Mga Banal na Kasulatan
Ang Doktrina at mga Tipan 107
nauna susunod

Bahagi 107

Paghahayag tungkol sa pagkasaserdote, na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, petsa ika-28 ng Marso 1835 (History of the Church, 2:209–217). Sa petsang nabanggit, ang Labindalawa ay nagkita sa isang kapulungan, ipinagtatapat ang kanilang sariling mga kahinaan at pagkukulang, nagpahayag ng pagsisisi, at nagsasaliksik ng karagdagang gabay ng Panginoon. Sila ay malapit nang maghiwa-hiwalay sa mga misyon sa mga distritong naitalaga. Bagaman ang mga bahagi ng kabanatang ito ay natanggap sa petsang nabanggit, ang mga talaan ng kasaysayan ay nagpapatibay na iba’t ibang bahagi ang tinanggap sa iba’t ibang panahon, ang iba ay kasing-aga ng Nobyembre 1831.

1–6, May dalawang pagkasaserdote: ang Melquisedec at ang Aaron; 7–12, Ang mga yaong may hawak ng Pagkasaserdoteng Melquisedec ay may kapangyarihang gumanap sa lahat ng katungkulan sa Simbahan; 13–17, Ang obispado ang namumuno sa Pagkasaserdoteng Aaron, nangangasiwa sa mga panlabas na ordenansa; 18–20, Ang Pagkasaserdoteng Melquisedec ang may hawak ng mga susi ng lahat ng pagpapalang pang-espirituwal; ang Pagkasaserdoteng Aaron ang may hawak ng mga susi ng paglilingkod ng mga anghel; 21–38, Ang Unang Panguluhan, ang Labindalawa, at ang Pitumpu ang bumubuo ng mga namumunong korum, na ang mga pagpapasiya ay ginagawa sa pagkakaisa at kabutihan; 39–52, Ang patriyarkang orden ay itinatag mula kay Adan hanggang kay Noe; 53–57, Ang mga sinaunang Banal ay nagtipon sa Adan-ondi-Ahman, at ang Panginoon ay nagpakita sa kanila; 58–67, Ang Labindalawa ang magtatalaga ng mga pinuno sa Simbahan sa kaayusan; 68–76, Ang mga obispo ay maglilingkod bilang mga pangkaraniwang hukom sa Israel; 77–84, Ang Unang Panguluhan at ang Labindalawa ang bumubuo ng pinakamataas na hukuman sa Simbahan; 85–100, Ang mga pangulo ng pagkasaserdote ang namamahala ng kani-kanilang mga korum.

1 Mayroon, sa simbahan, ng dalawang pagkasaserdote, alalaong baga’y, ang aMelquisedec at bAaron, kasama rito ang Pagkasaserdoteng Levitical.

2 Kung bakit tinawag ang una na Pagkasaserdoteng aMelquisedec ay dahil sa si Melquisedec ay tunay na dakilang mataas na saserdote.

3 Bago sa kanyang kapanahunan ito ay tinatawag na Banal na Pagkasaserdote, alinsunod sa aOrden ng Anak ng Diyos.

4 Ngunit bilang paggalang o apagpipitagan sa pangalan ng Kataas-taasang katauhan, upang maiwasan ang madalas na pag-ulit ng kanyang pangalan, sila, ang simbahan, noong unang panahon, ay tinawag ang pagkasaserdoteng yaon alinsunod kay Melquisedec, o ang Pagkasaserdoteng Melquisedec.

5 Lahat ng ibang mga maykapangyarihan o tungkulin sa simbahan ay anakaakibat sa pagkasaserdoteng ito.

6 Subalit may dalawang paghahati o dakilang mga ulo—isa ay Pagkasaserdoteng Melquisedec, at ang isa ay Pagkasaserdoteng Aaron o aLevitical.

7 Ang katungkulan ng isang aelder ay napapasailalim sa pagkasaserdote ng Melquisedec.

8 Ang Pagkasaserdoteng Melquisedec ang may hawak ng karapatan ng panguluhan, at may kapangyarihan at akarapatan sa lahat ng katungkulan sa simbahan sa lahat ng kapanahunan ng daigdig, upang mangasiwa sa mga espirituwal na bagay.

9 Ang aPanguluhan ng Mataas na Pagkasaserdote, alinsunod sa orden ni Melquisedec, ay may karapatang gumanap sa lahat ng katungkulan sa simbahan.

