Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 104
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 104

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he ʻaho 23 ʻEpeleli 1834, ʻo kau ki he kautaha uouongatahá, pe ko e kautaha ʻo e Siasí kuo fokotuʻu ke ʻaonga ki he kakai masivá (History of the Church, 2:54–60). Ko e taimi ʻeni naʻe fai ai ʻa e fakataha alēlea ʻa e Kau Palesiteni ʻUluakí mo e kau taulaʻeiki lahi kehe, ʻa ia naʻe fakakaukauʻi ai ʻa e ngaahi fiemaʻu fakatuʻasino ʻoku fie maʻu vave ʻe he kakaí. Naʻe pau ke taʻofi fakataimi ʻa e kautaha uouongataha ʻi Ketilaní pea toe fokotuʻu foʻou, pea ke vahevahe ʻa e ngaahi koloá ki he ngaahi tufakanga tauhi ʻe vahevahe ia ʻi he kau mēmipa ʻo e kautahá.

1–10, Ko e Kau Māʻoniʻoni ko ia ʻoku nau maumauʻi ʻa e ngaahi lao ʻo e kautaha uouongatahá ʻe fakamalaʻiaʻi ʻa kinautolu; 11–16, ʻOku tokonaki ʻe he ʻEikí maʻa ʻene Kau Māʻoniʻoní ʻi heʻene founga ʻaʻana; 17–18, ʻOku hanga ʻe he fono ʻo e ongoongoleleí ʻo puleʻi ʻa e anga hono tokangaʻi ʻo e masivá; 19–46, ʻOku fakamahinoʻi mai ʻa e ngaahi tufakanga tauhi mo e ngaahi tāpuaki ʻo e niʻihi tokolahi ʻo e kau tangatá; 47–53, Kuo pau ke ngāue mavahevahe pē ʻa e kautaha uouongataha ʻi Ketilaní mei he kautaha ʻi Saione; 54–66, ʻOku fokotuʻu ʻa e tauhiʻanga koloa toputapu ʻa e ʻEikí ki hono pulusi ʻo e ngaahi tohi folofolá; 67–77, Kuo pau ke ngāue ʻa e tauhiʻanga koloa fakakātoa ʻo e kautaha uouongatahá ʻo makatuʻunga ʻi he felototahaʻaki; 78–86, Ko kinautolu ʻoku nau kau ki he kautaha uouongatahá kuo pau ke nau totongi honau ngaahi moʻua kotoa pē, pea ʻe fakahaofi ʻa kinautolu ʻe he ʻEikí mei honau ngaahi moʻua fakapaʻangá.

1 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe hoku ngaahi kaumeʻa, ʻoku ou fai kiate kimoutolu ha akonaki, mo ha fekau, ʻoku kau ki he ngaahi koloa kotoa pē ʻa ia ʻoku maʻu ʻe he kautahá, ʻa ia naʻá ku fekau ke langa hake mo fokotuʻu, ke hoko ko ha akautaha uouongatahá, pea ko e kautaha taʻengata ke ʻaonga ki hoku siasí, pea ki hono fakamoʻui ʻo e tangatá kae ʻoua ke u haʻu—

2 ʻAki ʻa e talaʻofa taʻe-faʻa-liliu mo taʻe-feliliuaki ʻo pehē, kapau ʻe faivelenga ʻa kinautolu kuó u fekauʻí ʻe tāpuakiʻi ʻa kinautolu ʻaki ha ngaahi tāpuaki lahi ʻaupito;

3 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te nau faivelenga te nau ofi ki he fakamalaʻia.

4 Ko ia, ko e meʻa ʻi he ʻikai ke tauhi ʻe ha niʻihi ʻo ʻeku kau tamaioʻeikí ʻa e fekaú, ka kuo nau maumauʻi ʻa e fuakavá ko e tupu mei he amānumanú, pea ʻi he ngaahi lea kākaá, ko ia kuó u fakamalaʻiaʻi ai ʻa kinautolu ʻaki ʻa e malaʻia mamafa mo fakamamahi ʻaupito.

