Mga Banal na Kasulatan
Ang Doktrina at mga Tipan 109
nauna susunod

Bahagi 109

Panalangin na inihandog sa paglalaan ng templo sa Kirtland, Ohio, ika-27 ng Marso 1836 (History of the Church, 2:420–426). Ayon sa sinulat na paglalahad ng Propeta, ang panalanging ito ay ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng paghahayag.

1–5, Ang Templo ng Kirtland ay ginawa bilang isang lugar na dadalawin ng Anak ng Tao; 6–21, Ito ay magiging isang tahanan ng panalangin, pag-aayuno, pananampalataya, pag-aaral, kaluwalhatian, at kaayusan, at isang bahay ng Diyos; 22–33, Nawa ang mga hindi nagsisisi na sumasalungat sa mga tao ng Panginoon ay malito; 34–42, Nawa ang mga Banal ay humayo sa kapangyarihan upang tipunin ang mabubuti sa Sion; 43–53, Nawa ang mga Banal ay maligtas mula sa mga kakila-kilabot na bagay na ibubuhos sa masasama sa mga huling araw; 54–58, Nawa ang mga bansa at tao at simbahan ay maging handa para sa ebanghelyo; 59–67, Nawa ang mga Judio, ang mga Lamanita, at buong Israel ay matubos; 68–80, Nawa ang mga Banal ay maputungan ng kaluwalhatian at karangalan at matamo ang walang hanggang kaligtasan.

1 aSalamat sa inyong pangalan, O Panginoong Diyos ni Israel, na siyang tumutupad sa btipan at nagpapakita ng awa sa inyong mga tagapaglingkod na lumalakad nang matwid sa harapan ninyo, nang buo nilang puso—

2 Kayo na siyang nag-utos sa inyong mga tagapaglingkod na amagtayo ng isang bahay sa inyong pangalan sa pook na ito [Kirtland].

3 At ngayon inyong namamasdan, O Panginoon, na ang inyong mga tagapaglingkod ay gumawa alinsunod sa inyong ipinag-utos.

4 At ngayon hinihiling namin sa inyo, Banal na Ama, sa pangalan ni Jesucristo, ang Anak ng inyong sinapupunan, sa kung kaninong pangalan lamang ang kaligtasan ay maigagawad sa mga anak ng tao, aming hinihiling sa inyo, O Panginoon, na tanggapin ang abahay na ito, ang bgawa ng aming mga kamay, na inyong mga tagapaglingkod, na inyong ipinag-utos na aming gawin.

5 Sapagkat inyong alam na aming ginawa ang gawaing ito sa pamamagitan ng labis na paghihirap; at mula sa aming kahirapan kami ay nagbigay ng aming ari-arian upang magtayo ng isang abahay sa inyong pangalan, nang ang Anak ng Tao ay magkaroon ng lugar na pagpapakitaan ng kanyang sarili sa kanyang mga tao.

6 At gaya ng sinabi ninyo sa isang apaghahayag, na ibinigay sa amin, tinatawag ninyo kaming inyong mga kaibigan, sinasabing—Tawagin ang inyong kapita-pitagang kapulungan, gaya ng ipinag-utos ko sa inyo;

7 At yayamang hindi lahat ay may pananampalataya, inyong masigasig na hanapin at ituro sa bawat isa ang salita ng karunungan; oo, inyong hanapin mula sa mga pinakamahusay na aklat ang mga salita ng karunungan, maghanap ng kaalaman maging sa pamamagitan ng pag-aaral at gayon din sa pamamagitan ng pananampalataya;

8 Isaayos ang inyong sarili; ihanda ang lahat ng kinakailangang bagay, at magtayo ng isang bahay, maging isang bahay ng panalanginan, isang bahay ng pag-aayuno, isang bahay ng pananampalataya, isang bahay ng pag-aaral, isang bahay ng kaluwalhatian, isang bahay ng kaayusan, isang bahay ng Diyos;

9 Nang ang inyong mga pagpasok ay maging sa pangalan ng Panginoon, nang ang inyong mga paglabas ay maging sa pangalan ng Panginoon, nang ang lahat ng inyong pagbati ay maging sa pangalan ng Panginoon, na may nakataas na mga kamay sa Kataas-taasan—

10 At ngayon, Banal na Ama, hinihiling namin sa inyo na tulungan ninyo kami, na inyong mga tao, sa pamamagitan ng inyong biyaya, sa pagtawag ng aming kapita-pitagang kapulungan, nang ito ay maisagawa para sa inyong karangalan at sa inyong banal na pagtanggap;

