Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 101
nahauna sunod


Seksyon 101

Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 16 sa Disyembre 1833 (History of the Church, 1:458–464). Niini nga higayon ang mga Santos kinsa nagkapundok sa Missouri nag-antus sa hilabihan nga pagpanggukod. Ang manggugubot nga panon mibugaw kanila gikan sa ilang mga kabalayan sa Lalawigan sa Jackson; ug ang uban sa mga Santos misulay sa pagpahimutang sa ilang mga kaugalingon sa Lalawigan sa Van Buren, apan ang pagpanggukod misunod kanila. Ang kinadak-an nga pundok sa mga Santos niadto nga higayon didto sa Lalawigan sa Clay, Missouri. Mga hulga sa kamatayon batok sa tagsa-tagsa sa Simbahan daghan kaayo. Ang mga katawhan nawad-an og mga kabtangan sa panimalay, sinina, kahayopan, ug uban pa nga kaugalingon nga mga kabtangan; ug daghan sa ilang mga tanom nadaot.

1–8, Ang mga Santos gipanton ug gisakit tungod sa ilang mga kalapasan; 9–15, Ang kasuko sa Ginoo modangat sa mga nasud, apan ang iyang mga katawhan pagapundukon ug pagahupayon; 16–21, Ang Zion ug ang iyang mga istaka pagatukuron; 22–31, Ang matang sa kinabuhi sa panahon sa Kaliboan gipahayag; 32–42, Ang mga Santos pagapanalanginan ug pagagantihan unya; 43–62, Sambingay sa halangdon nga tawo ug sa kahoy nga mga oliba nagtimaan sa mga kasamok ug sa mahinabo nga katubsanan sa Zion; 63–75, Ang mga Santos mopadayon sa ilang pagpundok; 76–80, Ang Ginoo mitukod sa Batakang Balaod sa Tinipong Bansa sa America; 81–101, Ang mga Santos kinahanglan mohangyo alang sa paghusay sa ilang mga mulò, sumala sa sambingay sa babaye ug sa dili makiangayon nga maghuhukom.

1 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, mahitungod sa inyong mga kaigsoonan kinsa gisakit, ug agigukod, ug bgihinginlan gikan sa yuta nga ilang kabilin—

2 Ako, ang Ginoo, mitugot sa akasakitan nga moabut diha kanila, diin sila gisakit, agi og sangputanan sa ilang mga bkalapasan;

3 Gani Ako moangkon kanila, ug sila mahimo nga aakò niana nga adlaw sa panahon nga Ako moabut aron sa pagpundok sa akong mga bahandi.

4 Busa, sila kinahanglan nga amapanton ug masulayan, sama ni bAbraham, kinsa gisugo sa paghalad sa iyang bugtong anak.

5 Kay kadtong tanan kinsa dili makalahutay sa panton, apan amolimud kanako, dili bmabalaan.

6 Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, adunay mga pagtay-og, ug mga apanagbingkil, ug mga bkasina, ug mga panagbangi, ug chigal ug maibugon nga mga tinguha diha kanila; busa pinaagi niini nga mga butang sila mihugaw-hugaw sa ilang mga kabilin.

7 Sila gahi nga amopatalinghug ngadto sa tingog sa Ginoo nga ilang Dios; busa, ang Ginoo nga ilang Dios dugay nga mopatalinghug ngadto sa ilang mga pag-ampo, sa pagtubag kanila sa adlaw sa ilang kasamok.

8 Sa adlaw sa ilang kalinaw sila mibaliwala sa akong tambag; apan, sa adlaw sa ilang akasamok, tungod sa panginahanglan sila bnangita kanako.

9 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, bisan pa sa ilang mga sala, ang akong kasingkasing napuno sa akapuangod ngadto kanila. Ako dili bmosalikway kanila sa hingpit; ug sa adlaw sa ckaligutgut Ako mahinumdom nga magmaloloy-on.

10 Ako nanumpa, ug ang balaod milabay na pinaagi sa nahauna nga sugo diin Ako mihatag nganha kaninyo, nga Ako mohulog sa aespada sa akong kasuko sa ngalan sa akong mga katawhan; ug gani ingon nga Ako miingon, kini mahinabo.