5 He ko au, ko e ʻEikí, kuó u tuʻutuʻuni ʻi hoku lotó, kapau ʻe ʻi ai ha tangata ʻoku kau ki he kautahá ʻe ʻiloʻi ʻoku maumau-fono, pe, ʻi hono ʻai ʻe tahá, kapau te ne maumauʻi ʻa e fuakava ʻa ia kuo mou haʻisia ki aí, ʻe malaʻia ia ʻi heʻene moʻuí, pea ʻe malamalaki hifo ia ʻe kinautolu ʻoku ou loto ki ai;

6 He ko au, ko e ʻEikí, ʻe ʻikai amanukiʻi au ʻi he ngaahi meʻá ni—

7 Pea ʻoku fai ʻeni kotoa koeʻuhí ke ʻoua naʻa fakahalaiaʻi ʻa e kau taʻehalaia ʻiate kimoutolú fakataha mo e kau taʻe-angatonú; pea ke ʻoua naʻa hao ʻa e kau halaia ʻiate kimoutolú; koeʻuhi he ko au, ko e ʻEikí, kuó u talaʻofa kiate kimoutolu ha akalauni ʻo e nāunau ʻi hoku nima toʻomataʻú.

8 Ko ia, kapau ʻe ʻilo koe kau maumau-fono ʻa kimoutolu, ʻe ʻikai te mou hao mei heʻeku ʻitá ʻi hoʻomou moʻuí.

9 Kapau ʻe atuʻusi atu ʻa kimoutolu koeʻuhi ko e maumau-fono, ʻe ʻikai te mou lava ʻo hao mei he ngaahi bfakatanga ʻa cSētané ʻo aʻu ki he ʻaho ʻo e huhuʻí.

10 Pea ʻoku ou foakí ni kiate kimoutolu ʻa e mālohi ʻo fai atu mei he houa ko ʻení, ʻo kapau ʻe ʻilo ko e maumau-fono ha tangata ʻiate kimoutolu, ʻoku kau ki he kautahá, ʻo ʻikai te ne fakatomala mei he koví, ke mou tukuange ia ki he ngaahi fakatanga ʻa Sētané; pea ʻe ʻikai te ne maʻu ha mālohi ke afakahoko ha kovi kiate kimoutolu.

11 Ko e poto ia ʻiate au; ko ia, ʻoku fai ʻa e fekau kiate kimoutolu, ke mou fokotuʻutuʻu ʻa kimoutolu pea vahe ki he tangata taki taha ʻa hono alakanga tauhí;

12 Koeʻuhí ke fai ʻe he tangata kotoa pē ha fakamatala kiate au ki he anga ʻo hono lakanga tauhi kuo vahe kiate iá.

13 He ʻoku taau mo au, ko e ʻEikí, ke u fokotuʻu ʻa e tangata kotoa pē ke ne afakamatala ki heʻene hoko ko e btauhi ki he ngaahi tāpuaki fakamāmaní, ʻa ia kuó u ngaohi mo teuteu maʻa hoku kakaí.

14 Ko au, ko e ʻEikí, naʻá ku fofola ʻa e ngaahi langí, mo afaʻu ʻa e māmaní, ko ʻeku bngāue pē ʻaʻaku ia; pea ko e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi aí ʻoku ʻaʻaku ia.

15 Pea ko ʻeku taumuʻá ke tauhi ʻa ʻeku kau māʻoniʻoní, he ʻoku ʻaʻaku ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē.

16 Ka kuo pau ke fai ia ʻi heʻeku afounga pē ʻaʻakú; pea vakai ko e founga ʻeni kuo tuʻutuʻuni ʻe au, ko e ʻEikí, ke tauhi ai ʻa ʻeku kau māʻoniʻoní, ke hakeakiʻi ʻa e kakai bmasivá, ʻi hono fakatōkilaloʻi ʻo e kakai koloaʻiá.

17 He ʻoku fonu ʻa e amāmaní, pea ʻoku ʻi ai ha ngaahi meʻa feʻunga pea hulu ange; ʻio, naʻá ku teuteu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, pea kuó u tuku ki he fānau ʻa e tangatá ke nau bfili maʻanautolu pē.

18 Ko ia, kapau ʻe toʻo ʻe ha tangata ha meʻa mei he ameʻa lahi ʻa ia kuó u ngaohí, ʻo ʻikai foaki hono ʻinasí ki he bmasivá mo e paeá ʻo fakatatau ki he cfono ʻo ʻeku ongoongoleleí, te ne hiki hake ʻa hono matá ʻi dheli fakataha mo e kakai angahalá, kuó ne ʻi he fakamamahi.

