Писания
Учение и Завети 109


Раздел 109

Молитва, произнесена при освещаването на храма в Къртлънд, щата Охайо, на 27 март 1836 г. (History of the Church, 2:420–426). Според писменото свидетелство на Пророка тази молитва му е била дадена чрез откровение.

1–5, Къртлъндският храм бе построен като място, което Синът Човешки да посещава; 6–21, Той трябва да бъде дом на молитва, постене, вяра, учение, слава и ред, също и дом Божий; 22–33, Дано неразкаялите се, които се противопоставят на Господния народ, да бъдат смутени; 34–42, Дано светиите да тръгнат със сила, за да съберат праведните в Сион; 43–53, Дано светиите бъдат избавени от ужасните неща, които ще се излеят върху нечестивите в последните дни; 54–58, Дано народите, народностите и църквите бъдат подготвени за Евангелието; 59–67, Дано евреите, ламанитите и целият Израил бъдат изкупени; 68–80, Дано светиите бъдат увенчани със слава и чест, и се сдобият с вечно спасение.

1 аБлагодарности към името Ти, о, Господи, Боже Израилев, Който спазваш бзавет и показваш милост към служителите Си, които ходят праведно пред Теб от цялото си сърце,

2 Ти, Който заповяда на служителите Си да апостроят дом за името Ти на това място (Къртлънд).

3 И сега, Ти виждаш, о, Господи, че Твоите служители са сторили съобразно Твоята заповед.

4 И сега ние Те молим, Свети Отче, в името на Исус Христос, Синът на лоното Ти, единствено в чието име може да се раздава спасение на чедата човешки, ние Те молим, о, Господи, да приемеш този адом, който Ти заповяда да бъде изграден, бтворението на ръцете на нас, твоите служители.

5 Защото Ти знаеш, че ние сме извършили тази работа в голяма горест; и в състоянието на нашата бедност ние давахме от собствеността си, за да построим адом за името Ти, та Синът Човешки да може да има място да се явява на народа Си.

6 И Ти си казал в едно аоткровение, дадено на нас, като ни нарече Твои приятели, казвайки: Свикайте тържествено събрание, според както Аз съм ви заповядал.

7 И тъй като никой няма вяра, търсете усърдно и се поучавайте един друг със слова на мъдрост, да, търсете слова на мъдрост от най-добрите книги; търсете поука тъкмо чрез учение, също и чрез вяра.

8 Организирайте се; подгответе всяко нужно нещо; и основете дом, тъкмо дом на молитва, дом на постене, дом на вяра, дом на поука, дом на слава, дом на ред, дом Божий,

9 та влизанията ви да могат да бъдат в името Господне, и излизанията ви да могат да бъдат в името Господне; та всичките ви поздрави да могат да бъдат в името Господне с издигнати към Всевишния ръце.

10 И сега, Свети Отче, ние Те молим да подпомогнеш нас, Твоите люде, с Твоята благодат, за свикването на нашето тържествено събрание, за да може това да бъде сторено в Твоя чест и с Твоето божествено одобрение,

11 и по такъв начин, че да може да бъдем намерени за достойни в очите Ти да осигурим изпълнение на аобещанията, които си сторил на нас, Твоите люде, в откровенията, дадени на нас,

12 за да може аславата Ти да почива върху Твоите люде и върху този Твой дом, който ние сега Ти посветихме, за да бъде осветен и посветен като свят, и за да може святото Ти присъствие да бъде постоянно в този дом;

13 и всички хора, които ще влязат през прага на Господния дом, да могат да усетят силата Ти и се почувстват принудени да признаят, че Ти си го осветил, и че това е Твоят дом, място на святостта Ти.

