Mga Banal na Kasulatan
  Ang Doktrina at mga Tipan 1
  Mga Download
  Buong Aklat (PDF)
  Mga Footnote
  Theme

  Ang Doktrina at mga Tipan

  Bahagi 1

  Paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa isang natatanging pagpupulong ng mga elder ng Simbahan, ginanap sa Hiram, Ohio, ika-1 ng Nobyembre 1831 (History of the Church, 1:221–224). Maraming paghahayag ang natanggap mula sa Panginoon una pa sa pagkakataong ito, at ang pagtitipon ng mga ito para sa paglalathala sa anyo ng isang aklat ay isa sa mga pangunahing paksa na pinagtibay sa pagpupulong. Ang bahaging ito ang bumubuo ng paunang salita ng Panginoon sa mga doktrina, tipan, at kautusang ibinigay sa dispensasyong ito.

  1–7, Ang tinig ng babala ay para sa lahat ng tao; 8–16, Ang lubusang pagtalikod sa katotohanan at kasamaan ay mauuna sa Ikalawang Pagparito; 17–23, Si Joseph Smith ay tinawag upang ibalik sa mundo ang mga katotohanan at kapangyarihan ng Panginoon; 24–33, Ang Aklat ni Mormon ay inilabas at ang totoong Simbahan ay naitatag; 34–36, Ang kapayapaan ay aalisin sa mundo; 37–39, Saliksikin ang mga kautusang ito.

  1 Makinig, O kayong mga tao ng aking asimbahan, ang wika ng tinig niya na nananahanan sa kaitaasan, at kung kaninong mga bmata ay nakatuon sa lahat ng tao; oo, katotohanang sinasabi ko: cMakinig kayong mga tao na mula sa malayo; at kayong nasa mga pulo ng dagat, sama-samang makinig.

  2 Sapagkat katotohanang ang atinig ng Panginoon ay sumasalahat ng tao, at bwalang sinuman ang makatatakas; at wala ni isa mang mata na hindi makakikita, ni tainga na hindi makaririnig, ni cpusong hindi maaantig.

  3 At ang mga amapanghimagsik ay babagabagin ng labis na pighati; sapagkat ang kanilang mga kasamaan ay bipagsisigawan sa mga bubungan, at ang kanilang mga lihim na gawain ay ihahayag.

  4 At ang atinig ng babala ay mapapasalahat ng tao, sa pamamagitan ng mga bibig ng aking mga disipulo, na aking mga pinili sa mga bhuling araw na ito.

  5 At sila ay hahayo at walang makapipigil sa kanila, sapagkat ako, ang Panginoon ang nag-utos sa kanila.

  6 Masdan, ito ang aking akapangyarihan, at ang kapangyarihan ng aking mga tagapaglingkod, at ang aking paunang salita sa aklat ng aking mga kautusan, na aking ibinigay sa kanila upang bmailathala sa inyo, O mga naninirahan sa mundo.

  7 Dahil dito, amatakot at manginig, O kayong mga tao, sapagkat anuman ang ihayag ko, ang Panginoon sa kanila ay bmatutupad.

  8 At katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sila na humahayo, na naghahatid ng mga balitang ito sa mga naninirahan sa mundo, sa kanila ay ibinigay ang kapangyarihang apagbubuklod kapwa sa lupa at sa langit, ang mapag-alinlangan at bmapanghimagsik;

  9 Oo, katotohanan, ang ibuklod sila sa araw kung kailan ang apoot ng Diyos ay ibubuhos sa bmasasama nang walang sukat—

  10 Sa aaraw kung kailan ang Panginoon ay paparito upang bgantihan ang bawat tao alinsunod sa kanyang cgawa, at dsusukatin ang bawat tao alinsunod sa panukat na kanyang ipinanukat sa kanyang kapwa-tao.

  11 Dahil dito ang tinig ng Panginoon ay hahanggan sa mga dulo ng mundo, upang ang lahat ng makaririnig ay makarinig:

  12 Maghanda kayo, maghanda kayo para sa yaong paparito, sapagkat ang Panginoon ay nalalapit na;

  13 At ang agalit ng Panginoon ay nagsiklab, at ang kanyang bespada ay hinugasan sa langit, at ito ay babagsak sa mga naninirahan sa mundo.

  14 At ang abisig ng Panginoon ay ipahahayag; at darating ang araw na sila na hindi bmakikinig sa tinig ng Panginoon, ni sa tinig ng kanyang mga tagapaglingkod, ni ctatalima sa mga salita ng mga propeta at apostol, ay dihihiwalay sa mga tao;

  15 Sapagkat sila ay alumihis mula sa aking mga bordenansa, at csumira sa aking dwalang hanggang tipan;

  16 Hindi nila ahinanap ang Panginoon upang itatag ang kanyang kabutihan, kundi ang bawat tao ay lumalakad sa bsarili niyang cparaan, at alinsunod sa dlarawan ng sarili niyang diyos, na kung kaninong larawan ay kahalintulad ng daigdig, at kung kaninong kaanyuan ay yaong sa diyus-diyusan, na enaluluma at masasawi sa Babilonia, maging ang fBabilonia na makapangyarihan ay babagsak.