19 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻo kau ki he ngaahi koloa ʻa e akautahá

20 Tuku ke vaheʻi ki heʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Likitoní ʻa e ʻapi ʻa ia ʻokú ne lolotonga nofo aí, pea mo e konga kelekele ʻoku ʻi ai ʻa e fale ngaohi kiliʻimanú ke hoko ko hono lakanga tauhi, ke tauhi ʻaki ia lolotonga ʻene ngāue ʻi heʻeku ngoue vainé, ʻo fakatatau ki hoku lotó, ʻi he taimi te u fekauʻi ai iá.

21 Pea tuku ke fai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻo fehoanaki mo e fealeaʻaki ʻa e kautahá, mo e felototahaʻaki pe ko e leʻo ʻo e kautahá, ʻa ia ʻoku nau nofo ʻi he fonua ko Ketilaní.

22 Pea ko e lakanga tauhi mo e tāpuaki ko ʻení, ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou tuku ki heʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Likitoní ke hoko ko ha tāpuaki kiate ia, pea mo hono hakó ki mui ʻiate ia;

23 Pea te u fakalahi ʻo liunga lahi ʻa e ngaahi tāpuaki kiate ia, ʻo kapau te ne loto-fakatōkilalo ʻi hoku ʻaó.

24 Pea ko e tahá, tuku ke vaheʻi ki heʻeku tamaioʻeiki ko Māteni Hālisí, ke hoko ko hono lakanga tauhi, ʻa e konga kelekele ʻa ia naʻe maʻu ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Sione Sionisoní ko e fetongi ʻo hono ʻuluaki tofiʻá, maʻana pea mo hono hako ki mui ʻiate iá;

25 Pea kapau te ne faivelenga, te u fakalahi ke liunga lahi ʻa e ngaahi tāpuakí kiate ia mo hono hako ki mui ʻiate iá.

26 Pea tuku ke foaki ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Māteni Hālisí ʻa ʻene ngaahi paʻangá ki hono malanga ʻaki ʻo ʻeku ngaahi leá, ʻo fakatatau ki he tuʻutuʻuni ʻe fai ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí.

27 Pea ko e tahá, tuku ke maʻu ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Feletiliki G. Uiliamisí ʻa e ʻapi ʻa ia ʻokú ne lolotonga nofo aí.

28 Pea tuku ke maʻu ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko ʻŌliva Kautelé ʻa e kelekele ʻa ia kuo vaheʻi ʻo fehokotaki mo e fale ʻa ia ʻe ngāue ʻaki ko e fale pākí, ʻa ia ko e konga kelekele fika ʻuluakí, pea mo e konga kelekele foki ʻoku nofo ai ʻa ʻene tamaí.

29 Pea tuku ke maʻu ʻe heʻeku ongo tamaioʻeiki ko Feletiliki G. Uiliamisí mo ʻŌliva Kautelé ʻa e fale pākí pea mo e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku kau ki aí.

30 Pea ʻe hoko ʻeni ko hona lakanga tauhi ʻa ia ʻe vaheʻi kiate kinaua.

31 Pea kapau te na faivelenga, vakai, te u tāpuakiʻi, mo fakalahi ʻo liunga lahi ʻa e ngaahi tāpuakí kiate kinauá.

32 Pea ko e kamataʻanga ʻeni ʻo e lakanga tauhi kuó u tuʻutuʻuni kiate kinauá, maʻanaua pea mo hona hako ki mui ʻiate kinauá.

33 Pea, kapau te na faivelenga, te u fakalahi ʻo liunga lahi ʻa e ngaahi tāpuakí kiate kinaua mo hona hako ki mui ʻiate kinauá, ʻio ko ha ngaahi tāpuaki liunga lahi.

34 Pea ko e tahá, tuku ke maʻu ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Sione Sionisoní ʻa e fale ʻa ia ʻokú ne lolotonga nofo aí, pea mo e tofiʻá, ʻa hono kotoa tuku kehe pē ʻa e kelekele ʻa ia kuo vaheʻi ke alanga ai ʻa hoku ngaahi falé, ʻa ia ʻoku kau ki he tofiʻa ko iá, pea mo e ongo konga kelekele ko ia ʻa ia kuo vaheʻi ki heʻeku tamaioʻeiki ko ʻŌliva Kautelé.