11 Ang akong kasuko sa dili madugay ibu-bu nga walay sukod nganha sa tanan nga mga nasud; ug kini Ako mobuhat kon ang kopa sa ilang kadautan amapuno na.

12 Ug niana nga adlaw ang tanan kinsa makita nga anagbantay ug naghulat, o sa lain nga mga pulong, ang akong tanan nga Israel, pagaluwason.

13 Ug sila nga nagkatibulaag apagapundukon.

14 Ug silang tanan kinsa anagbangutan pagahupayon.

15 Ug silang tanan kinsa mitugyan sa ilang mga akinabuhi alang sa akong ngalan pagakoronahan.

16 Busa, himoa nga ang inyong mga kasingkasing mahupay mahitungod sa Zion; kay ang tanan nga mga tawo ania sa akong mga akamot; pagmalinawon ug bhibaloi nga Ako mao ang Dios.

17 Ang aZion dili pagakuhaon gikan sa iyang dapit, bisan pa og ang iyang mga anak nagkatibulaag.

18 Sila nga nahibilin, ug putli og kasingkasing, makabalik, ug makaadto sa ilang mga akabilin, sila ug ang ilang mga anak, uban sa mga bawit sa walay katapusan nga kalipay, sa cpagtukod sa biniyaan nga mga dapit sa Zion—

19 Ug kining tanan nga mga butang aron ang pulong sa mga propeta mahimo nga matuman.

20 Ug, tan-awa, walay lain nga adapit nga gitudlo gawas niana nga Ako mitudlo; ni adunay bisan unsa nga lain nga dapit nga gitudlo gawas niana nga Ako mitudlo, alang sa buhat sa pagpundok sa akong mga santos—

21 Hangtud moabut ang adlaw nga wala nay makita nga lawak alang kanila; ug unya Ako adunay lain nga mga dapit diin Ako motudlo ngadto kanila, ug sila pagatawgon og mga aistaka, alang sa mga tabil o kalig-on sa Zion.

22 Tan-awa, kini ang akong kabubut-on, nga silang tanan kinsa motawag sa akong ngalan, ug mosimba kanako sumala sa akong walay katapusan nga ebanghelyo, kinahanglan nga amagpundok, ug bmobarug diha sa balaan nga mga dapit;

23 Ug mangandam alang sa pagpadayag nga moabut, kon ang tabon sa atabil sa akong templo, sa akong tabernakulo, nga nagtago sa yuta, pagakuhaon, ug ang tanan nga mga tawo bmakakita kanako.

24 Ug ang matag amadunuton nga butang, sa tawo, o sa mga hayop sa umahan o sa mga langgam sa mga langit, o sa mga isda sa dagat, nga nagpuyo sa tibuok ibabaw sa yuta, bmaugdaw;

25 Ug usab kana nga elemento amatunaw uban sa hilabihan nga kainit; ug ang tanan nga mga butang mahimo nga bbag-o, nga ang akong kahibalo ug chimaya mopuyo sa ibabaw sa tibuok yuta.

26 Ug niana nga adlaw ang apagdinumtanay sa tawo, ug ang pagdinumtanay sa mga mananap, oo, ang pagdinumtanay sa tanan nga mga unod, bmohunong sa akong atubangan.

27 Ug niana nga adlaw bisan unsa ang pangayoon sa tawo ihatag kini ngadto kaniya.

28 Ug niana nga adlaw si aSatanas wala nay gahum sa pagtintal ni bisan kinsa nga tawo.

29 Ug wala nay akasubo tungod kay wala na ang kamatayon.

30 Niana nga adlaw ang amasuso dili mamatay hangtud siya matigulang; ug ang iyang kinabuhi sama sa panuigon sa usa ka kahoy;

31 Ug kon siya mamatay siya dili matulog, nga ang gipasabut diha sa yuta, apan amabalhin sa usa ka pagpamilok sa mata, ug bpagabayawon, ug ang iyang kapahulayan mahimayaon.

