Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 104
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 104

  Paghahayag na ibinigay kay Joseph Smith, ang Propeta, ika-23 ng Abril 1834, hinggil sa nagkakaisang orden, o ang orden ng Simbahan para sa kapakinabangan ng mga maralita (History of the Church, 2:54–60). Ang pangyayari ay yaong pagpupulong ng kapulungan ng Unang Panguluhan at ng iba pang matataas na saserdote, kung saan ang mabibigat na temporal na pangangailangan ng mga tao ay nabigyan ng pagsasaalang-alang. Ang nagkakaisang orden sa Kirtland ay pansamantalang lalansagin at isasaayos muli, at ang mga ari-arian bilang mga pangangasiwaan ay kailangang hatiin sa mga kasapi ng orden.

  1–10, Ang mga Banal na lumalabag laban sa nagkakaisang orden ay isusumpa; 11–16, Ang Panginoon ay naglalaan para sa kanyang mga Banal sa kanyang sariling pamamaraan; 17–18, Ang batas ng ebanghelyo ay namamahala sa pagkalinga ng mga maralita; 19–46, Ang mga pangangasiwa at pagpapala ng iba’t ibang mga kapatid ay tinukoy; 47–53, Ang nagkakaisang orden sa Kirtland at ang orden sa Sion ay kailangang kumilos nang magkahiwalay; 54–66, Ang banal na ingatang-yaman ng Panginoon ay itinatag para sa paglilimbag ng mga banal na kasulatan; 67–77, Ang pangkalahatang ingatang-yaman ng nagkakaisang orden ay kailangang kumilos batay sa pangkalahatang pagsang-ayon; 78–86, Yaong mga nasa nagkakaisang orden ay kailangang magbayad ng lahat ng kanilang pagkakautang, at ang Panginoon ay ililigtas sila mula sa pagkaalipin na nauukol sa pananalapi.

  1 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, aking mga kaibigan, nagbibigay ako sa inyo ng payo; at isang kautusan, hinggil sa lahat ng ari-arian na pag-aari ng orden na aking iniutos na kailangang itayo at itatag, upang maging isang anagkakaisang orden, at isang walang hanggang orden para sa kapakinabangan ng aking simbahan, at para sa kaligtasan ng mga tao hanggang sa ako ay pumarito—

  2 Na may pangakong walang pagbabago at hindi mababago, na yayamang yaong mga aking inutusan ay matatapat sila ay dapat pagpalain ng napakaraming pagpapala;

  3 Subalit yayamang sila ay hindi matatapat sila ay nalalapit sa pagsumpa.

  4 Samakatwid, yayamang ang ilan sa aking mga tagapaglingkod ay hindi sumunod sa kautusan, kundi sumira sa tipan sa akasakiman, at may mga mapagkunwaring salita, isinumpa ko sila nang may matindi at mabigat na sumpa.

  5 Sapagkat ako, ang Panginoon, ay ipinasiya sa aking puso, na yayamang ang sinumang tao na nabibilang sa orden ay masusumpungang lumalabag, o sa ibang salita, sumisira sa tipan na kung saan kayo ay nakagapos, siya ay susumpain sa kanyang buhay, at tatapakan ng sinumang aking loloobin;

  6 Sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi amakukutya sa mga bagay na ito—

  7 At lahat ng ito upang ang walang kasalanan sa inyo ay hindi mahatulang kasama ng mga di makatwiran; at upang ang may sala sa inyo ay hindi makatakas; sapagkat ako, ang Panginoon, ay nangako sa inyo ng aputong ng kaluwalhatian sa aking kanang kamay.

  8 Samakatwid, yayamang kayo ay nasumpungang lumalabag, hindi ninyo matatakasan ang aking poot sa inyong mga buhay.

  9 Yayamang kayo ay aiwinaksi dahil sa paglabag, hindi ninyo matatakasan ang bpagpapahirap ni cSatanas hanggang sa araw ng pagtubos.

  10 At akin ngayong ibinibigay sa inyo ang kapangyarihan mula sa oras na ito, na kung sinuman sa inyo, sa orden, ang masusumpungang lumalabag at hindi magsisisi ng kasamaan, na inyo siyang dadalhin sa mga pananakit ni Satanas; at hindi siya magkakaroon ng kapangyarihan na amagdala ng kasamaan sa inyo.