35 Pea kapau te ne faivelenga, te u fakalahi ʻo liunga lahi ʻa e ngaahi tāpuakí kiate ia.

36 Pea ko hoku lotó ke ne fakatau atu ʻa e ngaahi konga kelekele kuo vaheʻi ki hono langa hake ʻo e kolo ʻo ʻeku kau māʻoniʻoní, ʻo fakatatau ki he meʻa ʻe fakahā kiate ia ʻe he aleʻo ʻo e Laumālié, pea fakatatau ki he fealeaʻaki ʻa e kautahá, pea mo e leʻo ʻo e kautahá.

37 Pea ko e kamataʻanga ʻeni ʻo e lakanga tauhi kuó u vaheʻi kiate iá, ke hoko ko ha tāpuaki kiate ia pea mo hono hako ki mui ʻiate iá.

38 Pea kapau te ne faivelenga, te u fakalahi ʻo liunga lahi ʻa e ngaahi tāpuakí kiate ia.

39 Pea ko e tahá, tuku ke vaheʻi ki heʻeku tamaioʻeiki ko Niueli K. aUitenií ʻa e ngaahi fale mo e konga kelekele ʻokú ne lolotonga nofo aí, pea mo e konga kelekele mo e fale ʻoku tuʻu ai ʻa e fale koloá, kae ʻumaʻā foki mo e konga kelekele ʻoku tuʻu ʻi he tuliki ki he tonga ʻo e fale koloá, kae ʻumaʻā foki mo e konga kelekele ʻoku tuʻu ai ʻa e fale ngaohiʻanga efú.

40 Pea kuó u vaheʻi ʻeni kotoa ki heʻeku tamaioʻeiki ko Niueli K. Uitenií ke hoko ko hono lakanga tauhi, ke hoko ko ha tāpuaki kiate ia mo hono hako ki mui ʻiate iá, ke ʻaonga ki he fale koloa ʻo ʻeku kautaha ʻa ia kuó u fokotuʻu ki hoku siteiki ʻi he fonua ko Ketilaní.

41 ʻIo, ko e moʻoni, ko e lakanga tauhi ʻeni kuó u vaheʻi ki heʻeku tamaioʻeiki ko N. K. Uitenií, ʻio ʻa e fale koloa kotoa ko ʻení, kiate ia mo hono afakafofongá, pea mo hono hako ki mui ʻiate iá.

42 Pea kapau te ne faivelenga ʻi he tauhi ʻeku ngaahi fekau, ʻa ia kuó u fai kiate iá, te u fakalahi ke liunga lahi ʻa e ngaahi tāpuakí kiate ia mo hono hako ki mui ʻiate iá, ʻio ko ha ngaahi tāpuaki liunga lahi.

43 Pea ko e tahá, tuku ke vaheʻi ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, ʻa e konga kelekele kuo vaheʻi ke langa ai ʻa hoku falé, ʻa ia ʻoku luti ʻe fāngofulu lōloa pea hongofulu mā ua maokupu, kae ʻumaʻā foki mo e tofiʻa ʻa ia ʻoku lolotonga nofo ai ʻa ʻene tamaí;

44 Pea ko e kamataʻanga ʻeni ʻo e lakanga tauhi ʻa ia kuó u vaheʻi kiate iá, ke hoko ko e tāpuaki kiate ia, pea ki heʻene tamaí.

45 He vakai, kuó u tuku ha tofiʻa ki heʻene atamaí, ke tauhi ʻaki ia; ko ia, ʻe lau fakataha ia mo e fale ʻo ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí.

46 Pea te u fakalahi ʻo liunga lahi ʻa e ngaahi tāpuakí ki he fale ʻo ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, ʻo kapau te ne faivelenga, ʻio ʻa e ngaahi tāpuaki liunga lahi.

47 Pea ko ʻeni, ʻoku ou fai ʻa e fekau kiate kimoutolu ʻo kau ki Saione, ke ʻoua naʻa mou toe hoko ʻa kimoutolu ko ha kautaha uouongataha mo homou kāinga ʻi Saioné, ka ʻi he founga pē ko ʻení—

48 Hili hono fokotuʻutuʻu ʻa kimoutolú, ʻe ui ʻa kimoutolu ko e Kautaha Uouongataha ʻo e aSiteiki ʻo Saioné, ko e Kolo ko Ketilaní. Pea ko homou kāingá ʻo ka hili hono fokotuʻutuʻu ʻa kinautolú, ʻe ui ʻa kinautolú ko e Kautaha Uouongataha ʻo e Kolo ko Saioné.

