Pisma święte
Doktryna i Przymierza 103


Rozdział 103

Objawienie dane za pośrednictwem Proroka Józefa Smitha w Kirtland w stanie Ohio, 24 lutego 1834 r. Objawienie to zostało otrzymane po przybyciu Parleya P. Pratta i Lymana Wighta do Kirtland w stanie Ohio, którzy przyjechali ze stanu Missouri, aby się naradzić z Prorokiem co do pomocy w przywróceniu świętych na ich ziemie w hrabstwie Jackson.

1–4: Dlaczego Pan dopuścił do prześladowań świętych w hrabstwie Jackson; 5–10: Święci zwyciężą, jeżeli będą przestrzegać przykazań; 11–20: Odkupienie Syjonu przyjdzie przez moc, a Pan pójdzie przed Swym ludem; 21–28: Święci mają się zgromadzić w Syjonie, a ci, którzy złożą swe życie, odnajdą je ponownie; 29–40: Wielu braci jest powołanych do zorganizowania Obozu Syjonu i udania się do Syjonu; zwycięstwo jest im obiecane, jeśli będą wierni.

1. Zaprawdę, powiadam wam, przyjaciele moi, oto dam wam objawienie i przykazanie, abyście wiedzieli, co aczynić, by wypełnić swe obowiązki co do zbawienia i bodkupienia braci waszych, rozproszonych po ziemi Syjonu;

2. aGnanych i chłostanych rękoma wrogów moich, na których wyleję gniew mój bez miary w moim własnym czasie.

3. Bowiem znosiłem ich dotychczas, aby awypełnili miarę niegodziwości swoich, i aby ich kielich był pełen;

4. I aby ci, którzy nazywają się moim imieniem, mogli być akarceni przez krótki okres dotkliwym i ciężkim karceniem, gdyż wcale nie bzważali na nauki i przykazania, jakie im dałem.

5. Ale zaprawdę, powiadam wam, że wydałem zarządzenie, które lud mój zrealizuje, jeżeli od tej właśnie godziny zważać będzie na aradę, jaką ja, Pan, ich Bóg, dam mu.

6. Oto od tej właśnie godziny, bowiem tak zarządziłem, zaczną zwyciężać nieprzyjaciół moich.

7. I jeśli będą azważać na wszystkie słowa, jakie Ja, Pan, ich Bóg, skieruję do nich, nigdy nie przestaną zwyciężać, dopóki bkrólestwa świata nie legną pokonane u mych stóp, a ziemia nie zostanie cdana dświętym, aby ją eposiedli na wieki wieków.

8. Ale jeżeli nie będą aprzestrzegać moich przykazań i nie będą zważać na wszystkie moje słowa ani ich wypełniać, królestwa tego świata zwyciężą ich.

9. Bowiem wyznaczono ich, by byli aświatłem świata i zbawcami ludzi;

10. A jeżeli nie są zbawcami ludzi, są niczym asól, która straciła swój smak i nie nadaje się na nic, tylko do wyrzucenia i zdeptania pod stopami ludzi.

11. Ale zaprawdę, powiadam wam, zarządziłem, że bracia wasi, którzy zostali rozproszeni, powrócą do aziem dziedzictw swoich i zabudują nieużytki Syjonu.

12. Bowiem po awielu utrapieniach, jakom wam rzekł we wcześniejszym przykazaniu, przychodzi błogosławieństwo.

13. Oto błogosławieństwo, jakie obiecałem po utrapieniach waszych i utrapieniach braci waszych — odkupienie wasze i odkupienie waszych braci, przywrócenie ich do ziemi Syjonu, aby się osiedlili i nigdy więcej nie zostali powaleni.

14. Jednak jeżeli zbezczeszczą swe dziedzictwa, powaleni będą; bowiem nie oszczędzę ich, jeżeli zbezczeszczą swe dziedzictwa.

15. Oto powiadam wam, że odkupienie Syjonu musi przyjść poprzez moc;

16. Przeto wzbudzę ludowi memu człowieka, który poprowadzi ich, tak jak aMojżesz wiódł dzieci Izraela.

17. Bowiem wy jesteście dziećmi Izraela i apotomstwem Abrahama, i trzeba was wyprowadzić z niewoli mocą i z wyciągniętym ramieniem.

