Mau pāpa’ira’a mo’a
Te Ha’api’ira’a Tumu ’e te mau Fafaura’a 101
i muri iho

Tufa’a 101

E heheura’a tei hōro’ahia mai ia Iosepha Semita te peropheta, i Kirtland, i Ohio, i te 16 ’e te 17 nō Tītema 1833. I teie taime, tē fāri’i ra te feiā mo’a ’o tei ha’aputuputu i Missouri i te hāmani-’ino-ra’a rahi. ’Ua ti’avaru ’ē atu te mau pupu ta’ata ’ino ia rātou mai roto atu i tō rātou mau ’utuāfare i te mata’eina’a nō Jackson ; ’e ’ua tāmata te tahi pae o te feiā mo’a ’ia ha’amau i tō rātou vāhi fa’aeara’a i te mau mata’eina’a nō Van Buren, Lafayette ’e Ray, ’ua pe’e noa mai rā te hāmani-’ino-ra’a ia rātou i reira. Tei te mata’eina’a nō Clay, i Missouri, te pae rahi o te feiā mo’a i taua taime ra. E rave rahi te mau parau ’o tē fa’a’ite ra e taparahihia te tahi mau melo o te ’Ēkālesia. ’Ua haruhia te mau taiha’a fare, te ’ahu, te mau ’ānimara fa’a’amu, ’e te tahi atu mau taiha’a faufa’a rahi o te feiā mo’a i te mata’eina’a nō Jackson ; ’e e rave rahi ho’i o tā rātou mau mā’a tupu tei ha’amouhia.

1–8, ’Ua fa’autu’ahia ’e ’ua hāmani-’ino-hia te feiā mo’a nō tā rātou mau ’ōfatira’a i te ture ; 9–15, E tae mai te au ’ore rahi o te Fatu i ni’a i te mau nūna’a, ’āre’a rā e ha’aputuputuhia ’e e tāmāhanahanahia tōna mau ta’ata ; 16–21, E fa’ati’ahia Ziona ’e tōna mau titi ; 22–31, ’Ua fa’a’itehia mai te huru nō te orara’a i te tau Mileniuma ; 32–42, E ha’amaita’ihia te feiā mo’a ’e e fāri’i rātou i te utu’a maita’i i taua taime ra ; 43–62, Tē fa’a’ite ra te parabole nō te ta’ata mana ’e te mau tumu ’ōlive i te mau fifi ’e te fa’aorara’a nō Ziona i te hope’a ; 63–75, ’Ua tītauhia te feiā mo’a ’ia tāmau noa i te ha’aputuputu ; 76–80, Nā te Fatu i fa’atumu i te Papa Ture nō te Hau Marite ; 81–101, ’Ua ti’a roa i te feiā mo’a ’ia ani ’ia fa’aho’ihia mai te mau ha’amāu’ara’a nō te mau ’ati tā rātou i fāri’i, mai te au i te parabole nō te vahine ’e te ha’avā ti’a ’ore.

1 ’Oia mau tē parau atu nei au ia ’outou nō ni’a i tō ’outou mau taea’e ’o tei rave-’ino-hia, ’e ’o tei hāmani-’ino-hia, ’e ’o tei ti’avaru-’ē-hia atu i tō rātou fenua ’āi’a—

2 ’Ua fa’ati’a vau, ’o te Fatu, i te ’ati tā rātou i fāri’i, ’ia tae i ni’a ia rātou, nō tā rātou mau ’ōfatira’a i te ture ;

3 E fāri’i ā rā vau ia rātou, nā’u ho’i rātou ’ia tae i te mahana vau e haere mai ai nō te ha’aputuputu i tā’u ra mau tao’a faufa’a rahi.

4 Nō reira, ’ia fa’autu’ahia rātou e ti’a ai, ’e ’ia tāmatahia ho’i, mai ia Aberahama ho’i, ’o tei fa’auehia ’ia pūpū atu i tāna tamaiti fānau tahi.

5 Nō te mea ’o rātou ato’a ’o tē ’ore e fa’a’oroma’i i te fa’autu’ara’a, ’o tē huna rā iā’u nei, e ’ore roa ïa e ha’amo’ahia.

