Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 107


Seksyon 107

Pagpadayag sa pagkapari, gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, pinitsahan og 28 sa Marso 1835 (History of the Church, 2:209–217). Sa petsa nga ginganlan, ang Napulog Duha nagtagbo sa konseho, mikumpisal sa ilang tagsa-tagsa ka mga kahuyang ug mga kasaypanan, mipahayag og paghinulsol, ug nangita og dugang nga paggiya sa Ginoo. Sila hapit na managbulag sa pagmisyon ngadto sa mga distrito nga gitudlo. Bisan pa og ang mga bahin niini nga seksyon nadawat sa petsa nga ginganlan, ang masaysayon nga mga talaan nagmatuod nga ang nagkalain-lain nga mga bahin, nadawat sa nagkalain-lain nga mga higayon, ang uban kaniadto pa sa Nobyembre 1831.

1–6, Adunay duha ka mga pagkapari: ang Melchizedek ug ang Aaronic; 7–12, Kinsa kadto nga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari adunay gahum sa pagdumala diha sa tanan nga mga buhatan sa Simbahan; 13–17, Ang kaobispohan modumala ibabaw sa Aaronic nga Pagkapari, nga mao ang mangalagad sa dayag nga mga ordinansa; 18–20, Ang Melchizedek nga Pagkapari naghupot sa mga yawe sa tanan nga espirituhanon nga mga panalangin; ang Aaronic nga Pagkapari naghupot sa mga yawe sa pagpangalagad sa mga anghel; 21–38, Ang Unang Kapangulohan, ang Napulog Duha, ug ang Kapitoan naglangkob sa mga korum nga tigdumala, kansang mga paghukom pagahimoon diha sa pagkahiusa ug sa pagkamatarung; 39–52, Ang patriyarkal nga kapunongan natukod gikan kang Adan ngadto kang Noe; 53–57, Ang karaan nga mga Santos nagpundok sa Adan-ondi-Ahman, ug ang Ginoo nagpakita ngadto kanila; 58–67, Ang Napulog Duha mao ang mopahimutang sa mga opisyal sa Simbahan diha sa kahusay; 68–76, Ang mga obispo mangalagad ingon nga mga maghuhukom sa Israel; 77–84, Ang Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha naglangkob sa labing halangdon nga korte diha sa Simbahan; 85–100, Ang mga presidente sa pagkapari magdumala sa ilang tagsa-tagsa ka mga korum.

1 Aduna, diha sa simbahan, duha ka mga pagkapari, nga ginganlan, ang aMelchizedek ug bAaronic, lakip ang Levitico nga Pagkapari.

2 Ngano nga ang una gitawag og Melchizedek nga Pagkapari, mao tungod kay si aMelchizedek mao ang usa ka bantugan nga halangdon nga pari.

3 Sa wala pa ang iyang panahon gitawag kini og Balaan nga Pagkapari, sunod sa aKapunongan sa Anak sa Dios.

4 Apan tungod sa pagtahud o abalaan nga pagtahud ngadto sa ngalan sa Labing Gamhanan nga Binuhat, sa paglikay usab sa kanunay nga pagbalik-balik sa iyang ngalan, sila, ang simbahan, sa karaan nga mga adlaw, mitawag niana nga pagkapari sunod ni Melchizedek, o ang Melchizedek nga Pagkapari.

5 Ang tanan nga lain nga mga kagamhanan o mga buhatan diha sa simbahan mao ang mga asumpay niini nga pagkapari.

6 Apan adunay duha ka mga pagkabahin o labing taas nga mga pangulo—ang usa mao ang Melchizedek nga Pagkapari, ug ang lain mao ang Aaronic o aLevitico nga Pagkapari.

7 Ang buhatan sa usa ka aanciano nagagikan ubos sa Pagkapari nga Melchizedek.

8 Ang Melchizedek nga Pagkapari naghupot sa katungod sa kapangulohan, ug adunay gahum ug apagtugot ibabaw sa tanan nga mga buhatan diha sa Simbahan sa tanan nga panahon sa kalibutan, sa pagtugyan sa mga espirituhanon nga mga butang.

