Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 109
hoko

Vahe 109

Ko e lotu naʻe fai ʻi hono fakatapui ʻo e temipale ʻi Ketilaní, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 27 Māʻasi 1836 (History of the Church, 2:420–426). Fakatatau ki he fakamatala naʻe hiki ʻe he Palōfitá, naʻe fakahā mai ʻa e lotu ko ʻení kiate ia ʻi ha fakahā.

1–5, Naʻe langa ʻa e Temipale Ketilaní ke hoko ko ha feituʻu ʻe hāʻele mai ki ai ʻa e Foha ʻo e Tangatá; 6–21, ʻE hoko ia ko ha fale ʻo e lotu, ʻaukai, tui, ako, nāunau, mo e maau, pea ko ha fale ʻo e ʻOtuá; 22–33, Taumaiā ke veuveuki ʻa e kau taʻe-fakatomala ʻoku nau fakafepakiʻi ʻa e kakai ʻo e ʻEikí; 34–42, ʻOfa ke ʻalu atu ʻa e Kau Māʻoniʻoni ʻi he mālohi ke tānaki mai ʻa e kau māʻoniʻoní ki Saione; 43–53, ʻOfa ke fakahaofi ʻa e Kau Māʻoniʻoní mei he ngaahi meʻa fakamamahi ʻe huaʻi hifo ki he kau fai angahalá ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí; 54–58, ʻOfa ke teuteuʻi ʻa e ngaahi puleʻangá mo e ngaahi kakaí mo e ngaahi siasí ke nau tali ʻa e ongoongoleleí; 59–67, ʻOfa ke lava ʻo huhuʻi ʻa e kau Siú, ko e kau Leimaná, mo ʻIsileli kotoa; 68–80, ʻOfa ke fakakalauni ʻaki ʻa e Kau Māʻoniʻoní ʻa e nāunau mo e lāngilangi pea nau maʻu ʻa e fakamoʻui taʻengatá.

1 aFakafetaʻi ki ho huafá, ʻe ʻEiki ko e ʻOtua ʻo ʻIsilelí, ʻa ia ʻokú ke tauhi ki he bfuakavá mo fakahā ʻa e ʻaloʻofa ki hoʻo kau tamaioʻeiki ʻa ia ʻoku ʻaʻeva ʻi he angatonu ʻi ho ʻaó ʻaki honau lotó kotoa—

2 ʻA e ʻAfiona ʻa ia kuó ke fekau ki hoʻo kau tamaioʻeikí ke alanga ha fale ki ho huafá ʻi he feituʻú ni [ko Ketilaní].

3 Pea ko ʻeni ʻokú ke ʻafioʻi, ʻe ʻEiki, kuo fai ʻe hoʻo kau tamaioʻeikí ʻo fakatatau ki hoʻo fekaú.

4 Pea ko ʻeni, ʻoku mau kole ki hoʻo ʻafió, ʻe Tamai Māʻoniʻoni, ʻi he huafa ʻo Sīsū Kalaisí, ko e ʻAlo ʻo ho fatafatá, ʻa ia ko hono huafá pē taha ʻoku lava ke foaki ai ʻa e fakamoʻuí ki he fānau ʻa e tangatá, ʻoku mau kole ki hoʻo ʻafió, ʻe ʻEiki, ke ke tali ʻa e afalé ni, ko e bngāue ʻo e nima ʻo kimautolu, ko hoʻo kau tamaioʻeikí, ʻa ia naʻá ke fekau ke mau langá.

5 He ʻokú ke ʻafioʻi kuo mau fai ʻa e ngāué ni ʻi he fuʻu faingataʻa lahi; pea ʻi heʻemau masivá kuo mau foaki mei heʻemau koloá ke langa ha afale ki ho huafá, koeʻuhí ke maʻu ha potu ʻe he Foha ʻo e Tangatá ke fakahā ai ia ki hono kakaí.