10 Ang amatataas na saserdote alinsunod sa orden ng Pagkasaserdoteng Melquisedec ay may bkarapatang gumanap sa kanilang sariling katungkulan, sa ilalim ng tagubilin ng panguluhan, sa pangangasiwa sa mga bagay na espirituwal, at gayon din sa katungkulan ng isang elder, saserdote (ng Levitical na orden), guro, diyakono, at kasapi.

11 Ang elder ay may karapatang gumanap na kapalit niya kung ang mataas na saserdote ay wala roon.

12 Ang mataas na saserdote at elder ang mangangasiwa sa mga bagay na espirituwal, sang-ayon sa mga tipan at kautusan ng simbahan; at sila ay may karapatang gumanap sa lahat ng katungkulang ito sa simbahan kung walang mga nakatataas na maykapangyarihang naroroon.

13 Ang pangalawang pagkasaserdote ay tinatawag na aPagkasaserdoteng Aaron, dahil ito ay iginawad kay bAaron at sa kanyang binhi, sa lahat ng kanilang salinlahi.

14 Kung bakit ito tinawag na nakabababang pagkasaserdote ay dahil sa ito ay akaakibat sa nakatataas, o ang Pagkasaserdoteng Melquisedec, at may kapangyarihan sa pangangasiwa sa mga panlabas na ordenansa.

15 Ang aobispado ang panguluhan ng pagkasaserdoteng ito, at humahawak sa mga susi o kapangyarihan ng nabanggit.

16 Walang tao na may legal na karapatan sa katungkulang ito, na hawakan ang mga susi ng pagkasaserdoteng ito, maliban sa siya ay aliteral na inapo ni Aaron.

17 Ngunit bilang mataas na saserdote ng Pagkasaserdoteng Melquisedec ay may karapatang gumanap sa lahat ng nakabababang katungkulan, maaari siyang gumanap sa katungkulan ng obispo kung walang literal na inapo ni Aaron ang matatagpuan, kung siya ay tinawag at itinalaga at ainordenan sa kapangyarihang ito sa pamamagitan ng mga kamay ng bPanguluhan ng Pagkasaserdoteng Melquisedec.

18 Ang kapangyarihan at karapatan ng nakatataas, o Pagkasaserdoteng Melquisedec, ay humawak ng mga asusi ng lahat ng pagpapalang espirituwal ng simbahan—

19 Upang magkaroon ng pribilehiyong makatanggap ng mga ahiwaga ng kaharian ng langit, upang mabuksan ang langit sa kanila, upang makipag-usap sa bpangkalahatang pagpupulong at simbahan ng Panganay, at upang ikalugod ang pakikipag-usap at pagharap ng Diyos Ama, at ni Jesus, ang ctagapamagitan ng bagong tipan.

20 Ang kapangyarihan at karapatan ng nakabababa, o Pagkasaserdoteng Aaron, ay hawakan ang mga asusi ng paglilingkod ng mga anghel, at upang pangasiwaan ang mga panlabas na bordenansa, ang titik ng ebanghelyo, ang cpagbibinyag ng pagsisisi para sa dkapatawaran ng mga kasalanan, sang-ayon sa mga tipan at kautusan.

21 Kung kinakailangan may mga pangulo, o namumunong pinuno mula sa, o itinalaga sa o mula sa yaong mga inordenan sa iba’t ibang katungkulan sa dalawang pagkasaserdoteng ito.

22 Mula sa aPagkasaserdoteng Melquisedec, tatlong bNamumunong Mataas na Saserdote, pinili ng pangkat, itinalaga at inordenan sa tungkuling yaon, at cpinagtibay ng pagtitiwala, pananampalataya, at panalangin ng simbahan, ang bumubuo ng isang korum ng Panguluhan ng Simbahan.

23 Ang alabindalawang naglalakbay na tagapayo ay tinawag na maging Labindalawang bApostol, o mga natatanging saksi ng pangalan ni Cristo sa buong daigdig—sa gayon naiiba sa ibang mga pinuno ng simbahan sa mga tungkulin ng kanilang tawag.

24 At sila ay bumubuo ng isang korum, pantay sa karapatan at kapangyarihan sa tatlong pangulong unang nabanggit.

25 Ang aPitumpu ay tinawag din na mangaral ng ebanghelyo, at na maging mga natatanging saksi sa mga Gentil at sa buong daigdig—sa gayon naiiba sa ibang mga pinuno ng simbahan sa mga tungkulin ng kanilang tawag.