9 Ang aKapangulohan sa Halangdon nga Pagkapari, sunod sa kapunongan ni Melchizedek, adunay katungod sa pagdumala sa tanan nga mga buhatan diha sa simbahan.

10 Ang aHalangdon nga mga Pari sunod sa kapunongan sa Melchizedek nga Pagkapari adunay bkatungod sa pagdumala diha sa ilang kaugalingon nga kahimtang, ubos sa pagmando sa kapangulohan, diha sa pagpangalagad sa espirituhanon nga mga butang, ug usab sa buhatan sa usa ka anciano, pari sa (Levitico nga kapunongan), magtutudlo, deakono, ug sakop.

11 Ang usa ka anciano adunay katungod sa pagdumala sa iyang dapit kon ang halangdon nga pari wala motambong.

12 Ang halangdon nga pari ug ang anciano mao ang mangalagad sa espirituhanon nga mga butang, nga nahiuyon sa mga pakigsaad ug mga sugo sa simbahan; ug sila adunay katungod sa pagdumala sa tanan nga mga buhatan sa simbahan kon walay labaw nga may katungod nga motambong.

13 Ang ikaduha nga pagkapari gitawag og aPagkapari ni Aaron, tungod kay kini gitugyan ngadto ni bAaron ug sa iyang binhi, sulod sa ilang tibuok nga mga kaliwatan.

14 Ngano nga gitawag kini og ubos nga pagkapari tungod kay kini usa ka asumpay sa labaw, o sa Melchizedek nga Pagkapari, ug adunay gahum sa pagpangalagad sa dayag nga mga ordinansa.

15 Ang akaobispohan mao ang kapangulohan niini nga pagkapari, ug naghupot sa mga yawe sa sama nga pagtugot.

16 Walay tawo nga adunay usa ka pinasubay sa balaod nga katungod niining mao nga katungdanan, sa paghupot sa mga yawe niini nga pagkapari, gawas kon siya usa ka atinuod nga kaliwat ni Aaron.

17 Apan ingon nga usa ka halangdon nga pari sa Melchizedek nga Pagkapari may pagtugot sa pagdumala sa tanan nga ubos nga mga buhatan, siya mahimo nga modumala sa buhatan sa usa ka sa obispo kon walay tinuod nga kaliwat ni Aaron nga makita, gawas kon siya gitawag ug gilain ug agi-orden ngadto niini nga gahum pinaagi sa mga kamot sa bKapangulohan sa Melchizedek nga Pagkapari.

18 Ang gahum ug pagtugot sa labaw, o Melchizedek nga Pagkapari, mao ang paghupot sa mga ayawe sa tanan nga espirituhanon nga mga panalangin sa simbahan—

19 Aron makaangkon sa kahigayunan sa pagdawat sa mga amisteryo sa gingharian sa langit, aron maabli ang kalangitan ngadto kanila, makahimamat sa bkinatibuk-an nga pundok ug sa simbahan sa Una nga Natawo, ug aron makasinati sa pakig-ambit ug sa pagtambong sa Dios nga Amahan, ug ni Jesus ang ctigpataliwala sa bag-o nga pakigsaad.

20 Ang gahum ug pagtugot sa ubos, o sa Aaronic nga Pagkapari, mao ang paghupot sa mga ayawe sa pagpangalagad sa mga anghel, ug sa pagpangalagad diha sa dayag nga mga bordinansa, ang sulat sa ebanghelyo, ang cbunyag sa paghinulsol alang sa dkapasayloan sa mga sala, nga nahiuyon sa mga pakigsaad ug mga sugo.

21 Gikinahanglan nga adunay mga presidente, o mga opisyal nga tigdumala gikan niini, o natudlo o gikan niadto kinsa gi-orden ngadto sa pipila ka mga buhatan niini nga duha ka mga pagkapari.

22 Sa aMelchizedek nga Pagkapari, tulo ka bTigdumala nga Halangdon nga mga Pari, nga gipili sa simbahan, gitudlo ug gi-orden niana nga buhatan, ug cgituboy pinaagi sa pagsalig, hugot nga pagtuo, ug pag-ampo sa simbahan, nahimo nga usa ka korum sa Kapangulohan sa Simbahan.