14 И стори тъй, Свети Отче, че всички онези, които ще се покланят в този дом, да могат да се поучават един друг със слова на мъдрост от най-добрите книги и да могат да търсят поука тъкмо чрез учение, също и чрез вяра, както Ти си казал,

15 и да могат да израснат в Теб, и да получат пълнота на Светия Дух, и се организират според Твоите закони, и се подготвят да се сдобият с всяко нужно нещо;

16 и за да може този дом да бъде дом на молитва, дом на постене, дом на вяра, дом на слава и на Бога, тъкмо Твой дом;

17 та всичките влизания на Твоите люде в този дом да могат да бъдат в името Господне,

18 та всичките им излизания от този дом да могат да бъдат в името Господне;

19 и всичките им поздрави да могат да бъдат в името Господне, със свети ръце, издигнати към Всевишния,

20 тъй че нищо анечисто да не се допусне да влезе в дома Ти и да го оскверни.

21 И когато Твоите люде прегрешат, който и да е от тях, те трябва скоро да се покаят и да се върнат при Теб, и да намерят благоволение в очите Ти, и бъдат възвърнати към благословиите, които Ти си постановил да се излеят върху онези, които ще Те апочитат в Твоя дом.

22 И ние Те молим, Свети Отче, Твоите служители да могат да тръгнат от този дом, въоръжени със силата Ти, и името Ти да бъде над тях, и славата Ти да бъде около тях, и аангелите Ти да имат грижа за тях;

23 и от това място те да могат да оповестяват истинно извънредно велики и славни вести към акраищата на земята, тъй че да могат да узнаят, че това е Твое дело и че Ти си прострял ръката Си, за да изпълниш онова, което си изрекъл чрез устата на пророците относно последните дни.

24 Молим Ти се, Свети Отче, да укрепиш людете, които ще Ти се покланят и с чест ще поддържат име и положение в този Твой дом, през всички поколения и за вечността,

25 тъй че никакво оръжие, аскроено против тях, да не успее, тъй че, който копае бров за тях, сам да падне в него;

26 и никакви заговори на нечестивост да нямат сила да се надигнат и да анадделеят над людете Ти, на които ще бъде поставено Твоето биме в този дом,

27 и ако някои хора се надигнат против тези люде, Твоят гняв да бъде разпален срещу тях.

28 И ако те поразят тези люде, и Ти да ги поразиш; и да воюваш за людете Си, тъй както го правиш в ден на битка, за да могат те да бъдат избавени от ръцете на всичките си врагове.

29 Молим Те, Отче Свети, да смутиш, да учудиш и да доведеш до срам и объркване всички онези, които са разпространявали лъжливи слухове надалеч по света срещу Твой служител или служители, ако те не се покаят, когато вечното Евангелие им бъде оповестено в техните уши;

30 и всичките им дела да бъдат сведени до нищо, и бъдат пометени от аградушката и от възмездията, които ще пратиш върху тях в гнева Си, че да може да се сложи край на блъжите и клеветите против Твоите люде.

31 Защото Ти знаеш, о, Господи, че служителите Ти бяха невинни пред Теб, като свидетелстваха в Твое име, заради което те изстрадаха тези неща.

32 Ето защо, ние Те умоляваме за едно цялостно и пълно избавление от този ахомот.

33 Премахни го, о, Господи, премахни го от врата на Твоите служители, с Твоята сила, за да можем да се надигнем изсред това поколение и да вършим делото Ти.

34 О, Иехова, имай милост над тези люде и тъй като всички човеци агрешат, прости прегрешенията на Твоите люде и нека те бъдат изличени во веки.

35 Нека апомазването на проповедниците Ти бъде запечатано върху тях със сила свише.

36 Нека то им бъде изпълнено както за онези, в деня на Петдесятницата; нека дарът за аезици се излее върху людете Ти, тъкмо езици, които се бразделят като огнени, също и тяхното тълкуване.

37 И нека Твоят Дом бъде изпълнен със аславата Ти като с внезапен силен вятър.

38 Облечи служителите Си със асвидетелството на завета, та когато тръгнат и оповестят словото Ти, да могат да бзапечатат закона и да подготвят сърцата на Твоите светии за всички онези възмездия, които Ти ще изпратиш в гнева Си върху жителите на вземята поради техните прегрешения, за да може Твоите люде да не отслабнат в деня на нещастието.