6 Pea hangē ko hoʻo folofola ʻi ha afakahā, ʻa ia naʻe fai mai kiate kimautolu, ʻo ui ai ʻa kimautolu ko ho ngaahi kaumeʻa, ʻo pehē—Mou ui haʻamou fakatahaʻanga molumalu, ʻo hangē ko ʻeku fekau kiate kimoutolú;

7 Pea koeʻuhí ʻoku ʻikai ke maʻu ʻe he kakai kotoa pē ʻa e tuí, mou fekumi faivelenga pea feakoʻiʻaki ʻiate kimoutolu ʻa e ngaahi lea ʻo e potó; ʻio, mou fekumi mei he ngaahi tohi lelei tahá ʻa e ngaahi lea ʻo e potó; mou fekumi ki he ʻiló ʻio ʻi he ako pea ʻi he tui foki;

8 Fokotuʻutuʻu ʻa kimoutolu; teuteu ʻa e meʻa ʻaonga kotoa pē, pea fokotuʻu ha fale, ʻio ko ha fale ʻo e lotu, ko ha fale ʻo e ʻaukai, ko ha fale ʻo e tui, ko ha fale ʻo e ako, ko ha fale ʻo e nāunau, ko ha fale ʻo e maau, ko ha fale ʻo e ʻOtuá;

9 Koeʻuhí ke fai hoʻomou ngaahi hū maí ʻi he huafa ʻo e ʻEikí, koeʻuhí ke fai hoʻomou ngaahi hū ki tuʻá ʻi he huafa ʻo e ʻEikí, koeʻuhí ke fai hoʻomou ngaahi fetapa kotoa pē ʻi he huafa ʻo e ʻEikí, ʻaki ʻa e ngaahi nima kuo hiki hake ki he Fungani Māʻolungá—

10 Pea ko ʻeni, ʻe Tamai Māʻoniʻoni, ʻoku mau kole ki hoʻo ʻafió ke ke tokoni mai kiate kimautolu, ko ho kakaí, ʻaki hoʻo ʻaloʻofá, ʻi heʻemau ui ke fai ʻemau fakatahaʻanga molumalú, koeʻuhí ke fai ia ki ho fakalāngilangiʻí pea ki hono tali ia ʻe hoʻo ʻafió;

11 Pea ʻi ha founga ke ʻilo ai ʻoku mau feʻunga, ʻi ho ʻaó, ke maʻu ʻa hono fakahoko ʻo e ngaahi atalaʻofa ʻa ia kuó ke fai kiate kimautolu, ko ho kakaí, ʻi he ngaahi fakahā kuo fai mai kiate kimautolú;

12 Koeʻuhí ke ʻalu hifo ʻa ho anāunaú ʻo nofoʻia ʻa ho kakaí, pea ʻi he falé ni ko e fale ʻoʻoú, ʻa ia ʻoku mau fakatapuí ni kiate koe, koeʻuhí ke fakamāʻoniʻoniʻi mo fakatapui ia ke toputapu, pea ke ʻafio ʻa ho lotolotonga toputapú ʻi he falé ni maʻu ai pē;

13 Pea ko e kakai kotoa pē ʻe hū ʻi he hūʻanga ʻo e fale ʻo e ʻEikí te nau ongoʻi ʻa ho mālohí, pea ongoʻi hono ueʻi ʻa kinautolu ke fakamoʻoni kuó ke fakatapui ia, pea ko ho fale ia, ko ha potu ʻo hoʻo māʻoniʻoní.

14 Pea taumaiā ke ke finangalo, ʻe Tamai Māʻoniʻoni, ko kinautolu kotoa pē ʻe lotu ʻi he fale ko ʻení ʻe akonakiʻi ʻa kinautolu kotoa pē ʻi he ngaahi lea ʻo e potó mei he ngaahi tohi lelei tahá, pea ke nau fekumi ki he potó ʻio ʻi he ako, pea ʻi he tui foki, ʻo hangē ko hoʻo folofolá;

15 Pea ke nau tupu hake ʻi hoʻo ʻafió, ʻo maʻu ʻa hono kakato ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní, pea fokotuʻutuʻu ʻa kinautolu ʻo fakatatau ki hoʻo ngaahi fonó, pea teuteuʻi ʻa kinautolu ke maʻu ʻa e ngaahi meʻa ʻaonga kotoa pē;

