Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 105
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 105

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Ilog Fishing, Missouri, ika-22 ng Hunyo 1834 (History of the Church, 2:108–111). Ang paggamit ng dahas ng mga nanggugulo laban sa mga Banal sa Missouri ay dumami, at ang mga itinatag na pangkat mula sa ilang mga county ay nagpahayag ng kanilang tangkang wasakin ang mga tao. Ang Propeta ay dumating mula sa Kirtland sa ulunan ng isang pangkat na kilala bilang Kampo ng Sion, na nagdala ng mga damit at panustos. Habang ang pangkat na ito ay nagkampo sa Ilog Fishing, tinanggap ng Propeta ang paghahayag.

  1–5, Ang Sion ay itatayo ayon sa pagsunod sa selestiyal na batas; 6–13, Ang pagtubos sa Sion ay ipinagliban ng sandaling panahon; 14–19, Ang Panginoon ang lalaban ng mga digmaan ng Sion; 20–26, Ang mga Banal ay dapat na maging matalino at hindi dapat magyabang ng mga makapangyarihang gawa habang sila ay nagtitipon; 27–30, Mga lupa sa Jackson at sa kalapit na mga county ay dapat bilhin; 31–34, Ang mga elder ay kinakailangang tumanggap ng endowment sa bahay ng Panginoon sa Kirtland; 35–37, Mga Banal na kapwa tinawag at napili ay pababanalin; 38–41, Ang mga Banal ay kinakailangang magtaas ng sagisag ng kapayapaan sa daigdig.

  1 Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sama-samang nagtipun-tipon ng inyong sarili upang matutuhan ang aking kalooban ukol sa aikatutubos ng aking mga nagdurusang tao—

  2 Masdan, sinasabi ko sa inyo, kung hindi dahil sa mga apaglabag ng aking mga tao, tumutukoy sa simbahan at hindi sa mga tao, maaaring sila ay natubos na maging ngayon.

  3 Subalit masdan, sila ay hindi natutong maging masunurin sa mga bagay na aking hiningi sa kanilang mga kamay, sa halip sila ay puno ng lahat ng uri ng kasamaan, at hindi anamamahagi ng kanilang yaman, na nararapat sa mga banal, sa mga maralita at nagdurusa sa kanila;

  4 At hindi anagkakaisa ayon sa pagkakaisang hinihingi ng batas ng kahariang selestiyal;

  5 At ang aSion ay hindi maitatayo bkung hindi ito ayon sa mga alituntunin ng cbatas ng kahariang selestiyal; kung hindi, hindi ko siya matatanggap sa akin.

  6 At ang aking mga tao ay talagang kinakailangang aparusahan hanggang sa kanilang matutuhan ang bpagsunod, kung kinakailangan, sa pamamagitan ng mga bagay na kanilang dinaranas.

  7 Ako ay nangungusap hindi ukol sa mga yaong itinalagang mamuno sa aking mga tao, na siyang mga aunang elder ng aking simbahan, dahil hindi lahat sila ay napaiilalim sa sumpang ito;

  8 Kundi ako ay nangungusap tungkol sa aking mga simbahan sa ibang bansa—maraming magsasabi: Nasaan ang kanilang Diyos? Masdan, kanya silang ililigtas sa panahon ng kagipitan, kung hindi, tayo ay hindi makaparoroon sa Sion, at ipagkakait ang ating mga salapi.

  9 Samakatwid, bunga ng apaglabag ng aking mga tao, kinakailangan sa akin na ang aking mga elder ay maghintay ng maikling panahon para sa ikatutubos ng Sion—

  10 Nang sila sa kanilang sarili ay maging handa, at ang aking mga tao ay maturuan nang mas ganap, at magkaroon ng karanasan, at makaalam nang mas ganap hinggil sa kanilang atungkulin, at ang mga bagay na aking hinihingi sa kanilang mga kamay.

  11 At ito ay hindi maaaring maisakatuparan hanggang sa ang aking mga aelder ay bmapagkalooban ng kapangyarihan mula sa itaas.

  12 Dahil masdan, ako ay naghanda ng dakilang kaloob at pagpapala na aibubuhos sa kanila, yayamang sila ay matapat at magpapatuloy sa pagpapakumbaba sa aking harapan.

  13 Samakatwid kinakailangan sa akin na ang aking mga elder ay maghintay ng maikling panahon, para sa pagtubos ng Sion.

  14 Dahil masdan, hindi ko hinihingi sa kanilang mga kamay na ipaglaban ang mga digmaan ng Sion; dahil, gaya ng sinabi ko sa isang naunang kautusan, maging aking tutuparin—ako ang amakikipaglaban sa inyong mga digmaan.

  15 Masdan, ang amangwawasak ay aking inutusan na pinsalain at wasakin ang aking mga kaaway; at hindi maraming taon mula ngayon sila ay hindi maiiwan upang dumihan ang aking mana, at blapastanganin ang aking pangalan sa mga lupain na aking cinilaan para sa sama-samang pagtitipun-tipon ng aking mga banal.

  16 Masdan, aking inutusan ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., na sabihin sa alakas ng aking sambahayan, maging ang aking mga mandirigma, ang aking mga kabataang lalaki, at mga nasa katanghaliang-gulang, na magtipun-tipon para sa pagtubos ng aking mga tao, at ibagsak ang mga tore ng aking mga kaaway, at ikalat ang kanilang mga bbantay;

  17 Ngunit ang lakas ng aking sambahayan ay hindi nakinig sa aking mga salita.

  18 Ngunit yayamang may mga taong nakinig sa aking mga salita, ako ay naghanda ng pagpapala at akaloob para sa kanila, kung sila ay magpapatuloy nang tapat.