11 At sa pamamaraang kami ay matatagpuang karapat-dapat, sa inyong paningin, upang matamo ang katuparan ng mga apangako na ginawa ninyo sa amin, na inyong mga tao, sa mga paghahayag na ibinigay sa amin;

12 Nang ang inyong akaluwalhatian ay mapasainyong mga tao, at dito sa inyong bahay, na amin ngayong inihahandog sa inyo, upang ito ay mapabanal at mailaan upang maging banal, at nang ang inyong banal na kaluwalhatian ay tuwinang mapasa bahay na ito;

13 At nang ang lahat ng taong papasok sa pintuan ng bahay ng Panginoon ay madama ang inyong kapangyarihan, at mapilitang kilalanin na inyong pinabanal ito, at na ito ay inyong bahay, isang pook ng inyong kabanalan.

14 At inyong ipahintulot, Banal na Ama, na ang lahat ng yaong sasamba sa bahay na ito ay maturuan ng mga salita ng karunungan mula sa pinakamahusay na mga aklat, at nang sila ay maghangad ng karunungan maging sa pamamagitan ng pag-aaral, at gayon din sa pamamagitan ng pananampalataya, gaya ng inyong sinabi;

15 At nang sila ay lumaki sa inyo, at makatanggap ng kaganapan ng Espiritu Santo, at mabuo alinsunod sa inyong mga batas, at maging handa na matamo ang bawat kinakailangang bagay;

16 At na ang bahay na ito ay maging isang bahay ng panalangin, isang bahay ng pag-aayuno, isang bahay ng pananampalataya, isang bahay ng kaluwalhatian at ng Diyos, maging inyong bahay;

17 Nang ang lahat ng pagpasok ng inyong mga tao, sa bahay na ito, ay magawa sa pangalan ng Panginoon;

18 Nang ang lahat ng kanilang mga paglabas mula sa bahay na ito ay maging sa pangalan ng Panginoon;

19 At nang ang lahat ng kanilang pagbati ay maging sa pangalan ng Panginoon, nang may mga banal na kamay, na nakataas sa Kataas-taasan;

20 At na walang amaruming bagay ang papayagang pumasok sa inyong bahay upang dumihan ito;

21 At kapag ang inyong tao ay lumabag, sinuman sa kanila, sila ay madaling makapagsisisi at bumalik sa inyo, at makahanap ng kasihan sa inyong paningin, at mapanumbalik sa mga pagpapala na inyong itinalagang ibubuhos sa mga yaong anagpipitagan sa inyo sa inyong bahay.

22 At hinihiling namin, Banal na Ama, na ang inyong mga tagapaglingkod ay makahayo mula sa bahay na ito na sakbit ang inyong kapangyarihan, at nang ang inyong pangalan ay mapasakanila, at ang inyong kaluwalhatian ay bumalot sa kanila, at ang inyong mga aanghel ay mangalaga sa kanila;

23 At mula sa lugar na ito ay kanilang madala ang labis na dakila at maluwalhating balita, sa katotohanan, hanggang sa mga adulo ng mundo, nang kanilang malaman na ito ay inyong gawain, at na inyong iniunat ang inyong kamay, upang tuparin ang inyong sinabi sa pamamagitan ng mga bibig ng mga propeta, hinggil sa mga huling araw.

24 Hinihiling namin, Banal na Ama, na itatag ang mga taong sasamba, at marangal na hahawak ng pangalan at katayuan dito sa inyong bahay, sa lahat ng salinlahi at sa walang hanggan;

25 Na walang sandatang aginawa laban sa kanila ang magtatagumpay; siya na maghuhukay ng blibingan para sa kanila ang siya ring mahuhulog dito;

26 Na walang pagsasabuwatan ng kasamaan ang magkakaroon ng kapangyarihang makapaghihimagsik at amagwawagi sa inyong tao na kung kanino ang inyong bpangalan ay inilagay sa bahay na ito;

27 At kung may sinumang tao na maghihimagsik laban sa mga taong ito, ang inyong galit ay magniningas laban sa kanila;

28 At kung kanilang babagabagin ang mga taong ito ay inyo silang babagabagin; kayo ay makikipaglaban para sa inyong mga tao tulad ng ginawa ninyo sa araw ng digmaan, nang sila ay maligtas mula sa mga kamay ng lahat ng kanilang kaaway.