23 Ang anapulog duha ka tigpanaw nga mga konsehal gitawag ngadto sa Napulog Duha ka mga bApostoles, o talagsaon nga mga saksi sa ngalan ni Kristo sa tibuok nga kalibutan—sa ingon milahi gikan sa uban nga mga opisyal diha sa simbahan sa mga katungdanan sa ilang balaan nga tawag.

24 Ug sila nahimo nga usa ka korum, managsama ang pagtugot ug gahum ngadto sa tulo ka mga presidente nga sa miagi gihisgutan.

25 Ang aKapitoan gitawag usab sa pagsangyaw sa ebanghelyo, ug mamahimong linain nga mga saksi ngadto sa mga Hentil ug sa tibuok nga kalibutan—sa ingon milahi gikan sa uban nga mga opisyal diha sa simbahan sa mga katungdanan sa ilang balaan nga tawag.

26 Ug sila nahimo nga usa ka korum, managsama ang pagtugot ngadto sa Napulog Duha ka talagsaon nga mga saksi o mga Apostoles nga sa bag-o lamang ginganlan.

27 Ug sa matag hukom nga mahimo sa bisan hain niini nga mga korum kinahanglan gayud pinaagi sa nagkauyon nga tingog sa mao; nga mao, nga ang matag sakop diha sa tagsa-tagsa ka korum kinahanglan gayud nga mouyon sa ilang mga paghukom, aron sa paghimo sa ilang hukom nga sama og gahum o kalig-on sa usag usa—

28 Ang kadaghanan mahimo nga makatukod og usa ka korum gawas kon ang kahigayunan makahukom nga kini dili makahimo—

29 Kon kini dili mao, ang ilang mga hukom dili angay sa sama nga mga panalangin sa mga hukom sa usa ka korum sa tulo ka mga presidente sama sa karaan, kinsa na-orden sunod sa kapunongan ni Melchizedek, ug mga matarung ug balaan nga mga tawo.

30 Ang mga hukom niini nga mao nga mga korum, o bisan hain kanila, kinahanglan nga himoon diha sa tanan nga apagkamatarung, diha sa pagkabalaan, ug pagkamapainubsanon sa kasingkasing, pagkamaaghup ug pagkamainantuson, ug diha sa hugot nga pagtuo, ug bhiyas, ug kahibalo, pagkamapugnganon, pailub, pagkadiosnon, inigsoon nga pagkamabination ug gugma nga putli;

31 Tungod kay ang saad mao, kon kini nga mga butang buhong diha kanila sila adili magkulang sa kasayuran sa Ginoo.

32 Ug sa higayon nga bisan unsa nga hukom niini nga mga korum ang nahimo diha sa pagkadili matarung, kini mahimo nga dad-on sa atubangan sa kinatibuk-an nga pundok sa nagkalain-lain nga mga korum, nga naglangkob sa espirituhanon nga mga katungdanan sa simbahan; kon dili walay mahimo nga paghangyo gikan sa ilang hukom.

33 Ang Napulog Duha mao ang Tigpanaw nga Tigdumala nga Halangdon nga Konseho, sa pagpangalagad sa ngalan sa Ginoo, ubos sa pagdumala sa Kapangulohan sa Simbahan, nahiuyon sa katukuran sa langit; sa pagtukod sa simbahan, ug sa pagdumala sa tanan nga mga kalihokan sa mao diha sa tanan nga mga nasud, una ngadto sa mga aHentil ug ikaduha ngadto sa mga Judeo.

34 Ang Kapitoan mao ang mobuhat sa ngalan diha sa Ginoo, ubos sa paggiya sa aNapulog Duha o sa tigpanaw nga halangdon nga konseho, sa pagtukod sa simbahan ug pagdumala sa tanan nga mga kalihokan sa mao diha sa tanan nga mga nasud, una ngadto sa mga Hentil ug unya ngadto sa mga Judeo—

35 Ang Napulog Duha nga gipadala, naghupot sa mga yawe, sa pag-abli sa pultahan pinaagi sa pagpahayag sa ebanghelyo ni Jesukristo, ug una ngadto sa mga Hentil ug unya ngadto sa mga Judeo.

