Móziás 15
  Footnotes
  Theme

  15. Fejezet

  Milyen értelemben Atya és Fiú is Krisztus – Közbenjár népéért és viselni fogja vétkeiket – Népe és mind a szent próféták az ő magja – Véghezviszi a feltámadást – A kisgyermekeknek örök életük van. Mintegy Kr.e. 148.

  1 És most Abinádi így szólt hozzájuk: Szeretném, ha megértenétek, hogy aIsten maga fog lejönni az emberek gyermekei közé, és bváltja meg népét.

  2 És mivel atestben lakozik, Isten Fiának fogják hívni, és mert alávetette a testet az bAtya akaratának, ő az Atya és a Fiú –

  3 Az Atya, amert Isten hatalma által bfogantatott; és a Fiú a test következtében; így lesz ő Atya és Fiú –

  4 És ők aegy Isten, igen, az ég és a föld igazi bÖrökkévaló cAtyja.

  5 És így a test a Léleknek lesz alávetve, vagyis a Fiú az Atyának, akik egy Isten, és a Fiú kísértést aszenved el, és nem enged a kísértésnek, de elszenvedi, hogy csúfot űzzön belőle, és bmegostorozza, és kiűzze és cmegtagadja népe.

  6 És mindezek után, miután sok hatalmas csodát művelt az emberek gyermekei között, elvezetik, igen, méghozzá aahogy Ésaiás mondta, néma, mint a juh a nyírója előtt, így bnem nyitotta ki a száját.

  7 Igen, éppen így vezetik el, afeszítik keresztre és ölik meg, és a test alá lesz vetve még a halálnak is, és a bFiú akaratát felemészti az Atya akarata.

  8 És így Isten a halál felett agyőzedelmeskedve széttöri a bhalál kötelékeit, és hatalmat ad a Fiúnak arra, hogy cközbenjárjon az emberek gyermekeiért –

  9 Felemelkedvén a mennybe, irgalmas bensővel; könyörülettel telve az emberek gyermekei iránt; az igazságosság és őközéjük állva; széttörte a halál kötelékeit, amagára vette a gonoszságukat és a vétkeiket, megváltotta őket és bkielégítette az igazságosság követelményeit.

  10 És most azt kérdezem tőletek: Ki fogja kijelenteni, hogy ki az ő nemzedéke? Íme, azt mondom nektek, hogy amikor felajánlotta lelkét a bűnökért, meg fogja látni a amagját. És most mit mondotok? És ki lesz az ő magja?

  11 Íme, azt mondom nektek, hogy aki meghallotta a apróféták szavait, igen, minden szent prófétáét, aki az Úr eljövetelét illetően prófétált – azt mondom nektek, hogy mindazok, akik hallgattak a szavaikra, és elhitték, hogy az Úr meg fogja váltani a népét, és várakozással tekintettek arra a napra, bűneik bocsánatáért; azt mondom nektek, hogy ezek az ő magja, vagyis ezek Isten bkirályságának az örökösei.

  12 Mert ezek azok, akiknek aviselte a bűneit; ezek azok, akikért meghalt, hogy megváltsa őket a vétkeiktől. És most, nem ők-e az ő magja?

  13 Igen, és a próféták is, mindenki aki kinyitotta száját, hogy prófétáljon, aki nem esett vétekbe, gondolok itt minden szent prófétára a világ kezdete óta. Azt mondom nektek, hogy ők az ő magja.

  14 És ők azok, akik békességet ahirdettek, akik jót illetően hoztak jó híreket; akik szabadulást hirdettek; és ezt mondták Sionnak: Istened uralkodik!

  15 És Ó, mily szépek voltak a hegyeken lábaik!

  16 Továbbá mily szépek a hegyeken azoknak lábai, akik még mindig békességet hirdetnek!

  17 Továbbá mily szépek a hegyeken azoknak lábai, akik ezután fognak békességet hirdetni, igen, mostantól fogva mindörökre!

  18 És íme, azt mondom nektek, ez még nem minden. Mert Ó, mily szépek a hegyeken annak alábai, aki jó híreket hoz, aki a bbékesség megalapítója, igen, méghozzá az Úr, aki megváltotta népét; igen, ő, aki szabadítást adományozott népének;

  19 Mert ha nem váltotta volna meg népét, mely megváltás a világ amegalapítása óta el volt készítve, azt mondom nektek, hogy ha ez nem lett volna, akkor az egész emberiségnek el kellett volna bvesznie.

  20 De íme, széttöretnek a halál kötelékei, és a Fiú uralkodik, és hatalma van a halottak felett; ezért véghezviszi a halottak feltámadását.

  21 És eljön egy feltámadás, méghozzá egy aelső feltámadás; igen, méghozzá azok feltámadása, akik éltek, és akik élnek, és akik élni fognak, méghozzá egészen Krisztus feltámadásáig – mert így fogják őt hívni.

  22 És most, minden próféta és mindazok, akik hittek a szavaikban, vagy mindazok, akik betartották Isten parancsolatait, elő fognak jönni az első feltámadásban; ezért ők az első feltámadás.

  23 Őket támasztják fel, hogy Istennel alakjanak, aki megváltotta őket; így örök életük van Krisztus által, aki bszéttörte a halál kötelékeit.

  24 És ők azok, akiknek részük van az első feltámadásban; és ezek azok, akik Krisztus eljövetele előtt haltak meg, tudatlanságukban, mivel nem jelentették ki nekik a aszabadítást. És így az Úr véghezviszi ezek visszaállítását; és részük van az első feltámadásban, vagyis örök életük van, mivel megváltja őket az Úr.

  25 És a akisgyermekeknek is örök életük van.

  26 De íme, aféljetek és reszkessetek Isten előtt, mert reszketnetek kellene; mert az Úr nem vált meg senki olyant, aki bfellázad ellene és a bűneiben chal meg; igen, méghozzá mindazok, akik a világ kezdete óta elvesztek a bűneikben, akik szándékosan fellázadtak Isten ellen, akik ismerték Isten parancsolatait és nem akarták betartani azokat; dők azok, akiknek enincs részük az első feltámadásban.

  27 Ezért nem kellene-e reszketnetek? Mert senki ilyenhez nem jön el a szabadulás; mert az Úr nem váltott meg senki ilyent; igen, és nem is tudja az Úr megváltani az ilyent; mert nem tagadhatja meg magát; mert nem tagadhatja meg az aigazságosságot, amikor az jogot formál.

  28 És most azt mondom nektek, hogy el fog jönni az idő, amikor az Úr szabadítását minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és népnek ki fogják ajelenteni.

  29 Igen, Uram, aőrállóid felemelik szavukat; egy szóval, együtt énekelnek; mert szemtől szembe látják, amikor az Úr ismét elhozza Siont;

  30 Törjetek ki örömbe; énekeljetek együtt Jeruzsálemnek elhagyatott helyei; mert az Úr megvigasztalta népét, megváltotta Jeruzsálemet;

  31 Az Úr minden nemzet szeme előtt felfedte karját, és a föld szélei mind látni fogják Istenünk szabadítását.