32 Oo, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, niana nga aadlaw kon ang Ginoo moanhi, siya bmopadayag sa tanan nga mga butang—

33 Mga butang nga milabay, ug ang atinago nga mga butang nga walay tawo nga nasayud, mga butang sa yuta, nga diin kini gibuhat, ug ang katuyoan ug ang katapusan niini—

34 Mga butang nga labing bililhon, mga butang sa kahitas-an ug mga butang nga ania sa ubos, mga butang diha sa yuta ug ibabaw sa yuta, ug sa langit.

35 Ug silang tanan kinsa nag-antus sa apanggukod tungod sa akong ngalan, ug milahutay diha sa hugot nga pagtuo, bisan sila gitawag aron sa paghatag sa ilang mga kinabuhi alang bkanako sa gihapon sila makaambit niining tanan nga himaya.

36 Busa, ayaw kahadlok bisan ngadto sa akamatayon; kay dinhi niini nga kalibutan ang imong kalipay dili hingpit, apan kanako hingpit ang imong bkalipay.

37 Busa, ayaw kabalaka sa lawas, ni sa kinabuhi sa lawas; apan kabalaka sa akalag, ug sa kinabuhi sa kalag.

38 Ug apangitaa ang nawong sa Ginoo sa kanunay, nga sa bpagpailub kamo makabaton sa inyong mga kalag, ug kamo makaangkon sa kinabuhi nga dayon.

39 Kon ang mga tawo natawag ngadto sa akong awalay katapusan nga ebanghelyo, ug mohimo og pakigsaad uban sa walay katapusan nga pakigsaad, sila pagaisipon nga basin sa yuta ug ang panimpla sa mga tawo;

40 Sila gitawag nga panimpla sa mga tawo, busa, kon kanang asin sa yuta mawagtangan sa iyang kalami, tan-awa, sukad karon kini wala nay hinungdan ug angay lamang ilabay sa gawas ug tunob-tunoban sa mga tiil sa mga tawo.

41 Tan-awa, aniay kaalam mahitungod sa mga anak sa Zion, gani daghan, apan dili tanan; sila nakit-an nga mga malapason, busa sila kinahanglan gayud nga amapanton

42 Siya nga anagpataas sa iyang kaugalingon mapaubos, ug siya nga bnagpaubos sa iyang kaugalingon mapataas.

43 Ug karon, Ako mopakita nganha kaninyo og usa ka sambingay, aron inyong mahibaloan ang akong kabubut-on mahitungod sa katubsanan sa Zion.

44 May usa ka ahalangdon nga tawo nga adunay usa ka luna sa yuta, nga labing pinili; ug siya miingon ngadto sa iyang mga sulugoon: Pangadto kamo sa akong bubasan, gani niining labing pinili nga luna sa yuta, ug pagtanom og napulog duha ka mga kahoy nga oliba;

45 Ug pagbutang og amagbalantay sa ilang palibut, ug pagtukod og usa ka tore, aron adunay usa nga molantaw sa yuta sa palibut, aron mahimo nga usa ka magbalantay diha sa tore, aron ang akong mga kahoy nga oliba dili matumba kon ang kaaway moabut aron sa pagdaut ug pagkuha nganha kanila sa bunga sa akong ubasan.

46 Karon, ang mga sulugoon sa halangdon nga tawo miadto ug sila mihimo sumala sa gisugo sa ilang ginoo, ug mitanom sa mga kahoy nga oliba ug mitukod og ali sa palibut, ug mibutang og mga magbalantay, ug misugod sa pagtukod og tore.

47 Ug samtang sila mipahiluna sa tukuranan niini, sila misugod og pag-ingon sa ilang mga kaugalingon: Unsa ang gamitan sa akong ginoo niini nga tore?

48 Ug nagtambagay sa taas nga panahon, nag-ingon sa ilang mga kaugalingon: Unsa ang gamitan sa akong ginoo niini nga tore, nga nagtan-aw nga kini usa ka panahon sa kalinaw?

49 Dili ba angay nga kining salapi ihatag ngadto sa mga tigpailis? Kay wala na kinahanglana kini nga mga butang.

50 Ug samtang sila nagsumpaki sa usag usa sila nahimo nga tapulan kaayo, ug sila wala mopatalinghug ngadto sa mga sugo sa ilang ginoo.

