Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 100


Seksyon 100

Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta ug Sidney Rigdon, sa Perrysburg, New York, 12 sa Oktubre 1833 (History of the Church, 1:416, 419–421). Ang duha ka mga igsoon dugay nang nawala gikan sa ilang mga banay ug mibati og kabalaka mahitungod kanila.

1–4, Sila si Joseph ug Sidney mosangyaw sa ebanghelyo alang sa kaluwasan sa mga kalag; 5–8, Kini ihatag ngadto kanila sa takna gayud kon unsa ang ilang isulti; 9–12, Si Sidney mao ang tigpama-ba ug si Joseph mao ang tigpadayag ug gamhanan sa pagpamatuod; 13–17, Ang Ginoo mopasanay og usa ka putli nga mga katawhan, ug ang masulundon maluwas.

1 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo nganha kaninyo, akong mga higala nga sila si Sidney ug Joseph, ang inyong mga banay anaa sa maayo nga kahimtang; ania sila sa akong mga kamot, ug Ako mohimo ngadto kanila unsa ang akong buot buhaton nga maayo; kay ania kanako ang tanan nga gahum.

2 Busa, sunod kanako, ug paminaw sa mga tambag nga Ako mihatag nganha kaninyo.

3 Tan-awa, ug sud-onga, Ako adunay daghan nga mga katawhan niini nga dapit, sa naglibut nga mga rehiyon; ug ang usa ka masangputon nga pultahan pagabuksan diha sa naglibut nga mga rehiyon niining silangan nga bahin sa yuta.

4 Busa, Ako, ang Ginoo, mitugot kaninyo sa pag-anhi niini nga dapit; kay sa ingon kini gikinahanglan ngari kanako alang sa kaluwasan sa mga kalag.

5 Busa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, ipataas ang inyong mga tingog ngadto niini nga mga katawhan; ipamulong ang mga hunahuna diin Ako mobutang sa inyong mga kasingkasing, ug kamo dili pagalibugon sa atubangan sa mga tawo;

6 Kay ihatag kini kaninyo sa takna gayud, oo, sa diha gayud nga higayon, unsa ang inyong isulti.

7 Apan usa ka sugo Ako mohatag nganha kaninyo, nga kamo mopahayag sa bisan unsa nga butang nga inyong ipahayag sa akong ngalan, diha sa kaligdong sa kasingkasing, diha sa espiritu sa kaaghup, sa tanan nga mga butang.

8 Ug Ako mohatag nganha kaninyo niini nga saad, nga kon mohimo kamo niini ang Espiritu Santo mosangyaw sa pagpamatuod ngadto sa tanan nga mga butang bisan unsa ang inyong isulti.

9 Ug kini gikinahanglan ngari kanako nga ikaw, akong sulugoon Sidney, nga mao ang tigpama-ba ngadto niini nga mga katawhan; oo, sa pagkatinuod, Ako mo-orden ngadto niini nga katungdanan, gani usa ka tigpama-ba ngadto sa akong sulugoon nga si Joseph.

10 Ug Ako mohatag ngadto kaniya sa gahum aron mahimo nga gamhanan sa pagpamatuod.

11 Ug Ako mohatag nganha kanimo sa gahum aron mahimo nga gamhanan sa pagpatin-aw sa tanan nga mga kasulatan, nga ikaw mahimo nga tigpama-ba ngadto kaniya, ug siya ang tigpadayag nganha kanimo, nga ikaw gayud masayud sa katiunay sa tanan nga mga butang kalabut ngadto sa mga butang sa akong gingharian dinhi sa yuta.

12 Busa, padayon sa inyong panaw ug himoa ang inyong kasingkasing nga malipay; kay tan-awa ug sud-onga, Ako mouban kaninyo gani ngadto sa katapusan.

13 Ug karon Ako mohatag nganha kaninyo og usa ka pulong mahitungod sa Zion. Ang Zion pagatubson, bisan siya gipanton sulod sa mubo nga higayon.

14 Ang inyong mga kaigsoonan, nga akong mga sulugoon nga sila si Orson Hyde ug si John Gould, ania sa akong mga kamot; ug tungod kay sila naghupot sa akong mga sugo sila pagaluwason.

15 Busa, himoa ang inyong mga kasingkasing nga mahupay; kay ang tanan nga mga butang molihok alang sa ilang kaayohan nga naglakaw sa katarung, ug sa pagbalaan sa simbahan.

16 Kay Ako mopasanay ngari kanako og usa ka putli nga mga katawhan, aron moalagad kanako diha sa pagkamatarung;

17 Ug ang tanan nga motawag sa ngalan sa Ginoo, ug mohupot sa iyang mga sugo, pagaluwason. Bisan pa niana. Amen.

Iprinta