36 Ang natukod nga ahalangdon nga mga konseho, sa mga istaka sa Zion, nagtukod og usa ka korum nga managsama ang pagtugot sa mga kalihokan sa simbahan, sa ilang tanan nga mga paghukom, ngadto sa korum sa kapangulohan, o ngadto sa tigpanaw nga halangdon nga konseho.

37 Ang halangdon nga konseho diha sa Zion natukod nga usa ka korum nga managsama ang pagtugot diha sa mga kalihokan sa simbahan, sa ilang tanan nga mga paghukom, ngadto sa mga konseho sa Napulog Duha sa mga istaka sa Zion.

38 Kini mao ang katungdanan sa tigpanaw nga halangdon nga konseho sa pagtawag sa aKapitoan, sa diha nga magkinahanglan sila og panabang, sa pagbutang og pipila ka mga katungdanan alang sa pagsangyaw ug pagpangalagad sa ebanghelyo, kay sa uban.

39 Kini mao ang katungdanan sa Napulog Duha, sa tanan nga dagko nga mga sanga sa simbahan sa pag-orden ug mga ministro sa aebanghelyo, ingon nga sila matudlo ngadto kanila pinaagi sa pagpadayag—

40 Ang kapunongan niini nga pagkapari gimatuod nga gihatag gikan sa amahan ngadto sa anak nga lalaki, ug tukma nga nahisakop sa tinuod nga kaliwat sa pinili nga binhi, kang kinsa ang mga saad nahimo.

41 Kini nga kapunongan natukod sa panahon ni aAdan, ug gihatag ngadto pinaagi sa bkaliwatan sa mosunod nga pamaagi:

42 Gikan ni Adan ngadto ni aSeth, kinsa gi-orden ni Adan sa panuigon nga kan-uman ug siyam ka mga tuig, ug napanalanginan pinaagi kaniya tulo ka mga tuig sa wala pa ang iyang (Adan) kamatayon, ug nakadawat sa saad sa Dios pinaagi sa iyang amahan, aron ang iyang kaliwat mao gayud ang mapili sa Ginoo, ug aron sila mapatunhay hangtud sa katapusan sa yuta;

43 Tungod kay siya (Seth) usa ka ahingpit nga tawo, ug ang iyang bpanagway mao ang dayag nga panagway sa iyang amahan, nga siya ingon ug sama ngadto sa iyang amahan sa tanan nga mga butang, ug mailhan gikan kaniya pinaagi lamang sa iyang panuigon.

44 Si Enos gi-orden sa panuigon nga usa ka gatus ug katloan ug upat ka mga tuig ug upat ka mga bulan, pinaagi sa kamot ni Adan.

45 Ang Dios mitawag ni Cainan gikan sa kamingawan sa ikakap-atan ka tuig sa iyang panuigon; ug iyang gikasugat si Adan samtang nagpanaw ngadto sa dapit sa Shedolamak. Siya kawaloan ug pito ka mga tuig ang panuigon sa diha nga nadawat niya ang iyang pag-orden.

46 Si Mahalaleel nagpanuigon og upat ka gatus ug kasiyaman ug unom ka mga tuig ug pito ka mga adlaw sa diha nga siya gi-orden pinaagi sa kamot ni Adan, kinsa usab mipanalangin kaniya.

47 Si Jared nagpanuigon og duha ka gatus ka mga tuig sa diha nga siya gi-orden ubos sa kamot ni Adan, kinsa usab mipanalangin kaniya.

48 Si aEnoch nagpanuigon og kawhaan ug lima ka mga tuig sa diha nga siya gi-orden ubos sa kamot ni Adan; ug siya kan-uman ug lima ug si Adan mipanalangin kaniya.

49 Ug siya nakakita sa Ginoo, ug siya naglakaw uban kaniya, ug diha sa iyang atubangan kanunay; ug siya anaglakaw uban sa Dios tulo ka gatus ug kan-uman ug lima ka mga tuig, mihimo kaniya og upat ka gatus ug katloan ka mga tuig ang panuigon sa diha nga bgihimaya ang iyang panagway.

