Szentírások
A Tan és a szövetségek 104
előző következő


104. Szakasz

Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatás, 1834. április 23-án, az egyesült rendet, vagyis az egyház rendjét illetően a szegények javára (History of the Church, 2:54–60). Az alkalom az Első Elnökség és más főpapok tanácsgyűlése volt, amely során fontolóra vették a nép nyomasztó anyagi szükségleteit. A kirtlandi egyesült rendet ideiglenesen fel kell oszlatni, és újra kell szervezni, a javakat pedig sáfárságokként szét kell osztani a rend tagjai között.

1–10, Átkozottak lesznek azok a szentek, akik vétkeznek az egyesült rend ellen; 11–16, Az Úr saját módján gondoskodik szentjeiről; 17–18, Evangéliumi törvény irányítja a szegényekkel való törődést; 19–46, Különböző testvérek sáfárságainak és áldásainak megnevezése; 47–53, Működjön külön a kirtlandi egyesült rend és a sioni rend; 54–66, Az Úr szent kincstárát felállítják a szentírások nyomtatására; 67–77, Az egyesült rend általános kincstára működjön közös megegyezés alapján; 78–86, Az egyesült rend tagjai fizessék meg minden adósságukat, és az Úr ki fogja menekíteni őket a pénzügyi rabságból.

1 Bizony mondom nektek, barátaim, tanácsot adok nektek, és parancsolatot, mindazon javakat illetően, amelyek azon rendhez tartoznak, aminek én parancsoltam a megszervezését és megalapítását, hogy aegyesült rend legyen, és örök rend, egyházam javára, valamint az emberek megszabadulására, míg el nem jövök –

2 Megmásíthatatlan és megváltoztathatatlan ígérettel, hogy amennyiben hűségesek azok, akiknek parancsot adtam, áldások sokaságával áldatnak meg;

3 De amennyiben nem hűségesek, közel vannak az átokhoz.

4 Amennyiben tehát szolgáim némelyike nem tartotta be a parancsolatot, hanem airigység és színlelt szavak által megszegte a szövetséget, nagyon fájdalmas és keserves átokkal átkoztam meg őket.

5 Mert én, az Úr, szívemben elrendeltem, hogy amennyiben bárkit, aki a rendhez tartozik, vétkesnek találnak, vagyis más szavakkal megszegi a szövetséget, amely titeket kötelez, átkozott lesz életében, és letapostatik az által, akit csak akarok;

6 Mert belőlem, az Úrból, ne aűzzenek gúnyt ezen dolgokban –

7 És mindezt azért, hogy az ártatlanok közöttetek ne legyenek kárhoztatva a hamisakkal; és hogy a bűnösök közöttetek ne meneküljenek meg; mert én, az Úr, a adicsőség koronáját ígértem nektek a jobb kezemnél.

8 Amennyiben tehát vétkeseknek találtattok, életetekben nem menekülhettek meg haragomtól.

9 Amennyiben vétek miatt akivágattatok, a megváltás napjáig nem menekülhettek meg a bSátán cgyötrelmeitől.

10 És most hatalmat adok nektek, pontosan ettől az órától fogva, hogy ha bárki közöttetek, aki a rendből való, vétkesnek találtatik és nem bánja meg a gonoszságot, akkor adjátok át őt a Sátán gyötrelmeinek; és neki nem lesz hatalma arra, hogy arosszat hozzon rátok.

11 Ez bölcsesség énbennem; parancsolatot adok tehát nektek, hogy szerveződjetek meg, és minden embernek jelöljétek ki a asáfárságát;

12 Hogy minden ember számot adhasson nekem a neki kijelölt sáfárságról.

13 Mert tanácsos, hogy én, az Úr, minden embert afelelősségre vonhatóvá tegyek, mint bsáfárt a földi áldások felett, amelyeket én alkottam és készítettem el teremtményeimnek.

14 Én, az Úr, feszítettem ki az egeket, és aépítettem a földet, saját bkezem munkáit; és azokban minden dolog az enyém.

15 És az a célom, hogy gondoskodjam szentjeimről, mert minden dolog az enyém.

16 De ennek szükségképpen a asaját módomon kell megtörténnie; és íme, ez az a mód, amit én, az Úr, elrendeltem, hogy gondoskodjam szentjeimről, hogy a bszegény felmagasztaltasson, azáltal, hogy a gazdagok alázatossá tétetnek.