49 Pea ʻe fokotuʻutuʻu ʻa kinautolu ʻi honau ngaahi hingoa ʻonautolú, pea ʻi honau hingoa ʻonautolú; pea te nau fai ʻa e ngaahi meʻa ʻi honau hingoa ʻonautolú, pea ʻi honau ngaahi hingoa ʻonautolú pē;

50 Pea ke mou fai hoʻomou ngaahi ngāué ʻi homou hingoa ʻomoutolú pē, pea ʻi homou ngaahi hingoa ʻomoutolú pē.

51 Pea kuó u fekau ke fai ʻeni koeʻuhi ko homou fakamoʻuí, pea mo honau fakamoʻuí foki, ko e tupu mei hono akapusi ʻa kinautolu pea mo e meʻa ʻe hoko maí.

52 Kuo maumauʻi ʻa e ngaahi afuakavá ʻi he maumau-fono, ʻi he bmānumanu mo e ngaahi lea kākā—

53 Ko ia, ʻoku veteki ʻa hoʻomou hoko ko e kautaha uouongataha mo homou kāingá, pea ʻoku ʻikai te mou toe haʻisia kiate kinautolu kae ngata pē ʻo aʻu mai ki he houa ko ʻení, tuku kehe pē ʻi he foungá ni, ʻo hangē ko ʻeku leá, ʻi hono nō ʻo ha paʻanga ʻo fakatatau mo e fealeaʻaki ʻa e kautahá ni ʻi he alealea, ʻo hangē ko e meʻa ʻe faingamālie ke fai ʻi he tuʻunga ʻoku mou ʻi aí pea mo ia ʻe tuʻutuʻuni ʻe he leʻo ʻo e fakatahá.

54 Pea ko e tahá, ʻoku ou fai ha fekau kiate kimoutolu ʻo kau ki homou lakanga tauhi ʻa ia kuó u vaheʻi kiate kimoutolú.

55 Vakai, ʻoku ʻaʻaku ʻa e ngaahi koloa kotoa pē ko ʻení, ka ʻikai pea ʻoku taʻeʻaonga ʻa hoʻomou tuí, pea ʻoku lau ʻa kimoutolu ko e kau mālualoi, pea kuo maumauʻi ʻa e ngaahi fuakava kuo mou fai kiate aú;

56 Pea kapau ʻoku ʻaʻaku ʻa e ngaahi koloá, tā ko e kau atauhi ʻa kimoutolu; ka ʻikai, pea ʻoku ʻikai ko e kau tauhi ʻa kimoutolu.

57 Ka, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuó u tuʻutuʻuni kiate kimoutolu ke mou hoko ko e kau tauhi ki hoku falé, ʻio ko e kau tauhi moʻoni.

58 Pea ko e taumuʻa ʻeni ʻo ʻeku fekau ke mou fokotuʻutuʻu ʻa kimoutolú, ʻio ke pulusi ʻa aʻeku ngaahi leá, ʻa hono kakato ʻo ʻeku ngaahi folofolá, ko e ngaahi fakahā kuó u ʻoatu kiate kimoutolú, pea mo ia ʻa ia te u ʻoatu ʻamui kiate kimoutolu, mei he taimi ki he taimí—

59 Ko hono taumuʻá ke langa hake ʻa hoku siasí mo e puleʻangá ʻi he māmaní, pea teuteuʻi ʻa hoku kakaí ki he ataimi te u bnofo ai ʻiate kinautolú, ʻa ia ʻoku ofi mai.

60 Pea ke mou teuteuʻi moʻomoutolu ha potu ki ha fale tauhiʻanga koloa, pea fakatapui ia ki hoku hingoá.

61 Pea ke mou fili ha taha ʻiate kimoutolu ke tauhi ʻa e fale tauhiʻanga koloá, pea ʻe fakanofo ia ki he tāpuaki ko ʻení.

62 Pea ʻe ʻi ai ha meʻa fakamaʻu ʻi he fale tauhiʻanga koloá, pea ʻe ʻave ʻa e ngaahi meʻa toputapu kotoa pē ki he fale tauhiʻanga koloá; pea ʻe ʻikai lau ia ʻe ha tangata ʻiate kimoutolu ko ʻene meʻa ʻaʻana, pe ko hano konga ʻo ia, koeʻuhi ʻe hoko ko e meʻa ia ʻamoutolu kotoa pē ʻi he loto-taha.

