Ngaahi Folofola
Mōsaia 1
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Ko e Tohi ʻa Mōsaiá

Vahe 1

ʻOku akoʻi ʻe he Tuʻi ko Penisimaní ki hono ngaahi fohá ʻa e lea mo e ngaahi kikite ʻa ʻene ngaahi tamaí—Kuo fakatolonga mai ʻenau tui fakalotú mo e sivilaisé koeʻuhi ko e ngaahi lekooti naʻe tauhi ʻi he ngaahi peleti kehekehé—ʻOku fili ʻa Mōsaia ko e tuʻi pea tuku kiate ia ʻa e fatongia ki hono tauhi ʻo e ngaahi lekōtí mo e ngaahi meʻa kehe. Taʻu 130–124 K.M. nai.

1 Pea ko ʻeni naʻe ʻikai ke toe ʻi ai ha fekeʻikeʻi ʻi he afonua kotoa ko Seilahemalá, ʻi he kakai kotoa pē ʻa ia naʻe ʻo e tuʻi ko Penisimaní, ko ia, naʻe ʻi he tuʻi ko Penisimaní maʻu ai pē ʻa e melino ʻi he toenga ʻo hono ngaahi ʻahó.

2 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻá ne maʻu ʻa e foha ʻe toko tolu; pea naʻá ne ui ʻa honau hingoá ko Mōsaia, mo Hilolumi, mo Hilamani. Pea naʻá ne fekau ke aakoʻi ʻa kinautolu ʻi he blea kotoa ʻa ʻene ngaahi tamaí, koeʻuhi ke nau lava ai ʻo hoko ko e kau tangata poto; pea ke nau lava ʻo ʻilo ki he ngaahi kikite kuo lea ʻaki ʻe heʻenau ngaahi tamaí, ʻa ia naʻe foaki kiate kinautolu ʻe he toʻukupu ʻo e ʻEikí.

3 Pea naʻá ne akoʻi foki ʻa kinautolu ʻo kau ki he ngaahi lekooti ʻa ia kuo tohi ʻi he ngaahi peleti ʻo e palasá, ʻo ne pehē: ʻE hoku ngaahi foha, ʻoku ou loto ke mou manatu kapau naʻe ʻikai ʻa e ngaahi apeleti ʻo e palasá ni, ʻa ia ʻoku tohi ai ʻa e ngaahi lekooti ko ʻení kae ʻumaʻā ʻa e ngaahi fekau ní, naʻe pau ke tau mamahi ʻi he btaʻeʻilo, ʻio ʻi he lolotongá ni, ʻo ʻikai ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa lilo ʻa e ʻOtuá.

4 He ka ne ʻikai ia ʻe ʻikai lava ʻe heʻetau tamai, ko Līhaí, ʻo manatuʻi ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē ke ako ʻaki ki heʻene fānaú; ka ne taʻeʻoua ʻa e ngaahi peletí ni; koeʻuhi ko e meʻa ʻi heʻene poto ʻi he alea ʻa e kau ʻIsipité ko ia naʻá ne lava ai ʻo lau ʻa e ngaahi tohi tongitongí ni, pea akonaki ʻaki ia ki heʻene fānaú, koeʻuhi ke nau lava ai ʻo akonaki ʻaki ia ki heʻenau fānaú, pea ʻi heʻenau fai iá, ʻoku nau fakahoko ai ʻa e ngaahi fekau ʻa e ʻOtuá, ʻo aʻu mai ki he taimi lolotongá.

