Thánh Thư
Mô Si A 13


Chương 13

A Bi Na Đi nhờ quyền năng thiêng liêng che chở—Ông giảng dạy Mười Điều Giáo Lệnh—Sự cứu rỗi không phải chỉ có do luật pháp Môi Se mà đến—Chính Thượng Đế sẽ chuộc tội và cứu chuộc dân Ngài. Khoảng 148 trước T.C.

1 Và giờ đây khi vua nghe xong những lời này, ông bèn bảo các thầy tư tế của ông rằng: Hãy đem hắn ra giết chết đi; vì hắn là một thằng điên, chúng ta còn biết làm gì khác hơn nữa.

2 Và chúng tiến tới định đặt tay lên người ông, nhưng ông đã kháng cự, và bảo họ rằng:

3 Đừng động vào người ta, vì Thượng Đế sẽ đánh các người nếu các người đặt tay lên người ta, vì ta chưa trao sứ điệp mà Chúa sai ta đến để trao; và ta cũng chưa nói cho các người hay những điều mà các người yêu cầu ta nói; vậy nên, Thượng Đế không chịu để ta phải bị hủy diệt trong lúc này.

4 Nhưng ta cần phải làm tròn những lệnh truyền mà Thượng Đế đã truyền lệnh cho ta; và vì ta đã nói lên sự thật nên các người tức giận ta. Và hơn nữa, vì ta đã nói lên lời Thượng Đế nên các người cho rằng ta điên.

5 Giờ đây, chuyện rằng, sau khi A Bi Na Đi thốt lên những lời này, thì bộ hạ của vua Nô Ê không dám đặt tay lên người ông, vì Thánh Linh của Chúa ở trên ông; và mặt ông sáng ngời một cách khác thường, chẳng khác chi mặt của Môi Se lúc đang hầu chuyện với Chúa trên núi Si Na I vậy.

6 Và ông nói bằng quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế; và ông tiếp tục nói những lời rằng:

7 Các người thấy rằng các người không có quyền năng để giết ta, vậy nên, ta xin nói hết sứ điệp của ta. Phải, ta nhận thấy rằng sứ điệp này làm các người đau nhói tận tâm can, vì ta nói lên sự thật về những điều bất chính của các người.

8 Phải, và những lời nói của ta làm cho các người tràn đầy ngạc nhiên, kinh dị và tức giận.

9 Nhưng ta sẽ nói xong sứ điệp của ta; và rồi ta có đi hay không điều đó không quan trọng, dù ta được cứu hay không cũng chẳng sao.

10 Nhưng ta nói cho các người biết như vầy: những gì các người làm cho ta, sau này sẽ là một khuôn mẫu và một biểu tượng cho những điều sẽ xảy đến.

11 Và giờ đây, ta đọc cho các người nghe phần còn lại các điều giáo lệnh của Thượng Đế, vì ta nhận thấy những lời ấy không được khắc ghi vào tim các người; ta nhận thấy rằng, các người đã học hỏi và giảng dạy những điều bất chính hầu như suốt đời mình.

12 Và giờ đây, các người hãy nhớ rằng ta đã nói với các người: Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao hay những vật ở dưới đất, hay những vật trong nước dưới đất.

13 Lại nữa: Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta, Chúa, Thượng Đế của ngươi, là Thượng Đế hay ghen, sẽ viếng phạt sự bất chính của tổ phụ trên con cháu đến ba bốn đời của những kẻ ghét ta;

14 Nhưng sẽ thương xót ngàn đời những kẻ yêu mến ta và tuân giữ các lệnh truyền của ta.

15 Ngươi chớ lấy danh Chúa, Thượng Đế của ngươi, mà làm chơi; vì Chúa sẽ chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.

16 Hãy nhớ ngày Sa Bát đặng giữ cho ngày ấy được thánh.

17 Ngươi hãy lao nhọc và làm hết việc của mình trong sáu ngày.

18 Nhưng vào ngày thứ bảy, là ngày Sa Bát của Chúa, Thượng Đế của ngươi, ngươi chớ làm công việc chi hết, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, và luôn cả gia súc của ngươi, hay khách lạ trong nhà ngươi cũng vậy.