29 Aming hinihiling, Banal na Ama, na lituhin, at papagtakhin sila, at ipahiya at lituhin, ang lahat ng yaong nagkalat ng mga maling ulat sa ibang bansa, sa daigdig, laban sa inyong tagapaglingkod o mga tagapaglingkod, kung sila ay hindi magsisisi, kapag ang walang katapusang ebanghelyo ay ipahahayag sa kanilang mga tainga;

30 At upang ang lahat ng kanilang gawain ay mapawalang-saysay, at matangay sa pamamagitan ng aulan, at sa pamamagitan ng mga paghahatol na inyong ipadadala sa kanila sa inyong galit, upang magkaroon ng wakas sa mga bkasinungalingan at paninirang-puri laban sa inyong mga tao.

31 Sapagkat inyong alam, O Panginoon, na ang inyong mga tagapaglingkod ay walang sala sa harapan ninyo sa pagpapatotoo sa inyong pangalan, kung saan sila ay nagdusa para sa mga bagay na ito.

32 Samakatwid kami ay nagsusumamo sa harapan ninyo para sa isang ganap at lubos na kaligtasan mula sa ilalim ng apamatok na ito;

33 Baliin ito, O Panginoon; baliin ito mula sa leeg ng inyong mga tagapaglingkod, sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, nang kami ay makabangon sa gitna ng salinlahing ito at gawin ang inyong gawain.

34 O Jehova, maawa sa mga taong ito, at yayamang lahat ng tao ay anagkakasala patawarin ang mga paglabag ng inyong mga tao, at burahin ang mga yaon magpakailanman.

35 Ibuklod ang apagkakahirang ng inyong mga mangangaral nang may kapangyarihan mula sa itaas.

36 Matupad ito sa kanila, gaya sa mga yaon sa araw ng Pentekosta; mabuhos ang kaloob na mga awika sa iyong mga tao, maging mga bdilang kawangis ng apoy, at ang pagbibigay-kahulugan dito.

37 At puspusin ang inyong bahay, gaya ng isang rumaragasang malakas na hangin, nang inyong akaluwalhatian.

38 Ilagay sa inyong mga tagapaglingkod ang apatotoo ng tipan, upang kapag sila ay hahayo at magpapahayag ng inyong salita ay maaari nilang bpagtibayin ang batas, at ihanda ang mga puso ng inyong mga banal para sa lahat ng yaong paghahatol na inyong ipadadala, sa inyong poot, sa mga naninirahan sa cmundo, dahil sa kanilang mga paglabag, upang ang inyong mga tao ay hindi manghina sa araw ng kaguluhan.

39 At saan mang lunsod ang inyong tagapaglingkod papasok, at ang mga tao sa lunsod na yaon ay tatanggap ng kanilang patotoo, ang inyong kapayapaan at ang inyong kaligtasan ay mapasalunsod na yaon; upang kanilang matipon mula sa lunsod na yaon ang mabubuti, upang sila ay magtungo sa aSion, o sa kanyang mga istaka, ang mga lugar na inyong itinatakda, nang may mga awit ng walang hanggang kagalakan;

40 At hanggang sa ito ay matupad, ang inyong mga paghahatol ay huwag mapasalunsod na yaon.

41 At saan mang lunsod ang inyong tagapaglingkod ay papasok, at ang mga tao sa lunsod na yaon ay hindi tinanggap ang patotoo ng inyong mga tagapaglingkod, at sila ay binalaan ng inyong mga tagapaglingkod upang mailigtas ang kanilang sarili mula sa masamang salinlahing ito, mapasalunsod na yaon alinsunod sa inyong sinabi sa pamamagitan ng bibig ng inyong mga propeta.

42 Subalit iligtas ninyo, O Jehova, kami ay nagsusumamo sa inyo, ang inyong mga tagapaglingkod mula sa kanilang mga kamay, at linisin sila mula sa kanilang dugo.

43 O Panginoon, kami ay hindi nalulugod sa kapahamakan ng aming kapwa-tao; ang kanilang akaluluwa ay mahalaga sa harapan ninyo;

44 Subalit ang inyong salita ay kinakailangang matupad. Tulungan ang inyong mga tagapaglingkod na sabihin, lakip ang inyong abiyayang tumutulong sa kanila: Ang inyong kalooban ang masusunod, O Panginoon, at hindi ang sa amin.

45 Alam namin na kayo ay nangusap sa pamamagitan ng bibig ng inyong mga propeta ng mga kakila-kilabot na bagay hinggil sa masasama, sa mga ahuling araw—na inyong ibubuhos ang inyong mga paghahatol, nang walang sukat;

46 Samakatwid, O Panginoon, iligtas ang inyong mga tao mula sa kapahamakan ng masasama; papangyarihin na mapagtibay ng inyong mga tagapaglingkod ang batas, at talian ang patotoo, nang sila ay maging handa sa araw ng pagsusunog.

