Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 100
  Footnotes
  Theme

  Bahagi 100

  Paghahayag na ibinigay kina Joseph Smith, ang Propeta, at Sidney Rigdon, sa Perrysburg, New York, ika-12 ng Oktubre 1833 (History of the Church, 1:416, 419–421). Ang dalawang kapatid, na may ilang araw nang wala sa piling ng kanilang mga mag-anak, ay nakadama ng pag-aalala sa kanila.

  1–4, Sina Joseph at Sidney ay mangangaral ng ebanghelyo para sa kaligtasan ng mga kaluluwa; 5–8, Ibibigay sa kanila sa mga oras na yaon kung ano ang kanilang sasabihin; 9–12, Si Sidney ay magiging tagapagsalita at si Joseph ang magiging tagapaghayag at makapangyarihan sa pagpapatotoo; 13–17, Ang Panginoon ay magbabangon ng mga taong dalisay, at ang mga masunurin ay maliligtas.

  1 Katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo, aking mga kaibigang aSidney at bJoseph, ang inyong mga mag-anak ay nasa mabuting kalagayan; sila ay nasa aking mga kamay, at aking gagawin sa kanila kung ano ang inaakala kong mabuti; sapagkat sa akin naroon ang lahat ng kapangyarihan.

  2 Samakatwid, sumunod sa akin, at makinig sa mga payo na ibibigay ko sa inyo.

  3 Masdan, at narito, ako ay maraming tao sa lugar na ito, sa mga pook sa paligid; at isang pintuan ang bubuksan sa mga lugar sa paligid dito sa silangang lupain.

  4 Samakatwid, ako, ang Panginoon, ay pinayagan kayong magtungo sa lugar na ito; sapagkat sa gayon ito kapaki-pakinabang sa akin para sa akaligtasan ng mga kaluluwa.

  5 Samakatwid, katotohanang sinasabi ko sa inyo, itaas ang inyong mga tinig sa mga taong ito; asabihin ninyo ang mga bagay na ilalagay ko sa inyong mga puso, at hindi kayo malilito sa harapan ng mga tao;

  6 Sapagkat aibibigay sa inyo sa mga oras na yaon, oo, sa sandali, kung ano ang inyong sasabihin.

  7 Subalit isang kautusan ang ibinibigay ko sa inyo, na kayo ay magpahayag ng anumang bagay na inyong aipahahayag sa pangalan ko, sa kataimtiman ng puso, sa diwa ng bkaamuan, sa lahat ng bagay.

  8 At ibinibigay ko sa inyo ang pangakong ito, na yayamang ginagawa ninyo ito ang aEspiritu Santo ay ibubuhos sa pagpapatotoo sa lahat ng bagay anuman ang inyong sasabihin.

  9 At kapaki-pakinabang sa akin na ikaw, aking tagapaglingkod na Sidney, ay maging atagapagsalita sa mga taong ito; oo, katotohanan, ikaw ay inoordenan ko sa tungkuling ito, maging isang tagapagsalita sa aking tagapaglingkod na si Joseph.

  10 At bibigyan ko siya ng kapangyarihan na maging makapangyarihan sa apatotoo.

  11 At bibigyan kita ng kapangyarihan na maging amakapangyarihan sa pagpapaliwanag ng lahat ng banal na kasulatan, upang ikaw ay maging isang tagapagsalita sa kanya, at siya ay magiging btagapaghayag sa iyo, upang malaman mo ang katiyakan ng lahat ng bagay na nauukol sa mga bagay ng aking kaharian sa mundo.

  12 Samakatwid, ipagpatuloy ang inyong paglalakbay at ang inyong puso ay magsaya; sapagkat masdan, at narito, ako ay kasama ninyo maging hanggang sa wakas.

  13 At ngayon ibinibigay ko sa inyo ang isang salita hinggil sa aSion. Ang Sion ay btutubusin, bagaman siya ay parurusahan sa maikling panahon.

  14 Ang inyong mga kapatid, ang aking mga tagapaglingkod na sina Orson aHyde at John Gould, ay nasa aking mga kamay; at yayamang sinusunod nila ang aking mga kautusan sila ay maliligtas.

  15 Samakatwid, maaliw sa inyong mga puso; sapagkat ang alahat ng bagay ay magkakalakip na gagawa para sa ikabubuti nila na lumalakad nang matwid, at sa pagpapabanal ng simbahan.

  16 Sapagkat ako ay magbabangon sa aking sarili ng mga adalisay na tao, na maglilingkod sa akin sa kabutihan;

  17 At lahat ng anananawagan sa pangalan ng Panginoon, at sumusunod sa kanyang mga kautusan, ay maliligtas. Maging gayon nga. Amen.