Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 10
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 10

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi he faʻahitaʻu māfana ʻo e 1828 (History of the Church, 1:20–23). ʻOku fakahā mai heni ʻe he ʻEikí kia Siosefa ʻa e ngaahi liliu naʻe fai ʻe he kau tangata fai angahalá ki he peesi ʻe 116 mei he liliu ʻo e tohi ʻa Līhaí, ʻi he Tohi ʻa Molomoná. Naʻe mole ʻa e ngaahi peesi ko ʻení meia Māteni Hālisi, ʻa ia naʻe fakafalala fakataimi ki ai ʻa e ngaahi pēsí. (Vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 3.) Ko e faʻufaʻu kākā ke tatali ki hono toe liliu ʻo e meʻa naʻe kau ʻi he ngaahi peesi naʻe kaihaʻasí peá ke toki fakaongoongokoviʻi ʻa e tangata liliu leá ʻi hono fakahā ʻo e ngaahi faikehekehe ʻoku fakatupu ʻe he ngaahi liliu naʻe faí. Ko e filioʻi kākā ko ʻení naʻe fakatupu ia ʻe he tokotaha angakoví pea naʻe ʻafioʻi ia ʻe he ʻEikí lolotonga pē ʻa e kei fai ʻe Molomona, ʻa ia ko e tangata faʻu hisitōlia Nīfaí, ʻa ʻene fakanounouʻi ʻo e ngaahi peletí fakakātoa, ʻoku fakahā ia ʻi he Tohi ʻa Molomoná (vakai ki he Ko e Ngaahi Lea ʻa Molomoná 1:3–7).

1–26, ʻOku hanga ʻe Sētane ʻo ueʻi hake ha kau tangata fai angahala ke nau fakafepakiʻi ʻa e ngāue ʻa e ʻEikí; 27–33, ʻOkú ne feinga ke fakaʻauha ʻa e laumālie ʻo e tangatá; 34–52, Kuo pau ke ʻave ʻa e ongoongoleleí ki he kau Leimaná mo e ngaahi puleʻanga kotoa pē tuʻunga ʻi he Tohi ʻa Molomoná; 53–63, ʻE fokotuʻu ʻe he ʻEikí ʻa hono Siasí mo ʻene ongoongoleleí ʻi he lotolotonga ʻo e faʻahinga ʻo e tangatá; 64–70, Te ne tānaki fakataha ki hono Siasí ʻa e kakai ʻoku fakatomalá pea te ne fakamoʻui ʻa e kakai talangofuá.

1 Ko ʻeni, vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, ko e meʻa ʻi hoʻo tukuange ʻa e ngaahi tohi ʻa ia naʻe foaki kiate koe ʻa e mālohi ke fai hono liliu ʻaki ʻa e aʻŪlimí mo e Tūmemí, ki he nima ʻo ha tangata bangakovi, kuo mole ai ia meiate koe.

2 Pea naʻe mole ai foki meiate koe ʻa hoʻo meʻa-foakí ʻi he taimi ko iá, pea naʻe hoko ʻo fakapoʻuli ʻa ho aʻatamaí.

3 Ka neongo iá, ʻoku toe afakafokí ni atu ia kiate koe; ko ia ke ke tokanga ke faivelenga pea hoko atu kae ʻoua ke fakaʻosi ʻa hono toe ʻo e ngāue ʻo e liliu leá ʻo hangē ko ia ne ke kamata faí.

4 ʻOua naʻá ke lele ʻo avave ange pe ngāue ʻo lahi ange ʻi he bivi mo e ngaahi founga ʻoku ʻoatu ke ke lava ai ʻo liliu leá; ka ke cfaivelenga ʻo aʻu ki he ngataʻangá.

5 aLotu maʻu ai pē, koeʻuhí ke ke lava ʻo ikuna; ʻio, ke ke lava ʻo ikunaʻi ʻa Sētane, pea ke ke lava ʻo hao mei he nima ʻo e kau tamaioʻeiki ʻa Sētané ʻa ia ʻoku nau poupouʻi hake ʻa ʻene ngāué.