39 И в който и град да влязат Твоите служители и хората на този град приемат тяхното свидетелство, нека мирът Ти и спасението Ти да бъдат върху този град, за да могат да отберат от този град праведните, та да могат те с песни на вечна радост да отидат в аСион или в коловете му — в местата според Твоето назначение.

40 И докато това не се изпълни, нека твоите възмездия да не падат върху този град.

41 И в който и град да влязат Твоите служители и хората на този град не приемат свидетелството на служителите Ти, и служителите Ти ги предупредят да се спасят от това извратено поколение, нека с този град бъде според това, което Ти си изрекъл чрез устата на пророците Си.

42 Но, о, Иехова, ние Те умоляваме, избави служителите Си от ръцете им и ги очисти от кръвта им.

43 О, Господи, ние не се радваме на унищожението на ближните ни, техните адуши са скъпоценни пред Теб;

44 но словото Ти трябва да бъде изпълнено. Помогни на служителите Си да кажат, подпомогнати от Твоята аблагодат: Да бъде Твоята воля, о, Господи, а не нашата.

45 Ние знаем, че Ти си казал чрез устата на пророците Си ужасни неща относно нечестивите през апоследните дни: че ще излееш възмездията Си без мяра.

46 Ето защо, о, Господи, избави людете Си от бедствието на нечестивите, позволи на служителите Си да запечатат закона и затвърдят свидетелството си, за да могат да бъдат готови за деня на изгарянето.

47 Ние Те молим, Свети Отче, да си спомниш за онези, които бяха прогонени от жителите на окръг Джаксън, щата Мисури, от земите на тяхното наследство и премахни, о, Господи, този хомот на страдание, който им е наложен.

48 Ти знаеш, о, Господи, че те бяха тежко угнетявани и подтискани от нечестивци; и сърцата ни са апреизпълнени със скръб поради тежкото им бреме.

49 О, Господи, адокога ще допускаш тези люде да понасят това страдание и виковете на невинните им да се възнасят до ушите Ти, и бкръвта им да възлиза като свидетелство пред Теб, и Ти да не сториш израз на свидетелството Си в тяхна полза?

50 Имай амилост, о, Господи, към нечестивата тълпа, която прогони Твоите люде, та да престане да граби, че да може да се покае за греховете си, ако се намери покаяние;

51 но ако тя не поиска, открий ръката Си, о, Господи, и аизкупи това, което Ти определи за Сион на людете Си.

52 И ако не може да бъде другояче, за да не се провали делото на Твоите люде пред Теб, нека гневът Ти да се разпали и Твоето негодувание падне върху нея, за да може тя да повехне под небесата — и корените, и клоните ѝ;

53 но доколкото тя се покае, Ти си жалостив и милостив, и ще отвърнеш гнева Си, щом погледнеш към лицето на Твоя Помазаник.

54 Имай милост, о, Господи, към всички народи по земята, имай милост към управниците на нашата страна; нека онези принципи, които бяха тъй почтено и благородно защитени от нашите бащи, именно аКонституцията на нашата страна, да бъдат установени во веки.

55 Спомни си царете, князете, благородниците и великите хора на земята, и всички народи, и църквите, всичките бедни, нуждаещите се и огорчените на земята,

56 за да се смекчат сърцата им, когато служителите Ти тръгнат от дома Ти, о, Иехова, за да дават свидетелство в Твое име, тъй че предразсъдъците им да могат да дадат път на аистината, а людете Ти да могат да се сдобият с благосклонност в очите на всички,

57 та всички краища на земята да узнаят, че ние, Твоите служители, сме ачули гласа Ти и че Ти си ни изпратил,

58 та от всички тях, Твоите служители, синовете Яковови, да могат да отберат праведните, за да построят един свят град за името Ти, според както Ти си им заповядал.

59 Молим Те да определиш на Сион други аколове, освен този, който си определил, та бсъбирането на Твоите люде да може да премине с голяма сила и величие, тъй че Твоето дело да може да бъде всъкратено в праведност.

60 Сега, тези слова, о, Господи, ние изрекохме пред Теб относно откровенията и заповедите, които си дал на нас, които се отъждествяваме с аезичниците.

