Mosiah 3
  Footnotes

  Kabanata 3

  Ipinagpatuloy ni Haring Benjamin ang kanyang talumpati—Ang Panginoong Makapangyarihan ay maglilingkod sa mga tao sa katawang-lupa—Ang dugo ay lalabas mula sa bawat butas ng kanyang balat habang ipinagbabayad-sala niya ang mga kasalanan ng sanlibutan—Ang kanyang pangalan ang tanging pangalan kung saan ang kaligtasan ay darating—Maaaring hubarin ng tao ang kanyang likas na pagkatao at maging mga Banal sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala—Ang pagdurusa ng masasama ay magiging katulad ng lawa ng apoy at asupre. Mga 124 B.C.

  1 At muli mga kapatid ko, nais kong tawagin ang inyong pansin, sapagkat ako ay mayroon pang mga sasabihin sa inyo; sapagkat masdan, ako ay may mga bagay na sasabihin sa inyo hinggil sa yaong darating.

  2 At ang mga bagay na sasabihin ko sa inyo ay ipinaalam sa akin ng isang aanghel mula sa Diyos. At sinabi niya sa akin: Gising; at ako ay gumising, at masdan, siya ay nakatayo sa harapan ko.

  3 At sinabi niya sa akin: Gumising, at pakinggan ang mga salitang aking sasabihin sa iyo; sapagkat masdan, ako ay naparito upang ipahayag sa iyo ang amasayang balita ng dakilang kagalakan.

  4 Sapagkat dininig ng Panginoon ang iyong mga panalangin, at hinatulan ang iyong kabutihan, at isinugo ako upang magpahayag sa iyo nang ikaw ay magsaya; at nang ikaw ay makapagpahayag sa iyong mga tao, upang sila rin ay mapuspos ng kagalakan.

  5 Sapagkat masdan, ang panahon ay darating, at hindi na nalalayo, na taglay ang kapangyarihan, ang aPanginoong Makapangyarihan na naghahari, kung sino noon, at ngayon, mula sa lahat ng kawalang-hanggan, hanggang sa kawalang-hanggan, ay bababa mula sa langit sa mga anak ng tao, at mananahan sa isang bkatawang-lupa, at hahayo sa mga tao, gagawa ng mga makapangyarihang chimala, tulad ng pagpapagaling ng may karamdaman, pagbuhay ng patay, pagpapalakad ng pilay, ang bulag nang makatanggap ng kanilang paningin, at ang bingi upang makarinig, at pagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit.

  6 At siya ay magpapalayas ng mga adiyablo, o ng masasamang espiritu na nananahan sa mga puso ng mga anak ng tao.

  7 At masdan, siya ay magdaranas ng mga atukso, at sakit ng katawan, bgutom, uhaw, at pagod, nang higit sa cmatitiis ng tao, maliban na yaon ay sa kamatayan; sapagkat masdan, ang ddugo ay lumalabas sa bawat butas ng kanyang balat, napakasidhi ng kanyang magiging epagdurusa dahil sa kasamaan at mga karumal-dumal na gawain ng kanyang mga tao.

  8 At siya ay tatawaging aJesucristo, ang bAnak ng Diyos, ang cAma ng langit at lupa, ang Lumikha ng lahat ng bagay mula sa simula; at ang kanyang dina ay tatawaging eMaria.

  9 At masdan, siya ay paparito sa kanyang kalahi, upang ang akaligtasan ay mapasa mga anak ng tao, maging sa pamamagitan ng bpananampalataya sa kanyang pangalan; at maging matapos ang lahat ng ito siya ay ituturing nilang isang tao, at sasabihin na siya ay may sa cdiyablo, at dpahihirapan siya, at siya ay eipapako sa krus.

  10 At siya ay ababangon sa bikatlong araw mula sa patay; at masdan, siya ay tatayo upang chatulan ang sanlibutan; at masdan, lahat ng bagay na ito ay mangyayari upang ang makatwirang hatol ay sumapit sa mga anak ng tao.

  11 Sapagkat masdan, at gayundin ang kanyang adugo ang bmagbabayad-sala para sa mga kasalanan ng mga yaong cnahulog dahil sa pagkakasala ni Adan, na nangamatay na hindi nalalaman ang kalooban ng Diyos hinggil sa kanila, o kung sino ay dwalang malay na nagkasala.

  12 Ngunit, sa aba, sa aba niya na nakaaalam na siya ay anaghihimagsik laban sa Diyos! Sapagkat ang kaligtasan ay di mapapasa kaninuman, maliban sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa bPanginoong Jesucristo.

  13 At isinugo ng Panginoong Diyos ang kanyang mga banal na propeta sa mga anak ng tao, upang ipahayag ang mga bagay na ito sa lahat ng lahi, bansa, at wika, at nang sa gayon ang sinumang maniniwala na si Cristo ay paparito, sila rin ay makatatanggap ng akapatawaran ng kanilang mga kasalanan, at magsasaya sa labis na kagalakan, na bparang siya ay pumaroon na sa kanila.