  11 Ito ay karunungan sa akin; samakatwid, isang kautusan ang ibinibigay ko sa inyo, na inyong isaayos ang inyong sarili at italaga sa bawat tao ang kanyang apangangasiwaan;

  12 Upang ang bawat tao ay makapagbigay-sulit sa akin ng pangangasiwa na itinalaga sa kanya.

  13 Sapagkat kinakailangan na ako, ang Panginoon, ay dapat apanagutin ang bawat tao, bilang isang bkatiwala sa mga makalupang pagpapala, na aking ginawa at inihanda para sa aking mga nilalang.

  14 Ako, ang Panginoon, ay pinalawak ang kalangitan, at aginawa ang lupa, bgawa ng aking kamay; at lahat ng bagay rito ay akin.

  15 At layunin ko ito na maglaan para sa aking mga banal, sapagkat lahat ng bagay ay akin.

  16 Subalit ito ay talagang kinakailangang magawa sa aking sariling apamamaraan; at masdan ito ang aking pamamaraan na ako, ang Panginoon, ay nag-utos na maglaan para sa aking mga banal, upang ang mga bmaralita ay dakilain, sa gayon yaong mayayaman ay ibababa.

  17 Sapagkat ang alupa ay sagana, at may sapat at matitira; oo, aking inihanda ang lahat ng bagay, at ibinigay sa mga anak ng tao na maging mga bkinatawan ng kanilang sarili.

  18 Samakatwid, kung sinuman ang kukuha sa akasaganaan na aking ginawa, at hindi nagkakaloob ng kanyang bahagi, alinsunod sa bbatas ng aking ebanghelyo, sa mga cmaralita at nangangailangan, siya, kasama ng masasama, ay magtataas ng kanyang mga mata sa dimpiyerno, dahil sa paghihirap.

  19 At ngayon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hinggil sa mga ari-arian ng aorden

  20 Ilaan sa aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon ang lugar kung saan siya ngayon nakatira, at ang lote ng kultihan sa kanyang pangangasiwa, para sa kanyang ikatataguyod habang siya ay gumagawa sa aking ubasan, maging gaya ng aking kalooban, kung kailan ko siya uutusan.

  21 At isagawa ang lahat ng bagay alinsunod sa payo ng orden, at nagkakaisang pagsang-ayon o tinig ng orden, na nananahan sa lupain ng Kirtland.

  22 At ang pangangasiwang ito at pagpapala, ako, ang Panginoon, ay iginagawad sa aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon bilang isang pagpapala sa kanya, at sa binhi niya na susunod sa kanya;

  23 At aking pararamihin ang pagpapala sa kanya, yayamang siya ay nagpapakumbaba sa aking harapan.

  24 At muli, ilaan sa aking tagapaglingkod na si Martin Harris, para sa kanyang pangangasiwa, ang lote ng lupaing natamo ng aking tagapaglingkod na si John Johnson bilang kapalit ng kanyang dating mana, para sa kanya at sa binhi niya na susunod sa kanya;

  25 At yayamang siya ay matapat, aking pararamihin ang pagpapala sa kanya at sa binhi niya na susunod sa kanya.

  26 At iukol ng aking tagapaglingkod na si Martin Harris ang kanyang mga salapi para sa pagpapahayag ng aking mga salita, alinsunod sa iuutos ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun.

  27 At muli, mapasa aking tagapaglingkod na si Frederick G. Williams ang lugar kung saan siya ngayon naninirahan.

  28 Mapasa aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery ang lote na nakalaan karugtong ng bahay, na siyang para sa palimbagan, na siyang lote bilang isa, at siya ring lote kung saan naninirahan ang kanyang ama.

  29 At mapasa aking mga tagapaglingkod na sina Frederick G. Williams at Oliver Cowdery ang palimbagan at lahat ng bagay na nauukol dito.

  30 At ito ang kanilang pangangasiwaan na itatalaga sa kanila.

  31 At yayamang sila ay matatapat, masdan aking pagpapalain, at pararamihin ang mga pagpapala sa kanila.

  32 At ito ang simula ng pangangasiwa na aking itinalaga sa kanila, para sa kanila at sa kanilang mga binhi na susunod sa kanila.

  33 At, yayamang sila ay matatapat, aking pararamihin ang pagpapala sa kanila at sa kanilang binhi na susunod sa kanila, maging pagkarami-raming pagpapala.

