Písma
Náuka a zmluvy 100


Oddiel 100

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v Perrysburgu v štáte New York 12. októbra 1833. Tito dvaja bratia, súc niekoľko dní odlúčení od svojich rodín, pociťovali o ne určité obavy.

1–4, Joseph a Sidney majú kázať evanjelium pre spásu duší; 5–8, V pravú hodinu im bude dané, čo majú povedať; 9–12, Sidney má byť hovorcom a Joseph má byť zjavovateľom a mocným vo svedectve; 13–17, Pán vzbudí čistý ľud a poslušní budú spasení.

1 Veru, tak hovorí Pán vám, priateľom svojim SidneymuJosephovi: Rodinám vašim sa darí dobre; sú v rukách mojich a učiním s nimi, ako sa mi zdá dobré; lebo vo mne je všetka moc.

2 Takže, nasledujte ma a počúvajte radu, ktorú vám dám.

3 Pozrite a uzrite, mám veľa ľudí na tomto mieste, v okolitých krajoch; a účinné dvere budú otvorené v okolitých krajoch v tejto východnej krajine.

4 Takže, ja, Pán, som vám dovolil, aby ste prišli na toto miesto; lebo tak to pre mňa bolo nutné pre spásu duší.

5 Takže, hovorím vám, pozdvihnite hlas svoj k tomuto ľudu; hovoriac myšlienky, ktoré vložím do sŕdc vašich, a nebudete pred ľuďmi zahanbení;

6 Lebo vám bude dané v pravú hodinu, áno, v pravú chvíľu, čo budete hovoriť.

7 Ale prikázanie vám dávam, aby ste hlásali akékoľvek veci, ktoré budete hlásať v mene mojom, s vážnosťou srdca, v duchu miernosti, vo všetkých veciach.

8 A dávam vám toto zasľúbenie, že nakoľko budete toto činiť, bude Duch Svätý vylievaný vydávajúc svedectvo o všetkých veciach, o ktorých budete hovoriť.

9 A je pre mňa nutné, aby si ty, služobník môj Sidney, bol hovorcom pre tento ľud; áno, veru, vysvätím ťa k tomuto povolaniu, dokonca aby si bol hovorcom pre služobníka môjho Josepha.

10 A ja mu dám moc, aby bol mocný vo svedectve.

11 A ja ti dám moc, aby si bol mocný vo vysvetľovaní všetkých písiem, aby si mohol byť hovorcom pre neho, a on bude zjavovateľom pre teba, aby si mohol poznať istotu všetkých vecí týkajúcich sa vecí kráľovstva môjho na zemi.

12 Takže, pokračujte cestou svojou, a nech sa srdcia vaše radujú; lebo pozrite a uzrite, ja som s vami až do konca.

13 A teraz vám dávam slovo ohľadom Sionu. Sion bude vykúpený, aj keď bude po krátky čas trestaný.

14 Tvoji bratia, služobníci moji Orson Hyde a John Gould, sú v rukách mojich; a nakoľko zachovávajú prikázania moje, budú spasení.

15 Takže, nech srdcia vaše sú utešené; lebo všetky veci budú pôsobiť spoločne pre dobro tých, ktorí kráčajú vzpriamene, a pre posvätenie cirkvi.

16 Lebo ja vzbudím pre seba čistý ľud, ktorý mi bude slúžiť v spravodlivosti;

17 A všetci, ktorí vzývajú meno Pána a zachovávajú prikázania jeho, budú spasení. Tak je. Amen.

Tlačiť