  14 Gayunman, nakita ng Panginoong Diyos na ang kanyang mga tao ay mga taong matitigas ang leeg, at kanyang itinakda sa kanila ang isang batas, maging ang mga abatas ni Moises.

  15 At maraming palatandaan, at kababalaghan, at ahalimbawa, at pagkakahawig ang kanyang ipinakita sa kanila hinggil sa kanyang pagparito; at gayundin ang mga banal na propeta ay nagsalita sa kanila hinggil sa kanyang pagparito; at gayunman, pinatigas nila ang kanilang mga puso, at hindi naunawaan na ang mga bbatas ni Moises ay walang kabuluhan maliban sa ito ay sa pamamagitan ng pagbabayad-sala ng kanyang dugo.

  16 At kahit na maaaring mangyari na ang maliliit na abata ay magkasala, sila ay hindi maliligtas; ngunit sinasabi ko sa inyo, sila ay mga bpinagpala; sapagkat masdan, tulad ni Adan, o sa kalikasan, sila ay nahulog, gayundin ang dugo ni Cristo ay nagbayad-sala para sa kanilang mga kasalanan.

  17 At bukod dito, sinasabi ko sa inyo, na awalang ibang pangalang ibinigay, o anumang daan, o paraan kung saan ang bkaligtasan ay mapapasa mga anak ng tao, tanging kay at sa pamamagitan lamang ng pangalan ni cCristo, ang Panginoong Makapangyarihan.

  18 Sapagkat masdan, siya ang hahatol, at ang kanyang hatol ay makatarungan; at ang sanggol ay hindi masasawi na mamamatay sa kanyang pagkasanggol; ngunit ang tao ay tutungga ng kapahamakan sa kanilang sariling mga kaluluwa maliban kung magpakumbaba sila ng kanilang sarili at amaging tulad ng maliliit na bata, at maniwala na ang kaligtasan ay dumating, at dumarating, at darating, sa pamamagitan ng bnagbabayad-salang dugo ni Cristo, ang Panginoong Makapangyarihan.

  19 Sapagkat ang alikas na tao ay kaaway ng Diyos, at naging gayon mula pa sa bpagkahulog ni Adan, at magiging gayon, magpakailanman at walang katapusan, maliban kung kanyang cbigyang-daan ang panghihikayat ng Banal na dEspiritu, at hubarin ang likas na tao at maging ebanal sa pamamagitan ng pagbabayad-sala ni Cristo, ang Panginoon, at maging tulad ng isang fbata, masunurin, maamo, mapagpakumbaba, mapagtiis, puno ng pag-ibig, nakahandang pasakop sa lahat ng bagay na nakita ng Panginoon na angkop na ipabata sa kanya, maging katulad ng isang batang napasasakop sa kanyang ama.

  20 At bukod dito, sinasabi ko sa inyo, na ang panahon ay darating na ang akaalaman ng isang Tagapagligtas ay kakalat sa bbawat bansa, lahi, wika, at tao.

  21 At masdan, kapag dumating ang panahong yaon, walang sinuman ang matatagpuang awalang sala sa harapan ng Diyos, maliban sa maliliit na bata, tanging sa pamamagitan lamang ng pagsisisi at pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Diyos na Makapangyarihan.

  22 At maging sa panahong ito, matapos na maturuan mo ang iyong mga tao ng mga bagay na iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, maging magkagayon man, sila ay hindi matatagpuang walang sala sa paningin ng Diyos, tanging alinsunod lamang sa mga salitang aking sinabi sa iyo.

  23 At ngayon, nasabi ko na ang mga salitang iniutos sa akin ng Panginoong Diyos.

  24 At ganito ang wika ng Panginoon: Ang mga yaon ay magsisilbing malinaw na patotoo laban sa mga taong ito, sa araw ng paghuhukom; samakatwid sila ay hahatulan, bawat tao alinsunod sa kanyang mga gawa, maging ang mga yaon ay mabuti, o maging ang mga yaon ay masama.

  25 At kung sila ay masama, sila ay matatalaga sa isang kakila-kilabot na atanawin ng kanilang sariling pagkakasala at mga gawang karumal-dumal, na magiging dahilan upang sila ay manliit sa harapan ng Panginoon tungo sa isang bmahirap na kalagayang puspos ng kalungkutan at walang katapusang parusa, kung saan sila ay hindi na makababalik; anupa’t sila ay tumungga ng kapahamakan sa kanilang sariling mga kaluluwa.

  26 Kaya nga, sila ay tumungga mula sa saro ng poot ng Diyos, kung aling katarungan ay hindi na maipagkakait sa kanila tulad din ng hindi pagkakait nito na si aAdan ay nararapat na mahulog dahil sa kanyang pagkain ng ipinagbabawal na bbunga; samakatwid, ang cawa ay hindi na magkakaroon ng pag-angkin sa kanila magpakailanman.

  27 At ang kanilang aparusa ay kagaya ng isang blawa ng apoy at asupre, na ang mga ningas ay di maapula, at ang usok ay pumapailanglang magpakailanman at walang katapusan. At gayon ang iniutos sa akin ng Panginoon. Amen.