6 Inaha, tē parau atu nei au ia ’oe, i vai na te mārōra’a, ’e te tama’i, ’e te mi’imi’i ’e te fe’i’i, ’e te mau hina’aro ānāfero ’e te nounou i rotopū ia rātou ra ; nō reira, nā roto i taua mau mea ra i ha’avi’ivi’i ai rātou i tō rātou ra mau ’āi’a.

7 E mea tāere roa rātou i te fa’aro’o i te reo o te Fatu tō rātou ra Atua ; nō te reira ’ua tāere ho’i te Fatu tō rātou ra Atua i te fa’aro’o i tā rātou mau pure, i te pāhono atu ia rātou i te mahana nō tō rātou pe’ape’a.

8 I te mahana nō tō rātou vai-hau-ra’a ’ua fāri’i tāpetepete mai rātou i tā’u a’ora’a ; terā rā, i te mahana i ’ati ai rātou ra, nō te mea ’aita atu e rāve’a, ’ua ’imi mai rātou iā’u nei.

9 ’Oia mau tē parau atu nei au ia ’oe, noa atu tā rātou mau hara, ’ua ’ī roa tō’u ’ā’au i te aroha ia rātou. E ’ore ho’i au e fa’aru’e ’ē roa atu ia rātou ; ’e i te mahana nō te riri ’ū’ana e ha’amana’o ā vau i te aroha.

10 ’Ua tapu vau, ’e ’ua reva atu te fa’auera’a mana nā roto i te fa’auera’a ’o tā’u i hōro’a atu na ia ’oe ē, e tu’u atu vau i te ’o’e nō tō’u au ’ore rahi ’ia topa atu ’ei pārurura’a i tō’u mau ta’ata ; ’e mai tā’u i parau na, e tupu mau ā te reira.

11 ’Ua fātata tō’u riri ’ū’ana i te nīni’ihia atu ma te fāito ’ore i ni’a i te mau nūna’a ato’a ra ; ’o tā’u ïa e rave i te taime e ’ī roa ai te ’āu’a nō tā rātou ra mau ’ohipa ’ī’ino.

12 ’E i te reira mahana ’o rātou ato’a ’o tē ’itehia i ni’a i te pare tīa’ira’a, ’oia ho’i ’o tā’u ’Īserā’ela ato’a, e fa’aora-ana’e-hia ïa.

13 ’E ’o rātou ato’a ’o tei ha’apurarahia ra, e ha’aputuputuhia mai ïa.

14 ’E ’o rātou ato’a ’o tei ’oto ra, e tāmāhanahanahia ïa.

15 ’E ’o rātou ato’a ’o tei hōro’a i tō rātou ora nō tō’u nei i’oa, e fa’akoronahia ïa.

16 Nō reira, ’ia tāmāhanahanahia tō ’outou ’ā’au nō ni’a ia Ziona ; tei roto i tō’u pu’e rima te mau ta’ata ato’a ; ’a fa’aea noa na ma te hau ’e ’ia ’ite ē ’o vau nei te Atua.

17 E ’ore ho’i Ziona e fa’anu’u-’ē-hia atu i tōna ihora vāhi, noa atu ē ’ua ha’apurarahia tāna ra mau tamari’i.

18 ’O rātou ’o tei toe mai, ’e ’ua vi’ivi’i ’ore ho’i te ’ā’au, e ho’i mai ā ïa, ’e e haere mai ho’i i tō rātou ra mau ’āi’a, ’o rātou ’e tā rātou ra mau tamari’i, ma te hīmene i te mau hīmene nō te ’oa’oa mure ’ore, nō te patu i te mau vāhi ano nō Ziona—

19 ’E e ravehia teie mau mea ato’a ’ia fa’atupuhia tā te mau peropheta i parau.

20 ’E, inaha, ’aita atu e vāhi i fa’ata’ahia maori rā i tā’u i fa’ata’a ra ; e ’ore roa ato’a ho’i e fa’ata’ahia te hō’ē vāhi maori rā te vāhi tā’u i fa’ata’a nō te ’ohipa nō te ha’aputuputura’a i tō’u feiā mo’a—

21 Ē tae noa atu i te mahana e ’ore e ’itehia ai te vāhi nō rātou i reira ; ’e i te reira taime e mau vāhi ’ē atu ā tā’u e fa’ata’a nō rātou ra, ’e e parauhia taua mau vāhi ra e mau titi, nō te mau pāruru ’e ’aore rā nō te pūai o Ziona.