  17 Dahil dito, ako, ang Panginoon, nalalaman ang kapahamakang sasapit sa mga ananinirahan sa mundo, ay tinawag ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., at nangusap sa kanya mula sa langit, at nagbigay sa kanya ng mga kautusan;

  18 At nagbigay rin ng mga kautusan sa iba, na dapat nilang ihayag ang mga bagay na ito sa sanlibutan; at ang lahat ng ito ay upang maisakatuparan, ang yaong isinulat ng mga propeta—

  19 Ang amahihinang bagay ng sanlibutan ay magsisilabas at bubuwagin ang mga makapangyarihan at ang malalakas, na ang tao ay hindi dapat magpayo sa kanyang kapwa tao, ni bmagtiwala sa bisig ng laman—

  20 Bagkus ay amakapangusap ang bawat tao sa pangalan ng Diyos, ang Panginoon, maging ang Tagapagligtas ng sanlibutan;

  21 Nang ang pananampalataya rin ay maragdagan sa mundo;

  22 Nang ang aking walang hanggang atipan ay mapagtibay;

  23 Nang ang kabuuan ng aking aebanghelyo ay bmaihayag ng cmahihina at ng mga pangkaraniwang tao sa mga dulo ng daigdig, at sa harapan ng mga hari at namamahala.

  24 Masdan, ako ang Diyos at siyang nangusap nito; ang mga akautusang ito ay mula sa akin, at ibinigay sa aking mga tagapaglingkod sa kanilang kahinaan, alinsunod sa pamamaraan ng kanilang bwika, upang sila ay mangyaring cmakaunawa.

  25 At yayamang sila ay nagkamali ito ay maipaalam;

  26 At yayamang sila ay naghangad ng akarunungan sila ay maturuan;

  27 At yayamang sila ay nagkasala sila ay amaparusahan, upang sila ay bmakapagsisi;

  28 At yayamang sila ay anagpakumbaba sila ay maaaring gawing malakas, at pagpalain mula sa kaitaasan, at tumanggap ng bkaalaman sa pana-panahon.

  29 At pagkaraang matamo ang talaan ng mga Nephita, oo, maging ng aking tagapaglingkod na si Joseph Smith, Jun., ay maaaring magkaroon ng kapangyarihang makapagsalin sa pamamagitan ng awa ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, ng aAklat ni Mormon.

  30 At gayon din sa mga yaong kung kanino ang mga kautusang ito ay ibinigay, ay maaaring magkaroon ng akapangyarihang maitatag ang saligan ng bsimbahang ito, at maipakita ito mula sa pagkakatago at mula sa ckadiliman, ang tanging tunay at buhay na dsimbahan sa ibabaw ng buong mundo, na kung saan ako, ang Panginoon, ay labis na enalulugod, nangungusap sa buong simbahan at hindi sa bawat isa lamang—

  31 Sapagkat ako, ang Panginoon ay hindi makatitingin sa akasalanan nang may pinakamaliit na antas ng pagsasaalang-alang;

  32 Gayunman, siya na nagsisisi at sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon ay apatatawarin;

  33 At siya na hindi anagsisisi, bkukunin sa kanya maging ang liwanag na kanyang natanggap; sapagkat ang aking cEspiritu ay hindi tuwinang dpapatnubay sa tao, wika ng Panginoon ng mga Hukbo.

  34 At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, O mga naninirahan sa mundo: Ako, ang Panginoon ay nahahandang ipaalam ang mga bagay na ito sa alahat ng tao;

  35 Sapagkat ako ay hindi anagtatangi ng mga tao, at nagnanais na ang lahat ay makaalam na ang baraw ay mabilis na darating; ang oras ay hindi pa, subalit nalalapit na, kung kailan ang ckapayapaan ay aalisin sa mundo, at ang ddiyablo ay magkakaroon ng kapangyarihan sa kanyang sariling nasasakupan.

  36 At gayon din ang Panginoon ay magkakaroon ng kapangyarihan sa kanyang mga abanal, at bmaghahari sa cgitna nila, at bababa sa dpaghuhukom sa eIdumea, o sa sanlibutan.

  37 Saliksikin ang mga akautusang ito, sapagkat ang mga ito ay tunay at tapat, at ang mga propesiya at bpangako na nasa mga ito ay matutupad na lahat.

  38 Kung ano ang sinabi ko, ang Panginoon, ay sinabi ko, at hindi ko binibigyang-katwiran ang aking sarili; at bagaman ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, ang aking asalita ay hindi lilipas, kundi bmatutupad na lahat, maging sa pamamagitan ng sarili kong ctinig o sa tinig man ng aking mga dtagapaglingkod, ito ay eiisa.

  39 Sapagkat masdan, at narito, ang Panginoon ay Diyos, at ang aEspiritu ang nagpapatotoo, at ang patotoo ay tunay, at ang bkatotohanan ay mananatili nang magpakailanman at walang katapusan. Amen.