50 Si aMathusalam nagpanuigon og usa ka gatus sa diha nga gi-orden ubos sa kamot ni Adan.

51 Si Lamech nagpanuigon og katloan ug duha ka mga tuig sa diha nga siya gi-orden ubos sa kamot ni Seth.

52 Si aNoe nagpanuigon og napulo ka mga tuig sa diha nga siya gi-orden sa kamot ni Mathusalam.

53 Tulo ka mga tuig sa wala pa ang kamatayon ni Adan, siya mitawag kanila ni Seth, Enos, Cainan, Mahalaleel, Jared, Enoch ug Mathusalam, kinsa ahalangdon nga mga pari, uban sa nahibilin sa iyang mga kaliwat kinsa mga matarung, ngadto sa walog sa bAdan-ondi-Ahman, ug didto gituga ngadto kanila ang iyang katapusan nga panalangin.

54 Ug ang Ginoo mipakita ngadto kanila, ug sila mibarug ug mipanalangin ni aAdan, ug mitawag kaniya og bMiguel, ang prinsipe, ang arkanghel.

55 Ug ang Ginoo nangalagad og kahupayan ngadto ni Adan, ug miingon ngadto kaniya: Ako mitakda kanimo nga mahimo nga pangulo; sa usa ka daghan nga mga nasud nga magagikan kanimo, ug ikaw mao ang aprinsipe ibabaw kanila sa kahangturan.

56 Ug si Adan mibarug sa taliwala sa katiguman; ug, bisan pa nga siya nagyukbo tungod sa edad, samtang puno sa Espiritu Santo, amitagna og unsa ang mahitabo sa iyang kaliwatan ngadto sa ulahi nga panahon.

57 Kini nga mga butang nahisulat sa basahon ni Enoch, ug aron ipamatuod sa tukma nga panahon.

58 Kini mao ang katungdanan sa aNapulog Duha, usab, sa bpag-orden ug sa pagpahimutang diha sa kahusay sa tanang uban pang mga opisyal sa simbahan, nga mahiuyon sa pagpadayag nga nag-ingon:

59 Ngadto sa simbahan ni Kristo sa yuta sa Zion, agi og dugang ngadto sa mga abalaod sa simbahan bahin sa mga butang sa simbahan—

60 Sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, nag-ingon ang Ginoo sa mga Panon, kinahanglan gayud nga adunay atigdumala nga mga anciano nga modumala ibabaw niadto nga anaa sa buhatan sa usa ka anciano;

61 Ug usab mga apari sa pagdumala ibabaw niadto nga anaa sa buhatan sa usa ka pari;

62 Ug usab mga magtutudlo sa apagdumala ibabaw niadto nga anaa sa buhatan sa usa ka magtutudlo, sa mao nga paagi, ug usab sa mga deakono—

63 Busa, gikan sa deakono ngadto sa magtutudlo, ug gikan sa magtutudlo ngadto sa pari, ug gikan sa pari ngadto sa anciano, tagsa-tagsa ingon nga sila natudlo, sumala sa mga pakigsaad ug mga sugo sa simbahan.

64 Unya moabut ang Halangdon nga Pagkapari, nga mao ang labaw sa tanan.

65 Busa, gikinahanglan gayud nga adunay usa nga matudlo sa Halangdon nga Pagkapari aron sa pagdumala ibabaw diha sa pagkapari, ug siya pagatawgon nga Presidente sa Halangdon nga Pagkapari sa Simbahan;

66 O, sa lain nga mga pulong, ang aTigdumala nga Halangdon nga Pari ibabaw sa Halangdon nga Pagkapari sa Simbahan.

67 Gikan sa mao moabut ang pagpangalagad sa mga ordinansa ug mga panalangin diha sa simbahan, pinaagi sa apagpandong sa mga kamot.

68 Busa, ang buhatan sa usa ka obispo dili managsama ngadto niini; kay ang buhatan sa usa ka aobispo mao ang pagpangalagad sa tanan nga temporal nga mga butang.

