Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 103
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 103

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 24 Fēpueli 1834 (History of the Church, 2:36–39). Naʻe maʻu ʻa e fakahā ko ʻení hili ʻa e aʻu mai ki Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻa Paʻale P. Pālati mo Laimani Uaiti, ʻa ia naʻá na haʻu mei Mīsuli ke alea mo e Palōfitá ʻo kau ki hono tokoniʻi mo hono fakafoki ʻo e Kāingalotú ki honau ngaahi kelekelé ʻi he Vahefonua Siakisoní.

1–4, Ko e ʻuhinga naʻe tuku ai ʻe he ʻEikí ke fakatangaʻi ʻa e Kāingalotu ʻi he Vahefonua Siakisoní; 5–10, ʻE ikuna ʻa e Kāingalotú kapau te nau tauhi ʻa e ngaahi fekaú; 11–20, ʻE hoko mai hono huhuʻi ʻo Saioné ʻi he mālohi, pea ʻe muʻomuʻa ʻa e ʻEikí ʻi hono kakaí; 21–28, ʻOku fekau ke fakataha mai ʻa e kāingalotú ki Saione, pea ko kinautolu te nau tuku hifo ʻa ʻenau moʻuí te nau toe maʻu ia; 29–40, ʻOku ui ha kau tangata ʻe niʻihi ke nau fokotuʻu ʻa e ʻApitanga ʻo Saioné pea nau ʻalu ki Saione, pea ʻoku talaʻofa kiate kinautolu te nau ikuna ʻo kapau te nau faivelenga.

1 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe hoku ngaahi kaumeʻa, vakai, te u foaki kiate kimoutolu ha fakahā pea mo e fekau, koeʻuhí ke mou ʻiloʻi ʻa e founga ke angāue ai ʻi he fua homou ngaahi fatongiá ʻo kau ki he fakamoʻui mo e bhuhuʻi ʻo homou kāingá, ʻa ia kuo fakamoveteveteʻi ʻi he fonua ko Saioné;

2 Kuo atuli mo teʻia ʻa kinautolu ʻi he nima ʻo hoku ngaahi filí, ʻa ia te u lilingi hifo ki ai ʻa ʻeku ʻitá ʻo fuʻu lahi ʻaupito ʻi hoku taimi ʻoku ou loto ki aí.

3 He kuó u kātakiʻi ʻa kinautolu ʻo aʻu mai ki heni, koeʻuhí ke nau lava ʻo afakakakato hono lahi ʻo ʻenau ngaahi angahalá, koeʻuhí ke fonu ʻa ʻenau ipú;

4 Pea koeʻuhí ke atauteaʻi ʻo kiʻi fuofuoloa siʻi ʻa kinautolu ʻoku ui ʻaki ʻa kinautolu ʻa hoku hingoá ʻaki ha tautea mamafa mo fakamamahi, koeʻuhi he naʻe ʻikai te nau btokanga kakato ki he ngaahi akonaki mo e ngaahi fekau ʻa ia naʻá ku fai kiate kinautolú.

5 Ka ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuó u fai ha tuʻutuʻuni ʻa ia ʻe lavaʻi ʻe hoku kakaí, ʻo fakatatau ki heʻenau tokanga ʻo fai atu mei he houa ko ʻení ki he aakonaki ʻa ia ko au, ko e ʻEiki ko honau ʻOtuá, te u ʻoatu kiate kinautolú.

6 Vakai te nau kamata ke ikunaʻi ʻa hoku ngaahi filí ʻo fai atu ai pē mei he houa ko ʻení, he kuó u tuʻutuʻuni ia.

7 Pea ʻi he atokanga ke tauhi ʻa e ngaahi lea kotoa pē ʻa ia ko au ko e ʻEiki ko honau ʻOtuá te u lea ʻaki kiate kinautolú, ʻe ʻikai ai pē ke ngata ʻa ʻenau ikuná kae ʻoua ke fakamoʻulaloaʻi ʻa e ngaahi bpuleʻanga ʻo e māmaní ʻi hoku lalo vaʻé, pea cfoaki ʻa e māmaní ki he kau dmāʻoniʻoní, ke nau emaʻu ia ʻo taʻengata pea taʻengata.

8 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te nau atauhi ʻeku ngaahi fekaú, mo tokanga ke tauhi ʻeku ngaahi lea kotoa pē, ʻe ikunaʻi ʻa kinautolu ʻe he ngaahi puleʻanga ʻo e māmaní.

