Skriftene
Moroni 8


Kapittel 8

Barnedåp er en ond avskyelighet – Små barn er levende i Kristus på grunn av forsoningen – De som har tro, de som omvender seg, er saktmodige og ydmyke av hjertet, de som mottar Den hellige ånd og holder ut til enden, vil bli frelst. Ca. 401–421 e.Kr.

1 Et brev fra min afar, Mormon, skrevet til meg, Moroni, og det ble skrevet til meg straks etter at jeg ble kalt til min tjenestegjerning, og på denne måten skrev han til meg:

2 Min elskede sønn, Moroni. Jeg gleder meg svært meget over at din Herre, Jesus Kristus, har husket deg og har kalt deg til sin tjenestegjerning og til sitt hellige arbeide.

3 Jeg husker deg alltid i mine bønner og ber stadig til Gud Faderen i Jesu, hans hellige barns navn, at han gjennom sin grenseløse agodhet og bnåde vil bevare deg i standhaftig tro på hans navn til enden.

4 Og nå, min sønn, taler jeg til deg om det som bedrøver meg umåtelig, for det bedrøver meg at det skulle oppstå aordstrid blant dere.

5 For hvis jeg har fått vite sannheten, har det vært ordstrid blant dere om deres små barns dåp.

6 Og nå, min sønn, vil jeg at du skal arbeide flittig så denne store feiltagelse blir avskaffet blant dere, for i denne hensikt har jeg skrevet dette brevet.

7 For straks etter at jeg hadde fått vite disse ting om dere, spurte jeg Herren om dette, og aHerrens ord kom til meg ved Den hellige ånds kraft slik:

8 Lytt til Kristi din Forløsers, din Herres og din Guds ord. Se, jeg kom til verden, ikke for å kalle de rettferdige, men syndere til omvendelse. De afriske trenger ikke lege, men de som er syke. Derfor er små bbarn cfriske, for de er ikke i stand til å begå dsynd. Derfor er eAdams forbannelse tatt bort fra dem ved meg, så den ikke har noen makt over dem, og fomskjærelsens lov er avskaffet ved meg.

9 Og på denne måten åpenbarte Den hellige ånd Guds ord for meg. Derfor vet jeg, min elskede sønn, at det er alvorlig gudsbespottelse at dere døper små barn.

10 Se, jeg sier deg at dette skal dere undervise: Omvendelse og dåp for dem som er aansvarlige og i stand til å begå synd. Ja, lær foreldre at de må omvende seg og bli døpt og ydmyke seg som sine små bbarn, og de skal alle bli frelst med sine små barn.

11 Og deres små abarn trenger hverken omvendelse eller dåp. Se, dåp er til omvendelse for å oppfylle budene om bsyndenes forlatelse.

12 Men små abarn er levende i Kristus helt fra verdens grunnvoll ble lagt. Hvis ikke er Gud en partisk Gud, og også en foranderlig Gud som bviser persons anseelse, for hvor mange små barn er ikke døde uten dåp!

13 Derfor, hvis små barn ikke kunne frelses uten dåp, måtte de ha gått til et endeløst helvete.

14 Se, jeg sier deg at den som antar at små barn trenger dåp, er i bitterhets galle og i syndens lenker, for han har hverken atro, håp eller kjærlighet. Derfor, hvis han skulle dø og tenke slik, måtte han gå ned til helvete.

15 For det er fryktelig ugudelig å anta at Gud frelser et barn fordi det er døpt, og at et annet må gå fortapt fordi det ikke er døpt.

16 Ve dem som forvender Herrens veier på denne måten, for hvis de ikke omvender seg, skal de gå fortapt. Se, jeg taler med frimodighet og med amyndighet fra Gud, og jeg frykter ikke for hva menneskene kan gjøre, for fullkommen bkjærlighet cjager bort all frykt.

17 Og jeg er fylt av akjærlighet, som er en evig kjærlighet. Derfor er alle barn like for meg, derfor elsker jeg små bbarn med en fullkommen kjærlighet, og de er alle like og vil motta frelse.

18 For jeg vet at Gud ikke er en partisk Gud eller et foranderlig vesen, men han er auforanderlig fra ball evighet til all evighet.

19 Små abarn kan ikke omvende seg, derfor er det fryktelig ugudelig å nekte dem Guds rene barmhjertighet, for de er alle levende i ham på grunn av hans bbarmhjertighet.

20 Og den som sier at små barn trenger dåp, fornekter Kristi barmhjertighet og betrakter hans aforsoning og hans forløsnings kraft som noe verdiløst.

21 Ve slike, for de står i fare for død, ahelvete og en buendelig pine. Jeg taler frimodig, for Gud har befalt meg. Lytt til det og gi akt, ellers vil det bli brukt mot deg ved Kristi cdomstol.

22 For se, alle små barn er alevende i Kristus, og likeledes alle som er uten bloven, for cforløsningens kraft kommer til alle som ikke har noen lov. Derfor, den som ikke er fordømt – eller den som ikke er under noen fordømmelse – kan ikke omvende seg, og for slike har dåpen ingen hensikt.

23 Men det er gudsbespottelse å fornekte Kristi barmhjertighet og hans Hellige ånds kraft og sette sin lit til adøde gjerninger.

24 Se, min sønn, slik burde det ikke være, for aomvendelse er for dem som er under fordømmelse og under forbannelse av en lov som er brutt.

25 Og aomvendelsens første frukt er bdåp, og dåpen kommer ved tro til oppfyllelse av budene, og oppfyllelsen av budene gir csyndenes forlatelse.

26 Og syndenes forlatelse gir oss asaktmodighet og hjertets ydmykhet. Og på grunn av saktmodighet og hjertets ydmykhet kommer bDen hellige ånds nærvær, og denne cTrøster fyller oss med dhåp og fullkommen ekjærlighet, en kjærlighet som ved fflittig gbønn varer til enden kommer, da alle de hhellige skal bo hos Gud.

27 Se, min sønn, jeg vil skrive til deg igjen hvis jeg ikke snart går i krig mot lamanittene. Se, denne nasjons, eller det nephittiske folks astolthet vil føre til at de blir utryddet hvis de ikke omvender seg.

28 Be for dem, min sønn, at de må omvende seg. Men se, jeg frykter for at Ånden har sluttet å astreve med dem. Og i denne del av landet forsøker de også å fjerne all kraft og myndighet som kommer fra Gud, og de bfornekter Den hellige ånd.

29 Og etter å ha forkastet så stor kunnskap, min sønn, må de snart omkomme for å oppfylle de profetier som ble uttalt av profetene så vel som vår Frelsers egne ord.

30 Farvel, min sønn, til jeg skriver til deg eller møter deg igjen. Amen.