Thánh Thư
Mô Si A 26


Chương 26

Nhiều tín hữu của Giáo Hội bị những người vô tín ngưỡng dẫn dắt vào vòng tội lỗi—An Ma được hứa có cuộc sống vĩnh cửu—Những ai hối cải và chịu phép báp têm sẽ được tha thứ—Các tín hữu của Giáo Hội phạm tội nhưng biết hối cải và thú nhận với An Ma và với Chúa sẽ được tha thứ; còn nếu không, họ sẽ không được tính chung với dân của Giáo Hội. Khoảng 120–100 trước T.C.

1 Giờ đây chuyện rằng, có nhiều người trong thế hệ đang vươn lên không hiểu được những lời của vua Bên Gia Min nói, vì khi vua nói với dân ông thì họ đang còn nhỏ; và họ không tin vào truyền thống của tổ phụ họ.

2 Họ không tin những lời nói về sự phục sinh của người chết, cũng như họ không tin về sự hiện đến của Đấng Ky Tô.

3 Và giờ đây vì sự vô tín ngưỡng của họ nên họ không thể hiểu được lời của Thượng Đế; và lòng họ đã chai đá.

4 Và họ không chịu báp têm, cũng không chịu gia nhập giáo hội. Còn về đức tin thì họ là một dân tộc riêng biệt, và họ cứ sống mãi như thế, trong trạng thái xác thịt và tội lỗi của mình; vì họ không chịu cầu khẩn lên Chúa, Thượng Đế của họ.

5 Và giờ đây dưới triều Mô Si A, họ không đông bằng phân nửa dân của Thượng Đế; nhưng vì những mối bất hòa xảy ra giữa các tín hữu nên họ trở nên đông đảo hơn.

6 Vì chuyện rằng, họ đã lừa gạt được nhiều người trong giáo hội với những lời phỉnh nịnh, và đã xúi giục nhiều người phạm lắm điều tội lỗi; do đó điều trở nên cần thiết là những người nào ở trong giáo hội mà phạm tội cần phải bị giáo hội khiển trách.

7 Và chuyện rằng, họ bị dẫn đến trước mặt các thầy tư tế, và được các thầy giảng đem giao cho các thầy tư tế; và các thầy tư tế dẫn họ đến trước mặt An Ma là thầy tư tế thượng phẩm.

8 Bấy giờ, vua Mô Si A đã ban cho An Ma thẩm quyền cai quản giáo hội.

9 Và chuyện rằng, An Ma không biết gì về họ; nhưng có nhiều nhân chứng chống lại họ; phải, dân chúng đứng lên làm chứng rất nhiều về những điều bất chính của họ.

10 Này, từ trước tới giờ những chuyện như vậy chưa từng xảy ra trong giáo hội; vậy nên An Ma tâm thần bối rối, và ông cho dẫn những người ấy đến trước mặt vua.

11 Và ông nói với vua rằng: Muôn tâu bệ hạ, đây là những người mà chúng tôi đã dẫn đến trước mặt bệ hạ, họ là những người bị những người anh em của họ kết tội; phải, họ đã bị bắt phạm tội bất chính. Và họ không hối cải những điều bất chính của mình; vậy nên chúng tôi đã dẫn họ đến trước mặt bệ hạ, để bệ hạ xét xử tùy theo tội trạng của họ.

12 Nhưng vua Mô Si A bảo An Ma rằng: Này, trẫm không xét xử họ; vậy nên, trẫm trao họ vào lại tay khanh để khanh xét xử lấy.

13 Và giờ đây, tâm thần của An Ma lại bối rối; ông bèn đi cầu vấn Chúa để biết mình phải làm gì đối với vấn đề này, vì ông sợ mình sẽ làm điều quấy trước mắt Thượng Đế.

14 Và chuyện rằng, sau khi ông dâng hết tâm hồn mình lên Thượng Đế, thì tiếng nói của Chúa lại đến với ông mà rằng:

15 Hỡi An Ma, phước thay cho ngươi, và phước thay cho những ai đã được báp têm trong dòng suối Mặc Môn. Ngươi được phước vì đức tin lớn lao của ngươi đối với những lời nói của tôi tớ A Bi Na Đi của ta mà thôi.

16 Và phước thay cho những kẻ kia vì đức tin lớn lao của họ đối với những lời ngươi đã nói với họ.

17 Và phước thay cho ngươi vì ngươi đã thiết lập một giáo hội giữa dân này; và họ sẽ được thiết lập và sẽ là dân của ta.

18 Phải, phước thay cho dân này là những người sẵn lòng mang danh ta; vì họ sẽ được gọi theo danh ta, và họ thuộc về ta.

19 Và vì ngươi đã cầu vấn ta về kẻ phạm giới, nên ngươi được phước.

20 Ngươi là tôi tớ của ta; và ta giao ước với ngươi rằng ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu; và ngươi sẽ phục vụ ta và sẽ tiến bước trong danh ta, và sẽ quy tụ các con chiên của ta lại.

