig,

53 men for så vidt som de vil omvende sig, da er du nådig og barmhjertig og vil bortvende din vrede, når du ser på din Salvedes ansigt.

54 Hav barmhjertighed, o Herre, med alle jordens folkeslag; hav barmhjertighed med dem, som regerer vort land; måtte de principper, som vore fædre så ærefuldt og ædelmodigt forsvarede, nemlig vort lands aforfatning, bestå for evigt.

55 Husk jordens konger, fyrster, ædle og store og alle mennesker og kirkerne, alle jordens fattige, trængende og plagede;

56 så deres hjerte må blive blødgjort, når dine tjenere drager ud fra dit hus, o Jahve, for at aflægge vidnesbyrd om dit navn, så deres fordomme må vige for asandheden, og dit folk må vinde yndest i alles øjne;

57 så alle jordens ender må vide, at vi, dine tjenere, har ahørt din røst, og at du har sendt os;

58 så dine tjenere, Jakobs sønner, blandt alle disse må kunne indsamle de retfærdige for at bygge en hellig by til dit navn, sådan som du har befalet dem.

59 Vi beder dig om at udpege andre astave for Zion foruden denne, som du har udpeget, så bindsamlingen af dit folk må skride frem med stor kraft og pragt, så dit værk må blive cfremskyndet i retfærdighed.

60 Se, disse ord, o Herre, har vi fremført over for dig angående de åbenbaringer og befalinger, som du har givet til os, der tilhører aikke-jøderne.

61 Men du ved, at du nærer en stor kærlighed til Jakobs børn, som længe har været spredt på bjergene på en overskyet og mørk dag.

62 Vi beder dig derfor om at have barmhjertighed med Jakobs børn, så aJerusalem fra denne time må begynde at blive genrejst;

63 og trældomsåget må begynde at blive brudt af aDavids hus;

64 og aJudas børn må begynde at vende tilbage til de blande, som du gav Abraham, deres fader.

65 Og udvirk, at aJakobs rest, som er blevet forbandet og slået på grund af deres overtrædelse, bliver bomvendt fra deres vilde og barbariske tilstand til det evigtvarende evangeliums fylde;

66 så de må nedlægge deres våben til blodsudgydelse og indstille deres oprør.

67 Og måtte alle aIsraels spredte rester, der er blevet fordrevet til jordens ender, komme til kundskab om sandheden, tro på Messias og blive genrejst fra undertrykkelse og fryde sig for dig.

68 O Herre, husk din tjener Joseph Smith jun. og alle hans trængsler og forfølgelser – hvordan han har asluttet pagt med bJahve og afgivet løfter til dig, o Jakobs mægtige Gud – og de befalinger, som du har givet ham, og at han oprigtigt har bestræbt sig på at gøre din vilje.

69 Hav barmhjertighed, o Herre, med hans hustru og børn, så de må blive ophøjet i din nærhed og bevaret ved din faderlige hånd.

70 Hav barmhjertighed med alle deres anærmeste pårørende, så deres fordomme må blive brudt ned og fejet bort som af en flodbølge, så de må blive omvendt og forløst sammen med Israel og vide, at du er Gud.

71 Husk, o Herre, præsidenterne, ja, alle præsidenterne i din kirke, så din højre hånd må ophøje dem sammen med alle deres familier og deres nærmeste pårørende, så deres navne må blive foreviget og holdes i evigtvarende erindring fra slægtled til slægtled.

72 Husk hele din kirke, o Herre, med alle deres familier og alle deres nærmeste pårørende, med alle deres syge og plagede, med alle jordens fattige og sagtmodige, så det arige, som du har grundlagt uden hænder, må blive et stort bjerg og opfylde hele jorden;

73 så din kirke må komme ud af mørkets ørken og stråle skøn som amånen, klar som solen og skrækindjagende som en hær under faner;

74 og blive smykket som en brud til den dag, da du skal fjerne sløret fra himlene og få abjergene til at flyde ned ved din nærhed og bdalene til at hæve sig, de ujævne steder til at blive jævne, så din herlighed må opfylde jorden;

75 så vi, når basunen lyder for de døde, må blive ataget op i skyen for at møde dig, så vi altid må være hos Herren;

76 så vore klæder må være rene, så vi må blive iklædt aretfærdighedens dragt med palmer i hænderne og herlighedens bkrone på hovedet og høste evig cglæde for alle vore dlidelser.

77 O, Herre, Gud, Almægtige, hør disse, vore bønner, og svar os fra himlen, din hellige bolig, hvor du sidder på din trone i aherlighed, ære, magt, pragt, kraft, herredømme, sandhed, retfærdighed, ret, barmhjertighed og en uendelighed af fylde fra evighed til evighed.

78 O hør, o hør, o hør os, o Herre! Og besvar disse bønner, og antag indvielsen af dette hus til dig, dette, vore hænders værk, som vi har bygget til dit navn;

79 og også denne kirke, så du sætter dit navn på den. Og hjælp os ved din Ånds kraft, så vi kan blande vore stemmer med de skinnende, strålende aserafer, som omgiver din trone, med lovprisninger og synge: Hosianna til Gud og bLammet!

80 Og lad disse, dine salvede, blive aiklædt frelse og dine hellige råbe højt af glæde. Amen og amen.