5 ʻOku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe hoku ngaahi foha, ka ne taʻeʻoua ʻa e ngaahi meʻá ni, ʻa ia kuo tauhi mo afakatolonga ʻe he toʻukupu ʻo e ʻOtuá, koeʻuhi ke tau lava ai ʻo blau mo ʻilo ʻa ʻene ngaahi cmeʻa liló, pea maʻu maʻu ai pē ʻene ngaahi fekaú ʻi hotau ʻaó, pehē kuo kau mo ʻetau ngaahi tamaí ʻi he fakaʻauʻau hifo ʻi he taʻetuí, pea kuo tau mei tatau mo hotau kāinga, ko e kau Leimaná, ʻa ia ʻoku ʻikai te nau ʻilo ha meʻa ʻo kau ki he ngaahi meʻá ni, pe ʻoku ʻikai te nau tui ki ai ʻo ka akoʻi ia kiate kinautolu, koeʻuhi ko e ngaahi dtalatukufakaholo ʻa ʻenau ngaahi tamaí, ʻa ia ʻoku ʻikai totonu.

6 ʻOiauē, ʻe hoku ngaahi foha, ʻoku ou fakaʻamu ke mou manatuʻi ʻoku moʻoni ʻa e ngaahi leá ni, pea ʻoku amoʻoni foki mo e ngaahi lekōtí ni. Pea vakai, ko e ngaahi peleti foki ʻa Nīfai, ʻa ia ʻoku tuʻu ai ʻa e ngaahi lekōtí mo e ngaahi lea ʻa ʻetau ngaahi tamaí talu mei he taimi naʻa nau ʻalu ai mei Selūsalemá ʻo aʻu mai ki he ʻahó ni, pea ʻoku moʻoni ʻa e ngaahi meʻa ko iá; pea ʻoku tau lava ʻo ʻilo pau ʻa honau moʻoní koeʻuhí he ʻoku tau maʻu ia ʻi hotau ʻaó.

7 Pea ko ʻeni, ʻe hoku ngaahi foha, ʻoku ou fakaʻamu ke mou manatuʻi ke mou afakatotolo faivelenga ki ai, koeʻuhi ke ʻaonga kiate kimoutolu; pea ʻoku ou fakaʻamu ke mou btauhi ʻa e ngaahi fekau ʻa e ʻOtuá, koeʻuhi ke mou ctuʻumālie ʻi he fonuá ʻo fakatatau ki he ngaahi dtalaʻofa kuo fai ʻe he ʻEikí ki heʻetau ngaahi tamaí.

8 Pea naʻe lahi mo ha ngaahi meʻa kehe naʻe akoʻi ʻe he tuʻi ko Penisimaní ki hono ngaahi fohá, ʻa ia kuo ʻikai tohi ʻi he tohí ni.

9 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻa e fakaʻosi ʻe he tuʻi ko Penisimaní ʻene akonaki ki hono ngaahi fohá, naʻá ne fakaʻau ʻo motuʻa, pea naʻe mahino kiate ia kuo pau ke vave ʻa ʻene fou ʻi he hala ʻo e māmaní kotoa; ko ia, naʻá ne pehē ʻoku ʻaonga ke ne tuku ʻa e puleʻangá ki ha toko taha ʻo hono ngaahi fohá.

10 Ko ia, naʻá ne fekau ke ʻomi ʻa Mōsaia kiate ia; pea ko e ngaahi meʻa ʻeni naʻá ne folofola ʻaki kiate ia, ʻo pehē: ʻE hoku foha, ʻoku ou fakaʻamu ke ke fai ha fanongonongo ʻi he fonuá ni hono kotoa ki he kakaí hono kotoa, pe ko e akakai ʻo Seilahemalá, mo e kakai ʻo Mōsaia ʻa ia ʻoku nofo ʻi he fonuá, koeʻuhí ke fakatahaʻi mai ʻa kinautolu; he te u fakahā ki hoku kakaí ni ʻapongipongi ʻaki hoku ngutu ʻoʻokú, ko ha btuʻi mo ha pule koe ki he kakaí ni, ʻa ia kuo tuku kiate kitaua ʻe he ʻEiki ko hota ʻOtuá.