17 Mert tele van a aföld, és van elég, még marad is; igen, én elkészítettem minden dolgot, és az emberek gyermekeinek bönrendelkezést adtam.

18 Ha tehát bárki vesz az általam alkotott abőségből, és részéből nem ad, evangéliumom btörvénye szerint, a cszegényeknek és a szűkölködőknek, akkor ő a gonoszokkal együtt a dpokolban emeli majd fel tekintetét, gyötrelemben.

19 És most, bizony mondom nektek, a arend javait illetően –

20 Sidney Rigdon szolgámnak jelöltessék ki az a hely, ahol most lakik, valamint a tímárműhely portája, sáfárságaként, megélhetésére, míg ő szőlőskertemben dolgozik, ahogyan én akarom, amikor csak parancsot adok neki.

21 És minden dolog a Kirtland földjén lakó rend tanácsa szerint, valamint a rend közös megegyezése vagy hangja szerint legyen megtéve.

22 És ezt a sáfárságot és áldást ruházom rá én, az Úr, Sidney Rigdon szolgámra, áldásként őrajta, valamint utána következő magján;

23 És meg fogom sokszorozni rajta az áldásokat, amennyiben alázatos lesz előttem.

24 Továbbá, Martin Harris szolgámnak, jelöltessék ki, sáfárságaként, annak a földnek a telke, amelyet John Johnson szolgám szerzett meg korábbi örökségéért cserébe, neki és utána következő magjának;

25 És amennyiben hűséges, én meg fogom sokszorozni rajta és utána következő magján az áldásokat.

26 És Martin Harris szolgám szentelje pénzét szavaim hirdetésére, ifj. Joseph Smith szolgám utasítása szerint.

27 Továbbá, legyen Frederick G. Williams szolgámé az a hely, amelyen jelenleg lakik.

28 És legyen Oliver Cowdery szolgámé az a telek, amely a nyomdának kijelölt ház mellett van, amely az egyes számú telek, valamint az a telek, amelyen apja lakik.

29 És legyen Frederick G. Williams és Oliver Cowdery szolgáimé a nyomda, valamint minden ahhoz tartozó dolog.

30 És legyen ez a sáfárságuk, amely nekik kijelöltetik.

31 És amennyiben hűségesek, íme, én meg fogom áldani őket, és meg fogom sokszorozni rajtuk az áldásokat.

32 És ez a kezdete a sáfárságnak, amit kijelöltem nekik. Nekik és utánuk következő magjuknak.

33 És amennyiben hűségesek, meg fogom sokszorozni rajtuk és utánuk következő magjukon az áldásokat, méghozzá áldások sokaságát.

34 Továbbá, legyen John Johnson szolgámé az a ház, amelyben lakik, és az örökség egésze, azon hely kivételével, amely házaim afelépítésére van fenntartva, ami ahhoz az örökséghez tartozik, valamint azon telkek kivételével, amelyek Oliver Cowdery szolgám számára lettek megnevezve.

35 És amennyiben hűséges, meg fogom sokszorozni rajta az áldásokat.

36 És az én akaratom az, hogy adja el a szentjeim városának felépítésére szánt telkeket, ahogyan azt tudatja vele a Lélek ahangja, valamint a rend tanácsa és a rend hangja szerint.

37 És ez a kezdete a sáfárságnak, amit kijelöltem neki, áldásként neki és utána következő magjának.

38 És amennyiben hűséges, áldások sokaságát fogom megsokszorozni rajta.

39 Továbbá, aNewel K. Whitney szolgámnak jelöltessenek ki azok a házak és az a telek, ahol most lakik, és az a porta és épület, ahol a vegyeskereskedés van, valamint az a telek, amely a vegyeskereskedés déli sarkán van, valamint az a porta, ahol a lúgfőző található.

40 És mindezt Newel K. Whitney szolgámnak jelöltem ki, sáfárságaként, áldásként őrajta és utána következő magján, rendem vegyeskereskedésének javára, amelyet cövekem számára alapítottam meg Kirtland földjén.

41 Igen, bizony, ez az a sáfárság, amelyet N. K. Whitney szolgámnak kijelöltem, méghozzá az egész vegyeskereskedés, neki és amegbízottjának, valamint utána következő magjának.