22 Inaha, ’o tō’u ïa hina’aro ia rātou ato’a ’o tē pi’i mai i tō’u nei i’oa, ’e ’o tē ha’amori mai iā’u nei mai te au i tā’u ’evanelia mure ’ore, ’ia putuputu mai i te vāhi hō’ē, ’e ’ia ti’a mai i te mau vāhi mo’a ra ;

23 ’E ’ia fa’aineine nō te heheura’a ’o tē tae mai, ’ia tae i te taime e ’īritihia atu ai te pāruru nō te tāpo’i o tō’u hiero, i roto i tō’u sēkene, ’o tē huna nei ho’i i te fenua nei, ’e e ’ite ’āmui mai ai te mau mea ora ato’a iā’u nei.

24 ’E te mau mea tāhuti ato’a nei, te ta’ata, ’e te mau pua’a o te ’āua, ’e ’aore rā te mau manu o te reva, ’e ’aore rā te mau i’a o te miti, ’o tē fa’aea nei i ni’a i te fenua tā’āto’a nei, e ha’amouhia ïa ;

25 ’E te mau mea ato’a ho’i nō te mau mea ri’i tumu ato’a o te ao nei e tahe roa ïa i te ve’ave’a rahi roa ; ’e e fa’a’āpīhia te mau mea ato’a, ’ia ti’a i tō’u ’ite e tō’u hanahana ho’i ’ia pārahi i ni’a i te fenua tā’āto’a nei.

26 ’E ’ia tae i te reira mahana, te au ’ore o te ta’ata, ’e te au ’ore o te mau pua’a, ’oia ïa, te au ’ore ho’i o te mau mea ora ato’a ra, e ore roa atu ai i mua i tō’u nei mata.

27 ’E i te reira mahana o te mau mea ato’a tā te ta’ata ato’a e ani mai, e hōro’ahia atu ïa iāna.

28 ’E i te reira mahana e ’ere roa ai Sātane i te mana ’ia fa’ahema i te hō’ē noa atu ta’ata.

29 ’E e ’ore roa te ’oto nō te mea ’aore e pohe.

30 I te reira mahana e ’ore roa te tamari’i ’aru’aru e pohe ē tae noa atu i te taime ’oia e rū’au roa ai ; ’e e riro tōna orara’a mai te orara’a o te tumu rā’au i te maoro ;

31 ’E ’ia pohe atu ’oia ra, e ’ore ho’i ’oia e ta’oto atu, ’oia ho’i i roto i te repo ; e fa’ahuru-’ē-hia rā ’oia mai te taime nō te amora’a mata ra, ’e e ’āfa’ihia atu ’oia i ni’a, ’e e riro ho’i tōna fa’aeara’a ’ei mea hanahana.

32 ’Oia ïa, ’oia mau tē parau atu nei au ia ’oe, ’ia tae i te reira mahana e tae mai ai te Fatu ra, nāna ïa e heheu mai i te mau mea ato’a ra—

33 Te mau mea ’o tei ma’iri atu i muri ra, ’e te mau mea i hunahia ’o tei ’ore ho’i i ’itehia e te ta’ata, te mau mea nō te fenua nei, nā roto i taua mau mea ra te fenua nei i hāmanihia ai, ’e te tumu ’e te hope’a ho’i nō te reira—

34 Te mau mea faufa’a rahi roa, te mau mea i ni’a ’e te mau mea i raro a’e, te mau mea i roto i te fenua nei, ’e i ni’a iho i te fenua nei, ’e i roto ho’i i te ra’i ra.

35 ’E ’o rātou ato’a ’o tē fa’a’oroma’i i te hāmani-’ino-ra’a nō tō’u nei i’oa, ’e ’o tē ha’apa’o maita’i noa i roto i te fa’aro’o, noa atu e parauhia rātou ’ia hōro’a i tō rātou ora nō tō’u nei i’oa, e fāri’i iho ā rātou i te tā’āto’ara’a nō teie nei hanahana.

36 Nō reira, ’eiaha roa e mata’u ē tae noa atu i te pohe ra ; nō te mea i roto i teie nei ao e ’ore e roa’a te ’īra’a nō tō ’outou ’oa’oa, i roto rā iā’u nei e ’ī roa tō ’outou ’oa’oa.

