Мосия 3


Глава 3

Цар Вениамин продължава речта си. Всемогъщият Господ ще проповядва сред човеците в скиния от кал. Кръв ще потече от всяка Негова пора, когато Той ще извърши единение за греховете на света. Неговото име е единственото, чрез което идва спасението. Човеците могат да отхвърлят естествения човек и да станат светии чрез Единението. Мъчението на нечестивите ще бъде като езеро от огън и жупел. Около 124 г. пр. Хр.

1 И отново, братя мои, аз бих призовал за вниманието ви, защото имам да ви кажа нещо повече; защото ето, аз имам да ви казвам неща относно това, което трябва да стане.

2 И нещата, които ще ви кажа, ми бяха сторени знайни от аангел Божий. И той ми каза: Пробуди се; и аз се пробудих, и ето, той стоеше пред мене.

3 И той ми каза: Пробуди се и чуй словата, които ще ти кажа; понеже ето, аз идвам да ти изявя аблаговестия на велика радост.

4 Понеже Господ чу молитвите ти и отсъди за твоята праведност, и ме изпрати да ти заявя, че може да ликуваш; и че може да заявиш на твоя народ, че те също може да бъдат изпълнени с радост.

5 Защото ето, идва времето, и то не е много далече, когато със сила аГоспод Всемогъщи, Който царува, Който бе и е от вечност до вечност, ще слезе от небесата между чедата човешки и ще живее в бскиния от кал, и ще отиде сред човеците, вършейки велики вчудеса, като изцеляване на болни, вдигане на мъртви; ще прави куците да прохождат, слепите да получават зрението си и глухите да чуват, и ще лекува всякакъв вид болести.

6 И Той ще прогонва адяволи или злите духове, които обитават в сърцата на чедата човешки.

7 И ето, Той ще изтърпи аизкушения и телесна болка, бглад, жажда и умора, дори повече, отколкото човек може да визтърпи, без да умре; защото ето, гкръв ще излиза от всяка пора, толкова велика ще е дмъката Му за нечестието и мерзостите на Неговия народ.

8 И Той ще се нарича аИсус Христос, бСинът Божий, вОтец на небесата и на земята, Творец на всички неща от самото начало; и гмайка Му ще се нарича дМария.

9 И ето, Той идва при своите си, та аспасението да може да дойде при чедата човешки, тъкмо чрез бвяра в Неговото име; и даже след всичко това те ще Го считат за човек и ще казват, че в Него има вдявол, и ще Го гбичуват, и ще Го дразпънат.

10 И на атретия ден Той ще се бвдигне от мъртвите; и ето, Той застава да всъди света; и ето, всички тези неща се вършат, за да може едно справедливо правосъдие да споходи чедата човешки.

11 Защото ето, също и акръвта Му извършва бединение за греховете на онези, които са впаднали чрез прегрешението на Адам, които са умрели, без да узнаят Божията воля относно тях, или които са съгрешили от гневежество.

12 Но горко, горко на оногова, който знае, че се абунтува против Бога! Защото спасението не идва при никой такъв, освен ако не бъде чрез покаяние и вяра в бГоспода Исуса Христа.

13 И Господ Бог е изпратил Своите свети пророци сред всички чеда човешки, за да изявят тези неща на всяко племе, народ и език, та тъй всеки, който повярва, че Христос ще дойде, същият да може да приеме аопрощение на греховете си и да ликува с извънредно голяма радост, тъкмо бкато че Той вече е дошъл сред тях.

14 Все пак Господ Бог видя, че народът Му е коравовратен народ, и им даде закон, тъкмо азакона на Моисей.

15 И много знамения и изумления, и апримери, и сенки им показа Той относно Своето пришествие; също и светите пророци им говориха за пришествието Му; но при все това те вкоравиха сърцата си и не разбраха, че бзаконът на Моисей не помага в нищо, освен ако не е чрез единението на Неговата кръв.

16 И даже, ако беше възможно малките адеца да могат да съгрешават, те нямаше да може да бъдат спасени; но аз ви казвам, че те са бблагословени; защото ето, тъй както в Адам или по природа те падат, тъкмо тъй и кръвта Христова извършва единение за греховете им.

17 И освен това аз ви казвам, не ще бъде дадено аникакво друго име, нито друг някакъв път или средство, чрез които бспасението може да дойде при чедата човешки, а само в и чрез името на вХриста, Господа Всемогъщи.

18 Защото ето, Той съди и Неговият съд е справедлив; и младенецът, който умре в детинството си, не погива; но човеците пият осъждение за собствените си души, освен ако не се смирят и не астанат като малки деца, и не повярват, че спасението беше, и е, и трябва да дойде в и чрез бединяващата кръв на Христа, Господа Всемогъщи.

19 Защото аестественият човек е враг на Бога и е бил такъв от бпадението на Адам, и ще бъде такъв во веки веков, освен ако не се вотдаде на убежденията на Светия гДух и не отхвърли естествения човек, и не стане дсветия чрез единението на Господа Христа, и не стане като едете, покорен, кротък, смирен, търпелив, изпълнен с любов, готов да се покори на всички неща, които Господ сметне за нужно да му причини, тъкмо както детето се покорява на баща си.

20 И нещо повече, аз ви казвам, че ще дойде времето, когато азнанието за Спасителя ще се разпростре над бвсеки народ, племе, език и люде.

21 И ето, когато дойде това време, никой няма да бъде намерен за аневинен пред Бога, с изключение на малките деца, освен чрез покаяние и вяра в името на Господа, Бога Всемогъщи.

22 И дори по това време, когато ти ще си научил народа си на нещата, които Господ, твоят Бог ти е заповядал, дори и тогава те не ще са повече невинни в Божиите очи, а само съгласно словата, които съм ти казал.

23 И сега, аз съм казал словата, които Господ Бог ми заповяда.

24 И тъй казва Господ: Те ще застанат като ярко свидетелство против този народ в съдния ден; и по това те ще бъдат съдени, всеки човек според делата си, били те добри или били те зли.

25 И ако те са зли, човеците ще бъдат предадени на ужасната агледка на собствената си вина и мерзости, които ще ги заставят да се отдръпнат от присъствието Господне в едно състояние на бокаяност и безкрайно мъчение, откъдето не могат повече да се върнат; прочее, те са пили осъждение за собствените си души.

26 Ето защо, те са пили от чашата на Божия гняв, което правосъдието не можеше да им отрече повече, отколкото можеше да отрече, че аАдам трябва да падне, защото взе от забранения бплод; ето защо, вмилостта повече не може да има право над тях навеки.

27 И тяхното амъчение е като безеро от огън и жупел, чиито пламъци са неугасими и чийто дим се възнася во веки веков. Тъй ми е заповядал Господ. Амин.