19 Vì trong sáu ngày, Chúa đã dựng nên trời, đất, biển, và vạn vật ở trong đó; vậy nên Chúa đã ban phước cho ngày Sa Bát và thánh hóa ngày đó.

20 Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trong xứ mà Chúa, Thượng Đế của ngươi, ban cho ngươi.

21 Ngươi chớ giết người.

22 Ngươi chớ phạm tội ngoại tình. Ngươi chớ trộm cắp.

23 Ngươi chớ làm chứng dối chống lại kẻ lân cận mình.

24 Ngươi chớ ham muốn nhà của kẻ lân cận mình, ngươi chớ ham muốn vợ của kẻ lân cận mình, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay vật chi thuộc về kẻ lân cận mình.

25 Và chuyện rằng, sau khi A Bi Na Đi nói xong những lời này ông bèn hỏi họ rằng: Các người có giảng dạy cho dân này biết rằng, họ cần phải làm theo tất cả những điều này để tuân giữ các điều giáo lệnh này không?

26 Ta nói cho các người hay: Không; vì nếu các người có làm, thì Chúa đã không ra lệnh cho ta đến đây để tiên tri những điềm dữ về dân này.

27 Và này, các người đã nói rằng, sự cứu rỗi do luật pháp Môi Se mà đến, ta nói cho các người hay rằng, trong lúc này điều cần thiết là các người cần phải tuân giữ luật pháp Môi Se; nhưng ta cho các người hay rằng, sẽ có lúc việc tuân giữ luật pháp Môi Se sẽ không còn cần thiết nữa.

28 Và hơn nữa, ta nói cho các người hay rằng, sự cứu rỗi không phải chỉ do luật pháp đến mà thôi; vì nếu không nhờ sự chuộc tội, mà chính Thượng Đế sẽ thực hiện vì những tội lỗi và những điều bất chính của dân Ngài, thì loài người sẽ không thể tránh khỏi diệt vong, mặc dù đã có luật pháp Môi Se.

29 Và này, ta nói cho các người hay rằng, điều cần thiết là phải có một luật pháp ban cho con cái Y Sơ Ra Ên, phải, ngay cả một luật pháp rất nghiêm nhặt; vì họ là một dân tộc cứng cổ, mau làm điều bất chính, nhưng chậm nhớ tới Chúa, Thượng Đế của mình.

30 Vậy nên, có một luật pháp đã được ban cho họ, phải, đó là luật pháp về các nghi lễ và các giáo lễ, một luật pháp mà họ phải triệt để tôn trọng từng ngày một, để giữ cho họ nhớ tới Thượng Đế và bổn phận của mình đối với Ngài.

31 Nhưng này, ta nói cho các người hay rằng, tất cả những điều này đều là những biểu tượng cho những điều sắp xảy tới.

32 Và này, họ có hiểu luật pháp ấy không? Ta nói cho các người hay: Không, họ không phải tất cả đều hiểu về luật pháp ấy; và sở dĩ như vậy là vì lòng dạ họ chai đá; vì họ không hiểu được rằng, chẳng có một người nào được cứu rỗi nếu không nhờ sự cứu chuộc của Thượng Đế.

33 Vì này, chẳng phải Môi Se đã từng tiên tri với họ về sự hiện đến của Đấng Mê Si, và Thượng Đế sẽ cứu chuộc dân của Ngài hay sao? Phải, và ngay cả tất cả những vị tiên tri đã từng tiên tri từ lúc thế gian mới bắt đầu—chẳng phải họ đã từng đề cập ít nhiều về những vấn đề này hay sao?

34 Chẳng phải họ đã từng bảo rằng, chính Thượng Đế sẽ xuống giữa con cái loài người, sẽ mang hình thể loài người, và sẽ đi trên mặt đất này với một quyền năng lớn lao hay sao?

35 Phải, và chẳng phải họ đã từng bảo rằng, Ngài sẽ mang lại sự phục sinh cho người chết, và chính Ngài cũng sẽ chịu sự áp bức và đau khổ hay sao?

In