37 Nō reira, ’eiaha e tāu’a i tō te tino, ’eiaha ato’a i te ora o te tino nei ; ’a ha’apa’o rā i tō te vārua, ’e te ora o te vārua.

38 ’E ’a ’imi tāmau noa i te aro o te Fatu i te mau taime ato’a, ’ia tupu te fa’a’oroma’i i roto i tō ’outou ’ā’au, ’e ’ia noa’a ho’i ia ’outou te ora mure ’ore.

39 ’Ia pi’ihia te ta’ata nei nō tā’u ’evanelia mure ’ore, ’e ’ia fafau mai i te fafaura’a mure ’ore, ’ua fa’arirohia ïa rātou mai te miti o te fenua nei ’e ’ei maita’i nō te ta’ata nei ;

40 ’Ua pi’ihia rātou ’ia riro ’ei maita’i nō te ta’ata nei, nō reira, mai te mea e mā’aro taua miti nō te fenua ra, inaha, mai te reira taime atu ā, e mea faufa’a ’ore roa ïa maori rā ’ia hurihia atu i rāpae ’e ’ia ta’ata’ahia i raro a’e i te ’āvae o te ta’ata nei.

41 Inaha, teie te pa’ari nō ni’a i te mau tamari’i nō Ziona, ’oia te pae rahi, ’eiaha rā te tā’āto’ara’a ; ’ua ’itehia rātou ’ei feiā ’ōfati ture, nō reira e mea ti’a ia rātou ’ia fa’autu’ahia—

42 ’O ’oia ’o tē fa’ateitei iāna iho ra e fa’aha’eha’ahia ïa, ’e ’o ’oia ho’i ’o tē fa’aha’eha’a iāna iho ra e fa’ateiteihia ïa.

43 ’E i teienei, e fa’a’ite atu vau i te hō’ē parabole ia ’oe, ’ia ’ite ’oe i tō’u hina’aro nō ni’a i te fa’aorara’a ia Ziona.

44 E tufa’a fenua maita’i roa tō te hō’ē ta’ata mana ; ’e ’ua nā ’ō atu ra ’oia i tōna mau tāvini : ’A haere atu na ’outou i roto i tā’u ’ō vine, ’oia i ni’a i teie nei fenua maita’i roa, ’e ’a tanu i te mau tumu ’ōlive e hō’ē ’ahuru ma piti ;

45 ’E ’a tu’u atu i te mau ta’ata tīa’i ē ’ati noa a’e taua mau tumu ra, ’e ’a hāmani i te hō’ē pare, ’ia ti’a i te hō’ē ’ia hi’o ē ’ati noa a’e te fenua, ’ia riro ’oia ’ei ta’ata tīa’i i ni’a i te pare, ’ia ’ore tā’u mau tumu ’ōlive ’ia ’ōfatifatihia ’ia tae mai te ’enemi nō te rave ’ino ’e nō te rave nā rātou iho te mā’a nō tā’u ’ō vine.

46 I teienei, ’ua haere atu ra te mau tāvini o te ta’ata mana ’e ’ua rave ho’i mai te au i tā tō rātou fatu i fa’aue ia rātou ra, ’e ’ua tanu atu ra i te mau tumu ’ōlive, ’e ’ua hāmani ato’a i te ’āua ē ’ati noa a’e, ’e ’ua tu’u atu ra i te mau ta’ata tīa’i, ’e ’ua ha’amata ihora i te hāmani i te pare.

47 ’E ’a patu noa ai rātou i te niu nō te reira, ’ua ha’amata ihora rātou i te paraparau i rotopū ia rātou iho : E nō te aha ho’i tō’u fatu i hina’aro ai i teie nei pare ?

48 ’E ’ua maoro ho’i tō rātou paraparaura’a, i te nā-’ō-ra’a i rotopū ia rātou iho ē : Nō te aha ho’i tō’u fatu i hina’aro ai i teie nei pare, inaha ho’i e ’anotau hau teie ?

49 ’Aita ānei e ti’a ’ia tu’uhia atu teie nei moni i te feiā taui moni ? ’Aita ho’i e faufa’a tō teie mau mea.

50 ’E ’a mārō noa ai rātou te tahi i te tahi ’ua riro ihora rātou ’ei mea fa’atau roa, ’e ’aita atu ra rātou i ha’apa’o i te mau fa’auera’a a tō rātou fatu.