6 Vakai, kuo nau feinga ke afakaʻauha koe; ʻio, naʻa mo e btangata naʻá ke falala ki aí kuó ne feinga ke fakaʻauha koe.

7 Pea ʻi he ʻuhingá ni naʻá ku pehē ai ko e tangata fai angahala ia, he kuó ne feinga ke ʻave ʻa e ngaahi meʻa naʻe fakafalala kiate koé; pea kuó ne feinga foki ke fakaʻauha hoʻo meʻa-foakí.

8 Pea koeʻuhí ko hoʻo tukuange ʻa e ngaahi tohí ki hono nimá, vakai, kuo hanga ʻe he kau tangata fai angahalá ʻo toʻo ia meiate koe.

9 Ko ia, kuó ke tukuange ia, ʻio, ʻa e meʻa naʻe toputapú ki he fai angahalá.

10 Pea, vakai, kuo fakahū ia ʻe aSētane ki honau lotó ke nau liliu ʻa e ngaahi lea ʻa ia kuó ke pule ke tohí, pe kuó ke liliú, ʻa ia kuo mole mei ho nimá.

11 Pea vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, koeʻuhí kuo nau liliu ʻa e ngaahi leá, ko ia ʻoku kehe ʻenau laú mei he meʻa naʻá ke liliu ʻo fekau ke tohí;

12 Pea, ʻi he founga ko ʻení, kuo feinga ai ʻa e tēvoló ke fakahoko ha palani kākā, koeʻuhí ke ne lava ʻo fakaʻauha ʻa e ngāué ni;

13 He kuó ne fakahū ki honau lotó ke nau fai ʻa e meʻá ni, pea ʻi heʻenau loí te nau lava ʻo pehē ai kuo nau aʻiloʻi hoʻo kākaá ʻi he ngaahi lea ʻa ia naʻá ke pehē tokua naʻá ke liliú.

14 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, ʻe ʻikai te u tuku ke fakahoko ʻe Sētane ʻa ʻene faʻufaʻu kākaá ʻi he meʻá ni.

15 He vakai, kuó ne fakahū ki honau lotó ke ngaohi koe ke ʻahiʻahiʻi ʻa e ʻEiki ko ho ʻOtuá ʻi he kole ke toe liliu ia.

16 Pea vakai, ʻoku nau pehē leva mo fakakaukau ʻi honau lotó—Te tau vakai pe kuo tuku ʻe he ʻOtuá kiate ia ʻa e mālohi ke liliu leá; kapau ko ia, te ne toe foaki ʻa e mālohí kiate ia;

17 Pea kapau ʻe toe foaki ʻe he ʻOtuá kiate ia ʻa e mālohí, pe kapau te ne toe liliu, pe, ʻi hono fakalea ʻe tahá, kapau te ne fakahā mai ʻa e ngaahi lea tatau, vakai, ʻoku tau maʻu ʻa e lea tatau ʻiate kitautolu, pea kuo tau ʻosi liliu fakakeheʻi ia;

18 Ko ia ʻe ʻikai faitatau ia, pea te tau pehē kuó ne loi ʻi heʻene ngaahi leá, pea ʻoku ʻikai haʻane meʻa-foaki, pea ʻoku ʻikai te ne maʻu ha mālohi;

19 Ko ia te tau fakaʻauha ia, kae ʻumaʻā foki mo e ngāué, pea te tau fai ʻeni koeʻuhí ke ʻoua naʻa tau mā ʻi he ngataʻangá, pea ke tau maʻu ʻa e fakalāngilangi mei he māmaní.

20 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, kuo maʻu ʻe Sētane ʻa e mālohi lahi ki honau lotó; ʻokú ne aueʻi hake ʻa kinautolu ke bfaikovi ki he meʻa ʻoku leleí;

21 Pea ʻoku akovi honau lotó, pea fonu ʻi he bfai angahala mo e ngaahi anga-fakalielia; pea ʻoku nau cmanako ki he dfakapoʻulí kae ʻikai ki he māmá, koeʻuhí he ʻoku kovi ʻa ʻenau ngaahi engāué; ko ia ʻe ʻikai te nau kole ai kiate au.

