Pyhät kirjoitukset
Moroni 7


Luku 7

Kutsu käydä Herran lepoon annetaan. Rukoilkaa vakain aikein. Kristuksen Hengen avulla ihmiset voivat erottaa hyvän pahasta. Saatana taivuttaa ihmisiä kieltämään Kristuksen ja tekemään pahaa. Profeetat ilmaisevat Kristuksen tulemisen. Ihmeitä tehdään ja enkelit palvelevat uskon kautta. Ihmisten tulee toivoa iankaikkista elämää ja pitää kiinni rakkaudesta. Noin 401–421 jKr.

1 Ja nyt minä, Moroni, kirjoitan muutamia isäni Mormonin sanoja, jotka hän puhui auskosta, toivosta ja rakkaudesta, sillä tällä tavoin hän puhui kansalle opettaessaan sitä synagogassa, jonka se oli rakentanut jumalanpalveluspaikaksi.

2 Ja nyt minä, Mormon, puhun teille, rakkaat veljeni; ja Isän Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armosta ja hänen pyhästä tahdostaan, häneltä saamani akutsumuksen lahjan tähden, minä saan puhua teille tällä hetkellä.

3 Niinpä minä tahtoisin puhua teille, jotka kuulutte kirkkoon, jotka olette rauhaisia Kristuksen seuraajia ja jotka olette saaneet riittävän toivon, jonka kautta voitte käydä Herran alepoon, tästä vastedes aina kunnes saatte levätä hänen luonaan taivaassa.

4 Ja nyt, veljeni, minä päättelen teistä näin teidän rauhaisan avaelluksenne tähden ihmislasten parissa.

5 Sillä minä muistan Jumalan sanan, joka sanoo, että heidän teoistaan te atunnette heidät; sillä jos heidän tekonsa ovat hyviä, silloin hekin ovat hyviä.

6 Sillä katso, Jumala on sanonut, ettei ihminen, joka on apaha, voi tehdä sitä, mikä on hyvää, sillä jos hän antaa uhrilahjan tai brukoilee Jumalaa, se ei hyödytä häntä lainkaan, ellei hän tee sitä vakain aikein.

7 Sillä katso, sitä ei lueta hänelle vanhurskaudeksi.

8 Sillä katso, jos ihminen, joka on apaha, antaa lahjan, hän tekee sen bvastahakoisesti; sen vuoksi se katsotaan hänelle samaksi kuin jos hän olisi pitänyt lahjan; sen vuoksi hänet luetaan pahaksi Jumalan edessä.

9 Ja samoin ihmiselle myös luetaan pahaksi, jos hän rukoilee, eikä avakain sydämen aikein; niin, eikä se hyödytä häntä lainkaan, sillä Jumala ei ota vastaan sellaisia.

10 Niinpä ihminen, joka on paha, ei voi tehdä sitä, mikä on hyvää; eikä hän anna hyvää lahjaa.

11 Sillä katso, karvas alähde ei voi tuottaa hyvää vettä, eikä hyvä lähde voi tuottaa karvasta vettä; sen vuoksi ihminen, joka on Perkeleen palvelija, ei voi seurata Kristusta; ja jos hän bseuraa Kristusta, hän ei voi olla Perkeleen palvelija.

12 Niinpä kaikki, mikä on ahyvää, tulee Jumalasta, ja se, mikä on bpahaa, tulee Perkeleestä, sillä Perkele on Jumalan vihollinen ja taistelee jatkuvasti häntä vastaan ja kutsuu ja houkuttelee csyntiin ja tekemään sitä, mikä on pahaa, jatkuvasti.

13 Mutta katso, se, mikä on Jumalasta, kutsuu ja kannustaa tekemään hyvää jatkuvasti; sen tähden kaikki, mikä kutsuu ja akannustaa tekemään hyvää ja rakastamaan Jumalaa ja häntä palvelemaan, on Jumalan binnoittamaa.

14 Ja nyt, varokaa, rakkaat veljeni, ettette katso sellaisen, mikä on apahaa, olevan Jumalasta tai sellaisen, mikä on hyvää ja Jumalasta, olevan Perkeleestä.

15 Sillä katsokaa, veljeni, teille on annettu aarvostelukyky, jotta voisitte erottaa hyvän pahasta; ja arvostelutapa on yhtä selvä – jotta voisitte tietää täysin varmasti – kuin päivänvalo eroaa pimeästä yöstä.

16 Sillä katso, Kristuksen aHenki on annettu jokaiselle ihmiselle, jotta hän voi berottaa hyvän pahasta; ja nyt, minä osoitan teille, kuinka on arvosteltava; sillä kaikki, mikä kutsuu tekemään hyvää ja saa uskomaan Kristukseen, on lähetetty Kristuksen voiman ja lahjan kautta; sen vuoksi te voitte tietää täysin varmasti, että se on Jumalasta.