51 ’E ’ua haere mai ra te ’enemi i te po, ’e ’ua vāvāhi atu ra i te ’āua ; ’e ’ua ti’a mai ra te mau tāvini o te ta’ata mana ’e ’ua mata’u a’era, ’e ’ua horo ana’e atura ; ’e ’ua vāvāhi ihora te ’enemi i tā rātou mau ’ohipa, ’e ’ua ’ōfatifati atu ra i te mau tumu ’ōlive.

52 I teienei, inaha, ’ua pi’i atu ra te ta’ata mana, te fatu nō te ’ō vine, i tōna mau tāvini, ’e ’ua nā ’ō atu ra ia rātou : Nō te aha ! e aha te tumu nō teie nei ’ino rahi ?

53 E ’ere ānei ïa i te mea ti’a ’ia rave ’outou i tā’u i fa’aue atu ia ’outou, e—ia oti ia ’outou te ’ō vine i te tanuhia ra, ’e ’ia oti te ’āua i te hāmanihia ē ’ati noa a’era, ’e te mau ta’ata tīa’i ho’i i te tu’uhia atu i ni’a i te ’āua nō te reira—ia hāmani ato’a i te pare, ’e ’ia tu’u atu ho’i i te ta’ata tīa’i i ni’a i te pare, ’e ’ia tīa’i ho’i i tā’u ’ō vine, ’e ’ia ’ore ia vare’a i te ta’oto, ’o tē haere mai ho’i te ’enemi i ni’a ia ’outou ?

54 ’E inaha, ’ua ’ite atu ra ïa te ta’ata tīa’i i ni’a i te pare i te ’enemi a ātea noa ai ’oia ra ; e i reira ’ua ti’a ïa ia ’outou ’ia fa’aineine, ’ia ’ore te ’enemi ’ia vāvāhi atu i te ’āua nō te reira, ’e ’ia pāruruhia tā’u ’ō vine i te rima o te ta’ata ha’amou.

55 ’E ’ua parau atu te fatu nō te ’ō vine i te hō’ē o tōna mau tāvini : ’A haere, ’a ha’aputuputu mai i te toe’a o tō’u mau tāvini, ’e ’a rave i te pūai ato’a nō tō’u ’utuāfare, ’oia ho’i, i tō’u mau ’aito, tō’u feiā ’āpī tāne, ’e te mau ta’ata huru pa’ari ato’a i rotopū i tō’u mau tāvini pā’āto’a, ’o te pūai ho’i ïa nō tō’u ’utuāfare, maori rā ia rātou ana’e o tā’u i fa’ata’a ’ia fa’aea mai ;

56 ’E ’a haere ti’a atu ’outou i te fenua nō tā’u ra ’ō vine, ’e ’a fa’aho’i mai i tā’u ’ō vine ; nō te mea nā’u ho’i ïa ; ’ua ho’o mai ho’i au i te reira i te moni.

57 Nō reira, ’a haere ti’a atu ’outou i tō’u fenua ; a vāvāhi atu i te mau patu a tō’u mau ’enemi ; a huri atu i tā rātou pare i raro, ’e ’a ha’apurara ’ē atu i tō rātou mau ta’ata tīa’i.

58 E mai te mea e ha’aputuputu mai rātou nō te ’aro ia ’outou, ’a tāho’o atu ïa ’outou i tō’u ra mau ’enemi, ’ia ti’a iā’u ’ia haere ’oi’oi atu e te toe’a o tō’u ’utuāfare ’e ’ia rave mai i te fenua.

59 ’E ’ua parau atu ra te tāvini i tōna Fatu : Ahea ra teie mau mea e tupu ai ?

60 ’E ’ua parau mai ra ’oia i tōna tāvini : ’Ia ti’a i tō’u hina’aro ; ’a haere ti’a atu ’oe, ’e ’a rave i te mau mea tā’u i fa’aue atu ia ’oe ;

61 ’E e riro teie ’ei tāpa’o ’e ’ei ha’amaita’ira’a nā’u i ni’a ia ’oe—te hō’ē ti’a’au ha’apa’o maita’i e te pa’ari i roto i tō’u nei ’utuāfare, te hō’ē ta’ata fa’atere i roto i tō’u nei bāsileia.

62 ’E ’ua haere ti’a atu ra tōna tāvini ’e ’ua rave i te mau mea ato’a tā tōna fatu i fa’aue atu iāna ; ’e ’ia hope e rave rahi mahana, ’ua tupu ihora taua mau mea ato’a ra.

