Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 103
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 103

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, ika-24 ng Pebrero 1834 (History of the Church, 2:36–39). Ang paghahayag na ito ay natanggap pagkarating sa Kirtland, Ohio, nina Parley P. Pratt at Lyman Wight, na nanggaling sa Missouri upang sumangguni sa Propeta ukol sa kaginhawahan at pagpapanumbalik ng mga Banal sa kanilang mga lupain sa Jackson County.

  1–4, Kung bakit pinahintulutan ng Panginoon ang mga Banal sa Jackson County na usigin; 5–10, Ang mga Banal ay magtatagumpay kung kanilang susundin ang mga kautusan; 11–20, Ang pagtubos sa Sion ay darating sa pamamagitan ng kapangyarihan, at ang Panginoon ay hahayong nauuna sa kanyang mga tao; 21–28, Ang mga Banal ay magtitipon sa Sion, at yaong mga magbibigay ng kanilang buhay ay matatagpuan muli ang mga ito; 29–40, Maraming kapatid na lalaki ang tinawag upang itatag ang Kampo ng Sion at magtungo sa Sion; sila ay pinangakuan ng tagumpay kung sila ay matapat.

  1 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, aking mga kaibigan, masdan, ibibigay ko sa inyo ang isang paghahayag at kautusan, upang inyong malaman kung paano akumilos sa pagtupad sa inyong mga tungkulin hinggil sa kaligtasan at bpagtubos ng inyong mga kapatid, na nakalat sa lupain ng Sion;

  2 aPinalayas at inusig ng mga kamay ng aking mga kaaway, kung kanino ko ibubuhos ang aking poot na hindi masusukat sa sarili kong panahon.

  3 Sapagkat aking hinayaan sila nang hanggang sa gayon, upang kanilang apunuin ang sukatan ng kanilang mga kasamaan, upang ang kanilang saro ay mapuno;

  4 At nang ang mga yaong tumatawag sa kanilang sarili alinsunod sa aking pangalan ay amaparusahan sa maikling panahon nang may matindi at mabigat na pagpaparusa, sapagkat hindi sila bnakinig nang lubos sa mga panuntunan at kautusan na aking ibinigay sa kanila.

  5 Subalit katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako ay nag-utos ng isang utos na mauunawaan ng aking mga tao, yayamang sila ay nakikinig simula sa oras na ito sa apayo na ako, ang Panginoon nilang Diyos, ay ibibigay sa kanila.

  6 Masdan sila ay, sapagkat aking iniutos ito, magsisimulang manaig laban sa aking mga kaaway simula sa oras na ito.

  7 At sa pamamagitan ng apakikinig sa lahat ng salita na aking, ang Panginoon nilang Diyos, ay sasabihin sa kanila, sila ay hindi kailanman titigil na manaig hanggang sa ang mga bkaharian ng sanlibutan ay malupig sa ilalim ng aking mga paa, at ang mundo ay cibigay sa mga dbanal, upang eariin ito magpakailanman at walang katapusan.

  8 Subalit yayamang hindi nila asinusunod ang aking mga kautusan, at hindi tumutupad sa lahat ng aking salita, ang mga kaharian ng sanlibutan ay mananaig laban sa kanila.

  9 Sapagkat sila ay itinalaga na maging ailaw sa sanlibutan, at na maging mga tagapagligtas ng mga tao;

  10 At yayamang sila ay hindi mga tagapagligtas ng mga tao, sila ay tulad ng aasin na nawalan ng lasa, at ito ay wala nang kabuluhan kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao.

  11 Subalit katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ay nag-utos na ang inyong mga kapatid na nakalat ay babalik sa mga alupain na kanilang mga mana, at itatayo ang mga wasak na lugar ng Sion.

  12 Sapagkat pagkaraan ng amaraming paghihirap, tulad ng aking sinabi sa naunang kautusan, darating ang pagpapala.

  13 Masdan, ito ang pagpapalang aking ipinangako pagkaraan ng inyong mga pagdurusa, at ng mga pagdurusa ng inyong mga kapatid—ang inyong pagkatubos, at ang pagkakatubos ng inyong mga kapatid, maging ang kanilang pagpapanumbalik sa lupain ng Sion, upang maitatag, hindi na muling ibabagsak.

  14 Gayunman, kung kanilang durumihan ang kanilang mga mana sila ay ibabagsak; sapagkat hindi ko sila ililigtas kung kanilang durumihan ang kanilang mga mana.

  15 Masdan, sinasabi ko sa inyo, ang pagtubos ng Sion ay talagang kinakailangang dumating sa pamamagitan ng kapangyarihan;

  16 Samakatwid, ako ay magbabangon sa aking mga tao ng isang lalaki, na siyang mamumuno sa kanila gaya ng pamumuno ni aMoises sa mga anak ni Israel.

  17 Sapagkat kayo ay mga anak ni Israel, at abinhi ni Abraham, at kayo ay talagang kailangang maakay palabas mula sa pagkaalipin sa pamamagitan ng kapangyarihan, at nang may nakaunat na bisig.