69 Bisan pa niana ang usa ka obispo kinahanglan nga mapili gikan sa Halangdon nga aPagkapari, gawas kon siya usa ka btinuod nga kaliwat ni Aaron;

70 Kay kon siya usa ka tinuod nga kaliwat ni Aaron siya dili makahupot sa mga yawe niana nga pagkapari.

71 Hinoon, ang usa ka halangdon nga pari, nga, sunod sa kapunongan ni Melchizedek, mahimo nga ilain sa pagpangalagad sa temporal nga mga butang, nga adunay kahibalo kanila pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran;

72 Ug usab aron mahimo nga usa ka amaghuhukom sa Israel, sa paghimo sa mga butang sa simbahan, sa paglingkod sa paghukom diha sa mga malapason diha sa pagpamatuod ingon nga kini gipahimutang diha sa iyang atubangan sumala sa mga balaod, pinaagi sa panabang sa iyang mga magtatambag, kinsa siya mipili o mopili diha sa mga anciano sa simbahan.

73 Kini mao ang katungdanan sa usa ka obispo kinsa dili usa ka tinuod nga kaliwat ni Aaron, apan gi-orden ngadto sa Halangdon nga Pagkapari sunod sa kapunongan ni Melchizedek.

74 Sa ingon siya mahimo nga usa ka maghuhukom, gani usa ka maghuhukom sa kadaghanan diha sa mga lumulupyo sa Zion, o diha sa istaka sa Zion, o diha sa bisan hain nga sanga sa simbahan diin siya gitagana ngadto niini nga pagpangalagad, hangtud ang mga utlanan sa Zion modako ug mahimo nga gikinahanglan nga adunay uban pa nga mga obispo o mga maghuhukom sa Zion o sa lain nga mga dapit.

75 Ug sa ingon nga adunay uban nga mga obispo nga natudlo sila mohimo sa sama nga buhatan.

76 Apan ang usa ka tinuod nga kaliwat ni Aaron adunay usa ka pinasubay sa balaod nga katungod ngadto sa kapangulohan niini nga pagkapari, ngadto sa mga ayawe niini nga pagpangalagad, aron sa pagbuhat diha sa buhatan sa obispo nga magkinaugalingon, walay mga magtatambag, gawas sa usa ka hitabo diin ang usa ka Presidente sa Halangdon nga Pagkapari, sunod sa kapunongan ni Melchizedek, gihukman nga molingkod ingon nga usa ka maghuhukom sa Israel.

77 Ug ang paghukom sa bisan hain niini nga mga konseho, nga mahiuyon ngadto sa sugo nga nag-ingon;

78 Usab, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, ang labing mahinungdanon nga butang sa simbahan, ug ang labing alisud nga mga kaso sa simbahan, kon adunay wala matagbaw diha sa mga hukom sa obispo o mga maghuhukom, kini isang-at ngadto ug pagadad-on ngadto sa konseho sa simbahan, diha sa atubangan sa bKapangulohan sa Halangdon nga Pagkapari.

79 Ug ang Kapangulohan sa Konseho sa Halangdon nga Pagkapari adunay gahum sa pagtawag og uban pa nga halangdon nga mga pari, gani ang Napulog Duha, aron sa pagtabang ingon nga mga magtatambag; ug busa ang Kapangulohan sa Halangdon nga Pagkapari ug ang ilang mga magtatambag adunay gahum sa paghukom diha sa pagpamatuod sumala sa mga balaod sa simbahan.

80 Ug human niini nga paghukom kini dili na hinumduman sa atubangan sa Ginoo; kay kini mao ang labing taas nga konseho sa simbahan sa Dios, ug katapusan nga paghukom diha sa mga panagsumpaki sa espirituhanon nga mga butang.

81 Walay bisan kinsa nga tawo nga nahisakop sa simbahan kinsa makalingkawas gikan niini nga konseho sa simbahan.

82 Ug sa ingon ang usa ka Presidente sa Halangdon nga Pagkapari makalapas, siya mahinumduman sa atubangan sa konseho sa kadaghanan sa simbahan, kinsa pagaabagan pinaagi sa napulog duha ka mga magtatambag sa Halangdon nga Pagkapari;

83 Ug ang ilang hukom diha sa iyang ulo makapahunong sa panagsumpaki mahitungod kaniya.

84 Sa ingon, walay makalingkawas gikan sa akaangayan ug sa mga balaod sa Dios, aron ang tanan nga mga butang unta mahimo diha sa kahusay ug diha sa kaligdong sa iyang atubangan, sumala sa kamatuoran ug sa pagkamatarung.