  34 At muli, mapasa aking tagapaglingkod na si John Johnson ang bahay kung saan siya nakatira, at ang mana, lahat maliban sa lupa na inilaan para sa apagtatayo ng aking mga bahay, na nauukol sa manang yaon, at yaong mga lote na naipangalan sa aking tagapaglingkod na si Oliver Cowdery.

  35 At yayamang siya ay matapat, aking pararamihin ang pagpapala sa kanya.

  36 At kalooban ko na dapat niyang ipagbili ang mga lote na inilaan para sa pagpapatayo ng lunsod ng aking mga banal, yayamang ito ay ipaaalam sa kanya sa pamamagitan ng atinig ng Espiritu, at alinsunod sa payo ng orden, at sa pamamagitan ng tinig ng orden.

  37 At ito ang simula ng pangangasiwa na aking itinalaga sa kanya, bilang isang pagpapala sa kanya at sa kanyang binhi na susunod sa kanya.

  38 At yayamang siya ay matapat, aking pararamihin nang pagkarami-rami ang pagpapala sa kanya.

  39 At muli, ilaan sa aking tagapaglingkod na si Newel K. aWhitney ang mga bahay at lote kung saan siya ngayon naninirahan, at ang lote at gusali kung saan ang bahay pangkalakalan ay nakatayo, at gayon din ang lote na nasa panulukang timog ng bahay pangkalakalan, at gayon din ang lote kung saan ang abuhan ay nakatayo.

  40 At lahat ng ito ay aking itinalaga sa aking tagapaglingkod na si Newel K. Whitney para sa kanyang pangangasiwa, para sa isang pagpapala sa kanya at sa kanyang binhi na susunod sa kanya, para sa kapakinabangan ng bahay pangkalakalan ng aking orden na aking itinatag para sa aking istaka sa lupain ng Kirtland.

  41 Oo, katotohanan, ito ang pangangasiwa na aking itinalaga sa aking tagapaglingkod na si N. K. Whitney, maging ang buong bahay pangkalakalan na ito, siya at ang kanyang akinatawan, at sa kanyang binhi na susunod sa kanya.

  42 At yayamang siya ay matapat sa pagsunod sa aking mga kautusan, na aking ibinigay sa kanya, aking pararamihin ang pagpapala sa kanya at sa kanyang binhi na susunod sa kanya, maging isang pagkarami-raming pagpapala.

  43 At muli, ilaan sa aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., ang lote na inilaan para sa pagpapatayo ng aking bahay, na apatnapung baras ang haba at labindalawa ang lapad, at gayon din ang mana kung saan ang kanyang ama ngayon ay nananahan;

  44 At ito ang simula ng pangangasiwa na aking itinalaga sa kanya, para sa isang pagpapala sa kanya, at sa kanyang ama.

  45 Sapagkat masdan, ako ay naglaan ng mana para sa kanyang aama, para sa kanyang ikatataguyod; samakatwid siya ay kikilalanin sa sambahayan ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun.

  46 At aking pararamihin ang pagpapala sa sambahayan ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., yayamang siya ay matapat, maging isang pagkarami-raming pagpapala.

  47 At ngayon, isang kautusan ang ibinibigay ko sa inyo hinggil sa Sion, na hindi na kayo nakagapos bilang isang nagkakaisang orden sa inyong mga kapatid sa Sion, sa ganitong paraan lamang—

  48 Pagkaraang kayo ay maisaayos, kayo ay tatawaging Nagkakaisang Orden ng aIstaka ng Sion, ang Lunsod ng Kirtland. At ang inyong mga kapatid, pagkaraang sila ay maisaayos, ay tatawaging Nagkakaisang Orden ng Lunsod ng Sion.

  49 At sila ay isasaayos sa kanilang sariling pangalan, at sa kanilang sariling pangalan; at kanilang gagawin ang kanilang gawain sa kanilang sariling pangalan, at sa kanilang mga sariling pangalan;

  50 At inyong gagawin ang inyong gawain sa inyong sariling pangalan, at sa inyong sariling pangalan.

  51 At ito ay aking iniutos na isagawa para sa inyong kaligtasan, at gayon din para sa kanilang kaligtasan, bilang bunga ng kanilang apagkakapalayas at sa yaong darating.