16 Pea ke hoko ʻa e falé ni ko ha fale ʻo e lotu, ko ha fale ʻo e ʻaukai, ko ha fale ʻo e tui, ko ha fale ʻo e nāunau pea ʻo e ʻOtuá, ʻio ko ho fale;

17 Koeʻuhí ke fai ʻa e ngaahi hū mai kotoa pē ʻa ho kakaí, ki he fale ní, ʻi he huafa ʻo e ʻEikí;

18 Koeʻuhí ke fai ʻa ʻenau ngaahi hū ki tuʻa kotoa pē mei he fale ní ʻi he huafa ʻo e ʻEikí;

19 Pea ke fai ʻa ʻenau ngaahi fetapa kotoa pē ʻi he huafa ʻo e ʻEikí, ʻaki ʻa e ngaahi nima māʻoniʻoni, kuo hiki hake ki he Fungani Māʻolungá;

20 Pea ke ʻoua naʻa tuku ha meʻa ataʻemaʻa ke hū ki ho falé ke ʻuliʻi ia;

21 Pea ko e taimi ʻe maumau-fono ai ʻa ho kakaí, ha taha pē ʻiate kinautolu, ke nau fakatomala fakatoʻotoʻo pea tafoki mai ki hoʻo ʻafió, ʻo ʻiloʻi ʻa e ʻofa ʻi ho ʻaó, pea fakafoki ʻa kinautolu ki he ngaahi tāpuaki kuó ke tuʻutuʻuni ke lilingi hifo kiate kinautolu ʻe aʻapasia ki hoʻo ʻafió ʻi ho falé.

22 Pea ʻoku mau kole ki hoʻo ʻafió, ʻe Tamai Māʻoniʻoni, ke ʻalu atu ʻa hoʻo kau tamaioʻeikí mei he falé ni kuo fakamahafu ʻa kinautolu ʻaki ho mālohí, pea ke ʻiate kinautolu ʻa ho huafá, pea ke takatakai ʻiate kinautolu ʻa ho nāunaú, pea ke tokangaʻi ʻa kinautolu ʻe hoʻo kau aʻāngeló;

23 Pea ke nau ʻoatu mei he potú ni ʻa e ngaahi fuʻu ongoongo lalahi mo nāunauʻia, ʻi he moʻoní, ʻo aʻu ki he ngaahi angataʻanga ʻo e māmaní, koeʻuhí ke nau ʻiloʻi ko hoʻo ngāué ʻeni, pea kuo mafao mai ho toʻukupú, ke fakahoko ʻa e meʻa naʻá ke folofola ʻaki ʻi he ngutu ʻo e kau palōfitá, ʻo kau ki he ngaahi ʻaho fakaʻosí.

24 ʻOku mau kole ki hoʻo ʻafió, ʻe Tamai Māʻoniʻoni, ke ke fokotuʻu maʻu ʻa e kakai ʻa ia ʻe lotu, mo maʻu ha hingoa mo ha tuʻunga ongoongolelei ʻi he falé ni ʻoʻoú, ʻo aʻu ki he ngaahi toʻu tangata kotoa pē pea ki he taʻengatá;

25 Koeʻuhí ke ʻoua naʻa ʻaonga ha mahafu tau kuo angaohi ke tauʻi ʻa kinautolu; pea ko ia ia ʻe keli ha bluo kiate kinautolú ke ne tō ai pē ia;

26 Koeʻuhí ke ʻoua naʻa maʻu ha mālohi ʻe ha kautaha ʻo e fai angahalá ke tuʻu hake ʻo aikunaʻi ʻa ho kakai ʻa ia ʻe ʻai ki ai ʻaho bhuafá ʻi he fale ní;

27 Pea kapau ʻe tuʻu ha kakai ki he kakaí ni, ke tupu hake ʻa ho houhaú kiate kinautolu;

28 Pea kapau te nau taaʻi ʻa e kakaí ni, ke ke taaʻi ʻa kinautolu; ke ke tau maʻa ho kakaí ʻo hangē ko e meʻa naʻá ke fai ʻi he ʻaho ʻo e taú, koeʻuhí ke fakahaofi ʻa kinautolu mei he nima ʻo honau ngaahi filí kotoa pē.

