Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 108
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 108

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-26 ng Disyembre 1835 (History of the Church, 2:345). Ang bahaging ito ay tinanggap sa kahilingan ni Lyman Sherman, na siyang dating inordenang mataas na saserdote at isang pitumpu, at siyang lumapit sa Propeta na may kahilingan para sa isang paghahayag na maipaalam ang kanyang tungkulin.

  1–3, Si Lyman Sherman ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan; 4–5, Siya ay mabibilang kasama ng mga pangunahing elder ng Simbahan; 6–8, Siya ay tinawag na mangaral ng ebanghelyo at patatagin ang kanyang mga kapatid.

  1 Katotohanan ganito ang wika ng Panginoon sa iyo, aking tagapaglingkod na Lyman: Ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad na, sapagkat iyong sinunod ang aking tinig na pumarito ngayong umaga upang tumanggap ng payo sa kanya na aking itinalaga.

  2 Samakatwid, amatahimik ang iyong kaluluwa hinggil sa iyong espirituwal na katayuan, at huwag nang labanan pa ang aking tinig.

  3 At bumangon at maging mas maingat mula ngayon sa pagtupad sa iyong mga panata, na iyong ginawa at ginagawa, at ikaw ay pagpapalain ng mga napakadakilang pagpapala.

  4 Matiyagang maghintay hanggang sa ang akapita-pitagang kapulungan ay tatawagin ng aking mga tagapaglingkod, pagkatapos ikaw ay aalalahanin kasama ng una kong mga elder, at makatatanggap ng karapatan sa pamamagitan ng ordinasyon kasama ng aking ibang mga elder na aking pinili.

  5 Masdan, ito ang apangako ng Ama sa iyo kung mananatili kang tapat.

  6 At matutupad sa iyo sa araw na yaon na ikaw ay magkakaroon ng karapatang aipangaral ang aking ebanghelyo saan man kita isugo, mula sa mga oras na yaon.

  7 Samakatwid, apatatagin ang iyong mga kapatid sa lahat ng iyong pakikipag-usap, sa lahat ng iyong panalangin, sa lahat ng iyong panghihikayat, at sa lahat ng iyong ginagawa.

  8 At masdan, at narito, ako ay sumasaiyo upang pagpalain ka at ailigtas ka magpakailanman. Amen.