9 He naʻe fokotuʻu ʻa kinautolu ke hoko ko e amaama ki he māmaní, pea ke hoko ko e kau fakamoʻui ki he tangatá;

10 Pea kapau ʻoku ʻikai ko e kau fakamoʻui ʻa kinautolu ʻo e tangatá, tā ʻoku nau hangē ko e amāsima ʻa ia kuo mole hono koná, pea ngata ai ʻoku ʻikai ke toe ʻaonga ka ke lī ki tuʻa pea molomoloki ʻi he lalo vaʻe ʻo e kakaí.

11 Ka ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuó u tuʻutuʻuni ko homou kāinga kuo fakamoveteveteʻí te nau foki ki he ngaahi afonua ʻo honau ngaahi tofiʻá, pea langa hake ʻa e ngaahi potu lala ʻo Saioné.

12 He ʻo ka hili ʻa e faingataʻa alahi, ʻe hoko mai leva ʻa e tāpuakí ʻo hangē ko ʻeku lea kiate kimoutolu ʻi ha fekau ki muʻá.

13 Vakai, ko e tāpuaki ʻeni ʻa ia kuó u talaʻofa hili hoʻomou ngaahi faingataʻaʻiá, pea mo e ngaahi faingataʻaʻia ʻa homou kāingá—ko homou huhuʻí mo e huhuʻi ʻo homou kāingá, naʻa mo honau fakafoki ki he fonua ko Saioné, ke fokotuʻu maʻu, ʻo ʻikai ke toe lī hifo ʻa kinautolu.

14 Ka neongo iá, kapau te nau ʻuliʻi ʻa honau ngaahi tofiʻá, ʻe lī hifo ʻa kinautolu; koeʻuhí ʻe ʻikai te u mamae kiate kinautolu ʻo kapau te nau ʻuliʻi ʻa honau ngaahi tofiʻá.

15 Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ʻaonga ke hoko ʻa e huhuʻi ʻo Saioné ʻi he mālohi;

16 Ko ia, te u fokotuʻu hake ki hoku kakaí ha tangata, ʻa ia te ne tataki ʻa kinautolu ʻo hangē ko e tataki ʻe aMōsese ʻa e fānau ʻa ʻIsilelí.

17 He ko e fānau ʻa ʻIsileli ʻa kimoutolu, pea ko e ahako ʻo ʻĒpalahame, pea kuo pau ke tataki atu ʻa kimoutolu mei he nofo pōpulá ʻi he mālohi, pea mo e nima kuo mafao atu.

18 Pea hangē ko e tataki ʻo hoʻomou ngaahi tamaí ʻi muʻá, ʻe pehē pē ʻa e anga ʻo hono huhuʻi ʻo Saioné.

19 Ko ia, ʻoua ʻe tuku ke vaivai ʻa homou lotó, he ʻoku ʻikai te u tala kiate kimoutolu ʻo hangē ko ʻeku tala ki hoʻomou ngaahi tamaí: ʻE muʻomuʻa ʻa ʻeku aʻāngeló ʻiate kimoutolu, ka ʻoku ʻikai ko hoku blotolotongá.

20 Ka ʻoku ou pehē kiate kimoutolu: ʻE muʻomuʻa ʻa ʻeku kau aʻāngeló ʻiate kimoutolu, kae ʻumaʻā foki hoku lotolotongá, pea ʻe faifai pea te mou bmaʻu ʻa e fonua leleí.

21 Ko e moʻoni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, ko e atangata ia ʻa ia naʻá ku fakatatauʻi ki he tamaioʻeiki ʻa ia naʻe lea ki ai ʻa e ʻEiki ʻo e bngoue vainé ʻi he talanoa fakatātā ʻa ia naʻá ku fai kiate kimoutolú.

22 Ko ia tuku ke lea ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, ki he amālohinga ʻo hoku falé, ʻa ʻeku kau tangata talavoú mo e kau tangata fatu tangatá—Mou fakatahataha ʻa kimoutolu ki he fonua ko Saioné, ʻi he funga ʻo e fonua ʻa ia kuó u fakatau mai ʻaki ʻa e paʻanga ʻa ia kuo fakatapui kiate aú.

23 Pea tuku ke fekau atu ʻe he ngaahi potu siasí kotoa ha kau tangata poto fakataha mo ʻenau ngaahi paʻangá, pea afakatau mai ha ngaahi konga fonua ʻo hangē ko ʻeku fekau kiate kinautolú.