  52 Ang mga atipan na sinira dahil sa paglabag, sa pamamagitan ng bkasakiman at mga mapagkunwaring salita—

  53 Samakatwid, kayo ay nalansag bilang isang nagkakaisang orden kasama ng inyong mga kapatid, na kayo ay hindi nakagapos lamang sa oras na ito sa kanila, sa ganitong paraan lamang, gaya ng aking sinabi, sa pamamagitan ng pag-utang tulad ng napagkasunduan ng orden na ito sa kapulungan, kung pahihintulutan ng inyong mga kalagayan at ang tinig ng kapulungan ang mag-uutos.

  54 At muli, isang kautusan ang ibinibigay ko sa inyo hinggil sa inyong pangangasiwaan na aking itinalaga sa inyo.

  55 Masdan, lahat ng ari-ariang ito ay akin, o kung hindi ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, at kayo ay masusumpungan na mga taong mapagkunwari, at ang mga tipang inyong ginawa sa akin ay nasira;

  56 At kung ang mga ari-arian ay akin, kung magkagayon kayo ay mga akatiwala; kung hindi, kayo ay hindi mga katiwala.

  57 Subalit, katotohanang sinasabi ko sa inyo, aking itinalaga sa inyo na maging mga katiwala sa aking sambahayan, maging mga katiwala talaga.

  58 At sa layuning ito aking iniutos sa inyo na isaayos ang inyong sarili, maging ipalimbag ang aaking mga salita, ang kabuuan ng aking mga banal na kasulatan, ang mga paghahayag na aking ibinigay sa inyo, at na akin pang, pagkaraan nito, sa pana-panahon ay ibibigay sa inyo—

  59 Para sa layuning maipatayo ang aking simbahan at kaharian sa lupa, at upang ihanda ang aking mga tao sa apanahon kung kailan ako ay bmananahanang kasama nila, na nalalapit na.

  60 At kayo ay maghahanda para sa inyong sarili ng isang lugar para sa isang ingatang-yaman, at ilaan ito sa aking pangalan.

  61 At kayo ay magtatalaga ng isa sa inyo na mangangalaga sa ingatang-yaman, at siya ay oordenan sa pagpapalang ito.

  62 At magkakaroon ng pantatak sa ingatang-yaman, at lahat ng banal na bagay ay dadalhin dito sa ingatang-yaman; at walang sinuman sa inyo ang aangking kanya ito, o anumang bahagi nito, sapagkat ito ay nabibilang sa inyong lahat nang may pagkakaisa.

  63 At ibinibigay ko ito sa inyo mula sa oras na ito; at ngayon tiyakin, na kayo ay tutungo at gagamitin ang pinangangasiwaan na aking itinalaga sa inyo, di kasama ang mga banal na bagay, para sa layuning maipalimbag ang mga banal na bagay na ito gaya ng aking tinuran.

  64 At ang mga apakinabang ng mga banal na bagay ay mapapasa ingatang-yaman, at ang tatak ay ilalagay rito; at ito ay hindi gagamitin o aalisin sa ingatang-yaman ng sinuman, ni hindi aalisin ang tatak na ilalagay rito, sa pamamagitan lamang ng tinig ng orden, o ng kautusan.

  65 At sa ganito ninyo mapangangalagaan ang mga pakinabang ng mga banal na bagay sa ingatang-yaman, para sa mga sagrado at banal na layunin.

  66 At ito ay tatawaging banal na ingatang-yaman ng Panginoon; at isang tatak ang mananatili rito upang ito ay maging banal at nakalaan sa Panginoon.

  67 At muli, mayroon pang isang ingatang-yamang ihahanda, at isang tagaingat-yamang itatalaga upang pangalagaan ang ingatang-yaman, at isang tatak ang ilalagay rito;

  68 At lahat ng salapi na inyong matatanggap sa inyong mga pinangangasiwaan, sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga ari-arian na aking itinalaga sa inyo, sa mga bahay, o sa mga lupain, o sa bakahan, o sa lahat ng bagay maliban sa mga banal at sagradong kasulatan, na aking inilaan sa aking sarili para sa mga banal at sagradong layunin, ay ipapasok sa ingatang-yaman kasimbilis ng pagtanggap ninyo ng mga salapi, ng daan-daan, o lima-limampu, o dala-dalawampu, o sampu-sampu, o lima-lima.