42 És amennyiben hűséges parancsolataim megtartásában, amelyeket neki adtam, meg fogom sokszorozni rajta és utána következő magján az áldásokat, méghozzá áldások sokaságát.

43 Továbbá, ifj. Joseph Smith szolgámnak jelöltessen ki a házam felépítésére szánt telek, amely negyven vessző hosszú és tizenkét vessző széles, valamint az örökség, amelyen apja jelenleg lakik;

44 És ez a kezdete a sáfárságnak, amelyet kijelöltem neki, áldásként őrajta és apján.

45 Mert íme, örökséget tettem félre aapjának, az ő eltartására; tehát ifj. Joseph Smith házában tartsák őt számon.

46 És meg fogom sokszorozni az áldásokat ifj. Joseph Smith szolgám házán, amennyiben hűséges, méghozzá áldások sokaságát.

47 És most, parancsolatot adok nektek Siont illetően, hogy többé ne legyetek egyesült rendként Sionban lévő testvéreitekhez kötve, csak a következők szerint –

48 Miután megszerveződtetek, neveztessetek Sion aCöveke Egyesült Rendjének, Kirtland városában. És testvéreitek, miután megszerveződtek, neveztessenek Sion Városa Egyesült Rendjének.

49 És szerveződjenek a saját neveiken, és a saját nevükön; és a saját nevükön, és a saját neveiken tegyék dolgaikat;

50 És ti is a saját neveteken, és a saját neveiteken tegyétek dolgaitokat.

51 És ennek megtételét a ti szabadulásátokért parancsoltam meg, valamint az ő szabadulásukért, mivel akiűzettek, és az eljövendők miatt is.

52 A vétek, az airigység és a színlelt szavak által megtört bszövetségek miatt –

53 Fel vagytok tehát oszlatva, testvéreitekkel alkotott egyesült rendként, hogy csak eddig az óráig legyetek őhozzájuk kötve, és csakis eszerint, amit megmondtam, kölcsön által, amint abban a tanácsnak e rendje megegyezik, ahogyan körülményeitek megengedik és a tanács hangja utasít.

54 Továbbá, parancsolatot adok nektek a nektek kijelölt sáfárságot illetően.

55 Íme, mindezen javak az enyémek, különben hiábavaló a hitetek, és képmutatóknak találtattok, és megszegetnek a szövetségek, amelyeket velem kötöttetek;

56 És ha a javak az enyémek, akkor ti asáfárok vagytok; máskülönben nem vagytok sáfárok.

57 De bizony mondom nektek, én azt jelöltem ki számotokra, hogy sáfárok legyetek saját házam felett, igen, valóban sáfárok.

58 És e célból parancsoltam meg nektek, hogy szerveződjetek, és nyomtassátok ki aszavaimat, szentírásaim teljességét, azokat a kinyilatkoztatásokat, amelyeket nektek adtam, és amelyeket ezután, időről időre adni fogok nektek –

59 Annak céljából, hogy felépüljön egyházam és királyságom a földön, és hogy népemet felkészítsem arra az aidőre, amikor velük blakok majd, ami hamarosan elközeleg.

60 És készítsetek magatoknak helyet a kincstár számára, és ajánljátok fel azt nevemnek.

61 És jelöljetek ki valakit magatok közül a kincstár őrzésére, és rendeljétek el őt erre az áldásra.

62 És legyen pecsét a kincstáron, és mindazon szent dolgokon, amelyek a kincstárba kerülnek; és közöttetek senki ne nevezze azt, vagy bármely részét a magáénak, mert az közöttetek mindenkié, egyetértésben.

63 És én azt pontosan ettől az órától fogva nektek adom; és most győződjetek meg arról, hogy elindultok és felhasználjátok a nektek kijelölt sáfárságot, a szent dolgok kivételével, e szent dolgok kinyomtatásának céljára, amint azt megmondtam.

64 És a szent dolgok ahaszna legyen a kincstárban, és legyen rajta pecsét; és senki ne használja vagy vegye ki azt a kincstárból, és a reá helyezett pecsét se legyen feloldva, csakis a rend hangja, illetve parancsolat által.

65 És így őrizzétek meg a kincstárban a szent dolgok hasznát, megszentelt és szent célokra.