26 At sila ay bumubuo ng isang korum, pantay sa kapangyarihan sa Labindalawang natatanging saksi o Apostol na kababanggit lamang.

27 At bawat pagpapasiyang gagawin ng alinman sa mga korum na ito ay kinakailangang sa pamamagitan ng nagkakaisang tinig ng naturan; na, bawat kasapi sa bawat korum ay kinakailangan sumang-ayon sa mga pasiya nito, upang magawa ang kanilang pagpapasiya sa gayon ding kapangyarihan o bisa sa isa’t isa—

28 Ang nakararami ay maaaring bumuo ng isang korum kung hindi itutulot ng mga pangyayari ang iba pa—

29 Maliban kung ito ang kalagayan, ang kanilang mga pasiya ay walang karapatan sa gayunding mga pagpapala na siyang mga pasiya ng korum ng tatlong pangulo noong sinauna, na inordenan alinsunod sa orden ni Melquisedec, at mabubuti at mga banal na lalaki.

30 Ang mga pasiya ng mga korum na ito, o isa sa kanila, ay isasagawa ng buong akabutihan, sa kabanalan, at kababaan ng puso, kaamuan at mahabang pagtitiis, at sa pananampalataya, at bkabaitan, at kaalaman, kahinahunan, pagtitiis, pagkamaka-diyos, pagmamahal pangkapatid, at pag-ibig sa kapwa tao;

31 Dahil ang pangako ay, kung ang mga bagay na ito ay nananagana sa kanila sila ay hindi magiging adi mabunga sa kaalaman ng Panginoon.

32 At kung sakaling ang alinman sa pagpapasiya ng mga korum na ito ay ginawa sa kasamaan, ito ay maaaring dalhin sa harapan ng isang pangkalahatang pagpupulong ng iba’t ibang korum, na bumubuo sa mga espirituwal na maykapangyarihan ng simbahan; kung hindi ay walang maaaring apela mula sa kanilang pasiya.

33 Ang Labindalawa ay Naglalakbay na Namumunong Mataas na Kapulungan, na gaganap sa pangalan ng Panginoon, sa ilalim ng tagubilin ng Panguluhan ng Simbahan, sang-ayon sa pagkakatatag ng langit; upang itayo ang simbahan, at pamahalaan ang mga gawain ng nabanggit sa lahat ng bansa, una sa mga aGentil at pangalawa sa mga Judio.

34 Ang Pitumpu ay kikilos sa pangalan ng Panginoon, sa ilalim ng tagubilin ng aLabindalawa o ng naglalakbay na mataas na kapulungan, sa pagtatayo ng simbahan at pamamahala sa lahat ng gawain ng nabanggit sa lahat ng bansa, una sa mga Gentil at pagkatapos sa mga Judio—

35 Ang Labindalawa bilang sinugo, humahawak ng mga susi, upang buksan ang pintuan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ebanghelyo ni Jesucristo, at una sa mga Gentil at pagkatapos sa mga Judio.

36 Ang mga tumatayong amataas na kapulungan, sa mga istaka ng Sion, ay bumubuo ng isang korum na pantay sa kapangyarihan sa mga gawain ng simbahan, sa lahat ng kanilang kapasiyahan, sa korum ng panguluhan, o sa naglalakbay na mataas na kapulungan.

37 Ang mataas na kapulungan sa Sion ay bumubuo ng isang korum na pantay sa kapangyarihan sa mga gawain ng simbahan, sa lahat ng kanilang pagpapasiya, sa mga kapulungan ng Labindalawa sa mga istaka ng Sion.

38 Katungkulan ng naglalakbay na mataas na kapulungan na tawagin ang aPitumpu, kung kinakailangan nila ang tulong, na punan ang iba’t ibang tungkulin upang ipangaral at pangasiwaan ang ebanghelyo, sa halip ng iba pa.

39 Katungkulan ng Labindalawa, sa lahat ng malaking sangay ng simbahan, na mag-orden ng mga amangangaral ng ebanghelyo, tuwing sila ay tutukuyin sa kanila sa pamamagitan ng paghahayag—

40 Ang orden ng pagkasaserdoteng ito ay pinagtibay na ipasa-pasa mula sa ama patungo sa anak na lalaki, at nabibilang nang makatwiran sa mga literal na inapo ng piling binhi, kung kanino ginawa ang mga pangako.