  69 O sa ibang salita, kung may sinuman sa inyo ang makatamo ng limang dolyar ipasok niya ito sa ingatang-yaman; o kung siya ay makatamo ng sampu, o dalawampu, o limampu, o isandaan, ay ganoon din ang gawin niya;

  70 At huwag sabihin ng sinuman sa inyo na ito ay kanya; sapagkat ito ay hindi tatawaging kanya, ni anumang bahagi nito.

  71 At walang anumang bahagi nito ang magagamit, o kukunin mula sa ingatang-yaman, tanging sa pamamagitan lamang ng tinig at pangkalahatang pagsang-ayon ng orden.

  72 At ito ang magiging tinig at pagsang-ayon ng pangkalahatang orden—na sinuman sa inyo ay magsasabi sa tagaingat-yaman: Kinakailangan ko ito upang matulungan ako sa aking pangangasiwa—

  73 Kung ito ay limang dolyar, o kung ito ay sampung dolyar, o dalawampu, o limampu, o isandaan, ibibigay ng tagaingat-yaman sa kanya ang halagang kanyang kailangan upang matulungan siya sa kanyang pangangasiwa—

  74 Hanggang sa siya ay masumpungang lumabag, at maipakikita sa harapan ng kapulungan ng orden nang malinaw na siya ay di matapat at isang ahindi matalinong katiwala.

  75 Subalit habang siya ay nasa ganap na pakikipagkapatiran, at matapat at matalino sa kanyang pangangasiwa, ito ang kanyang magiging tanda sa tagaingat-yaman na hindi maipagkakait ng tagaingat-yaman.

  76 Subalit sa pangyayari ng paglabag, ang tagaingat-yaman ay magiging saklaw ng kapulungan at tinig ng orden.

  77 At sa pangyayaring ang tagaingat-yaman ay matagpuang isang di matapat at isang di matalinong katiwala, siya ay magiging saklaw ng kapulungan at tinig ng orden, at tatanggalin mula sa kanyang kinalalagyan, at magtatalaga ng aiba na kapalit niya.

  78 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hinggil sa inyong mga utang—masdan aking kalooban na dapat ninyong abayaran ang lahat ng inyong butang.

  79 At aking kalooban na amagpakumbaba kayo ng inyong sarili sa aking harapan, at tamuhin ang pagpapalang ito sa pamamagitan ng inyong bpagsisikap at pagpapakumbaba at ang pananalangin nang may pananampalataya.

  80 At yayamang kayo ay masigasig at mapagpakumbaba, at isinasagawa ang apananalangin nang may pananampalataya, masdan, aking palalambutin ang mga puso nila na inyong pinagkakautangan, hanggang sa makapagpadala ako ng kaparaanan sa inyo para sa inyong paglaya.

  81 Samakatwid dali-daling sumulat sa New York at sumulat alinsunod sa yaong ididikta ng aking aEspiritu; at aking palalambutin ang mga puso nila na inyong pinagkakautangan, na maaalis sa kanilang mga isipan na magdala ng pagpapahirap sa inyo.

  82 At yayamang kayo ay amapagpakumbaba at matatapat at tumatawag sa aking pangalan, masdan, ibibigay ko sa inyo ang btagumpay.

  83 Nagbibigay ako sa inyo ng isang pangako, na kayo ay mapalalaya sa pagkakataong ito mula sa inyong pagkaalipin.

  84 Yayamang kayo ay nakatatamo ng pagkakataon upang makautang ng salapi ng daan-daan, o libu-libo, maging hanggang sa kayo ay makautang nang sapat upang mapalaya ang inyong sarili sa pagkaalipin, ito ay inyong pribilehiyo.

  85 At isangla ang mga ari-arian na aking inilagay sa inyong mga kamay, sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagbibigay ng inyong mga pangalan sa pamamagitan ng pangkalahatang pagsang-ayon o kung hindi, sa inaakalang makabubuti sa inyo.

  86 Aking ibinibigay sa inyo ang pribilehiyong ito, sa pagkakataong ito; at masdan, kung kayo ay magpapatuloy na gawin ang mga bagay na aking inilatag sa inyo, alinsunod sa aking mga kautusan, lahat ng bagay na ito ay akin, at kayo ang aking mga katiwala, at ang panginoon ay hindi hahayaang ang kanyang bahay ay bumagsak. Maging gayon nga. Amen.