85 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ang katungdanan sa usa ka presidente ibabaw sa buhatan sa usa ka adeakono mao ang pagdumala ibabaw sa napulog duha ka mga deakono, sa paglingkod diha sa konseho uban kanila, ug sa bpagtudlo kanila sa ilang katungdanan, maghatag og kaayohan sa usag usa, ingon nga kini mao ang gihatag sumala sa mga pakigsaad.

86 Ug usab ang katungdanan sa presidente ibabaw sa buhatan sa mga amagtutudlo mao ang pagdumala diha sa kawhaan ug upat ka mga magtutudlo, ug sa paglingkod sa konseho uban kanila, pagtudlo kanila sa mga katungdanan sa ilang buhatan, ingon nga gihatag diha sa mga pakigsaad.

87 Usab ang katungdanan sa presidente ibabaw sa Pagkapari ni Aaron mao ang pagdumala ibabaw sa kap-atan ug walo ka mga apari, ug molingkod sa konseho uban kanila, sa pagtudlo kanila sa mga katungdanan sa ilang buhatan, ingon nga gikahatag diha sa mga pakigsaad—

88 Kini nga pangulo mao ang usa ka aobispo; kay kini mao ang usa sa mga katungdanan niini nga pagkapari.

89 Usab, ang katungdanan sa presidente ibabaw sa buhatan sa mga aanciano mao ang pagdumala diha sa kasiyaman ug unom ka mga anciano, ug sa paglingkod sa konseho uban kanila, ug sa pagtudlo kanila sumala sa mga pakigsaad.

90 Kini nga kapangulohan lahi gikan niana nga kapitoan, ug gihimo alang niadto kinsa dili amopanaw ngadto sa tibuok nga kalibutan.

91 Ug usab, ang katungdanan sa Presidente sa buhatan sa Halangdon nga Pagkapari mao ang apagdumala ibabaw sa tibuok simbahan, ug aron mahisama ngadto ni bMoises

92 Tan-awa, aniay kaalam; oo, aron mahimo nga usa ka amanalagna, usa ka btigpadayag, usa ka maghuhubad, ug usa ka cpropeta, makaangkon sa tanan nga mga dgasa sa Dios diin siya mihatag diha sa pangulo sa simbahan.

93 Ug kini sumala sa panan-awon nga nagpakita sa kapunongan sa aKapitoan, nga sila kinahanglan adunay pito ka mga presidente aron magdumala ibabaw kanila, napili, gikan sa mga kapitoan;

94 Ug ang ikapito nga presidente niini nga mga presidente mao ang magdumala sa unom;

95 Ug kini nga pito ka mga presidente mao ang mopili sa lain nga mga kapitoan gawas sa una nga kapitoan diin sila nahisakop, ug modumala ibabaw kanila;

96 Ug usab ang lain nga mga kapitoan, hangtud ang pito pilo-piloon sa kapitoan, kon ang buluhaton sa ubasan nagkinahanglan niini.

97 Ug kini nga mga kapitoan mao ang atigpanaw nga mga ministro, una ngadto sa mga Hentil ug usab ngadto sa mga Judeo.

98 Samtang ang uban nga mga opisyal sa simbahan, kinsa wala mahisakop ngadto sa Napulog Duha, ni ngadto sa mga Kapitoan, dili ubos sa katungdanan nga mopanaw sa tanan nga mga nasud, apan mopanaw ingon nga ang ilang kahimtang motugot, bisan pa og sila naghupot og halangdon ug may kapangakohan nga mga buhatan sa simbahan.

99 Busa, karon himoa ang matag tawo nga makakat-on sa iyang akatungdanan, ug pagbuhat sa buhatan diin siya natudlo, diha sa tanan nga bkakugi.

100 Siya nga atapulan, dili btakus nga iphon nga mobarug, ug siya nga dili makakat-on sa iyang katungdanan ug magpakita sa iyang kaugalingon nga dili angay dili pagaiphon nga takus nga mobarug. Bisan pa niana. Amen.