47 Hinihiling namin sa inyo, Banal na Ama, na alalahanin ang mga yaong itinaboy ng mga naninirahan ng Jackson County, Missouri, mula sa mga lupain na kanilang mana, at baliin, O Panginoon, ang pamatok ng pagdurusa na ipinatong sa kanila.

48 Inyong alam, O Panginoon, na sila ay labis na inapi at pinagdusa ng masasamang tao; at ang aming puso ay anag-uumapaw sa kapighatian dahil sa kanilang mabigat na pasanin.

49 O Panginoon, agaano katagal ninyo papayagan ang mga taong ito na pasanin ang pagdurusang ito, at ang mga daing ng kanilang mga musmos na walang malay na pumaitaas sa inyong mga tainga, at ang kanilang mga bdugo na magtungong paitaas bilang patotoo sa harapan ninyo, at hindi magpakita ng inyong patotoo para sa kanilang kapakanan?

50 aMaawa, O Panginoon, sa masasamang manggugulo, na nagtaboy sa inyong mga tao, nang sila ay matigil sa paninira, nang sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan kung ang pagsisisi ay matatagpuan;

51 Subalit kung hindi, ipakita ang inyong bisig, O Panginoon, at atubusin ang yaong inyong itinakdang Sion sa inyong mga tao.

52 At kung ito ay hindi maaari, na ang layunin ng inyong mga tao ay hindi mabigo sa harapan ninyo magsiklab nawa ang inyong poot, at ang inyong galit ay mapasakanila, nang sila ay mawasak, maging ugat at sanga, sa ilalim ng langit;

53 Subalit yayamang sila ay magsisisi, kayo ay mabait at maawain, at inyong ibabaling ang inyong poot kapag kayo ay titingin sa mukha ng inyong Hinirang.

54 Maawa, O Panginoon, sa lahat ng bansa sa mundo; maawa sa mga namumuno sa aming lupain; nawa ang mga alituntunin na yaon, na marangal at dakilang ipinagtanggol, alalaong baga’y, ang aSaligang-batas ng aming lupain, ng aming mga ama, ay maitatag magpakailanman.

55 Alalahanin ang mga hari, ang mga prinsipe, ang mga maharlika, at ang mga dakilang tao sa mundo, ang lahat ng tao, at ang mga simbahan, lahat ng maralita, ang nangangailangan, at mga nagdurusa sa mundo;

56 Na ang kanilang puso ay mapalambot kapag ang inyong mga tagapaglingkod ay humayo mula sa inyong bahay, O Jehova, upang magbigay-patotoo sa inyong pangalan; upang ang kanilang masasamang palagay ay magbigay-daan sa akatotohanan, at ang inyong mga tao ay makatamo ng kasihan sa paningin ng lahat;

57 Nang ang lahat ng dulo ng mundo ay malaman na kami, ang inyong mga tagapaglingkod, ay anarinig ang inyong tinig, at kami ay inyong isinugo;

58 Na mula sa lahat ng ito, ang inyong mga tagapaglingkod, ang mga anak na lalaki ni Jacob, ay matipon ang mabubuti upang magtayo ng isang banal na lunsod sa inyong pangalan, gaya ng ipinag-utos sa kanila.

59 Hinihiling namin sa inyo na magtakda sa Sion ng ibang mga aistaka maliban dito na inyong itinakda, upang ang bpagtitipon ng inyong tao ay magawa nang may dakilang kapangyarihan at kamahalan, nang ang inyong gawain ay cmapaikli sa kabutihan.

60 Ngayon ang mga salitang ito, O Panginoon, ay aming sinabi sa harapan ninyo, hinggil sa mga paghahayag at kautusan na inyong ibinigay sa amin, na nakikilala kasama ng mga aGentil.

61 Subalit inyong alam na kayo ay may malaking pagmamahal para sa mga anak ni Jacob, na nakalat sa mga bundok sa loob ng mahabang panahon, sa isang maulap at madilim na araw.

62 Kami samakatwid ay humihiling sa inyo na maawa sa mga anak ni Jacob, na ang aJerusalem, mula sa oras na ito, ay magsimulang matubos;

63 At ang pamatok ng pagkaalipin ay magsimulang mabali mula sa sambahayan ni aDavid;

64 At ang anak ni aJuda ay makapagsimulang bumalik sa mga blupain na inyong ibinigay kay Abraham, na kanilang ama.

65 At papangyarihin na ang alabi ni Jacob, na sinumpa at binagabag dahil sa kanilang paglabag ay bmagbalik-loob mula sa kanilang mabangis at mabagsik na kalagayan para sa kabuuan ng walang katapusang ebanghelyo;

66 Upang kanilang maibaba ang kanilang mga sandata ng pagpapadanak ng dugo, at tumigil sa kanilang mga paghihimagsik.

67 At nawa ang lahat ng nakalat na labi ni aIsrael, na itinaboy sa mga dulo ng mundo, ay masumpungan ang kaalaman ng katotohanan, maniwala sa Mesiyas, at matubos mula sa pang-aalipin, at magalak sa harapan ninyo.