22 ʻOku ueʻi hake ʻe aSētane ʻa kinautolu, koeʻuhí ke ne btaki atu ʻa honau laumālié ki he fakaʻauhá.

23 Pea ko ia kuó ne ʻai ha palani kākā, ʻo ʻamanaki ai ke fakaʻauha ʻa e ngāue ʻa e ʻOtuá; ka te u ʻekeʻi ʻeni ʻi honau nimá, pea ʻe iku ia ko honau fakamaaʻi mo e fakahalaiaʻi ʻi he ʻaho ʻo e afakamāú.

24 ʻIo, ʻokú ne ueʻi hake honau lotó ke ʻita ki he ngāué ni.

25 ʻIo, ʻokú ne pehē kiate kinautolu: Ke mou kākā pea toitoi ke tauheleʻi, koeʻuhí ke mou fakaʻauha; vakai, ʻoku ʻikai ha kovi ʻi he meʻá ni. Pea ʻoku pehē ʻa ʻene fakahekehekeʻi ʻa kinautolu, mo tala kiate kinautolu ʻoku ʻikai ko ha angahala ʻa e aloí ke nau tauheleʻi ai ha tangata ʻi he loí, koeʻuhí ke nau fakaʻauha ia.

26 Pea ʻoku pehē ʻa ʻene fakahekehekeʻi ʻa kinautolú, mo ne atākiakiʻi atu ʻa kinautolu kae ʻoua kuó ne fusi hifo ʻa honau laumālié ki bheli; pea ʻoku pehē ʻa ʻene ngaohi ʻa kinautolu ke nau ʻefihia ʻi heʻenau ctauhele ʻanautolú pē.

27 Pea ʻoku pehē ʻa ʻene ʻalu hake mo ʻalu hifo, mo afeʻaluʻaki fano ʻi he māmaní, ʻo feinga ke bfakaʻauha ʻa e laumālie ʻo e tangatá.

28 Ko e moʻoni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, ʻe malaʻia ia ʻokú ne loi ke akākāʻí, koeʻuhí ko ʻene mahalo ʻoku loi ha taha kehe ke kākaaʻí, he ʻoku ʻikai ke ʻataʻatā ʻa kinautolu peheé mei he bfakamaau totonu ʻa e ʻOtuá.

29 Ko ʻeni, vakai, kuo nau liliu ʻa e ngaahi leá ni, koeʻuhi ko e pehē ange kiate kinautolu ʻe Sētane: Kuó ne kākaaʻi ʻa kimoutolu—pea ʻoku pehē ʻa ʻene fakahekehekeʻi atu ʻa kinautolu ke fai angahala, koeʻuhí ke ngaohi koe ke ke aʻahiʻahiʻi ʻa e ʻEiki ko ho ʻOtuá.

30 Vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻoua naʻá ke toe liliu ʻa e ngaahi lea ʻa ia kuo ʻalu atu mei ho nimá;

31 He vakai, ʻe ʻikai te nau lava ʻo fakahoko ʻenau ngaahi faʻufaʻu kākaá ʻi he loi ʻo kau ki he ngaahi lea ko iá. He vakai, kapau te ke fakahā mai ʻa e ngaahi lea tatau, te nau pehē kuó ke loi pea ko hoʻo ʻai pē ke pehē ʻokú ke liliu leá, ka kuo faikehekehe ʻa hoʻo liliú.

32 Pea vakai, te nau fakahā ʻeni, pea ʻe fakafefeka ʻe Sētane ʻa e loto ʻo e kakaí ke ueʻi hake ʻa kinautolu ke nau ʻita kiate koe, koeʻuhí ke ʻoua naʻa nau tui ki heʻeku ngaahi leá.

33 ʻOku pehē ʻa e fakakaukau ʻa aSētane ke ne ikuʻi ʻa hoʻo fakamoʻoní ʻi he toʻu tangatá ni, koeʻuhí ke ʻoua naʻa hoko mai ʻa e ngāué ʻi he toʻu tangatá ni.