51 Ug ang kaaway miabut sa pagkagabii, ug miguba sa aali; ug ang mga sulugoon sa halangdon nga tawo mibangon ug nangahadlok, ug nanglayas; ug ang kaaway miguba sa ilang mga buhat, ug mitumba sa mga kahoy nga oliba.

52 Karon, tan-awa, ang halangdon nga tawo, ang ginoo sa ubasan, mitawag sa iyang mga sulugoon, ug miingon ngadto kanila, Ngano! unsa ang hinungdan niining dako nga kadaot?

53 Wala ba kamo mobuhat ingon nga ako mimando kaninyo, ug—human kamo motanom sa ubasan, ug motukod sa ali sa palibut niini, ug mobutang og mga magbalantay diha sa mga paril niini—nagtukod usab og tore, ug nagbutang og magbalantay diha sa tore, ug nagbantay sa akong ubasan, ug wala matulog, basin pa unya ang kaaway moabut diha kaninyo?

54 Ug tan-awa, nakit-an unta sa magbalantay diha sa tore ang kaaway samtang siya layo pa; ug unya nakapangandam unta kamo ug napugngan ang kaaway gikan sa pagguba sa ali niini, ug naluwas ang akong ubasan gikan sa mga kamot sa tiglaglag.

55 Ug ang ginoo sa ubasan miingon ngadto sa usa sa iyang mga sulugoon: Lakaw ug pundoka ang tanan nga nahibilin sa akong mga sulugoon, ug dad-a ang atanan nga kusgan nga mga tawo sa akong balay, nga mao ang akong mga manggugubat, ang akong mga batan-on nga mga lalaki, sila usab nga mga hamtong sa akong mga sulugoon, nga mao ang kusgan nga mga tawo, sa akong balay, gawas niadto kinsa ako mitudlo sa pagpabilin.

56 Ug lakaw kamo sa walay langan ngadto sa yuta sa akong ubasan, ug kuhaa ang akong ubasan; kay kini akò; akò kini nga napalit sa salapi.

57 Busa, lakaw kamo sa walay langan ngadto sa akong yuta; tumbaha ang mga paril sa akong mga kaaway; tumbaha ang ilang tore, ug patibulaaga ang ilang mga magbalantay.

58 Ug tungod kay sila nagpundok batok kaninyo, aipanimalos ako sa akong mga kaaway, nga sa dili madugay ako moabut uban sa nahibilin sa akong balay ug manag-iya sa yuta.

59 Ug ang sulugoon miingon ngadto sa iyang ginoo: Kanus-a mahitabo kini nga mga butang?

60 Ug siya miingon ngadto sa iyang sulugoon: Kon ako buot na; lakaw sa walay langan, ug buhata ang tanan nga bisan unsa nga butang nga ako misugo kanimo;

61 Ug kini mao ang akong silyo ug panalangin diha kaninyo—usa ka matinud-anon ug amaalamon nga tinugyanan sa taliwala sa akong balay, usa ka bmagmamando diha sa akong gingharian.

62 Ug ang iyang sulugoon sa walay langan miadto, ug mihimo sa tanan nga mga butang nga bisan unsa nga gisugo sa ginoo kaniya; ug ahuman sa pipila ka mga adlaw ang tanan nga mga butang natuman.

63 Usab, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, Ako mopakita nganha kaninyo sa kaalam nga ania kanako mahitungod sa tanan nga mga simbahan, hangtud nga sila andam na nga magiyahan sa matarung ug sa tukma nga paagi alang sa ilang kaluwasan—

64 Aron ang buhat sa pagpundok sa akong mga santos magpadayon, nga Ako motukod kanila ngadto sa akong ngalan diha sa abalaan nga mga dapit; kay ang higayon sa bpag-ani miabut na, ug ang akong pulong kinahanglan gayud nga cmatuman.

65 Busa, kinahanglan Ako mopundok sa akong mga katawhan, sumala sa sambingay sa trigo ug mga asagbut, nga ang trigo mapanalipdan diha sa balay tipiganan aron makabaton og kinabuhi nga dayon, ug makoronahan uban sa bcelestial nga himaya, sa panahon nga Ako moadto sa gingharian sa akong Amahan aron gantihan ang matag tawo sumala sa iyang buhat;

66 Samtang ang mga sagbut pagabugkuson, ug ang ilang mga higot gihimo nga malig-on, nga sila unta asunogon sa walay pagkahunong nga kalayo.