68 O Panginoon, alalahanin ang inyong tagapaglingkod, si Joseph Smith, Jun., at ang lahat ng kanyang pagdurusa at pag-uusig—kung paano siya anakipagtipan kay bJehova, at nangako sa inyo, O Makapangyarihang Diyos ni Jacob—at ang mga kautusan na inyong ibinigay sa kanya, at kanyang matapat na pinagsumikapang gawin ang inyong kalooban.

69 Maawa, O Panginoon, sa kanyang asawa at mga anak, nang sila ay madakila sa inyong kinaroroonan, at mapangalagaan sa pamamagitan ng inyong mapag-alagang kamay.

70 Maawa sa lahat ng kanilang apinakamalapit na kamag-anak, upang ang kanilang maling palagay ay mawala at matangay na gaya sa isang baha; upang sila ay magbalik-loob at matubos kasama ng Israel, at malaman na kayo ang Diyos.

71 Alalahanin, O Panginoon, ang mga pangulo, maging ang lahat ng pangulo ng inyong simbahan, na ang inyong kanang kamay ay dakilain sila, kasama ang lahat ng kanilang mag-anak, at lahat ng kanilang pinakamalapit na kamag-anak, upang ang kanilang mga pangalan ay mapanatili at walang katapusang maalaala sa bawat sali’t salinlahi.

72 Alalahanin ang inyong buong simbahan, O Panginoon, kasama ang lahat ng kanilang mag-anak, at lahat ng kanilang pinakamalapit na kamag-anak, kasama ang lahat ng kanilang maysakit at nagdurusa, kasama ang lahat ng maralita at mapagkumbaba ng mundo; upang ang akaharian, na inyong ginawa ng walang mga kamay, ay maging isang malaking bundok at punuin ang buong mundo;

73 Nang ang inyong simbahan ay lumabas mula sa ilang ng kadiliman, at magliwanag na maganda gaya ng abuwan, maliwanag gaya ng araw, at kakila-kilabot gaya ng isang hukbo na may mga bandila;

74 At mapalamutian gaya ng isang kasintahang babae para sa araw na inyong aalisin ang tabing ng langit, at papangyarihing aumagos ang bundok sa inyong harapan, at mapataas ang mga blibis, at ang mga baku-bakong lugar ay magawang patag; nang ang inyong kaluwalhatian ay punuin ang mundo;

75 Na kapag tumunog ang pakakak para sa mga patay, kami ay apapaitaas sa alapaap upang salubungin kayo, upang kami ay mapasa Panginoon magpakailanman;

76 Nang ang aming mga kasuotan ay maging busilak, nang kami ay madamitan ng abalabal ng kabutihan, na may mga palaspas sa aming mga kamay, at mga bputong ng kaluwalhatian sa aming mga ulo, at umani ng walang hanggang ckagalakan para sa lahat ng aming dpagdurusa.

77 O Panginoong Diyos na Pinakamakapangyarihan, pakinggan kami sa aming mga kahilingang ito, at sagutin kami mula sa langit, na inyong banal na tirahan, kung saan kayo nakaluklok sa trono, nang may akaluwalhatian, karangalan, kapangyarihan, kamahalan, lakas, pamamahala, katotohanan, katarungan, paghuhukom, awa, at walang katapusang kaganapan, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan.

78 O pakinggan, O pakinggan, O pakinggan kami, O Panginoon! At sagutin ang mga kahilingang ito, at tanggapin ang paglalaan ng bahay na ito sa inyo, ang gawa ng aming mga kamay, na aming itinayo sa inyong pangalan;

79 At gayon din ang simbahang ito, upang ilagay rito ang inyong pangalan. At tulungan kami, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong Espiritu, na aming maisama ang aming mga tinig sa mga yaong maliwanag, nagniningning na mga aserapin sa paligid ng inyong trono, nang may pagpupuri, umaawit ng Hosanna sa Diyos at sa bKordero!

80 At ang mga ito, ang inyong mga hinirang, ay amadamitan ng kaligtasan, at ang inyong mga banal ay sumigaw nang malakas sa kagalakan. Amen, at Amen.