63 Pea ʻoku ou foaki ia kiate kimoutolu ʻo fai atu ai pē mei he houa ko ʻení; pea ko ʻeni, ke mou vakai, ke mou hanga ʻo ngāue ʻaki ʻa e lakanga tauhi ʻa ia kuó u vaheʻi kiate kimoutolú, tuku kehe pē ʻa e ngaahi meʻa toputapú, ko hono taumuʻá pē ke paaki ʻa e ngaahi meʻa toputapú ni ʻo hangē ko ʻeku leá.

64 Pea ko e atupu ʻoku maʻu mei he ngaahi meʻa toputapú ʻe maʻu ia ʻi he fale tauhiʻanga koloá, pea ʻe ʻi ai ha meʻa fakamaʻu ʻi ai; pea ʻe ʻikai ngāue ʻaki pe toʻo atu ia mei he fale tauhiʻanga koloá ʻe ha taha, pea ʻe ʻikai vete foki ʻa e meʻa fakamaʻu ʻe ʻai ki aí, tuku kehe pē ʻi he tuʻutuʻuni ʻa e kautahá, pe ʻi he fekau.

65 Pea ʻe pehē ʻa hoʻomou maluʻi ʻa e ngaahi tupu ʻoku maʻu mei he ngaahi meʻa toputapú ʻi he fale tauhiʻanga koloá, koeʻuhi ko ha ngaahi taumuʻa toputapu mo māʻoniʻoni.

66 Pea ʻe ui ʻeni ko e fale tauhiʻanga koloa toputapu ʻo e ʻEikí; pea ʻe tauhi ʻi ai ha meʻa fakamaʻu koeʻuhí ke māʻoniʻoni mo fakatapui ia ki he ʻEikí.

67 Pea ko e tahá, ʻe ʻi ai mo ha fale tauhiʻanga koloa ʻe taha ʻe teuteuʻi, pea fili mo ha tangata tauhi paʻanga ke tauhi ʻa e fale tauhiʻanga koloá, pea ʻe ʻai ha meʻa fakamaʻu ki ai;

68 Pea ko e ngaahi paʻanga kotoa pē te mou maʻu ʻi homou ngaahi lakanga tauhí, ʻi hono fakatupu ʻo e ngaahi koloa ʻa ia kuó u vaheʻi kiate kimoutolú, ʻi he ngaahi fale, pe ʻi he ngaahi konga fonua, pe ʻi he fanga pulu, pe ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē tuku kehe pē ʻa e ngaahi tohi māʻoniʻoni mo toputapú, ʻa ia kuó u taʻofi kiate au pē, koeʻuhi ko ha ngaahi taumuʻa māʻoniʻoni mo toputapu, ʻe lī ia ki he fale tauhiʻanga koloá ʻi hoʻomou maʻu leva ha ngaahi paʻangá, ʻi he laui teau, pe laui nimangofulu, pe laui uofulu, pe laui hongofulu, pe laui nima.

69 Pe ʻi hono ʻai ʻe tahá, kapau ʻe maʻu ʻe ha tangata ʻiate kimoutolu ʻa e paʻanga ʻe nima, tuku ke ne lī ia ki he fale tauhiʻanga koloá; pe kapau te ne maʻu ʻa e hongofulu, pe uofulu, pe nimangofulu, pe teau, tuku ke ne fai pehē pē foki;

70 Pea ke ʻoua naʻa pehē ʻe ha taha ʻiate kimoutolu ko ʻene meʻa ia ʻaʻana; koeʻuhí ʻe ʻikai lau ia ko ʻene meʻa, pe ko hano konga ʻo ia.

71 Pea ʻe ʻikai ke ʻi ai hano konga ʻo ia ʻe ngāue ʻaki, pe ʻave mei he fale tauhiʻanga koloá, kae ngata pē ʻi he leʻo mo e loto-taha ʻa e kautahá.