67 Busa, usa ka sugo Ako mohatag ngadto sa tanan nga mga simbahan, nga silang tanan magpadayon sa pagpundok ngadto sa mga dapit nga Ako mitudlo.

68 Bisan pa niana, ingon nga Ako misulti na nganha kaninyo sa nahauna nga sugo, ayaw himoa ang inyong apagpundok nga dinalian, ni ang inyong pagpanaw; apan himoa ang tanan nga mga butang nga andam sa inyong atubangan.

69 Ug aron maandam ang tanan nga mga butang sa inyong atubangan, pagsunod sa sugo diin Ako mihatag mahitungod niini nga mga butang—

70 Nga nag-ingon, o nagtudlo, sa apagpalit sa tanan nga mga yuta, nga mahimo nga mapalit sa salapi, ang luna sa palibut sa yuta nga Ako mitudlo nga mao ang yuta sa Zion, alang sa sinugdanan sa pagpundok sa akong mga santos;

71 Ang tanan nga yuta nga mahimo nga mapalit sa lalawigan sa Jackson, ug ang mga lalawigan sa palibut, ug ibilin ang nahibilin diha sa akong kamot.

72 Karon, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ipapundok sa tanan nga simbahan ang ilang tanan nga mga salapi, himoa kini nga mga butang sa ilang tukma nga higayon, apan dili sa adinalian; apan tan-awa nga ang tanan nga mga butang maandam sa inyong atubangan.

73 Ug himoa nga matudlo ang mga dungganan nga mga tawo, gani ang maalamon nga mga tawo, ug ipadala sila aron pagpalit niini nga mga yuta.

74 Ug ang mga simbahan sa silangan nga mga nasud, kon sila matukod na, kon sila magpatalinghug niini nga tambag sila mahimo nga makapalit sa mga yuta ug magpundok diha niini; ug sa ingon niini nga paagi sila makatukod sa Zion.

75 Bisan karon adunay igo na nga natigum, oo, ug daghan na, aron sa pagtubos sa Zion, ug pagtukod sa iyang biniyaan nga mga dapit, dili na pagalaglagon, diin ang mga simbahan, kinsa nagtawag sa ilang mga kaugalingon sunod sa akong ngalan, aandam sa pagpatalinghug sa akong tingog.

76 Ug usab Ako moingon nganha kaninyo, kinsa kadto nga gipatibulaag sa ilang mga kaaway, mao kini ang akong kabubut-on nga sila mopadayon sa paghangyo alang sa kahusayan, ug katubsanan, pinaagi sa mga kamot niadto kinsa gibutang nga mga magmamando ug adunay katungod ibabaw kaninyo—

77 Sumala sa mga balaod ug abatakang balaod sa mga katawhan, nga Ako mitugot nga matukod, ug kinahanglan nga ampingan alang sa mga bkatungod ug panalipod sa tanan nga mga tawo, sumala sa makiangayon ug balaan nga mga baruganan;

78 Aron ang matag tawo mahimo nga mobuhat diha sa doktrina ug baruganan mahitungod sa umaabut, sumala sa matarung nga akabubut-on nga Ako mihatag ngadto kaniya, aron ang matag tawo mao ang bmanubag sa iyang kaugalingon nga mga sala sa adlaw sa cpaghukom.

79 Busa, dili matarung nga bisan kinsa nga tawo mahimo nga ulipon ngadto sa usag-usa.

80 Ug tungod niining mao nga katuyoan Ako motukod sa aBatakang Balaod niini nga yuta, pinaagi sa mga kamot sa maalamon nga mga tawo nga Ako mipasanay ngadto niining mao nga katuyoan, ug motubos sa yuta pinaagi sa bpagpaagas og dugo.