11 Pea ko e tahá te u ʻai ha ahingoa ki he kakaí ni, koeʻuhi ke fakafaikehekeheʻi ai ʻa kinautolu mei he kakai kotoa pē kuo tataki mai ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá, mei he fonua ko Selūsalemá; pea ʻoku ou fai ʻeni koeʻuhi kuo nau hoko ko e kakai faivelenga ʻi hono tauhi ʻo e ngaahi fekau ʻa e ʻEikí.

12 Pea ʻoku ou ʻai kiate kinautolu ha hingoa ʻa ia ʻe ʻikai ai pē ke tāmateʻi, kae ngata pē ʻi he amaumau-fono.

13 ʻIo, pea ko e tahá ʻoku ou pehē foki kiate koe, kapau ʻe hinga ʻa e kakai ʻofeina lahi ko ʻeni ʻo e ʻEikí ki he amaumau-fonó, ʻo hoko ko ha kakai fai angahala mo faʻa feʻauaki, ʻe tukuange ʻa kinautolu ʻe he ʻEikí ke nau hoko ʻo bvaivai ʻo hangē ko honau kāingá; pea ʻe ʻikai te ne toe cmaluʻi ʻa kinautolu ʻi hono māfimafi taʻe-hano-tatau mo fakaofó, ʻo hangē kuó ne fakahaofi ʻa ʻetau ngaahi tamaí talu mei muʻa.

14 He ʻoku ou pehē kiate koe, ka ne taʻeʻoua ʻa e mafao atu hono toʻukupú ʻo maluʻi ʻetau ngaahi tamaí pehē kuo nau tō ki he nima ʻo e kau Leimaná, ʻo moʻulaloa ki heʻenau tāufehiʻá.

15 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili hono fakaʻosi ʻe he tuʻi ko Penisimaní ʻene ngaahi leá ni ki hono fohá, naʻá ne tuku kiate ia ʻa e mafai ki he ngaahi meʻa kotoa pē ʻo e puleʻangá.

16 Pea ko e tahá, naʻá ne tuku foki kiate ia ʻa e fatongia ke tauhi ʻa e ngaahi lekooti ʻa ia kuo tohi ʻi he ngaahi apeleti ʻo e palasá; kae ʻumaʻā foki mo e ngaahi peleti ʻa Nīfaí; kae ʻumaʻā foki, mo e bheletā ʻa Lēpaní, mo e cmeʻa fuopotopotó pe ko e meʻa fakahinohinó, ʻa ia naʻe tataki ʻa ʻetau ngaahi tamaí ʻi he feituʻu maomaonganoá, ʻa ia naʻe teuteuʻi ʻe he toʻukupu ʻo e ʻEikí koeʻuhí ke tataki ʻa kinautolu, ko e tangata kotoa pē ʻo fakatatau ki heʻene tokanga mo ʻene faivelenga ʻi he tauhi kiate iá.

17 Ko ia, ʻi heʻenau taʻe-faitotonú, naʻe ʻikai ai te nau tuʻumālie pe fakaʻau ki muʻa ʻi heʻenau fonongá, ka naʻe ateke fakaholomui ʻa kinautolu, pea nau fakatupu-houhau ai ki he ʻOtuá; ko ia naʻe teʻia ʻa kinautolu ʻaki ʻa e honge mo e ngaahi faingataʻaʻia fakamamahi koeʻuhi ke ueʻi hake ʻa kinautolu ke nau manatuʻi ʻa honau fatongiá.

18 Pea ko ʻeni, naʻe hoko ʻo pehē naʻe ʻalu ʻa Mōsaia ʻo ne fai ʻo hangē ko e fekau kiate ia ʻe heʻene tamaí, ʻo ne fanongonongo ki he kakai kotoa pē naʻe ʻi he fonua ko Seilahemalá ke nau fakataha kotoa mai, ke ʻalu hake ki he temipalé ke fanongo ki he ngaahi folofola ʻe folofola ʻaki ʻe heʻene tamaí kiate kinautolú.