Mozijo knyga 16
  Footnotes

  16 Skyrius

  Dievas išperka žmones iš jų prapulties ir nuopuolio būsenos. Tie, kas kūniški, pasilieka lyg nebūtų buvę išpirkimo. Kristus įgyvendina prisikėlimą begaliniam gyvenimui arba begaliniam pasmerkimui. Apie 148 m. prieš Kristaus gim.

  1 Ir dabar buvo taip, kad po to, kai Abinadis ištarė šiuos žodžius, jis ištiesė į priekį ranką ir tarė: Ateis laikas, kai visi išvys Viešpaties aišgelbėjimą; tada kiekviena tauta, giminė, liežuvis ir liaudis savo akimis pamatys ir bišpažins prieš Dievą, kad jo teismai yra teisingi.

  2 Ir tada nelabieji bus aišmesti lauk, ir jie turės priežastį klykti ir bverkti ir aimanuoti, ir griežti dantimis; ir tai dėl to, kad jie neklausė Viešpaties balso; todėl Viešpats jų neišperka.

  3 Nes jie yra akūniški ir velniški, ir bvelnias turi galios jiems, taip, būtent ta senovinė gyvatė, kuri capgavo mūsų pirmuosius gimdytojus, dėl ko jie dnupuolė; o dėl nuopuolio visa žmonija tapo kūniška, jusliška, velniška, epažįstanti, kas gera ir kas pikta, pajungianti save velniui.

  4 Taip visa žmonija buvo aprapuolusi; ir štai, jie būtų amžinai prapuolę, jeigu Dievas nebūtų išpirkęs savo žmonių iš jų prapulties ir nuopuolio būsenos.

  5 Bet prisiminkite, kad tas, kas užsispiria savo akūniškoje prigimtyje ir toliau eina nuodėmės ir maišto prieš Dievą keliais, pasilieka savo nuopuolio būsenoje, ir velnias turi visą galią jam. Todėl jis yra Dievo priešas, lyg nebūtų padaryta jokio bišpirkimo; taip pat ir velnias yra Dievo priešas.

  6 Ir dabar, jeigu Kristus nebūtų atėjęs į pasaulį, kalbant apie būsimus dalykus, alyg jie jau būtų įvykę, negalėtų būti išpirkimo.

  7 Ir jeigu Kristus nebūtų prisikėlęs iš mirusiųjų, arba sutraukęs mirties pančių, kad kapas neturėtų pergalės ir mirtis neturėtų ageluonies, negalėtų būti prisikėlimo.

  8 Bet yra aprisikėlimas, todėl kapas neturi pergalės, ir bmirties geluonis prarytas Kristuje.

  9 Jis yra pasaulio ašviesa ir gyvybė; taip, šviesa, kuri yra begalinė, kuri niekada negali būti užtemdyta; taip, ir taip pat gyvenimas, kuris yra begalinis, todėl daugiau nebegali būti mirties.

  10 Netgi šitas mirtingasis apsirengs anemirtingumu, ir šitas gendamumas apsirengs negendamumu ir bus atvesti bstoti priešais Dievo teismo pertvarą, kad būtų jo cteisiami pagal jų darbus, ar jie geri ar pikti:

  11 jei jie geri – abegalinio gyvenimo ir laimės prisikėlimui; o jeigu jie pikti – bbegalinio pasmerkimo prisikėlimui, būdami atiduoti juos pajungusiam velniui, kas yra pasmerkimas,

  12 nuėję pagal savo pačių kūniškus norus ir troškimus; niekada nesišaukę Viešpaties, kol gailestingumo rankos buvo ištiestos į juos; nes agailestingumo rankos buvo ištiestos į juos, o jie nepanoro; buvo įspėti apie savo nedorybes ir vis dėlto nepanoro pasitraukti nuo jų; ir jiems buvo įsakyta atgailauti, o jie vis dėlto nepanoro atgailauti.

  13 Ir dabar, argi neturėtumėte drebėti ir atgailauti dėl savo nuodėmių ir prisiminti, kad tik Kristuje ir tik per jį galite būti išgelbėti?

  14 Todėl, jei mokote Mozės aįstatymo, taip pat mokykite, kad jis yra šešėlis to, kas ateis.

  15 Mokykite juos, kad išpirkimas ateina per Kristų Viešpatį, kuris yra pats aAmžinasis Tėvas. Amen.