63 Teie fa’ahou ā, ’oia mau tē parau atu nei au ia ’outou na, e fa’a’ite atu vau ia ’outou te pa’ari i roto iā’u nei nō ni’a i te mau ’ēkālesia ato’a, mai te mea e fāri’i rātou ’ia arata’ihia nā te ’ē’a au e te maita’i nō tō rātou fa’aorara’a—

64 ’Ia tere noa te ’ohipa nō te ha’aputuputu-’āmui-ra’a i tō’u feiā mo’a, ’ia ti’a iā’u ia ha’amanuia noa ia rātou i tō’u nei i’oa i te mau vāhi mo’a, nō te mea ’ua tae roa i te tau nō te ’auhune, ’e ’ia fa’atupuhia tā’u parau e ti’a ai.

65 Nō reira, ’ua ti’a roa iā’u ’ia ha’aputuputu mai i tō’u mau ta’ata, mai te au i te parabole nō te sītona ’e te zīzānia, ’ia ti’a i te sītona ’ia ha’aputuputuhia i roto i te mau vaira’a, ’ia noa’a te ora mure ’ore, ’e ’ia fa’akoronahia i te hanahana tiretiera, ’ia tae mai au i roto i te bāsileia o tō’u Metua nō te hōro’a atu i te utu’a maita’i i te ta’ata tataihō’ē ato’a mai te au i tāna ra ’ohipa ;

66 ’A ru’uru’uhia ai te mau zīzānia i roto i te mau ruru, ’e ’ia ha’apa’arihia tō rātou ra mau tā’amu, ’ia ama rātou i te auahi pohe ’ore.

67 Nō reira, e fa’auera’a tā’u e hōro’a atu i te mau ’ēkālesia ato’a, ’ia tāmau noa rātou i te ha’aputuputu i te mau vāhi tā’u i fa’ata’a.

68 Teie rā, mai te au i tā’u i parau na ia ’outou i roto i te hō’ē fa’auera’a i muta’a ihora, ’eiaha ’ia rave-rū-noa-hia tā ’outou ha’aputuputura’a, ’eiaha ato’a nā roto i te horora’a ; ’ia fa’aineinehia rā te mau mea ato’a i mua ia ’outou.

69 E mai te mea ’ua hina’aro ’outou i te mau mea ato’a ’ia fa’aineinehia i mua ia ’outou, ’a ha’apa’o i te fa’auera’a tā’u i hōro’a atu nō ni’a i teie mau mea—

70 ’O tei nā ’ō mai, ’e ’aore rā ’o tei ha’api’i mai, ’ia hoo mai i te mau fenua ato’a i te moni, ’o tē ti’a ho’i ’ia ho’ohia mai i te moni, i roto i te mau retioni ē ’ati noa a’e i te fenua tā’u i fa’ata’a ’ia riro ’ei fenua nō Ziona, nō te ha’amatara’a i te ha’aputuputura’a i tō’u feiā mo’a ;

71 Te fenua tā’āto’a ’o tē ti’a ’ia ho’ohia mai i roto i te mata’eina’a nō Jackson, ’e te mau mata’eina’a ē ’ati noa a’era, ’e ’a vaiiho mai i te mau vāhi toe i roto i tō’u nei rima.

72 I teienei, ’oia mau tē parau atu nei au ia ’outou na, ’ia ha’aputuputu mai te mau ’ēkālesia ato’a i te tā’āto’ara’a o tā rātou mau moni, ’e ’ia ravehia teie mau mea i roto i tō rātou iho tau, ’eiaha rā ia rū-noa-hia ; ’e ’a ha’apa’o maita’i ’ia fa’aineinehia te mau mea ato’a i mua ia ’outou.

73 ’E ’ia fa’ata’ahia te mau ta’ata tura, ’oia te mau ta’ata ’aravihi, ’e ’a tono atu ia rātou nō te ho’o mai i teie mau fenua.

74 ’E te mau ’ēkālesia i te mau fenua i te hiti’a o te rā, ’ia tae i te taime e fa’atupuhia mai ai rātou ra, mai te mea e ha’apa’o rātou i teie nei a’ora’a, e ti’a ïa ia rātou ’ia ho’o mai i te mau fenua ’e ’ia ha’aputuputu tāhō’ē i ni’a iho i taua mau fenua ra ; ’e nā roto i te reira rātou e fa’ati’a mai ai ia Ziona.

