Mosiah 1
nahauna sunod

Ang Basahon ni Mosiah

Kapitulo 1

Si Hari Benjamin nagtudlo sa iyang anak nga mga lalaki sa pinulongan ug mga panagna sa ilang mga amahan—Ang ilang relihiyon ug buhilaman napanalipdan tungod sa mga talaan nga gitipigan sa nagkalain-lain nga mga palid—Si Mosiah napili ingon nga hari ug gihatagan sa katungod sa pag-amping sa mga talaan ug uban nga mga butang. Mga 130–124 B.C.

1 Ug karon wala na ang panagbingkil sa tibuok nga mga ayuta sa Zarahemla, taliwala sa tanan nga mga katawhan kinsa nahisakop kang hari Benjamin, aron nga si hari Benjamin makaangkon og makanunayon nga kalinaw sa tibuok niyang nahibilin nga mga adlaw.

2 Ug nahinabo nga siya adunay tulo ka anak nga mga lalaki; ug siya mitawag sa ilang mga ngalan og Mosiah, ug Helorum, ug Helaman. Ug siya misugo nga sila atudloan sa tanan nga mga bpinulongan sa iyang mga amahan, nga pinaagi niana sila unta mahimo nga mga tawo nga may salabutan; ug nga sila masayud mahitungod sa mga panagna diin gikasulti na pinaagi sa mga ba-ba sa ilang mga amahan, diin gihatag ngadto kanila pinaagi sa kamot sa Ginoo.

3 Ug siya usab mitudlo kanila mahitungod sa mga talaan nga gikulit diha sa mga palid nga tumbaga, nag-ingon: Akong anak nga mga lalaki, ako manghinaut nga kamo kinahanglan mahinumdom nga kon dili pa tungod niini nga mga apalid, diin naglangkob niini nga mga talaan ug niini nga mga kasugoan, kita unta mag-antus diha sa bpagkawalay kaalam, bisan karon niini nga panahon, walay kasayuran sa mga misteryo sa Dios.

4 Kay kini dili unta mahimo nga ang among amahan, si Lehi, makahinumdom niining tanan nga mga butang, nga nakatudlo niini ngadto sa iyang mga anak, gawas sa tabang niini nga mga palid; kay siya ingon nga natudloan sa apinulongan sa mga Ehiptohanon busa siya makabasa niini nga mga kinulit, motudlo niini ngadto sa iyang mga anak, nga niana sila makatudlo niini ngadto sa ilang mga anak, ug busa nagsunod sa mga sugo sa Dios, bisan niini nga panahon.

5 Ako moingon nganha kaninyo, akong anak nga mga lalaki, kon dili pa tungod niini nga mga butang, nga giampingan ug agitipigan pinaagi sa kamot sa Dios, nga unta kita bmakabasa ug makasabut sa iyang mga cmisteryo, ug magbaton sa iyang mga sugo sa kanunay diha sa atubangan sa atong mga mata, nga bisan ang atong mga amahan mokunhod unta tungod sa pagkawalay pagtuo, ug kita unta mahisama ngadto sa atong mga kaigsoonan, ang mga Lamanite, kinsa wala masayud sa bisan unsa mahitungod niini nga mga butang, o gani dili motuo kanila, sa diha nga sila gitudloan niini, tungod sa mga dtradisyon sa ilang mga amahan, diin dili mga matarung.

6 O akong anak nga mga lalaki, ako manghinaut nga kamo kinahanglan mahinumdom nga kini nga mga panultihon mga tinuod, ug usab nga kining mga talaan mga atinuod. Ug tan-awa, usab ang mga palid ni Nephi, diin naglangkob sa mga talaan ug mga panultihon sa atong mga amahan gikan sa panahon nga sila mibiya sa Jerusalem hangtud karon, ug sila mga tinuod; ug kita mahibalo sa ilang pagkatinuod tungod kay kita nakakita kanila.

7 Ug karon, akong anak nga mga lalaki, ako manghinaut nga kamo kinahanglan mahinumdom sa apagsiksik kanila nga makugihon, nga kamo makaangkon og kaayohan pinaagi niana; ug ako manghinaut nga kamo kinahanglan bmohupot sa mga sugo sa Dios, nga kamo unta cmouswag diha sa yuta sumala sa mga dsaad diin ang Ginoo mihimo ngadto sa atong mga amahan.

