Scripturi
Doctrină şi Legăminte 1
anterior următorul


Doctrină şi Legăminte

Secţiunea 1

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, în timpul unei conferinţe speciale a vârstnicilor Bisericii, ţinută la Hiram, Ohio, la 1 noiembrie 1831 (History of the Church [Istoria Bisericii], 1:221–224). Multe revelaţii au fost primite de la Domnul înainte de această dată şi compilaţia acestora pentru publicarea sub forma unei cărţi a fost unul dintre principalele subiecte care au fost aprobate la conferinţă. Această secţiune constituie prefaţa Domnului la doctrinele, legămintele şi poruncile date în această dispensaţie.

1–7, Glasul de avertizare se îndreaptă către toate popoarele; 8–16, Apostazia şi păcătoşenia preced a Doua Venire; 17–23, Joseph Smith este chemat să restaureze pe pământ adevărurile şi puterile Domnului; 24–33, Cartea lui Mormon a apărut şi Biserica adevărată este întemeiată; 34–36, Pacea va fi luată de pe pământ; 37–39, Cercetaţi aceste porunci.

1 Ia aminte, O, tu popor al aBisericii Mele, spune glasul Celui care trăieşte în cer şi ai cărui bochi sunt deasupra tuturor oamenilor; da, adevărat spun: cLuaţi aminte, popoare din depărtări; şi voi care sunteţi pe insulele mării, ascultaţi cu toţii.

2 Pentru că într-adevăr aglasul Domnului se îndreaptă către toţi oamenii şi nu este bnimeni care să scape; şi nu este ochi care să nu vadă, nici ureche care să nu audă, nici cinimă care să nu fie pătrunsă.

3 Şi arăzvrătiţii vor fi pătrunşi de multă supărare; pentru că nedreptăţile lor vor fi bvestite de pe acoperişul caselor şi faptele lor secrete vor fi dezvăluite.

4 Şi aglasul de avertizare se va îndrepta către toţi oamenii, prin gura ucenicilor Mei, pe care i-am ales în aceste zile din burmă.

5 Şi ei vor merge înainte şi nimeni nu-i va împiedica, deoarece Eu, Domnul, le-am poruncit lor.

6 Iată, aceasta este aautoritatea Mea şi autoritatea slujitorilor Mei şi prefaţa Mea la cartea care conţine poruncile Mele, pe care le-am dat lor să le bpublice pentru voi, o, locuitori ai pământului.

7 De aceea, aînfricoşaţi-vă şi tremuraţi, o, voi oameni, pentru că ceea ce Eu, Domnul, am decretat prin aceste porunci, va fi bîndeplinit.

8 Şi adevărat vă spun vouă, că celor care merg să ducă aceste veşti la locuitorii pământului le este dată puterea să-i apecetluiască atât pe pământ, cât şi în cer, pe cei necredincioşi şi brăzvrătiţi;

9 Da, adevărat, să-i pecetluiască pentru ziua în care amânia lui Dumnezeu va fi revărsată fără măsură asupra celor brăi

10 Pentru aziua în care Domnul va veni să brăsplătească pe fiecare după cfaptele lui şi să dmăsoare fiecăruia cu măsura cu care el i-a măsurat aproapelui său.

11 De aceea, glasul Domnului se îndreaptă până la marginile pământului, pentru ca toţi care vor să audă să poată auzi:

12 Pregătiţi-vă, pregătiţi-vă pentru ceea ce va veni, pentru că Domnul este aproape;

13 Şi amânia Domnului este aprinsă şi bsabia Lui este curăţată în cer şi ea va cădea peste locuitorii pământului.

14 Şi abraţul Domnului va fi descoperit şi va veni ziua în care cei care nu vor să basculte glasul Domnului, nici pe cea a slujitorilor Lui şi nici nu vor să dea catenţie la cuvintele profeţilor şi ale apostolilor, vor fi dalungaţi dintre oameni;

15 Pentru că ei s-au aabătut de la brânduielile Mele şi au crupt legământul Meu dnepieritor;

16 Ei nu Îl acaută pe Domnul pentru a stabili dreptatea Sa, ci fiecare merge pe bpropriul său cdrum, după dimaginea propriului său dumnezeu, a cărui imagine este asemănătoare lumii şi a cărui substanţă este aceea a unui idol, care eîmbătrâneşte şi va pieri în Babilon, chiar fBabilonul cel mare, care va cădea.