  18 At gaya ng inyong mga ama na inakay noong una, gayon din ang magiging pagtubos sa Sion.

  19 Samakatwid, huwag manghina ang inyong mga puso, sapagkat hindi ko sinabi sa inyo gaya ng aking sinabi sa inyong mga ama: Ang aking aanghel ay hahayo sa inyo, subalit hindi ang aking bkaluwalhatian.

  20 Subalit sinasabi ko sa inyo: Ang aking mga aanghel ay hahayo sa inyo, at gayon din ang aking kaluwalhatian, at sa tamang panahon bmaaangkin ninyo ang mabuting lupain.

  21 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., ang alalaki na kung kanino ko inihalintulad ang tagapaglingkod na kung kanino nangusap ang Panginoon ng bubasan sa talinghaga na aking ibinigay sa inyo.

  22 Samakatwid sabihin ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., sa alakas ng aking sambahayan, aking mga kabataang lalaki at ang mga nasa katanghaliang-gulang—Tipunin ninyo ang inyong sarili sa lupain ng Sion, sa lupain na aking binili ng salapi na inilaan para sa akin.

  23 At magpadala ang buong simbahan ng matatalinong tao na dala ang kanilang mga salapi, at abumili ng mga lupain maging gaya ng aking iniutos sa kanila.

  24 At yayamang ang aking mga kaaway ay sumasalakay laban sa inyo upang palayasin kayo mula sa aking mabuting alupain, na aking inilaan na maging lupain ng Sion, maging mula sa inyong sariling lupain pagkaraan ng mga patotoong ito, na inyong dinala sa akin laban sa kanila, inyo silang isusumpa;

  25 At sinuman ang inyong isumpa, aking isusumpa, at inyo akong ipaghihiganti sa aking mga kaaway.

  26 At ang aking kaluwalhatian ay mapapasainyo maging sa apaghihiganti para sa akin sa aking mga kaaway, hanggang sa pangatlo at pang-apat na salinlahi sa kanila na napopoot sa akin.

  27 Huwag matakot ang sinuman na ialay ang kanyang buhay para sa aking kapakanan; sapagkat kung sinuman ang amag-aalay ng kanyang buhay para sa aking kapakanan ay matatagpuan itong muli.

  28 At kung sinuman ang hindi nakahandang ialay ang kanyang buhay para sa aking kapakanan ay hindi ko disipulo.

  29 Aking kalooban na ang aking tagapaglingkod na si aSidney Rigdon ay magtataas ng kanyang tinig sa mga kongregasyon sa mga bansa sa silangan, sa paghahanda sa mga simbahan na sundin ang mga kautusan na aking ibinigay sa kanila hinggil sa pagpapanumbalik at pagtubos ng Sion.

  30 Aking kalooban na ang aking tagapaglingkod na si Parley P. aPratt at ang aking tagapaglingkod na si Lyman Wight ay hindi dapat bumalik sa lupain ng kanilang mga kapatid, hanggang sa sila ay makakuha ng mga kasama upang magtungo sa lupain ng Sion, sampu-sampu, o dala-dalawampu, o lima-limampu, o isang daan, hanggang sa sila ay makaabot sa bilang na limang daang blakas ng aking sambahayan.

  31 Masdan ito ang aking kalooban; humingi at ikaw ay makatatanggap; subalit ang mga tao ay ahindi ginagawa tuwina ang aking kalooban.

  32 Samakatwid, kung hindi kayo makakuha ng limang daan, matiyagang maghanap upang sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran ay makakukuha kayo ng tatlong daan.

  33 At kung hindi kayo makakukuha ng tatlong daan, matiyagang maghanap upang sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran ay makakuha kayo ng isandaan.

  34 Subalit katotohanang sinasabi ko sa inyo, isang kautusan ang aking ibinibigay sa inyo, na huwag kayong magtungo sa lupain ng Sion hanggang sa kayo ay makakuha ng isandaang lakas ng aking sambahayan, na makakasama ninyong magtutungo sa lupain ng Sion.

  35 Samakatwid, gaya ng aking sinabi sa inyo, humingi at ikaw ay makatatanggap; taimtim na manalangin upang sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., ay makasama ninyo, at mamumuno sa gitna ng aking mga tao, at itayo ang aking kaharian sa ainilaang lupain, at itatag ang mga anak ng Sion sa mga batas at kautusan na ibinigay at ibibigay pa sa inyo.

  36 Lahat ng tagumpay at kaluwalhatian ay isinasakatuparan sa inyo dahil sa inyong apagsisikap, katapatan, at mga bpanalangin nang may pananampalataya.

  37 Maglakbay ang aking tagapaglingkod na si Parley P. Pratt kasama ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun.

  38 Maglakbay ang aking tagapaglingkod na si Lyman Wight kasama ang aking tagapaglingkod na si Sidney Rigdon.

  39 Maglakbay ang aking tagapaglingkod na si Hyrum Smith kasama ang aking tagapaglingkod na si Frederick G. Williams.

  40 Maglakbay ang aking tagapaglingkod na si Orson Hyde kasama ang aking tagapaglingkod na si Orson Pratt, anuman ang ipayo sa kanila ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., sa pagtatamo ng katuparan ng mga kautusang ito na aking ibinigay sa inyo, at iwan ang nalalabi sa aking mga kamay. Maging gayon nga. Amen.