  19 Aking narinig ang kanilang mga panalangin, at tatanggapin ang kanilang mga handog; at kapaki-pakinabang sa akin na sila ay dalhin sa ganito bilang pagsubok sa kanilang apananampalataya.

  20 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, isang kautusan ang ibinibigay ko sa inyo, na kung gaano karami ang naparito, na maaaring manatili sa pook sa paligid, sila ay manatili;

  21 At yaong hindi maaaring manatili, na may mga mag-anak sa silangan, sila ay manatili ng maikling panahon, yayamang ang aking tagapaglingkod na si Joseph ay magtatalaga sa kanila;

  22 Dahil akin siyang papayuhan hinggil sa bagay na ito, at lahat ng anumang bagay na kanyang itatalaga sa kanila ay matutupad.

  23 At ang lahat ng aking mga tao na naninirahan sa mga pook sa paligid ay maging tapat, at mapagdasal, at mapagpakumbaba sa aking harapan, at huwag ibunyag ang mga bagay na aking inihayag sa kanila, hanggang sa karunungan sa akin na ang mga ito ay ihayag.

  24 Huwag mag-usap ng mga paghuhukom, ni amagyabang ng pananampalataya o ng mga gawang makapangyarihan, sa halip maingat na magtipun-tipon, hangga’t kaya sa isang pook, naaayon sa damdamin ng mga tao;

  25 At masdan, magbibigay ako sa inyo ng kasihan at biyaya sa kanilang mga mata, nang kayo ay mamahinga sa akapayapaan at kaligtasan, habang inyong sinasabi sa mga tao: Isakatuparan ang paghatol at katarungan para sa amin ayon sa batas, at bayaran kami sa aming mga natamong pinsala.

  26 Ngayon, masdan, sinasabi ko sa inyo, aking mga kaibigan, sa ganitong pamamaraan maaari kayong makakita ng kasihan sa mata ng mga tao, hanggang sa ang ahukbo ni Israel ay maging napakalaki.

  27 At aking palalambutin ang mga puso ng mga tao, gaya ng aking ginawa sa puso ni aFaraon, sa pana-panahon, hanggang sa ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., at ang aking mga elder, na aking itinalaga, ay magkaroon ng panahong tipunin ang lakas ng aking sambahayan,

  28 At makapagpadala ng amatatalinong tao, upang isakatuparan ang aking ipinag-utos hinggil sa bpagbili ng lahat ng lupain sa Jackson County na maaaring bilhin, at sa mga kalapit county sa paligid.

  29 Dahil aking kalooban na ang mga lupaing ito ay bilhin; at matapos silang bilhin ay aangkinin ng aking mga banal ang mga ito ayon sa mga batas ng apaglalaan na aking ibinigay.

  30 At matapos bilhin ang mga lupaing ito, aking ituturing ang mga ahukbo ni Israel na walang sala sa pag-angkin ng kanilang sariling lupain, na kanilang binili kamakailan ng kanilang sariling salapi, at pagpapabagsak ng mga tore ng aking mga kaaway na maaaring naroroon, at pagtataboy ng kanilang mga bantay, at bpaghihiganti para sa akin sa aking mga kaaway hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi sa kanila na napopoot sa akin.

  31 Ngunit una palakihin muna ang aking hukbo, at apabanalin ito sa aking harapan, nang ito ay maging maganda gaya ng araw, at maliwanag gaya ng bbuwan, at nang ang kanyang mga bandila ay maging kakila-kilabot sa lahat ng bansa;

  32 Nang ang mga kaharian ng daigdig na ito ay mapilitang kilalanin na ang kaharian ng Sion ay tunay ngang akaharian ng ating Diyos at ng kanyang Cristo; samakatwid, bmagpasailalim tayo sa kanyang mga batas.

  33 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kapaki-pakinabang sa akin na ang unang mga elder ng aking simbahan ay tumanggap ng kanilang aendowment mula sa itaas sa aking bahay, na aking iniutos na itayo sa aking pangalan sa lupain ng Kirtland.

  34 At yaong mga kautusan na aking ibinigay hinggil sa Sion at sa kanyang abatas ay isagawa at tupdin, matapos ang kanyang pagtubos.

  35 Nagkaroon ng araw ng apagtawag, ngunit dumating na ang araw ng pagpili; at piliin ang mga yaong bkarapat-dapat.

  36 At ipamamalas sa aking tagapaglingkod, sa tinig ng Espiritu, yaong mga anapili; at sila ay bpababanalin;

  37 At yayamang kanilang sinusunod ang apayo na kanilang tinatanggap, sila ay magkakaroon ng kapangyarihan matapos ang maraming araw na isakatuparan ang lahat ng bagay tungkol sa Sion.

  38 At muli sinasabi ko sa inyo, humingi ng kapayapaan, hindi lamang sa mga tao na bumagabag sa inyo, kundi gayon din sa lahat ng tao;

  39 At magtaas ng asagisag ng bkapayapaan, at gumawa ng pagpapahayag ng kapayapaan hanggang sa mga dulo ng mundo;

  40 At gumawa ng mga mungkahi para sa kapayapaan sa mga yaong bumagabag sa inyo, ayon sa tinig ng Espiritu na nasa inyo, at alahat ng bagay ay sama-samang gagawa para sa inyong ikabubuti.

  41 Kaya nga’t, maging matapat; at masdan, at narito, ako ay amapapasainyo maging hanggang sa wakas. Maging gayon nga. Amen.