Mōsaia 5
  Footnotes

  Vahe 5

  ʻOku hoko ʻa e Kau Māʻoniʻoní ko e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine ʻo Kalaisi ʻi he tui—ʻOku ui ʻaki leva ʻa kinautolu ʻa e huafa ʻo Kalaisí—ʻOku naʻinaʻi ʻa e tuʻi ko Penisimaní kiate kinautolu ke nau tuʻu maʻu taʻe-faʻa-ngaue ʻi he ngaahi ngāue leleí. Taʻu 124 K.M. nai.

  1 Pea ko ʻeni, naʻe hoko ʻo pehē ʻi he ʻosi folofola peheni ʻa e tuʻi ko Penisimaní ki hono kakaí, naʻá ne fekau atu kiate kinautolu, koeʻuhi ko ʻene fie ʻilo pe ʻoku tui hono kakaí ki he ngaahi lea kuó ne lea ʻaki kiate kinautolú.

  2 Pea naʻa nau kaila kotoa pē ʻi he leʻo pē taha, ʻo pehē: ʻIo, ʻoku mau tui ki he ngaahi folofola kotoa pē kuó ke folofola ʻaki kiate kimautolú; pea ʻoku mau ʻiloʻi foki ʻa hono paú mo hono moʻoní, koeʻuhi ko e Laumālie ʻo e ʻEiki Māfimafí, ʻa ia kuo fakatupu ha fuʻu aliliu lahi ʻi loto ʻiate kimautolu, pe ʻi homau lotó, ʻo ʻikai ai te mau toe maʻu ha holi ke bfaikovi, kā ke failelei maʻu ai pē.

  3 Pea ko kimautolu, foki, ʻoku mau maʻu ʻi he fungani angalelei taʻe-fakangatangata ʻa e ʻOtuá, mo e ngaahi meʻa kuo fakahā mai ʻe hono Laumālié kiate kimautolú, kuo mau ʻilo ki he ngaahi meʻa lalahi ʻa ia ʻe hoko maí; pea kapau ʻe ʻaonga, te mau lava ʻo kikite ki he ngaahi meʻa kotoa pē.

  4 Pea ko e tui kuo mau maʻu ki he ngaahi meʻa kuo folofola ʻaki ʻe homau tuʻí kiate kimautolú kuo tupu ai ʻemau maʻu ʻa e fuʻu ʻilo lahi ko ʻení, ʻa ia ʻoku mau fiefia ai ʻi he fuʻu fiefia lahi fau.

  5 Pea ʻoku mau loto-fiemālie ke fai ha afuakava mo homau ʻOtuá ke fai ʻa hono finangaló, pea talangofua ki heʻene ngaahi fekaú ʻi he meʻa kotoa pē te ne fekau kiate kimautolú, ʻi he toenga kotoa ʻo homau ngaahi ʻahó, koeʻuhi ke ʻoua naʻa mau ʻomi kiate kimautolu ha fakamamahi ʻoku bʻikai ngata, ʻo hangē ko ia naʻe lea ʻaki ʻe he cʻāngeló, koeʻuhi ke ʻoua naʻa tō kiate kimautolu ʻa e houhau ʻo e ʻOtuá.

  6 Pea ko ʻeni, ko e ngaahi lea ʻeni ʻa ia naʻe fie maʻu ʻe he tuʻi ko Penisimaní meiate kinautolú; ko ia naʻá ne folofola ange kiate kinautolu: Kuo mou lea ʻaki ʻa e ngaahi lea ʻa ia naʻá ku fie maʻú; pea ko e fuakava kuo mou faí ko ha fuakava māʻoniʻoni ia.

  7 Pea ko ʻeni, ko e meʻa ʻi he fuakava kuo mou faí ʻe ui ai ʻa kimoutolu ko e afānau ʻa Kalaisi, ko hono ngaahi foha, pea mo hono ngaahi ʻofefine; he vakai, ʻi he ʻahó ni kuó ne bfanauʻi fakalaumālie ʻa kimoutolu; he ʻoku mou pehē kuo liliu ʻa homou clotó ʻi he tui ki hono huafá; ko ia, kuo dfanauʻi ʻa kimoutolu ʻiate ia ʻo mou hoko ko hono ngaahi efoha mo hono ngaahi ʻofefine.