29 ʻOku mau kole ki hoʻo ʻafió, ʻe Tamai Māʻoniʻoni, ke ke veuveuki, mo fakaʻohovaleʻi, pea fakamaaʻi mo ngaohi ke puputuʻu, ʻa kinautolu kotoa pē ʻa ia kuo nau fakamafola holo ʻa e ngaahi ongoongo loi ʻi he māmaní, ʻo fakafili ki hoʻo tamaioʻeikí pe ko hoʻo kau tamaioʻeikí, ʻo kapau ʻe ʻikai te nau fakatomala, ʻo ka malanga ʻaki ʻa e ongoongolelei taʻengatá ʻi honau telingá;

30 Pea ko ʻenau ngaahi ngāue kotoa pē ke ngaohi ia ke taʻeʻaonga, pea ke tafiʻi atu ia ʻe he aʻuha maká, pea ʻe he ngaahi tautea te ke fekauʻi atu kiate kinautolu ʻi ho houhaú, koeʻuhi ke fakangata ʻa e ngaahi bloí mo e ngaahi lauʻikovi ki ho kakaí.

31 He ʻokú ke ʻafioʻi, ʻe ʻEiki, kuo taʻehalaia ʻa hoʻo kau tamaioʻeikí ʻi ho ʻaó ʻi he fakamoʻoniʻi ʻa ho huafá, ʻa ia kuo tupu ai ʻenau kātakiʻi ʻa e ngaahi meʻá ni.

32 Ko ia, ʻoku mau tautapa ʻi ho ʻaó ki hano fakahaofi kakato mo fakaʻaufuli ʻa kimautolu mei he ahaʻamongá ni;

33 Toʻo atu ia, ʻe ʻEiki; toʻo atu ia mei he kia ʻo hoʻo kau tamaioʻeikí, ʻi ho mālohí, koeʻuhí ke mau tuʻu hake ʻi he lotolotonga ʻo e toʻu tangata ko ʻení ʻo fai hoʻo ngāué.

34 ʻE Sihova, ʻaloʻofa mai ki he kakaí ni, pea koeʻuhí ʻoku afai angahala ʻa e kakai kotoa pē ke ke fakamolemoleʻi ʻa e ngaahi maumau-fono ʻa ho kakaí, pea tuku ke toʻo atu ia ʻo taʻengata.

35 Tuku ke fakamaʻu ʻa e apani ʻo hoʻo kau faifekaú kiate kinautolu ʻaki ʻa e mālohi mei ʻolunga.

36 Tuku ke fakahoko ia kiate kinautolu, ʻo hangē ko ia naʻe fai kiate kinautolu ʻi he ʻaho ʻo e Penitekosí; tuku ke lilingi hifo ʻa e meʻa-foaki ʻo e lea ʻi he ngaahi alea kehekehé ki ho kakaí, ʻio ʻa e ngaahi bʻelelo mangamanga ʻo hangē ko e afí, pea mo hono fakamatalaʻi ʻo iá.

37 Pea tuku ke fakafonu ʻa ho falé ʻaki ʻa ho anāunaú, ʻo hangē ko ha tuʻoni matangi mālohí.

38 ʻAi ki hoʻo kau tamaioʻeikí ʻa e afakamoʻoni ʻo e fuakavá, koeʻuhí ka nau ka ʻalu atu ʻo malanga ʻaki ʻa hoʻo folofolá ke nau bfakamaʻu ʻa e fonó, pea teuteuʻi ʻa e loto ʻo hoʻo kau māʻoniʻoní ki he ngaahi tautea kotoa ʻa ia ʻoku ʻamanaki ke ke ʻomai, ʻi ho houhaú, ki he kakai ʻo e cmāmaní, koeʻuhi ko ʻenau ngaahi maumau-fonó, koeʻuhí ke ʻoua naʻa pongia ʻa ho kakaí ʻi he ʻaho ʻo e faingataʻá.