21 Và kẻ nào nghe tiếng nói của ta sẽ là chiên của ta; và kẻ đó ngươi sẽ tiếp nhận vào trong giáo hội, và kẻ đó ta cũng sẽ tiếp nhận.

22 Vì này, đây là giáo hội của ta; bất cứ kẻ nào được báp têm thì sẽ được báp têm để hối cải. Và bất cứ kẻ nào được ngươi tiếp nhận đều sẽ tin nơi danh ta, và kẻ đó sẽ được ta rộng lòng tha thứ.

23 Vì chính ta là Đấng sẽ nhận lấy các tội lỗi của thế gian; vì chính ta là Đấng đã sáng tạo ra họ; và cũng chính ta là Đấng sẽ ban một chỗ bên tay phải của ta cho kẻ biết tin ta cho tới cùng.

24 Vì này, họ được gọi bằng danh ta; và nếu họ biết ta thì họ sẽ đến và sẽ có một chỗ bên tay phải của ta đời đời.

25 Và chuyện rằng, khi mà tiếng kèn thứ hai thổi lên, thì tất cả những kẻ chưa bao giờ biết ta sẽ bước ra đứng trước mặt ta.

26 Và rồi lúc ấy họ sẽ biết rằng ta là Chúa, Thượng Đế của họ, rằng ta là Đấng Cứu Chuộc của họ, nhưng họ sẽ không được cứu chuộc.

27 Và lúc ấy, ta sẽ nói với họ rằng, ta chưa hề biết họ; và rồi họ sẽ phải đi vào ngọn lửa vĩnh viễn, đã được sắm sẵn cho quỷ dữ và các quỷ sứ của nó.

28 Vậy nên ta nói cho ngươi hay rằng, kẻ nào không chịu nghe lời của ta thì ngươi chớ thu nhận vào giáo hội của ta, vì vào ngày sau cùng ta sẽ không thu nhận kẻ đó.

29 Vậy nên ta bảo ngươi, hãy đi; và kẻ nào phạm tội chống lại ta thì ngươi cứ xét xử theo tội trạng của kẻ đó; và nếu kẻ đó thú tội trước mặt ngươi và ta, và biết hối cải một cách chân thật trong lòng, thì ngươi hãy tha thứ cho kẻ đó, và ta cũng sẽ tha thứ cho kẻ đó.

30 Phải, và bất cứ lúc nào dân của ta biết hối cải, thì ta sẽ tha thứ cho họ về những điều họ đã xúc phạm đến ta.

31 Và các ngươi cũng phải tha thứ cho nhau về những điều các ngươi xúc phạm lẫn nhau; vì quả thật ta nói cho ngươi hay, kẻ nào không biết tha thứ những lầm lỗi của người lân cận khi người này nói mình đã biết hối cải, thì chính kẻ đó đã tự chuốc lấy sự kết tội vậy.

32 Giờ đây ta bảo ngươi, hãy đi; và kẻ nào không chịu hối cải tội lỗi của mình thì sẽ không được kể là dân của ta; và từ nay trở đi điều này phải được tuân giữ.

33 Và chuyện rằng, khi An Ma nghe xong những lời này, ông bèn ghi chép hết lại để lưu giữ những điều đó, ngõ hầu ông có thể xét xử dân của giáo hội đó theo như những lệnh truyền của Thượng Đế.

34 Và chuyện rằng, An Ma đã ra đi xét xử những kẻ bị bắt phạm tội bất chính, đúng theo lời của Chúa phán dạy.

35 Và bất cứ kẻ nào biết hối cải tội lỗi của mình và thú tội, thì họ đều được ông kể vào hàng giáo dân của giáo hội.

36 Còn những kẻ nào không chịu thú tội cùng hối cải sự bất chính của mình, thì những kẻ đó không được kể vào hàng dân của giáo hội, và tên của họ bị xóa bỏ.

37 Và chuyện rằng, An Ma chỉnh đốn lại tất cả các công việc trong giáo hội; và họ lại bắt đầu có sự an bình và thành công vượt bực trong các công việc của giáo hội. Họ bước đi một cách thận trọng trước mắt Thượng Đế, tiếp nhận nhiều người và báp têm nhiều người.

38 Và giờ đây An Ma cùng những người cộng sự của ông là những người cai quản giáo hội, đã làm tất cả những công việc ấy, và họ bước đi một cách cần mẫn, giảng dạy lời của Thượng Đế trong mọi việc, chịu đựng đủ mọi thứ khổ đau, và chịu sự ngược đãi của những người không thuộc giáo hội của Thượng Đế.

39 Và họ đã khiển trách những người anh em của họ; và chính họ, ai nấy cũng đều bị lời của Thượng Đế khiển trách, tùy theo tội lỗi của mình hay những tội lỗi mình đã phạm từ trước, và họ được Thượng Đế truyền lệnh phải cầu nguyện không ngừng và phải tạ ơn trong mọi việc.

In