18. I jako ojcowie wasi byli prowadzeni na początku, takie samo będzie odkupienie Syjonu.

19. Przeto niechaj nie słabną serca wasze, bowiem nie mówię do was, jakom przemawiał do ojców waszych: aAnioł mój pójdzie przed wami, ale nie bobecność moja.

20. Ale powiadam wam: aAniołowie moi pójdą przed wami, a także obecność moja, a z czasem bposiądziecie dobrą ziemię.

21. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że sługa mój, Józef Smith jun., jest atym, do kogo przyrównałem sługę, do którego przemawiał Pan bwinnicy w przypowieści, jaką wam dałem.

22. Przeto niechaj sługa mój, Józef Smith jun., przemówi do asiły mojego domostwa, moich młodzieńców i tych w średnim wieku: Zgromadźcie się wszyscy razem na ziemi Syjonu, na ziemi, jaką zakupiłem za pieniądze mi poświęcone.

23. I niechaj wszystkie kościoły wyślą mądrych ludzi z pieniędzmi i azakupią ziemię, tak właśnie, jakom nakazał.

24. A jeżeli wrogowie moi wyjdą przeciwko wam, aby was przegnać z mojej dobrej aziemi, którą poświęciłem na ziemię Syjonu, z waszych własnych ziem, po tych świadectwach, jakie mi przeciwko nim przedstawiliście, przeklniecie ich;

25. A kogo przeklniecie, tego i Ja przeklnę, i pomścicie mnie na wrogach moich.

26. I obecność moja będzie z wami nawet wtedy, gdy amścić się będziecie na wrogach moich aż do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.

27. Niechaj nikt się nie lęka złożyć życia w mojej sprawie; bowiem kto askłada swe życie w mojej sprawie, odnajdzie je znów.

28. A kto nie chce oddać życia w mojej sprawie, ten nie jest uczniem moim.

29. Moją wolą jest, by sługa mój, aSidney Rigdon, podniósł głos w kongregacjach w krajach na wschodzie, przygotowując kościoły do przestrzegania przykazań, jakie im dałem odnośnie do przywrócenia i odkupienia Syjonu.

30. Moją wolą jest, aby sługa mój, aParley P. Pratt, i sługa mój, Lyman Wight, nie wracali do ziemi braci swoich, dopóki nie zbiorą kompanii, które poszłyby z nimi do ziemi Syjonu, dziesiątkami lub dwudziestkami, po pięćdziesięciu lub setkami, dopóki nie zbiorą liczby pięciuset w bsile mojego domu.

31. Taka oto jest wola moja; proście, a otrzymacie; lecz ludzie anie zawsze czynią wolę moją.

32. Przeto, jeżeli nie uda wam się zebrać pięciuset, starajcie się pilnie, aby może udało się wam zgromadzić trzystu.

33. A jeżeli nie uda wam się zebrać trzystu, starajcie się pilnie, aby może udało się wam zebrać stu.

34. Ale zaprawdę, powiadam wam, że daję wam przykazanie, byście nie wyruszyli do ziemi Syjonu, dopóki nie zbierzecie stu w sile mojego domu, aby poszli z wami do ziemi Syjonu.

35. Przeto, jakom wam powiedział, proście, a otrzymacie; módlcie się gorliwie, aby słudze mojemu, Józefowi Smithowi jun., udało się pójść z wami i przewodniczyć pośród ludu mojego, i zorganizować królestwo moje na apoświęconej ziemi, i osadzać dzieci Syjonu według praw i przykazań, jakie były i jakie będą wam dane.

36. Wszelkie zwycięstwo i chwała staje się wam przez waszą apilność, wierność i bmodlitwę wiary.

37. Niechaj sługa mój, Parley P. Pratt, wędruje ze sługą mym, Józefem Smithem jun.

38. Niechaj sługa mój, Lyman Wight, wędruje ze sługą mym, Sidneyem Rigdonem.

39. Niechaj sługa mój, Hyrum Smith, wędruje ze sługą mym, Frederickiem G. Williamsem.

40. Niechaj sługa mój, Orson Hyde, wędruje ze sługą mym, Orsonem Prattem, dokądkolwiek sługa mój, Józef Smith jun., im doradzi, zyskując wypełnienie tych przykazań, które wam dałem i pozostawiając resztę w moich rękach. Tak jest. Amen.