39 Pea ʻilonga ha kolo ʻe hū ki ai ʻa hoʻo kau tamaioʻeikí, pea tali ʻe he kakai ʻo e kolo ko iá ʻa ʻenau fakamoʻoní, tuku ke ʻi he kolo ko iá ʻa hoʻo melinó mo hoʻo fakamoʻuí; koeʻuhí ke nau tānaki mei he kolo ko iá ʻa e kau māʻoniʻoní, koeʻuhí ke nau ō mai ki aSaione, pe ki hono ngaahi siteikí, ʻa e ngaahi potu kuó ke tuʻutuʻuní, ʻi he ngaahi hiva ʻo e fiefia taʻengata;

40 Pea ʻoua ʻe tuku ke tō ʻa hoʻo ngaahi tauteá ki he kolo ko iá, kae ʻoua ke fakahoko ʻeni.

41 Pea ʻilonga ha kolo ʻe hū ki ai ʻa hoʻo kau tamaioʻeikí, pea ʻikai tali ʻe he kakai ʻo e kolo ko iá ʻa e fakamoʻoni ʻa hoʻo kau tamaioʻeikí, pea lea fakatokanga ʻa hoʻo kau tamaioʻeikí kiate kinautolu ke nau fakahaofi ʻa kinautolu mei he toʻu tangata angakoví ni, tuku ke hoko ki he kolo ko iá ʻo fakatatau ki he meʻa kuó ke folofola ʻaki ʻi he ngutu ʻo hoʻo kau palōfitá.

42 Ka ʻoku mau kole ki hoʻo ʻafió, ʻe Sihova, ke ke fakahaofi ʻa hoʻo kau tamaioʻeikí mei honau nimá, pea fakamaʻa ʻa kinautolu mei honau totó.

43 ʻE ʻEiki, ʻoku ʻikai te mau fiefia ʻi he fakaʻauha ʻo homau kāingá; ʻoku mahuʻinga ʻa honau alaumālié ʻi ho ʻaó;

44 Ka kuo pau ke fakahoko ʻa hoʻo folofolá. Tokoniʻi ʻa hoʻo kau tamaioʻeikí ke nau lea ʻo pehē, ʻi he tokoni mai kiate kinautolu ʻa hoʻo aʻaloʻofá: Ke fai pē ʻa ho finangaló, ʻe ʻEiki, kae ʻikai ko homau lotó.

45 ʻOku mau ʻilo kuó ke folofola mai ʻi he ngutu ʻo hoʻo kau palōfitá ʻaki ʻa e ngaahi meʻa fakailifia ʻo kau ki he kau fai angahalá, ʻi he ngaahi ʻaho afakaʻosí—ʻo pehē te ke lilingi atu ʻa hoʻo ngaahi tauteá ʻo taʻe-fakangatangata;

46 Ko ia, ʻe ʻEiki, fakahaofi ʻa ho kakaí mei he fakatuʻutāmaki ʻo e kau fai angahalá; tuku ʻa hoʻo kau tamaioʻeikí ke nau fakamaʻu ʻa e fonó, pea nonoʻo fakataha ʻa e fakamoʻoní, koeʻuhí ke teuteuʻi ʻa kinautolu ki he ʻaho ʻo e tutú.

47 ʻOku mau kole ki hoʻo ʻafió, ʻe Tamai Māʻoniʻoni, ke ke manatuʻi ʻa kinautolu kuo tuli ʻe he kakai ʻo e Vahefonua ko Siakisoní, ʻi Mīsuli, mei he ngaahi fonua ʻo honau tofiʻá, pea toʻo atu, ʻe ʻEiki, ʻa e haʻamongá ni ʻo e mamahi ʻa ia kuo hilifaki kiate kinautolú.

48 ʻOkú ke ʻafioʻi, ʻe ʻEiki, kuo fuʻu ngaohikovia mo fakamamahiʻi ʻa kinautolu ʻe he kau tangata fai angahala; pea ʻoku atafe atu ʻa homau lotó ʻi he mamahi koeʻuhi ko ʻenau ngaahi kavenga fakamamahí.

49 ʻE ʻEiki, ʻe afēfē hono fuoloa ʻo hoʻo tuku ke kātakiʻi ʻe he kakaí ni ʻa e mamahí ni, pea ke ʻalu hake ʻa e ngaahi tangi ʻa ʻenau kau taʻehalaiá ki ho telingá, pea ʻalu hake ʻa honau btotó ko e fakamoʻoni ʻi ho ʻaó, ʻo ʻikai te ke fakahā ʻa hoʻo fakamoʻoní koeʻuhi ko kinautolu?