75 ’Ua nava’i ho’i tei ha’aputuputuhia i teie nei ā taime, ’oia ïa, ’ua rahi atu, nō te fa’aora ia Ziona, ’e nō te fa’ati’a ho’i i tōna mau vāhi ano ra, ’eiaha ’ia huri-fa’ahou-hia i raro, mai te mea e hina’aro te mau ’ēkālesia, ’o tē pi’i nei ia rātou iho i tō’u nei i’oa, ’ia ha’apa’o mai i tō’u nei reo.

76 ’E teie fa’ahou ā, tē parau atu nei au ia ’outou na, ’o rātou ’o tei ha’apurara-’ē-hia atu e tō rātou mau ’enemi, ’o tō’u ho’i ïa hina’aro ’ia tāmau ā rātou i te tītau ’ia fa’aho’ihia mai tā rātou, ’e ’ia fa’aorahia ho’i, nā roto mai i te rima o te feiā tei tu’uhia atu ’ei fa’atere hau ’e ’o tei mana ho’i i ni’a ia ’outou na—

77 Mai te au i te mau ture ’e te papa ture a te huira’atira, ’o tā’u i fa’ati’a ’ia ha’amauhia, ’e ’o tē ti’a ho’i ’ia ha’apa’o-noa-hia nō te ti’amāra’a ’e te pārurura’a i te mau ta’ata ato’a, mai te au i te mau parau tumu ti’a ’e te mo’a ;

78 ’Ia ti’a i te ta’ata tāta’itahi ’ia ha’apa’o i te mau ha’api’ira’a tumu ’e te mau parau tumu nō te mau tau a muri atu, mai te au i te ti’amāra’a tā’u i hōro’a atu iāna ra, ’ia ti’a i te ta’ata tāta’itahi ’ia amo i te hōpoi’a nō tāna iho mau hara ’ia tae i te mahana ha’avāra’a ra.

79 Nō reira, e ’ere ïa i te mea ti’a ’ia vai te hō’ē noa atu ta’ata i raro a’e i te fa’atītīra’a a te hō’ē ’ē atu ta’ata.

80 ’E ’o teie ho’i te tumu vau i ha’amau ai i te mau Papa ture nō teie nei fenua, nā roto i te rima o te mau ta’ata ’aravihi ’o tā’u i fa’ati’a mai nō teie iho ’ohipa, ’e ’ua fa’aora ho’i i te fenua nā roto i te ha’amani’ira’a i te toto.

81 I teienei, e fa’aau vau i te mau tamari’i nō Ziona i te aha ? E fa’aau vau ia rātou i te parabole nō te hō’ē vahine ’e te ta’ata ha’avā ti’a ’ore, nō te mea e mea ti’a i te ta’ata ’ia pure noa i te mau taime ato’a ’e ’eiaha ’ia paruparu, ’o tei nā ’ō mai ē—

82 Tē vai ra i te hō’ē ’oire te hō’ē ta’ata ha’avā, ’aore ’oia i mata’u i te Atua, ’aore ato’a ho’i i ha’apa’o i te ta’ata.

83 ’E tē vai ra te hō’ē vahine i taua ’oire ra, e haere atu ra ’oia iāna ra, nā ’ō atu ra : ’A tāho’o mai ’oe i tō’u nei ’enemi.

84 ’E ’aita a’era ’oia i fa’ati’a vave mai : ’e i muri a’era, ’ua nā ’ō ihora ’oia i te feruri-noa-ra’a i roto iāna iho : ’Ore noa atu ā vau i mata’u i te Atua, ’e te ha’apa’o i te ta’ata nei, nō te mea rā tē ha’ape’ape’a mai nei teie vahine ’ivi iā’u, e fa’ati’a atu ā vau i tāna parau, ’o te fa’arohirohi mai ’oia iā’u i te haere-pinepine-ra’a mai.