34 Kae vakai, ko ʻeni ʻa e potó, pea ko e meʻa ʻi heʻeku fakahā kiate koe ʻa e apotó, mo foaki kiate koe ʻa e ngaahi fekau ʻo kau ki he ngaahi meʻa ko ʻení, ko e meʻa kuo pau ke ke faí, ʻoua naʻá ke fakahā ia ki he māmaní kae ʻoua kuó ke fakaʻosi ʻa e ngāue ʻo e liliu leá.

35 ʻOua te ke ofo ʻi heʻeku pehē kiate koe: Ko ʻeni ʻa e potó, ʻoua ʻe fakahā ia ki he māmaní—he naʻá ku pehē, ʻoua ʻe fakahā ia ki he māmaní koeʻuhí ke maluʻi koe.

36 Vakai, ʻoku ʻikai ko ʻeku peheé ke ʻoua naʻá ke fakahā ia ki he kau māʻoniʻoní;

37 Ka ko e meʻa ʻi he ʻikai te ke lava ʻo ʻiloʻi maʻu ai pē ʻa e kau amāʻoniʻoní, pe ko e meʻa ʻi he ʻikai te ke lava ʻo tala maʻu ai pē ʻa e kau angahalá mei he kau māʻoniʻoní, ko ia ʻoku ou pehē ai kiate koe, ke ke bfakalongolongo pē kae ʻoua ke u pehē ʻoku lelei ke fakahā ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ki he māmaní ʻo kau ki he meʻá ni.

38 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, ʻoku ʻi ai ha fakamatala ʻo e ngaahi ameʻa ko ia kuó ke tohí, pea kuo mole mei ho nimá, kuo tongitongi ia ʻi he ngaahi bpeleti ʻa Nīfaí;

39 ʻIo, pea ʻokú ke manatuʻi naʻe pehē ʻi he ngaahi tohi ko iá ʻoku ʻi ai ha fakamatala fakaʻāuliliki ange kuo fai ki he ngaahi meʻa ko iá ʻi he ngaahi peleti ʻa Nīfaí.

40 Pea ko ʻeni, ko e meʻa ʻi he fakaʻāuliliki ange ʻa e fakamatala kuo tongitongiʻi ki he ngaahi peleti ʻa Nīfaí ʻo kau ki he ngaahi meʻa ʻa ia ʻoku ou loto, ʻi heʻeku fakakaukau potó, ke fakaʻilo ki he kakaí ʻi he fakamatala ní—

41 Ko ia, ke ke liliu ʻa e ngaahi tongitongi ʻoku tuʻu ʻi he ngaahi apeleti ʻa Nīfaí, ʻo fai hifo kae ʻoua ke ke aʻu ki he pule ʻa e tuʻi ko Penisimaní, pe ko haʻo aʻu hifo ki he meʻa kuó ke ʻosi liliú, ʻa ia kuó ke tauhí;

42 Pea vakai, ke ke pulusi ia ko e lekooti ʻa Nīfai; pea ʻe pehē ʻa ʻeku veuveuki ʻa kinautolu kuo nau liliu ʻa ʻeku ngaahi leá.

43 ʻE ʻikai te u tuku ke nau fakaʻauha ʻa ʻeku ngāué; ʻio, te u fakahā kiate kinautolu ʻoku lahi ange ʻa hoku potó ʻi he olopoto ʻa e tēvoló.

44 Vakai, ʻoku nau maʻu ha konga pē, pe ko hano fakanounouʻi ʻo e fakamatala ʻa Nīfaí.

45 Vakai, ʻoku lahi ʻa e ngaahi meʻa kuo tongitongi ki he ngaahi peleti ʻa Nīfaí ʻa ia ʻoku fakahā ʻa e ʻilo lahi ange ʻo kau ki heʻeku ongoongoleleí; ko ia ʻoku fakapotopoto kiate au ke ke liliu ʻa e ʻuluaki konga ko ʻeni ʻo e ngaahi tongitongi ʻa Nīfaí, pea ʻoatu ia ʻi he tohí ni.