61 Но Ти знаеш, че храниш голяма любов към чедата Яковови, които са били разпръснати по планините задълго през един облачен и мрачен ден.

62 Затова ние Те молим да се смилиш над чедата Яковови, за да може аЕрусалим да започне да се изкупва от този час;

63 и хомотът на робството да започне да се премахва от дома аДавидов,

64 и чедата на аЮда да започнат да се завръщат в бземите, които Ти даде на Авраам, техния баща.

65 Стори тъй, че аостаналите от Яков, които са били прокълнати и пометени поради своите прегрешения, да могат да бъдат бобърнати от своето диво и свирепо състояние към пълнотата на вечното Евангелие,

66 та да могат да положат оръжията си за кръвопролитие и да престанат с бунтовете си.

67 И дано всичките разпръснати останки на аИзраил, които са били пропъдени по краищата на земята, да дойдат до познанието за истината, да повярват в Месията и да бъдат изкупени от подтисничеството, и да се радват пред Теб.

68 О, Господи, спомни си за Твоя служител Джозеф Смит-младши и всички негови злощастия и гонения, как е асключил завет с бИехова и е дал обет на Теб, о, Могъщи Боже на Яков, и заповедите, които Ти си му дал, и че искрено се е стремял да върши Твоята воля.

69 Имай милост, о, Господи, към жена му и децата му, та да могат да бъдат възвисени в Твоето присъствие и бъдат предпазени от подпомагащата Ти ръка.

70 Имай милост към всички техни близки роднини, та техните предразсъдъци да могат да се премахнат и отнесат като че ли от потоп, тъй че да могат да бъдат обърнати и изкупени с Израил, и да разберат, че Ти си Бог.

71 Спомни си, о, Господи, за президентите, тъкмо за всички президенти на Твоята църква, та десницата Ти да може да ги възвиси заедно с целите им семейства и близките им роднини, тъй че имената им да пребъдат и да се помнят вечно, от поколение на поколение.

72 Спомни си за цялата Твоя църква, о, Господи, с всичките нейни семейства, и всичките им близки роднини, с всичките техни болни и нещастни, с всичките бедни и кротки на земята, тъй че ацарството, което Ти си установил неръкотворно, да може да стане една огромна планина и да изпълни цялата земя;

73 тъй че църквата Ти да може да се появи от пустошта на мрака и да засияе — красива като алуната, ясна като слънцето и страшна като войска със знамена,

74 и бъде украсена като невяста за него ден, в който Ти ще разбулиш небесата и ще сториш планините да апотекат от присъствието Ти, и бдолините да бъдат издигнати, и неравните места да станат гладки, та славата Ти да може да изпълни земята;

75 и когато тръбата затръби за мъртвите, ние да можем да бъдем аграбнати в облака, за да Те посрещнем, та да можем винаги да бъдем с Господ,

76 тъй че одеждите ни да са чисти, та да можем да се облечем с адрехи на праведност, с палмови клонки в ръцете ни и бвенци на слава на главите ни, и да пожънем вечна врадост за всички наши гстрадания.

77 О, Господи, Боже Всемогъщи, чуй ни в тези наши молби и ни отговори от небесата, Твоето свято обиталище, където Ти седиш на престола със аслава, сила, съд, почит, правосъдие, величие, мощ, господство, истина, милост и една безкрайност от пълнота, от вечност до вечност;

78 о, чуй ни, о, чуй ни, о, чуй ни, о, Господи! И отговори на тези молби, и приеми посвещаването на този дом на Теб, творението на ръцете ни, който ние сме построили за Твоето име,

79 както и тази църква, за да поставиш върху нея името Си. И помогни ни чрез силата на Твоя Дух, за да можем да присъединим гласовете си към онези светли, сияйни асерафими около престола Ти, с приветствени славословия, пеейки Осанна на Бога и бАгнеца!

80 И нека тези, които са Твоите помазани, да бъдат аоблечени със спасение и светиите Ти да викат на висок глас от радост. Амин и амин.