17 De aceea, Eu, Domnul, cunoscând nenorocirea care va veni peste alocuitorii pământului, l-am chemat pe slujitorul Meu, Joseph Smith, fiul, şi i-am vorbit din ceruri şi i-am dat porunci;

18 Şi, de asemenea, am dat porunci la alţii, ca ei să proclame aceste lucruri în lume; şi toate acestea pentru ca să se îndeplinească ceea ce a fost scris de profeţi—

19 Lucrurile aslabe ale lumii vor ieşi înainte şi vor distruge pe cei puternici şi tari, pentru ca omul să nu-l sfătuiască pe aproapele lui şi nici să nu se bîncreadă în braţul de carne—

20 Ci, ca fiecare om să poată avorbi în numele lui Dumnezeu, Domnul, chiar Salvatorul lumii;

21 Pentru ca să poată creşte credinţa pe pământ;

22 Pentru ca alegământul Meu nepieritor să poată fi stabilit;

23 Pentru ca plenitudinea aEvangheliei Mele să poată fi bproclamată de cei cslabi şi simpli până la marginile pământului şi înaintea regilor şi a conducătorilor.

24 Iată, Eu sunt Dumnezeu şi am spus acestea; aceste aporunci sunt de la Mine şi au fost date slujitorilor Mei în slăbiciunea lor, potrivit blimbajului lor, ca ei să ajungă să cînţeleagă.

25 Şi în măsura în care ei au greşit, să li se facă cunoscut;

26 Şi în măsura în care ei au căutat aînţelepciune, să poată fi instruiţi;

27 Şi în măsura în care au păcătuit, să poată fi amustraţi, pentru ca ei să se poată bpocăi;

28 Şi în măsura în care ei sunt aumili, să poată fi întăriţi şi binecuvântaţi din cer şi să primească din când în când bcunoaştere.

29 Şi după ce a primit cronicile nefiţilor, da, chiar slujitorul Meu, Joseph Smith, fiul, să poată avea puterea să traducă, prin îndurarea lui Dumnezeu şi prin puterea lui Dumnezeu, aCartea lui Mormon.

30 Şi, de asemenea, cei cărora le-au fost date aceste porunci, să poată avea aputerea să aşeze temelia acestei bBiserici şi să o scoată din obscuritate şi din cîntuneric, ea fiind singura dBiserică adevărată şi vie de pe toată faţa pământului, şi de care Eu, Domnul, sunt foarte emulţumit, vorbind de Biserică în întregime şi nu de membri individuali—

31 Pentru că Eu, Domnul, nu pot să tolerez apăcatul nici în cel mai mic grad;

32 Cu toate acestea, cel care se pocăieşte şi îndeplineşte poruncile Domnului va fi aiertat;

33 Şi celui care nu se apocăieşte, i se va blua chiar şi lumina pe care a primit-o; pentru că cSpiritul Meu nu se va dstrădui pururea în om, spune Domnul oştirilor;

34 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, o, locuitori ai pământului: Eu, Domnul, sunt dispus să fac cunoscute aceste lucruri atuturor oamenilor.

35 Pentru că Eu nu sunt apărtinitor faţă de unii oameni şi doresc ca toţi oamenii să ştie că bziua vine repede; ceasul în care cpacea va fi luată de pe pământ şi când ddiavolul va avea putere asupra posesiunilor lui n-a sosit, dar este aproape.

36 Şi, de asemenea, Domnul va avea putere asupra asfinţilor Săi şi va bdomni în cmijlocul lor şi va coborî ca să djudece eIdumea sau lumea.

37 Cercetaţi aceste aporunci, pentru că ele sunt adevărate şi demne de încredere şi profeţiile şi bpromisiunile pe care le conţin se vor îndeplini toate.

38 Ceea ce Eu, Domnul, am spus, am spus şi Eu nu mă scuz; şi deşi cerurile şi pământul vor trece, acuvântul Meu nu va trece, ci va fi bîndeplinit în întregime, fie prin propriul Meu cglas, fie prin glasul dslujitorilor Mei, este eacelaşi lucru.

39 Pentru că iată, luaţi seama, Domnul este Dumnezeu şi aSpiritul mărturiseşte, şi mărturia este adevărată, şi badevărul va rămâne în vecii vecilor. Amin.