46 Pea, vakai, ʻoku tuʻu ʻi hono kotoa ʻo hono toe ʻo e atohí ni ʻa e ngaahi konga kotoa ʻo ʻeku bongoongoleleí ʻa ia naʻe kole ʻe heʻeku kau palōfita māʻoniʻoní, ʻio, kae ʻumaʻā foki mo ʻeku kau ākongá, ʻi heʻenau choli ʻi heʻenau ngaahi lotú ke ʻomi ki he kakaí ni.

47 Pea naʻá ku pehē kiate kinautolu, ʻe afoaki kiate kinautolu ʻo fakatatau ki heʻenau btui ʻi heʻenau ngaahi lotú;

48 ʻIo, pea ko ʻenau tuí ʻeni—ko ʻeku ongoongoleleí, ʻa ia naʻá ku tuku kiate kinautolu ke nau lava ʻo malanga ʻaki ia ʻi honau ngaahi ʻahó, koeʻuhí ke aʻu atu ia ki honau kāinga ko e kau Leimaná, kae ʻumaʻā foki mo kinautolu kotoa pē kuo nau hoko ko e kau aLeimana ko e tupu mei heʻenau ngaahi mavahevahé.

49 Ko ʻeni, ʻoku ʻikai ko hono kotoá ia—ko ʻenau tui ʻi heʻenau ngaahi lotú ke fakahā ʻa e ongoongoleleí ni foki, ʻo kapau ʻe lava ʻo maʻu ʻe ha ngaahi puleʻanga kehe ʻa e fonuá ni.

50 Pea ko ia naʻa nau tuku ha tāpuaki ki he fonuá ni ʻi heʻenau ngaahi lotú, ke ʻilonga ha taha ʻe tui ki he ongoongoleleí ni ʻi he fonua ko ʻení ke nau lava ʻo maʻu ʻa e moʻui taʻengatá;

51 ʻIo, koeʻuhí ke tauʻatāina ia ki he kakai kotoa pē ʻo tatau ai pē pe ko e puleʻanga, faʻahinga, lea, pe kakai fē ʻa kinautolu.

52 Pea ko ʻeni, vakai, ʻe fakatatau ki heʻenau tui ʻi heʻenau ngaahi lotú ʻa ʻeku ʻomi ʻa e konga ko ʻeni ʻo ʻeku ongoongoleleí ke ʻiloʻi ʻe hoku kakaí. Vakai, ʻoku ʻikai te u ʻomi ia ke fakaʻauha ʻa e meʻa kuo nau maʻú, ka ke langa hake ia.

53 Pea ko hono ʻuhinga ʻeni kuó u pehē aí: Kapau ʻe ʻikai fakafefeka ʻe he toʻu tangatá ni ʻa honau lotó, te u fokotuʻu ʻa hoku siasí ʻi honau lotolotongá.

54 Ko ʻeni ʻoku ʻikai te u lea ʻaki ʻení ke fakaʻauha ʻa hoku siasí, ka ʻoku ou lea ʻaki ʻení ke langa hake hoku siasí;

55 Ko ia, ʻilonga ia ʻoku kau ki hoku siasí ʻoku ʻikai ʻaonga ke ne amanavahē he ʻe bmaʻu ʻe he faʻahinga peheé ʻa e cpuleʻanga ʻo e langí.

56 Ka ko kinautolu ko ia ʻoku ʻikai amanavahē kiate au pe tauhi ʻeku ngaahi fekaú ka ʻoku nau langa hake ʻa e ngaahi bsiasi moʻonautolu koeʻuhí ke maʻu ai ha ctupú, ʻio, pea mo kinautolu kotoa pē ʻoku fai angahalá ʻo langa hake ʻa e puleʻanga ʻo e tēvoló—ʻio, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ko kinautolu ia ʻa ia te u veuveukí, ʻo ngaohi ke nau tetetete pea teketekelili ʻo aʻu ki loto.