50 aʻAloʻofa mai, ʻe ʻEiki, ki he kau fakatanga fai angahala ʻa ia kuo nau tuli ʻa ho kakaí, koeʻuhí ke nau tuku ʻa e vete ʻo e koloá, koeʻuhí ke nau fakatomala mei heʻenau ngaahi angahalá ʻo kapau ʻe ala maʻu ʻa e fakatomalá;

51 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te nau fai pehē, fakahā ʻa ho toʻukupu, ʻe ʻEiki, pea ahuhuʻi ʻa e fonua naʻá ke tuʻutuʻuni ke hoko ko ha Saione ki ho kakaí.

52 Pea kapau ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha toe founga kehe, ka ko e meʻá ke ʻoua naʻa iku noa ʻa e ngāue ʻa ho kakaí ʻi ho ʻaó pea ke tupu ʻa ho houhaú, pea tō atu ʻa hoʻo tuputāmakí kiate kinautolu, koeʻuhí ke nau ʻauʻauha atu, ʻa e aká pea mo e tefitó fakatouʻosi, mei he lalo langí;

53 Ka ʻo kapau te nau fakatomala, ʻokú ke angaʻofa mo ʻaloʻofa, pea te ke lolou atu ʻa ho houhaú ʻo ka ke ka ʻafio ki he fofonga ʻo hoʻo Tokotaha kuo Paní.

54 Ke ke ʻaloʻofa, ʻe ʻEiki, ki he ngaahi puleʻanga kotoa pē ʻo e māmaní; ke ke ʻaloʻofa ki he kau pule ʻo homau fonuá; fakatauange ke fokotuʻu maʻu ʻo taʻengata ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ko ia naʻe maluʻi ʻe heʻemau ngaahi tamaí ʻi he angatonu mo e loto-mateaki lahí, ʻa ia ko e aKonisitūtone ʻo homau fonuá.

55 Manatuʻi ʻa e ngaahi tuʻí, mo e kau pilinisí, mo e houʻeikí, pea mo e kakai māʻolunga ʻo e māmaní, pea mo e kakai kotoa pē, pea mo e ngaahi siasí, ʻa e kakai masivá mo e paea kotoa pē, mo e kakai faingataʻaʻia ʻo e māmaní;

56 Koeʻuhí ke fakamolū ʻa honau lotó ʻo ka ʻalu atu ʻa hoʻo kau tamaioʻeikí mei ho falé, ʻe Sihova, ke fakamoʻoni ki ho huafá; koeʻuhí ke vaivai ʻa honau loto-tāufehiʻá ki he amoʻoní, pea ʻofeina ʻa ho kakaí ʻi he ʻao ʻo e kakai kotoa pē;

57 Koeʻuhí ke ʻiloʻi ʻe he ngaahi ngataʻanga kotoa pē ʻo e māmaní ko kimautolu, ʻa hoʻo kau tamaioʻeikí, kuo mau afanongo ki ho leʻó, pea kuó ke fekauʻi ʻa kimautolu;

58 Koeʻuhí ke lava, ʻe hoʻo kau tamaioʻeikí, ʻa ia ko e ngaahi foha ʻo Sēkopé, ʻo tānaki meiate kinautolú ni kotoa pē ʻa e kau māʻoniʻoní koeʻuhi ke langa hake ha kolo māʻoniʻoni ki ho huafá, ʻo hangē ko hoʻo fekau kiate kinautolú.

59 ʻOku mau kole ki hoʻo ʻafió ke ke vaheʻi ki Saione ha ngaahi siteiki kehe mei he asiteikí ni ʻa ia kuó ke filí, koeʻuhí ke hokohoko atu ai pē ʻa hono btānaki ʻo ho kakaí ʻi he mālohi mo e ngeia lahi, koeʻuhí ke cfakanounouʻi ʻa hoʻo ngāué ʻi he māʻoniʻoni.

