Skriftene
Mosiah 12


Kapittel 12

Abinadi kastes i fengsel fordi han profeterer at folket vil bli ødelagt og kong Noah vil avgå ved døden – De falske prestene siterer Skriftene og påberoper seg å holde Moseloven – Abinadi begynner å lære dem de ti bud. Ca. 148 f.Kr.

1 Og det skjedde at etter to år kom Abinadi forkledd blant dem så de ikke kjente ham, og begynte å profetere blant dem og sa: Således har Herren befalt meg og sagt: Abinadi, gå og profeter til dette mitt folk, for de har forherdet sine hjerter mot mine ord, og de har ikke omvendt seg fra sine onde gjerninger. Derfor vil jeg ahjemsøke dem i min vrede, ja, i min heftige vrede vil jeg hjemsøke dem på grunn av deres synder og avskyeligheter.

2 Ja, ve denne generasjon! Og Herren sa til meg: Rekk ut din hånd og profeter og si: Så sier Herren: Det skal skje at denne generasjon på grunn av sine synder skal bli ført i atrelldom og skal bli slått på bkinnet, ja, og skal bli jaget av mennesker og skal bli slått ihjel. Og luftens gribber og hundene, ja, de ville dyr skal fortære deres kjøtt.

3 Og det skal skje at akong Noahs liv ikke skal vurderes høyere enn et klesplagg i en varm bsmelteovn, for han skal vite at jeg er Herren.

4 Og det skal skje at jeg vil slå dette mitt folk med svære plager, ja, med hunger og med apest, og jeg vil la dem bhyle hele dagen lang.

5 Ja, og jeg vil la abyrder bli bundet til deres skuldre, og de skal drives frem som et stumt esel.

6 Og det skal skje at jeg vil sende hagl blant dem, og det skal slå dem. Og de skal også bli slått av aøstenvinden, og binsekter skal også være en plage på markene deres og skal fortære deres korn.

7 Og de skal bli slått med en stor pest, og alt dette vil jeg gjøre på grunn av deres asynder og avskyeligheter.

8 Og det skal skje at hvis de ikke omvender seg, vil jeg autrydde dem fullstendig fra jordens overflate. Likevel skal de etterlate seg en bopptegnelse, og den vil jeg bevare for andre nasjoner som skal ta landet i besittelse. Ja, dette vil jeg gjøre så jeg kan avsløre dette folks avskyeligheter for andre nasjoner. Og Abinadi profeterte mange ting mot dette folk.

9 Og det skjedde at de ble sinte på ham, og de grep ham og førte ham bundet frem for kongen og sa til kongen: Se, vi har ført frem for deg en mann som har profetert ondskap om ditt folk og sier at Gud vil ødelegge dem.

10 Og han profeterer også ondt om ditt liv og sier at ditt liv skal være som et klesplagg i en smelteovn.

11 Og videre sier han at du skal være som et strå, ja, som et tørt strå på marken som dyrene løper over og tråkker under fot.

12 Og videre sier han at du skal være som blomstene på en tistel, som, når den er fullmoden, fyker utover marken hvis vinden blåser, og han hevder at Herren har sagt det, og han sier at alt dette skal komme over deg hvis du ikke omvender deg, og dette på grunn av dine synder.

13 Og nå, O konge, hvilken stor ondskap har du bedrevet, eller hvilke store synder har ditt folk begått så vi skulle bli fordømt av Gud eller dømmes av denne mann?

14 Og nå, O konge, se, vi er skyldfrie, og du, O konge, har ikke syndet, derfor har denne mann løyet om deg, og han har profetert til ingen nytte.

15 Og se, vi er sterke, vi skal ikke komme i trelldom eller bli tatt til fange av våre fiender. Ja, og det har gått deg vel i landet, og det skal fortsatt gå deg vel.

16 Se, her er mannen. Vi overlater ham i dine hender, og du kan gjøre med ham som du finner for godt.

17 Og det skjedde at kong Noah lot Abinadi kaste i fengsel og befalte at aprestene skulle komme sammen så han kunne drøfte i råd med dem hva han skulle gjøre med ham.

18 Og det skjedde at de sa til kongen: Bring ham hit så vi kan spørre ham ut. Og kongen befalte at han skulle føres frem for dem.

19 Og de begynte å spørre ham ut så de kunne sette ham fast så de derved kunne få noe å anklage ham for. Men han svarte dem frimodig, og til deres store forundring imøtegikk han alle deres spørsmål. For han aimøtegikk alle deres spørsmål og gjorde alle deres ord til skamme.

20 Og det skjedde at en av dem sa til ham: Hva betyr de ord som er skrevet og som våre fedre har undervist om og som lyder slik:

21 aHvor fagre er på fjellene hans føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier til Sion: Din Gud regjerer.

22 Dine vektere løfter røsten, de jubler alle sammen. For like for sine øyne ser de at Herren skal bringe Sion tilbake.

23 Bryt ut i jubel, syng, Jerusalems ruiner! For Herren har trøstet sitt folk, han har forløst Jerusalem.

24 Herren har blottet sin hellige aarm for alle nasjoners øyne, og alle jordens ender får se vår Guds frelse?

25 Og nå sa Abinadi til dem: Er dere aprester og påberoper dere å undervise dette folk og forstå profetiens ånd, og likevel ønsker dere å vite av meg hva disse ting betyr?

26 Jeg sier dere, ve over dere fordi dere forvrenger Herrens veier! For hvis dere forstår disse ting, da har dere ikke undervist om dem. Derfor har dere forvrengt Herrens veier.

27 Dere har ikke forsøkt å aforstå med hjertet, derfor har dere ikke vært vise. Derfor, hva lærer dere dette folk?

28 Og de sa: Vi lærer dem Moseloven.

29 Og videre sa han til dem: Hvis dere lærer dem aMoseloven, hvorfor holder dere den ikke? Hvorfor legger dere deres elsk på rikdommer? Hvorfor bedriver dere bhor og øder deres krefter med skjøger, ja, og får dette folk til å begå synd så Herren har grunn til å sende meg for å profetere mot dette folk, ja, en stor ondskap mot dette folk?

30 Vet dere ikke at jeg taler sannheten? Jo, dere vet at jeg taler sannheten, og dere burde skjelve for Gud.

31 Og det skal skje at dere skal bli slått for deres misgjerninger, for dere har sagt at dere underviser i Moseloven. Og hva vet dere om Moseloven? aKommer frelse ved Moseloven? Hva sier dere?

32 Og de svarte og sa at frelse kom ved Moseloven.

33 Men Abinadi sa til dem: Jeg vet at hvis dere holder Guds bud, vil dere bli frelst, ja, hvis dere holder de bud Herren ga til Moses på fjellet aSinai, da han sa:

34 aJeg er Herren din Gud, som bførte deg ut av landet Egypt, ut av trelldommens hus.

35 Du skal ikke ha noen aannen Gud enn meg.

36 Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden.

37 Nå sa Abinadi til dem: Har dere gjort alt dette? Jeg sier dere, nei, det har dere ikke. Og har dere alært dette folk at de skulle gjøre alle disse ting? Jeg sier dere, nei, det har dere ikke.