8 Ug daghan pa nga mga butang si hari Benjamin mitudlo sa iyang anak nga mga lalaki, diin wala mahisulat niini nga basahon.

9 Ug nahinabo nga human si hari Benjamin mihimo og pagtapos sa pagpanudlo sa iyang anak nga mga lalaki, nga siya natigulang, ug siya nakakita nga siya kinahanglan gayud sa dili madugay mamatay ug moipon na sa yuta; busa, siya naghunahuna nga kini angay nga siya kinahanglan motugyan sa gingharian diha sa usa sa iyang anak nga mga lalaki.

10 Busa, siya mipadala ni Mosiah sa iyang atubangan; ug kini mao ang mga pulong diin siya namulong ngadto kaniya, nag-ingon: Akong anak, ako manghinaut nga ikaw mohimo og usa ka pahibalo sa tibuok yuta taliwala niining tanan nga mga katawhan, o ang mga akatawhan ni Zarahemla, ug ang mga katawhan ni Mosiah kinsa mipuyo diha sa yuta, nga pinaagi niana sila unta magkapundok; kay pagkaugma ako mopahibalo ngadto niini nga akong mga katawhan gikan sa akong kaugalingon nga ba-ba nga ikaw usa ka bhari ug usa ka magmamando ibabaw niini nga mga katawhan, kinsa ang Ginoo nga atong Dios mihatag kanato.

11 Ug dugang pa, ako mohatag niini nga mga katawhan og usa ka angalan, nga pinaagi niana sila unta mailhan ibabaw sa tanan nga mga katawhan diin ang Ginoong Dios midala gikan sa yuta sa Jerusalem; ug kini ako mobuhat tungod kay sila nahimo nga usa ka makugihon nga mga katawhan sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo.

12 Ug ako mohatag ngadto kanila og usa ka ngalan nga dili gayud mapapas, gawas kon kini pinaagi sa akalapasan.

13 Oo, ug dugang pa ako mosulti nganha kaninyo, nga kon kining pinalabi kaayo nga mga katawhan sa Ginoo mahulog ngadto sa akalapasan, ug mahimo nga usa ka dautan ug usa ka mananapaw nga mga katawhan, nga ang Ginoo motugyan kanila, nga pinaagi niana sila mahimo nga bmahuyang sama ngadto sa ilang mga kaigsoonan; ug siya dili na cmanalipod kanila pinaagi sa iyang dili hitupngan ug dili matugkad nga gahum, ingon nga siya hangtud karon nakapanalipod sa atong mga amahan.

14 Kay ako moingon nganha kaninyo, nga kon siya wala pa motunol sa iyang bukton sa pagpanalipod sa atong mga amahan sila unta nahulog na ngadto sa mga kamot sa mga Lamanite, ug nahimo nga mga alaot sa ilang pagdumot.

15 Ug nahinabo nga human si hari Benjamin nakahimo og pagtapos niini nga mga panultihon ngadto sa iyang anak, nga siya mihatag kaniya og katungdanan mahitungod sa tanan nga mga kalihokan sa gingharian.

16 Ug dugang pa, siya usab mihatag kaniya og katungdanan mahitungod sa mga talaan diin nakulit diha sa mga apalid nga tumbaga; ug usab sa mga palid ni Nephi; ug usab, sa bespada ni Laban, ug sa cbola o ang tigtultol, diin migiya sa atong mga amahan lahus sa kamingawan, diin giandam pinaagi sa kamot sa Ginoo nga pinaagi niana sila unta magiyahan, matag usa sumala sa pagsunod ug pagkugi diin sila mihatag ngadto kaniya.

17 Busa, ingon nga sila dili matinud-anon sila wala molambo ni mouswag diha sa ilang panaw, apan agiabug pagbalik, ug nahiagum sa kasuko sa Dios diha kanila; ug busa sila gihampak uban sa gutom ug mahapdos nga mga kasakit, aron sa pagkutaw kanila ngadto sa paghinumdom sa ilang katungdanan.

18 Ug karon, nahinabo nga si Mosiah milakaw ug mibuhat ingon nga ang iyang amahan misugo kaniya, ug nagpahibalo ngadto sa tanan nga mga katawhan kinsa anaa sa yuta sa Zarahemla nga pinaagi niana sila unta magkapundok sa ilang mga kaugalingon, aron pag-adto sa templo sa pagpamati sa mga pulong diin ang iyang amahan kinahanglan mamulong ngadto kanila.