72 Pea ʻe hoko ʻeni ko e leʻo mo e loto-taha ʻo e kautahá—ke pehē ʻe ha tangata ʻiate kimoutolu ki he tauhi paʻangá: ʻOku ʻaonga ke u maʻu ʻeni ke tokoni kiate au ʻi hoku lakanga tauhí—

73 Kapau ko e ngaahi paʻanga ʻe nima ia, pe kapau ko e ngaahi paʻanga ʻe hongofulu, pe uofulu, pe nimangofulu, pe ko ha teau, ʻe ʻoange kiate ia ʻe he tauhi paʻangá ʻa e lahi ʻo e paʻanga ʻokú ne fie maʻu ke tokoni kiate ia ʻi hono lakanga tauhí—

74 Kae ʻoua ke ʻilo ko e tokotaha maumau-fono ia, pea ʻoku fakahaaʻi ʻo mahinongofua ia ʻi he ʻao ʻo e fakataha alēlea ʻo e kautahá ko e tauhi taʻe-angatonu mo ataʻe-fakapotopoto ia.

75 Ka ʻi he lolotonga ʻene kei failelei, peá ne faivelenga mo anga-fakapotopoto ʻi hono lakanga tauhí, ʻe hoko ʻeni ko ʻene fakaʻilonga ki he tauhi paʻangá ke ʻoua naʻa taʻofi ʻe he tauhi paʻangá.

76 Ka ʻo kapau ʻe maumau-fono, ʻe haʻisia ʻa e tauhi paʻangá ki he alea mo e leʻo ʻo e kautahá.

77 Pea kapau ʻe ʻilo ko e tauhi taʻe-angatonu mo taʻe-fakapotopoto ʻa e tauhi paʻangá, ʻe haʻisia ia ki he alea mo e leʻo ʻo e kautahá, pea ʻe fakahifo ia mei hono lakangá, pea ʻe fili ha tokotaha akehe ke fetongi ia.

78 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ʻo kau ki homou ngaahi moʻuá—vakai ko hoku lotó ke mou atotongi ʻa homou ngaahi bmoʻua kotoa pē.

79 Pea ko hoku lotó ke mou afakavaivaiʻi ʻa kimoutolu ʻi hoku ʻaó, ʻo maʻu ʻa e tāpuakí ni tuʻunga ʻi hoʻomou bfaivelengá mo e loto-fakatōkilaló, pea mo e lotu ʻi he tuí.

80 Pea kapau te mou faivelenga pea loto-fakatōkilalo, pea ngāue ʻaki ʻa e alotu ʻi he tuí, vakai, te u fakamolū ʻa e loto ʻo kinautolu ʻoku mou moʻua ki aí, kae ʻoua ke u ʻoatu ha ngaahi meʻa kiate kimoutolu ke fakaʻataʻatā ai ʻa kimoutolu.

81 Ko ia, tohi fakavavevave ki Niu ʻIoke pea tohi ʻo fakatatau ki he meʻa ʻe fakahā atu ʻe hoku aLaumālié; pea te u fakamolū ʻa e loto ʻo kinautolu ʻoku mou moʻua ki aí, ke toʻo atu mei honau ʻatamaí ʻa e loto ke fakahoko ha faingataʻa kiate kimoutolú.

82 Pea fakatatau ki hoʻomou aloto-fakatōkilalo pea faivelenga mo ui ki hoku hingoá, vakai, te u tuku kiate kimoutolu ke bikuna.

83 ʻOku ou fai kiate kimoutolu ha talaʻofa, ʻe fakahaofi ʻa kimoutolu heni ʻo tuʻo taha mei homou pōpulá.

84 Pea fakatatau ki hoʻomou maʻu ha faingamālie ke nō ha paʻanga ʻi he laui teau, pe lau afe, ʻo aʻu ki hoʻomou nō ha meʻa feʻunga ke fakahaofi ʻa kimoutolu mei he pōpulá, ko e faingamālie ia ʻomoutolu.

85 Pea ʻoatu hoʻomou ngaahi koloa kuó u tuku ki homou nimá ko e koloa maluʻi ʻo tuʻo taha heni, ʻi hono ʻoatu homou ngaahi hingoá ʻi he loto-taha pe ʻi ha toe founga, ʻo hangē ko e meʻa ʻe hā ngali lelei kiate kimoutolú.

86 ʻOku ou foaki kiate kimoutolu ʻa e faingamālie ko ʻení, ʻo tuʻo taha pē; pea vakai, kapau te mou hanga ke fai ʻa e ngaahi meʻa kuó u fakahā kiate kimoutolú, ʻo fakatatau ki heʻeku ngaahi fekaú, ʻoku ʻaʻaku ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē, pea ko ʻeku kau tauhi ʻa kimoutolu, pea ʻe ʻikai tuku ʻe he pulé ke maumauʻi ʻa hono falé. ʻE pehē. ʻĒmeni.