41 Ang orden na ito ay itinatag sa mga araw ni aAdan, at bumaba sa bangkan sa paraang sumusunod:

42 Mula kay Adan kay aSet, na inordenan ni Adan sa gulang na animnapu’t siyam na taon, at pinagpala niya tatlong taon bago siya (Adan) mamatay, at tinanggap ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ama, na ang kanyang angkan ay magiging mga pinili ng Panginoon, at sila ay pangangalagaan hanggang sa katapusan ng mundo;

43 Dahil siya (Set) ay isang aganap na lalaki, at ang kanyang bwangis ay siya ring anyo ng kanyang ama, kung kaya nga tila siya ay katulad ng kanyang ama sa lahat ng bagay, at maaaring makilala ang kaibahan sa kanya sa kanyang gulang lamang.

44 Si Enos ay inordenan sa gulang na isandaan at tatlumpu’t apat na taon at apat na buwan, ng kamay ni Adan.

45 Ang Diyos ay tumawag kay Cainan sa ilang sa ikaapatnapung taon ng kanyang gulang; at kanyang nasalubong si Adan sa paglalakbay sa lugar ng Shedolamak. Siya ay walumpu’t pitong taong gulang nang matanggap niya ang kanyang ordinasyon.

46 Si Mahalaleel ay apat na raan at siyamnapu’t anim na taon at pitong araw na gulang nang siya ay inordenan ng kamay ni Adan, na siya ring nagbasbas sa kanya.

47 Si Jared ay dalawang daang taong gulang nang siya ay inordenan sa ilalim ng kamay ni Adan, na siya ring nagbasbas sa kanya.

48 Si aEnoc ay dalawampu’t limang taong gulang nang siya ay inordenan sa ilalim ng kamay ni Adan; at siya ay animnapu’t lima at binasbasan siya ni Adan.

49 At kanyang nakita ang Panginoon, at siya ay lumakad kasama niya, at tuwinang nasa sa kanyang harapan; at siya ay alumakad kasama ang Diyos tatlong daan at animnapu’t limang taon, nasa apat na raan at tatlumpung taong gulang siya nang siya ay bnagbagong-kalagayan.

50 Si aMatusalem ay isandaang taon nang siya ay inordenan sa ilalim ng kamay ni Adan.

51 Si Lamec ay tatlumpu’t dalawang taong gulang nang siya ay inordenan sa ilalim ng kamay ni Set.

52 Si aNoe ay sampung taong gulang nang siya ay inordenan sa ilalim ng kamay ni Matusalem.

53 Tatlong taon bago ang kamatayan ni Adan, tinawag niya sina Set, Enos, Cainan, Mahalaleel, Jared, Enoc, at Matusalem, na pawang amatataas na saserdote, kasama ang natitira sa kanyang angkan na mabubuti, sa lambak ng bAdan-ondi-Ahman, at doon ipinagkaloob sa kanila ang kanyang huling basbas.

54 At ang Panginoon ay nagpakita sa kanila, at sila ay tumayo at binasbasan si aAdan, at tinawag siyang bMiguel, ang prinsipe, ang arkanghel.

55 At ang Panginoon ay nagbigay ng aliw kay Adan, at sinabi sa kanya: Itinalaga kita na malagay sa unahan; isang pagkarami-raming bansa ang manggagaling sa iyo, at ikaw ay aprinsipe sa kanila magpakailanman.

56 At si Adan ay tumayo sa gitna ng kongregasyon; at, sa kabila ng siya ay hukot na sa katandaan, napupuspos ng Espiritu Santo, aibinadya kung anuman ang sasapitin ng kanyang angkan hanggang sa kahuli-hulihang salinlahi.

57 Ang lahat ng bagay na ito ay nakasulat sa aklat ni Enoc, at patototohanan sa takdang panahon.

58 Tungkulin ng aLabindalawa, rin, na bordenan at isaayos ang lahat ng iba pang mga pinuno ng simbahan, naaayon sa paghahayag na nagsasabing:

59 Sa simbahan ni Cristo sa lupain ng Sion, bilang karagdagan sa mga abatas ng simbahan na nauukol sa gawaing pansimbahan—

60 Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, wika ng Panginoon ng mga Hukbo, talagang kinakailangang magkaroon ng mga anamumunong elder upang mamuno sa mga yaong nasa katungkulan ng isang elder;

61 At gayon din ang mga asaserdote upang mamuno sa mga yaong nasa katungkulan ng isang saserdote;

62 At gayon din ang mga guro upang amamuno sa mga yaong nasa katungkulan ng isang guro, sa gayon ding pamamaraan, at gayon din ang mga diyakono—

63 Dahil dito, mula diyakono hanggang sa guro, at mula guro hanggang sa saserdote, at mula saserdote hanggang sa elder, kani-kanya gaya ng pagtalaga sa kanila, alinsunod sa mga tipan at kautusan ng simbahan.