24 Pea kapau ʻe haʻu ʻa hoku ngaahi filí kiate kimoutolu ke tuli ʻa kimoutolu mei hoku afonua leleí, ʻa ia kuó u fakatapui ke hoko ko e fonua ko Saioné, ʻio mei homou ngaahi fonua ʻomoutolú ʻi he hili ʻa e ngaahi fakamoʻoni ko ʻeni, ʻa ia kuo mou ʻomi ki hoku ʻaó ʻo talatalaakiʻi ai ʻa kinautolú, ke mou fakamalaʻiaʻi ʻa kinautolu;

25 Pea ʻilonga ʻa kinautolu te mou fakamalaʻiaʻí, te u fakamalaʻiaʻi, pea te mou sāuni maʻaku ki hoku ngaahi filí.

26 Pea ʻe ʻiate kimoutolu ʻa hoku lotolotongá ʻio ʻi he asāuni maʻaku ki hoku ngaahi filí, ʻo aʻu ki he toʻu tangata hono tolu mo hono fā ʻo kinautolu ʻoku fehiʻa kiate aú.

27 Tuku ke ʻoua naʻa ilifia ha tangata ke tuku hifo ʻene moʻuí koeʻuhi ko au; he ʻilonga ia ʻoku atuku hifo ʻa ʻene moʻuí koeʻuhi ko aú te ne toe ʻilo ia.

28 Pea ʻilonga ia ʻoku ʻikai te ne loto-fiemālie ke tuku hifo ʻa ʻene moʻuí koeʻuhi ko aú ʻoku ʻikai ko ʻeku ākonga ia.

29 Ko hoku lotó ke hiki hake ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko aSitenei Likitoní ʻa hono leʻó ʻi he ngaahi fakatahaʻanga lotu ʻi he ngaahi fonua fakahahaké, ʻi he teuteuʻi ʻo e ngaahi potu siasí ke tauhi ʻa e ngaahi fekau ʻa ia kuó u fai kiate kinautolu ʻo kau ki hono fakafoki mai mo e huhuʻi ʻo Saioné.

30 Ko hoku lotó ke ʻoua naʻa foki ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Paʻale P. aPālatí mo ʻeku tamaioʻeiki ko Laimani Uaití ki he fonua ʻo hona kāingá, kae ʻoua ke na uki mai ha ngaahi kaungā-fononga ke ʻalu hake ki he fonua ko Saioné, ʻo tautau toko hongofulu, pe toko uofulu, pe toko nimangofulu, pe toko teau, kae ʻoua kuó na maʻu ʻo aʻu ki he toko nimangeau mei he bmālohinga ʻo hoku falé.

31 Vakai ko hoku lotó ʻeni; kole pea te mou maʻu; ka ʻoku aʻikai ke fai maʻu pē ʻe he tangatá ʻa hoku lotó.

32 Ko ia, kapau ʻe ʻikai te mou lava ʻo maʻu ʻa e toko nimangeaú, fekumi faivelenga koeʻuhí ke mou lava ʻapē ʻo maʻu ʻa e toko tolungeau.

33 Pea kapau ʻe ʻikai te mou lava ʻo maʻu ʻa e toko tolungeaú, fekumi faivelenga koeʻuhí ke mou lava ʻapē ʻo maʻu ʻa e toko teau.

34 Ka ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou fai ha fekau kiate kimoutolu, ke ʻoua naʻa mou ʻalu hake ki he fonua ko Saioné kae ʻoua ke mou maʻu ʻa e toko teau ʻo e mālohinga ʻo hoku falé, ke nau ʻalu atu fakataha mo kimoua ki he fonua ko Saioné.

35 Ko ia ai, ʻo hangē ko ʻeku lea kiate kimoutolú, kole pea te mou maʻu; lotu fakamātoato koeʻuhí heiʻilo naʻa ʻalu mo kimoutolu ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, ʻo pule ʻi he lotolotonga ʻo hoku kakaí, pea fokotuʻu ʻa hoku puleʻangá ʻi he fonua kuo afakatapuí, pea fokotuʻu ʻa e fānau ʻo Saioné ʻi he ngaahi fono mo e ngaahi fekau ʻa ia kuo foaki pea ʻe foaki atu kiate kimoutolú.

36 ʻOku fakahoko ʻa e ikuna mo e nāunau kotoa pē kiate kimoutolu tuʻunga ʻi hoʻomou tui afaivelengá, mo e ngaahi blotu ʻi he tuí.

37 Tuku ke fononga ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Paʻale P. Palatí mo ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí.

38 Tuku ke fononga ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Laimani Uaití mo ʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Likitoní.

39 Tuku ke fononga ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Hailame Sāmitá mo ʻeku tamaioʻeiki ko Feletiliki G. Uiliamisí.

40 Tuku ke fononga ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko ʻOasoni Haití mo ʻeku tamaioʻeiki ko ʻOasoni Palatí, ki ha potu pē ʻa ia ʻe faleʻi ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí kiate kinautolú, ʻi hono fakahoko ʻo e ngaahi fekau ko ʻeni ʻa ia kuó u fai kiate kimoutolú, pea tuku ʻa hono toé ki hoku nimá. ʻE pehē. ʻĒmeni.