81 Karon, ngadto sa unsa Ako motandi sa mga anak sa Zion? Ako motandi kanila ngadto sa asambingay sa babaye ug sa usa ka maghuhukom nga dili makiangayon, kay ang mga tawo kinahanglan nga bmag-ampo sa kanunay ug dili mawad-an og paglaum, nga mag-ingon—

82 Adunay usa ka maghuhukom sa usa ka dakbayan nga wala mahadlok sa Dios, ni motahud sa tawo.

83 Ug adunay usa ka biyuda niadto nga dakbayan, ug siya miduol ngadto kaniya, nga nag-ingon: Ipanimalos ako sa akong kaaway.

84 Ug siya wala dayon mosugot, apan sa wala madugay siya miingon sa iyang kaugalingon: Bisan og wala ako mahadlok sa Dios, ni magtahud sa tawo, ug tungod niini nga biyuda nga nagsamok kanako ako manimalos alang kaniya, basin pa unya sa iyang kanunay nga pagduol kini makahasol kanako.

85 Sa ingon niana Ako motandi sa mga anak sa Zion.

86 Himoa nga sila magpakilooy ngadto sa maghuhukom;

87 Ug kon siya dili maminaw kanila, himoa nga sila magpakilooy sa tiilan sa gobernador;

88 Ug kon ang gobernador dili maminaw kanila, himoa nga sila magpakilooy sa tiilan sa presidente;

89 Ug kon ang presidente dili maminaw kanila, dan ang Ginoo mopakita ug mogula gikan sa iyang dapit nga atagoanan, ug sa iyang kasuko mohasol sa nasud;

90 Ug sa iyang mainiton nga kalagot, ug sa iyang mabangis nga kasuko, diha sa iyang panahon; pagaputlon kadto nga dautan, ang dili matinud-anon, ug ang dili makiangayon nga mga atinugyanan, ug mohatag kanila sa ilang dapit uban sa mga tigpakaaron-ingnon, ug mga dili bmatuohon;

91 Bisan sa kawanangan sa kangitngit, diin adunay apagbakho, ug pagdangoyngoy, ug pagpangagot sa ngipon.

92 Pag-ampo kamo, busa, aron ang ilang mga dunggan makadungog sa inyong mga pangamuyo, aron Ako amalooy ngadto kanila, aron kini nga mga butang dili moabut diha kanila.

93 Unsa nga Ako misulti nganha kaninyo kinahanglan mahimo gayud, aron ang tanan nga mga tawo walay aikabalibad;

94 Aron ang maalamon nga mga tawo ug mga magmamando makadungog ug masayud sa wala gayud nila amahunahuna;

95 Aron Ako makapadayon sa pagpahinabo sa akong buhat, ang akong kahibulongan nga buhat, ug mohimo sa akong buhat, ang akong akahibulongan nga buhat, aron ang mga tawo bmakaila tali sa matarung ug sa dautan, nag-ingon ang inyong Dios.

96 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo, supak kini sa akong sugo ug sa akong kabubut-on nga ang akong sulugoon nga si Sidney Gilbert kinahanglan nga mobaligya sa akong abalay tipiganan, diin Ako mitudlo ngadto sa akong mga katawhan, ngadto sa mga kamot sa akong mga kaaway.

97 Ayaw himoa nga kana diin Ako mitudlo mahugaw-hugawan sa akong mga kaaway, pinaagi sa pagtugot niadto kinsa anagtawag sa ilang mga kaugalingon sunod sa akong ngalan;

98 Kay usa kini ka mahapdos ug mabug-at nga sala batok kanako, ug batok sa akong mga katawhan, agi og sangputanan niadto nga mga butang diin Ako mitakda ug nga sa dili madugay moabut sa mga nasud.

99 Busa, mao kini ang akong kabubut-on nga ang akong mga katawhan, kinahanglan moangkon, ug mohupot sa giangkon diin Ako mitudlo ngadto kanila, bisan og sila dili tugutan sa pagpuyo niini.

100 Hinoon, Ako wala moingon nga sila dili makapuyo niini; kay kon sila modala og bunga ug mga buhat nga angay alang sa akong gingharian sila makapuyo niini.

101 Sila makatukod, ug ang uban dili amakapanunod niini, sila makatanom ug mga ubasan, ug sila makakaon sa bunga niini. Bisan pa niana. Amen.