64 Pagkatapos darating ang Mataas na Pagkasaserdote, na siyang pinakadakila sa lahat.

65 Dahil dito, talagang kinakailangan na may isang itatalaga sa Mataas na Pagkasaserdote upang mamuno sa pagkasaserdote, at siya ay tatawaging Pangulo ng Mataas na Pagkasaserdote ng Simbahan;

66 O, sa ibang salita, ang aNamumunong Mataas na Saserdote sa Mataas na Pagkasaserdote ng Simbahan.

67 Mula sa nabanggit ay nagmumula ang pangangasiwa ng mga ordenansa at pagpapala sa simbahan, sa pamamagitan ng apagpapatong ng mga kamay.

68 Dahil dito, ang katungkulan ng obispo ay hindi kapantay nito; sapagkat ang katungkulan ng aobispo ay sa pangangasiwa ng lahat ng bagay na temporal;

69 Gayon pa man ang isang obispo ay kinakailangang piliin mula sa Mataas na aPagkasaserdote, malibang siya ay bliteral na inapo ni Aaron;

70 Maliban kung siya ay literal na inapo ni Aaron siya ay hindi maaaring humawak ng mga susi ng pagkasaserdoteng yaon.

71 Gayunpaman, ang isang mataas na saserdote, gayon nga, alinsunod sa orden ni Melquisedec, ay maaaring italaga para sa pangangasiwa sa mga bagay na temporal, na may kaalaman sa kanila sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan;

72 At gayon din na maging isang ahukom sa Israel, upang gawin ang gawain ng simbahan, na luluklok sa paghahatol sa mga lumalabag sa patotoong ihaharap sa kanya alinsunod sa mga batas, sa tulong ng kanyang mga tagapayo, na kanyang pinili o pipiliin mula sa mga elder ng simbahan.

73 Ito ang tungkulin ng isang obispo na hindi literal na inapo ni Aaron, ngunit inordenan sa Mataas na Pagkasaserdote alinsunod sa orden ni Melquisedec.

74 Sa gayon siya ay magiging isang hukom, maging isang pangkalahatang hukom sa mga naninirahan sa Sion, o sa isang istaka ng Sion, o sa anumang sangay ng simbahan kung saan siya itatalaga sa ministeryong ito, hanggang sa ang mga hangganan ng Sion ay mapalaki at kakailanganing magkaroon ng iba pang obispo o mga hukom sa Sion o sa kahit saan.

75 At yayamang may ibang mga obispong itinalaga sila ay kikilos sa nabanggit na katungkulan.

76 Ngunit ang isang literal na inapo ni Aaron ay may legal na karapatan sa panguluhan ng pagkasaserdoteng ito, sa mga asusi ng ministeryong ito, na kumilos sa katungkulan ng obispo nang nag-iisa, na walang mga tagapayo, maliban sa pangyayari na kung saan ang isang Pangulo ng Mataas na Pagkasaserdote, alinsunod sa orden ni Melquisedec, ay susubukin, na umupo bilang isang hukom sa Israel.

77 At ang kapasiyahan ng alinman sa mga kapulungang ito, sang-ayon sa kautusan na nagsasabing:

78 Muli, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang pinakamahalagang gawain ng simbahan, at ang apinakamahirap na mga usapin sa simbahan, yayamang walang kasiyahan sa kapasiyahan ng obispo o mga hukom, ito ay ililipat at dadalhin sa kapulungan ng simbahan, sa harapan ng bPanguluhan ng Mataas na Pagkasaserdote.

79 At ang Panguluhan ng kapulungan ng Mataas na Pagkasaserdote ay magkakaroon ng kapangyarihang tumawag ng iba pang matataas na saserdote, maging labindalawa, upang tumulong bilang mga tagapayo; at sa gayon ang Panguluhan ng Mataas na Pagkasaserdote at mga tagapayo nito ay magkakaroon ng kapangyarihang magpasiya ayon sa patotoo alinsunod sa mga batas ng simbahan.

80 At matapos ang kapasiyahang ito ay hindi na ito aalalahanin pa sa harapan ng Panginoon; dahil sa ito ang pinakamataas na kapulungan ng simbahan ng Diyos, at isang pinakahuling pasiya hinggil sa mga pagtatalo sa mga bagay na espirituwal.