  8 Pea ʻi he huafá ni kuo afakatauʻatāinaʻi ai ʻa kimoutolu, pea ʻoku bʻikai ke ʻi ai mo ha huafa kehe ʻa ia ʻe lava ʻo fakatauʻatāina ai ʻa kimoutolu. ʻOku ʻikai ke ʻi ai mo ha toe chuafa kehe kuo foaki ʻa ia ʻe maʻu ai ʻa e fakamoʻuí; ko ia, ʻoku ou fakaʻamu ke mou dtoʻo kiate kimoutolu ʻa e huafa ʻo Kalaisí, ʻa kimoutolu kotoa pē kuo fai ʻa e fuakava mo e ʻOtuá ke mou talangofua ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻo hoʻomou moʻuí.

  9 Pea ʻe hoko ʻo pehē ʻilonga ia ʻokú ne fai ʻení, te ne maʻu ha nofoʻanga ʻo e nāunau ʻi he nima toʻomataʻu ʻo e ʻOtuá, koeʻuhí he te ne ʻilo ʻa e hingoa ʻoku ui ʻaki iá; he ʻe ui ʻaki ia ʻa e huafa ʻo Kalaisí.

  10 Pea ko ʻeni ʻe hoko ʻo pehē, ko ia ia ʻe ʻikai te ne toʻo kiate ia ʻa e huafa ʻo Kalaisí kuo pau ke ui ia ʻaki ha hingoa akehe; ko ia, te ne ʻilo ʻokú ne nofo ʻi he toʻukupu btoʻohema ʻo e ʻOtuá.

  11 Pea ʻoku ou fakaʻamu ke mou manatuʻi foki, ko e ahuafa ʻeni ʻa ia naʻá ku pehē te u ʻai kiate kimoutolu ʻa ia ʻe ʻikai tāmateʻi, kae ngata pē ʻi he maumau-fonó; ko ia, tokanga ke ʻoua naʻa mou maumau-fono, koeʻuhí ke ʻoua naʻa tāmateʻi ʻa e huafá ni mei homou lotó.

  12 ʻOku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou fakaʻamu ke mou manatu ke atauhi maʻu ʻa e huafá ʻo tohi maʻu ai pē ʻi homou lotó, koeʻuhi ke ʻoua naʻa mou nofo ʻi he toʻohema ʻo e ʻOtuá, ka ke mou fanongo pea ʻiloʻi ʻa e leʻo ʻo ia ʻe ui ʻaki ʻa kimoutolu, kae ʻumaʻā foki, mo e huafa ʻa ia ʻe ui ʻaki ʻa kimoutolú.

  13 He ʻoku aʻiloʻi fēfē ʻe ha tangata ʻa e ʻeiki kuo ʻikai te ne tauhí, pea ko ha muli ia kiate iá, pea ʻoku mamaʻo ia mei he ngaahi fakakaukau mo e ngaahi holi ʻa hono lotó?

  14 Pea ko e tahá, ʻoku ʻave koā ʻe ha tangata ha ʻasi ʻoku ʻa hono kaungāʻapí, ʻo ne tauhi ia? ʻOku ou pehē kiate kimoutolu, ʻOku ʻikai; ʻe ʻikai te ne teitei tuku ke kai fakataha ia mo ʻene ngaahi takanga monumanu īkí, ka te ne tuli ia ke mamaʻo, pea kapusi ia ki tuaʻā. ʻOku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe pehē pē ʻa e meʻa ʻe hoko kiate kimoutolú ʻo kapau ʻoku ʻikai te mou ʻilo ʻa e huafa ʻa ia ʻoku ui ʻaki ʻa kimoutolú.

  15 Ko ia, ʻoku ou fakaʻamu ke mou tuʻu maʻu mo taʻe-faʻa-ngāue, pea fonu maʻu pē ʻi he ngaahi ngāue lelei, koeʻuhi ke afakamaʻu ʻe Kalaisi, ko e ʻEiki ko e ʻOtua Māfimafí, ʻa kimoutolu maʻana, koeʻuhi ke ʻomi ʻa kimoutolu ki he langí, ke mou maʻu ʻa e fakamoʻui taʻengatá mo e moʻui taʻengatá, ʻi he poto, mo e māfimafi, mo e fakamaau totonu, mo e ʻaloʻofa ʻaʻana naʻá ne bfakatupu ʻa e meʻa kotoa pē ʻi he langí pea mo māmaní, ʻa ia ko e ʻOtua ʻoku māʻolunga tahá. ʻĒmeni.