60 Ko ʻeni, ko e ngaahi leá ni, ʻe ʻEiki, kuo mau lea ʻaki ʻi ho ʻaó, ʻo kau ki he ngaahi fakahā mo e ngaahi fekau kuó ke fai kiate kimautolú, ʻa ia ʻoku mau kau ki he kau aSenitailé.

61 Ka ʻokú ke ʻafioʻi ʻoku lahi ʻa hoʻo ʻofa ki he fānau ʻa Sēkopé, ʻa ia kuo fakamoveteveteʻi ʻi he ngaahi moʻungá ʻo fuoloa, ʻi ha ʻaho ʻaoʻaofia mo fakapoʻuli.

62 Ko ia ʻoku mau kole ki hoʻo ʻafió ke ke ʻaloʻofa ki he fānau ʻa Sēkopé, koeʻuhí ke kamata hono huhuʻi ʻo aSelūsalema, ʻo fai atu mei he houa ko ʻení;

63 Pea ke kamata ke toʻo atu ʻa e haʻamonga ʻo e nofo pōpulá mei he fale ʻo aTēvitá;

64 Pea kamata ke foki ʻa e fānau ʻa aSiutá ki he ngaahi bfonua ʻa ia naʻá ke foaki kia ʻĒpalahame, ko ʻenau tamaí.

65 Pea pule ke aliliu ʻa e ngaahi btoenga ʻo e hako ʻo Sēkope, ʻa ia kuo fakamalaʻiaʻi mo teʻia koeʻuhi ko ʻenau maumau-fonó, mei honau anga-hehengi mo anga-fitaʻá ki hono kakato ʻo e ongoongolelei taʻengatá;

66 Koeʻuhí ke nau tuku hifo ʻenau ngaahi mahafu tau ʻo e lilingi totó, pea tuku ʻenau ngaahi angatuʻú.

67 Pea taumaiā ke toe maʻu ʻa e ʻilo ki he moʻoní ʻe he ngaahi toenga kotoa ʻo aʻIsileli kuo fakamoveteveteʻí, ʻa ia kuo tuli atu ki he ngaahi ngataʻanga ʻo e māmaní, pea nau tui ki he Mīsaiá, pea huhuʻi ʻa kinautolu mei he ngaohikoviá, pea nau fiefia ʻi ho ʻaó.

68 ʻE ʻEiki, ke ke manatuʻi ʻa hoʻo tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, pea mo ʻene ngaahi mamahí mo hono ngaahi fakatangaʻi kotoa pē—ʻa e anga ʻo ʻene afuakava mo bSihová, mo fakapapau ki hoʻo ʻafió, ko e ʻOtua Māfimafi ʻo Sēkopé—pea mo e ngaahi fekau ʻa ia kuó ke fai kiate iá, pea kuó ne feinga fakamātoato ke fai ho finangaló.

69 ʻAloʻofa mai, ʻe ʻEiki, ki hono malí mo e fānaú, koeʻuhí ke hakeakiʻi ʻa kinautolu ʻi ho ʻaó, pea maluʻi ʻa kinautolu ʻe ho toʻukupu ʻaloʻofá.

70 ʻAloʻofa ki honau ngaahi fāmili aofi kotoa pē, koeʻuhí ke taʻofi ʻa ʻenau ngaahi tāufehiʻá pea tafiʻi atu ia ʻo hangē ko hano fai ia ʻaki ha lōmakí; koeʻuhí ke fakalotuʻi mo huhuʻi ʻa kinautolu fakataha mo ʻIsileli, ʻo ʻiloʻi ko e ʻOtuá koe.

71 Manatuʻi, ʻe ʻEiki, ʻa e kau palesitení, ʻio ʻa e kau palesiteni kotoa pē ʻo ho siasí, koeʻuhí ke hanga ʻe ho toʻukupu toʻomataʻú ʻo hakeakiʻi ʻa kinautolu, fakataha mo honau ngaahi fāmilí, mo honau ngaahi fāmili ofi kotoa pē, koeʻuhí ke fakatolonga ʻa honau ngaahi hingoá pea manatuʻi ʻo taʻengata mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata.