81 Walang sinumang tao na nabibilang sa simbahan ang di saklaw ng kapulungang ito ng simbahan.

82 At yayamang isang Pangulo ng Mataas na Pagkasaserdote ay lalabag, siya ay aalalahanin sa harapan ng pangkaraniwang kapulungan ng simbahan, na siyang tutulungan ng labindalawang tagapayo ng Mataas na Pagkasaserdote;

83 At ang kanilang kapasiyahan sa kanyang ulo ang magiging wakas ng pagtatalo ukol sa kanya.

84 Sa gayon, walang di saklaw ng akatarungan at mga batas ng Diyos, nang ang lahat ng bagay ay maisagawa sa kaayusan at sa kataimtiman sa harapan niya, alinsunod sa katotohanan at kabutihan.

85 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang tungkulin ng isang pangulo sa katungkulan ng isang adiyakono ay mamuno sa labindalawang diyakono, maupo sa kapulungan kasama nila, at bituro sa kanila ang kanilang tungkulin, pinasisigla ang bawat isa, katulad ng pagkakabigay nito alinsunod sa mga tipan.

86 At gayon din ang tungkulin ng pangulo sa katungkulan ng mga aguro ay mamuno sa dalawampu’t apat na guro, at maupo sa kapulungan kasama nila, nagtuturo sa kanila ng mga tungkulin ng kanilang katungkulan, katulad ng ibinigay sa mga tipan.

87 Gayon din ang tungkulin ng pangulo sa Pagkasaserdoteng Aaron ay mamuno sa apatnapu’t walong asaserdote, at umupo sa kapulungan kasama nila, upang turuan sila ng mga tungkulin ng kanilang katungkulan, katulad ng ibinigay sa mga tipan—

88 Ang pangulong ito ay kinakailangang maging isang aobispo, dahil ito ang isa sa mga tungkulin ng pagkasaserdoteng ito.

89 Muli, ang tungkulin ng pangulo sa katungkulan ng mga aelder ay mamuno sa siyamnapu’t anim na elder, at umupo sa kapulungan kasama nila, at turuan sila alinsunod sa mga tipan.

90 Ang panguluhang ito ay naiiba sa pitumpu, at nakatalaga para sa yaong mga hindi anaglalakbay sa buong daigdig.

91 At muli, ang tungkulin ng Pangulo ng katungkulan ng Mataas na Pagkasaserdote ay amamuno sa buong simbahan, at maging katulad ni bMoises

92 Masdan, narito ang karunungan; oo, ang maging isang atagakita, isang btagapaghayag, isang tagasalin, at cisang propeta, nagkaroon ng lahat ng dkaloob ng Diyos na kanyang ipinagkakaloob sa ulo ng simbahan.

93 At ito ay alinsunod sa pangitaing nagpapakita ng orden ng aPitumpu, na sila ay nararapat magkaroon ng pitong pangulo na mamumuno sa kanila, pinili mula sa bilang ng pitumpu;

94 At ang ikapitong pangulo ng mga pangulong ito ang mamumuno sa anim;

95 At ang pitong pangulong ito ay pipili ng iba pang pitumpu bukod sa naunang pitumpu kung saan sila ay nabibilang, at sila ay mamumuno sa kanila;

96 At gayon din ang ibang pitumpu, hanggang sa pitong ulit ng pitumpu, kung ang gawain sa ubasan ay nangangailangan nito.

97 At ang pitumpung ito ay magiging mga anaglalakbay na mangangaral, sa mga Gentil muna at sa mga Judio rin.

98 Subalit ang ibang mga pinuno ng simbahan, na hindi nabibilang sa Labindalawa, ni maging sa Pitumpu, ay hindi nasasailalim ng tungkuling maglakbay sa lahat ng bansa, ngunit maglalakbay kapag itutulot sa kanila ng pagkakataon, sa kabila nito sila man ay maaaring humawak ng mataas at mga may pananagutang katungkulan sa simbahan.

99 Dahil dito, ang bawat tao ngayon ay matuto ng kanyang atungkulin, at kumilos sa katungkulang itinalaga sa kanya, nang buong bsigasig.

100 Siya na atamad ay hindi ibibilang na bkarapat-dapat magtagal, at siya na hindi natututuhan ang kanyang tungkulin at ipinakikita ang kanyang sarili na hindi kaayun-ayon ay hindi ibibilang na karapat-dapat na magtagal. Maging gayon nga. Amen.