85 E nā reira vau i te fa’aau atu i te mau tamari’i nō Ziona.

86 ’A tu’u atu ia rātou ’ia tītau noa i te pae ’āvae nō te ta’ata ha’avā ;

87 ’E mai te mea ’aore ’oia e ha’apa’o mai ia rātou ra, ’ia tītau atu ïa rātou i te pae ’āvae nō te tāvana ;

88 ’E mai te mea ’aore te tāvana e ha’apa’o mai ia rātou ra, ’ia tītau atu ïa rātou i te pae ’āvae nō te peresideni ;

89 ’E mai te mea ’aore te peresideni e ha’apa’o mai ia rātou ra, ’ei reira te Fatu e ti’a mai ai i ni’a ’a haere mai ai mai roto mai i tōna vāhi tāpunira’a, ’e i roto i tōna riri rahi ’a fa’aehuehu ai i te nūna’a ;

90 ’E i roto i tōna au ’ore rahi, ’e i roto ho’i i tōna riri ’ū’ana, i tōna iho tau au, e tāpū ’ē atu ai ’oia i taua mau ti’a’au ’ino roa, ’e te ha’apa’o ’ore, ’e te parauti’a ’ore ra, ’e ’a fa’ata’a atu ai ia rātou tā rātou tufa’a i rotopū i te feiā ha’avare ’e te feiā ti’aturi ’ore ho’i ;

91 ’Oia i roto i te pōiri ta’ota’o, i te vāhi e vai noa ai te ’oto ’e te ’auēra’a, ’e te ’au’aura’a niho ra.

92 Nō reira, ’a pure ’outou, ’ia fa’aro’o mai tō rātou tari’a i tā ’outou mau ti’aorora’a, ’ia ti’a iā’u ’ia aroha atu ia rātou, ’ia ’ore ho’i teie mau mea ’ia tae i ni’a iho ia rātou ra.

93 ’Ia tupu mau ā te mau mea tā’u i parau atu ia ’outou e ti’a ai, ’ia vaiihohia atu te ta’ata nei ma te ’ōtohe ’ore ;

94 ’Ia ti’a i te feiā ’aravihi ’e te feiā fa’atere hau ’ia fa’aro’o ’e ’ia ’ite i te mea ’o tei ’ore roa i ferurihia e rātou ra ;

95 ’Ia ti’a iā’u ’ia fa’atupu mai i tā’u ’ohipa, ’oia i tā’u ’ohipa ta’a ’ē, ’e ’ia rave ho’i i tā’u ’ohipa, ’oia i tā’u ’ohipa ta’a ’ē, ’ia ti’a i te ta’ata nei ’ia ’ite i te vāhi huru ’ē i rōpū i te feiā parauti’a ’e te feiā parauti’a ’ore, tē nā reira mai nei tō ’outou Atua.

96 ’E teie fa’ahou ā, tē parau atu nei au ia ’outou na, ’aita roa i tano i tā’u fa’auera’a ’e i tō’u nei hina’aro ’ia ho’o atu tō’u tāvini ra ’o Sidney Gilbert i tā’u fare vaira’a tao’a, ’o tā’u i fa’ata’a nā tō’u mau ta’ata, i roto i te rima o tō’u mau ’enemi.

97 ’Eiaha e vaiiho i te mea tā’u i fa’ata’a ’ia ha’avi’ivi’ihia e tō’u mau ’enemi, nā roto i te fa’ati’ara’a a te feiā o te parau ia rātou iho i tō’u nei i’oa ;

98 Nō te mea e hara ’ino rahi roa te reira i mua iā’u nei, ’e i tō’u mau ta’ata ato’a, nō taua mau mea ra ’o tā’u i fa’ata’a ’e ’o tē fātata ho’i i te tae mai i ni’a iho i te mau nūna’a.

99 Nō reira, ’o tō’u ïa hina’aro ’ia tāpe’a tō’u feiā, ’e ’ia tāmau noa ho’i i te tāpe’a i tā’u i fa’ata’a nā rātou ra, noa atu ē ’aita rātou e fa’ati’ahia ’ia pārahi i reira.

100 ’Āre’a rā, ’aita vau e parau nei ē, e’ita rātou e pārahi i reira ; nō te mea, mai te mea e fa’atupu mai rātou i te mā’a hotu ’e te ’ohipa e au i tō’u bāsileia nei, e pārahi iho ā ïa rātou i reira.

101 E patu rātou, ’e e ’ore ho’i te reira e riro i te tahi ’ē atu ; e tanu rātou i te mau ō vine, ’e e ’amu ho’i rātou i te mā’a hotu nō te reira. ’Oia ïa. ’Āmene.