57 Vakai, ko au ko Sīsū Kalaisi, ko e aʻAlo ʻo e ʻOtuá. Naʻá ku haʻu ki hoku kakaí, pea naʻe ʻikai maʻu au ʻe hoku kakaí.

58 Ko au ko e amaama ʻoku ulo ʻi he fakapoʻulí, pea naʻe ʻikai maʻu ia ʻe he fakapoʻulí.

59 Ko au ia ʻa ia naʻe pehē ki heʻeku kau ākongá—ʻOku ʻi ai mo ʻeku fanga asipi bkehe ʻoku ʻikai ke nau ʻi he lotoʻā ko ʻení—pea naʻe ʻi ai ʻa e tokolahi naʻe ʻikai cmahino ki ai ʻa ʻeku leá.

60 Pea te u fakahā ki he kakaí ni naʻe ʻi ai mo ʻeku fanga sipi kehe, pea ko e vaʻa ʻa kinautolu ʻo e afale ʻo Sēkopé;

61 Pea te u ʻomi ki he māmá ʻa ʻenau ngaahi ngāue fakaofo, ʻa ia naʻa nau fai ʻi hoku hingoá;

62 ʻIo, pea te u ʻomi foki ki he māmá ʻa ʻeku ongoongoleleí ʻa ia naʻe malanga ʻaki kiate kinautolú, pea, vakai, ʻe ʻikai te nau fakaʻikaiʻi ʻa e meʻa kuó ke maʻú, ka te nau langa hake ia, pea ʻomi ki he māmá ʻa e ngaahi tefito moʻoni ʻo ʻeku atokāteliné, ʻio, pea mo e tokāteline pē taha ʻoku ʻiate aú.

63 Pea ʻoku ou fai ʻeni koeʻuhí ke u lava ʻo fokotuʻu ʻeku ongoongoleleí, koeʻuhí ke ʻoua naʻa ʻi ai ʻa e fakakikihi lahi; ʻio ʻoku ueʻi hake ʻe aSētane ʻa e loto ʻo e kakaí ke bfakakikihi ʻi he ngaahi tefito ʻo ʻeku tokāteliné, pea ʻoku nau hē ʻi he ngaahi meʻá ni, he ʻoku nau cfakaʻuhingaʻi hala ʻa e ngaahi folofolá, pea ʻoku ʻikai mahino ia kiate kinautolu.

64 Ko ia, te u fakahā kiate kinautolu ʻa e meʻa lilo mahuʻingá ni;

65 He, vakai, te u atānaki ʻa kinautolu ʻo hangē ko hono tānaki ʻe ha motuʻa moa ʻa hono ʻuhikí ʻi hono lalo kapakaú, ʻo kapau ʻe ʻikai te nau fakafefeka honau lotó;

66 ʻIo, kapau te nau haʻu, ʻe ngofua ke nau haʻu. Pea te nau inu taʻetotongi ʻi he ngaahi avai ʻo e moʻuí.

67 Vakai, ko ʻeku tokāteliné ʻeni—ʻilonga ia ʻoku fakatomala mo ahaʻu kiate aú, ko hoku bsiasí ia.

68 Ko ia ia ʻoku amalanga ʻaki ha meʻa ʻoku lahi hake pe siʻi hifo ʻi he meʻa ní, ʻoku ʻikai ʻaʻaku ia, ka ʻokú ne bangatuʻu mai kiate au; ko ia ʻoku ʻikai ke kau ia ʻi hoku siasí.

69 Pea ko ʻeni, vakai, ʻilonga ia ʻoku kau ʻi hoku siasí, ʻo ne tuʻu maʻu ʻi hoku siasí ʻo aʻu ki he ngataʻangá, te u fokotuʻu ia ʻi heʻeku amaká, pea ʻe ʻikai lavaʻi ʻa kinautolu ʻe he ngaahi bmatapā ʻo helí.

70 Pea ko ʻeni, manatuʻi ʻa e ngaahi lea ʻaʻana ʻa ia ko e moʻui mo e amaama ʻo e māmaní, ko ho Huhuʻí, ko ho bʻEikí pea ko ho ʻOtuá. ʻĒmeni.