66 És neveztessen ez az Úr szent kincstárának; és maradjon rajta pecsét, hogy szent és az Úrnak felajánlott lehessen.

67 Továbbá, készüljön el egy másik kincstár is, és jelöltessen ki kincstárnok a kincstár őrzésére, és kerüljön rá pecsét;

68 És minden olyan pénzt, amit sáfárságotokban kaptok, a nektek kijelölt javak fejlesztése által, házak, vagy földek, vagy jószág, vagy bármely dolog formájában, kivéve a szent és megszentelt írásokat, amelyeket szent és megszentelt célokra tartottam meg magamnak, vessetek be a kincstárba, amint pénzt kaptok, százasával, vagy ötvenesével, vagy húszasával, vagy tízesével, vagy ötösével.

69 Vagyis más szavakkal, ha közületek bárki szerez öt dollárt, vesse be azt a kincstárba; vagy ha szerez tízet, vagy húszat, vagy ötvenet, vagy százat, tegyen hasonlóképpen;

70 És senki ne mondja közöttetek, hogy sajátja az; mert ne neveztessen az övének az, vagy annak bármely része.

71 És annak semmilyen részét ne használják fel, vagy vegyék ki a kincstárból, csakis a rend hangja és közös megegyezése szerint.

72 És legyen ez a rend hangja és közös megegyezése – hogy ha bárki közületek azt mondja a kincstárnoknak: Szükségem van erre, hogy segítsen a sáfárságomban –

73 Legyen az öt dollár, vagy legyen az tíz dollár, vagy húsz, vagy ötven, vagy száz, a kincstárnok adja oda neki az összeget, amit kér, hogy segítsen a sáfárságában –

74 Mígnem vétkesnek találtatik, és a rend tanácsa előtt világosan megmutatkozik az, hogy hűtlen és abalga sáfár.

75 De ameddig teljes jogú tagja a közösségnek, és hű és bölcs a sáfárságában, legyen ez az ő jegye a kincstárnok felé, és a kincstárnok ne tartson vissza.

76 De vétek esetén a kincstárnok vesse alá magát a rend tanácsának és hangjának.

77 És abban az esetben, ha a kincstárnok hűtlen és balga sáfárnak találtatik, vesse alá magát a rend tanácsának és hangjának, és távolíttasson el helyéről, és jelöljenek ki avalaki mást helyette.

78 Továbbá, bizony mondom nektek, adósságaitokat illetően – íme, az én akaratom az, hogy afizessétek meg minden badósságotokat.

79 És az én akaratom az, hogy aalázkodjatok meg előttem, és nyerjétek el ezt az áldást bszorgalmatok, és alázatosság és a hit imája által.

80 És amennyiben szorgalmasak és alázatosak vagytok, és gyakoroljátok a ahit imáját, íme, én meglágyítom azok szívét, akiknek tartoztok, míg el nem küldöm nektek azt, ami a kimenekítésetekhez kell.

81 Írjatok tehát gyorsan New York-ba, és írjatok aszerint, amit az én aLelkem diktál; és én meglágyítom azok szívét, akiknek tartoztok, hogy elméjükből kikerüljön az, hogy sanyargattatást hozzanak rátok.

82 És amennyiben aalázatosak és hűségesek vagytok, és szólítjátok nevem, íme, én nektek adom majd a bgyőzelmet.

83 Ígéretet adok nektek, hogy még ez egyszer ki lesztek menekítve a rabságotokból.

84 Amennyiben lehetőséget kaptok arra, hogy pénzt kölcsönözzetek, százasával, vagy ezresével, egészen addig, míg elég pénzt nem kölcsönöztök arra, hogy kimenekítsétek magatokat a rabságból, ez a ti kiváltságotok.

85 És zálogosítsátok el a javakat, amiket kezetekbe adtam, ez egyszer, oly módon, hogy neveteket adjátok, közös megegyezéssel vagy másként, ahogyan azt jónak látjátok.

86 Nektek adom ezt a kiváltságot, ez egyszer; és íme, ha hozzáláttok azon dolgok megtételéhez, amelyeket elétek tártam, parancsolataim szerint, ezek a dolgok mind az enyémek, ti pedig sáfáraim vagytok, és a mester nem fogja hagyni, hogy feltörjék a házát. Így lesz. Ámen.