72 Manatuʻi ʻa ho siasí kotoa, ʻe ʻEiki, fakataha mo honau ngaahi fāmilí kotoa, mo honau ngaahi fāmili ofi kotoa pē, mo honau kau mahaki mo e faingataʻaʻia kotoa pē, fakataha mo e masiva mo e angamalū kotoa pē ʻo e māmaní; koeʻuhí ke hoko ʻa e apuleʻanga kuó ke fokotuʻu taʻekau ai ha nimá, ko ha fuʻu moʻunga lahi pea fakafonu ʻa e māmaní kotoa pē;

73 Koeʻuhí ke haʻu ʻa ho siasí mei he feituʻu maomaonganoa ʻo e fakapoʻulí, pea ulo atu ʻo fakaʻofoʻofa ʻo hangē ko e amāhiná, pea ʻasinisini ʻo hangē ko e laʻaá, pea fakailifia ʻo hangē ko ha kau tau ʻoku toʻo ʻa e ngaahi fuka;

74 Pea teuteuʻi ia ʻo hangē ko ha taʻahine taʻane ki he ʻaho ko ia te ke tatala ai ʻa e pūloú mei he ngaahi langí, pea pule ke atafe hifo ʻa e ngaahi moʻungá ʻi ho ʻaó, pea hakeakiʻi ʻa e ngaahi bteleʻá, pea fakatokaleleiʻi ʻa e ngaahi potu tokakoví; koeʻuhí ke fakafonu ʻe ho nāunaú ʻa e māmaní;

75 Koeʻuhí ʻo ka ifiʻi ʻa e talupité ki he kakai pekiá, ke atoʻo hake ʻa kimautolu ki he ʻaó ke fakafetaulaki ai ki hoʻo ʻafió, koeʻuhí ke mau ʻi he ʻEikí ʻo taʻengata;

76 Koeʻuhí ke maʻa ʻa homau ngaahi kofú, koeʻuhi ke fakakofuʻi ʻaki ʻa kimautolu ʻa e ngaahi apulupulu ʻo e māʻoniʻoni, mo e ngaahi vaʻa paame ʻi homau nimá, pea mo e ngaahi bkalauni ʻo e nāunau ʻi homau ʻulú, pea utu ʻa e cfiefia taʻengata ki heʻemau ngaahi dmamahi kotoa pē.

77 ʻE ʻEiki ko e ʻOtua Māfimafí, ʻafio mai kiate kimautolu ʻi heʻemau ngaahi kolé ni, pea tali ʻa kimautolu mei he langí, ko ho ʻafioʻanga toputapú, ʻa ia ʻokú ke ʻafio ai kuo fakakalauni ʻaki ʻa e anāunau, lāngilangi, mālohi, ngeia, māfimafi, pule aoniu, moʻoni, fakamaau totonu, fakamaau, ʻaloʻofa, pea mo e fonu taʻe-fakangatangata mei he taʻengatá ki he taʻengatá.

78 ʻAfio mai, ʻafio mai, ʻafio mai kiate kimautolu, ʻe ʻEiki! Pea tali ʻa e ngaahi tautapá ni, pea tali ʻa hono fakatapui ʻo e falé ni ki hoʻo ʻafió, ko e ngāue ʻa homau nimá, ʻa ia kuo mau langa ki ho huafá;

79 Pea mo e siasí ni foki, ke ʻai ki ai ʻa ho huafá. Pea tokoniʻi ʻa kimautolu ʻaki ʻa e mālohi ʻo ho Laumālié, ke mau fakatahaʻi homau leʻó mo e leʻo ʻo e kau aʻāngelo ko ia ʻoku ngingila mo fetapaki mo tuʻu takatakai ʻi ho taloní, ʻaki ʻa e ngaahi mavava ʻo e fakafetaʻi, ʻo hiva Hōsana ki he ʻOtuá pea mo e bLamí!

80 Pea tuku ke afakakofuʻi ʻa kinautolú ni, ko hoʻo kau paní, ʻaki ʻa e fakamoʻui, pea kalanga leʻo-lahi ʻa hoʻo kau māʻoniʻoní ʻi he fiefia. ʻĒmeni, pea ʻĒmeni.