17 Mutta mikä tahansa saa ihmiset tekemään apahaa ja olemaan uskomatta Kristukseen ja kieltämään hänet ja olemaan palvelematta Jumalaa, silloin te voitte tietää täysin varmasti, että se on Perkeleestä, sillä tällä tavalla Perkele toimii, sillä hän ei kehota ketään tekemään hyvää, ei yhden yhtäkään, eivätkä hänen enkelinsäkään eivätkä ne, jotka alistuvat hänen valtaansa.

18 Ja nyt, veljeni, koska te tunnette sen valon, jonka mukaan voitte arvostella ja joka valo on Kristuksen avalo, katsokaa, ettette arvostele väärin, koska sillä samalla btuomiolla, jolla te tuomitsette, teidätkin tuomitaan.

19 Sen vuoksi minä pyydän teiltä hartaasti, veljet, että tutkisitte uutterasti Kristuksen avalossa, jotta voitte erottaa hyvän pahasta; ja jos te tartutte kaikkeen hyvään ettekä sitä tuomitse, te olette varmasti Kristuksen blapsia.

20 Ja nyt, veljeni, kuinka on mahdollista, että te voitte tarttua kaikkeen hyvään?

21 Ja nyt minä tulen siihen uskoon, josta sanoin tahtovani puhua; ja minä kerron teille, millä tavalla te voitte tarttua kaikkeen hyvään.

22 Sillä katso, Jumala, joka atietää kaiken ja on ikuisuudesta ikuisuuteen, katso, hän lähetti benkeleitä palvelemaan ihmislapsia, ilmoittamaan Kristuksen tulemisesta; ja Kristuksen kautta tulisi kaikki hyvä.

23 Ja Jumala myös julisti profeetoille omalla suullaan, että Kristus tulisi.

24 Ja katso, erilaisin tavoin hän ilmaisi ihmislapsille sitä, mikä oli hyväksi; ja kaikki, mikä on hyvää, tulee Kristuksesta; muuten ihmiset olisivat alangenneita, eikä mikään hyvä voisi tulla heidän osakseen.

25 Sen vuoksi, aenkelien palveluksen kautta ja jokaisesta sanasta, joka lähti Jumalan suusta, ihmiset alkoivat osoittaa uskoa Kristukseen, ja niin he uskon kautta tarttuivat kaikkeen hyvään; ja näin oli Kristuksen tulemiseen asti.

26 Ja hänen tultuaan ihmiset myös pelastuivat uskon kautta hänen nimeensä, ja uskon kautta heistä tulee Jumalan lapsia. Ja niin totta kuin Kristus elää, hän puhui nämä sanat meidän isillemme, sanoen: aMitä tahansa sellaista te pyydätte Isältä minun nimessäni, mikä on hyvää, uskossa uskoen saavanne, katso, se annetaan teille.

27 Ja nyt, rakkaat veljeni, ovatko aihmeet lakanneet, koska Kristus on noussut taivaaseen ja on istuutunut Jumalan oikealle puolelle, banoakseen Isältä oikeuttansa osoittaa armoa, jota hänellä on ihmislapsiin nähden?

28 Sillä hän on täyttänyt lain vaatimukset, ja hän vaatii itselleen kaikki ne, joilla on usko häneen; ja ne, joilla on usko häneen, pitävät akiinni kaikesta hyvästä; sen vuoksi hän bpuolustaa ihmislasten asiaa; ja hän asuu iankaikkisesti taivaissa.

29 Ja koska hän on tehnyt tämän, rakkaat veljeni, ovatko ihmeet lakanneet? Katso, minä sanon teille: eivät, eivätkä enkelit ole lakanneet palvelemasta ihmislapsia.

30 Sillä katso, he ovat hänen alamaisiaan palvellakseen hänen käskynsä sanan mukaisesti, näyttäytyen niille, joilla on vahva usko ja luja mieli kaikessa jumalisuudessa.

31 Ja heidän palvelutyönsä virkana on kutsua ihmisiä parannukseen ja täyttää Isän ihmislasten kanssa tekemät liitot ja tehdä niiden työ, valmistaa tietä ihmislasten keskuudessa julistamalla Kristuksen sanaa Herran valituille astioille, jotta he voivat todistaa hänestä.

32 Ja niin tekemällä Herra Jumala valmistaa keinon, niin että muutkin ihmiset voivat auskoa Kristukseen, niin että Pyhällä Hengellä voi olla heidän sydämessään voimansa mukainen sija; ja tällä tavalla Isä toteuttaa ne liitot, jotka hän on tehnyt ihmislasten kanssa.

33 Ja Kristus on sanonut: aJos teillä on usko minuun, teillä on voima tehdä kaikki, minkä minä bnäen hyväksi.

34 Ja hän on sanonut: aTehkää parannus, kaikki te maan ääret, ja tulkaa minun luokseni ja ottakaa kaste minun nimeeni ja uskokaa minuun, jotta voitte pelastua.

35 Ja nyt, rakkaat veljeni, jos näin on, että nämä asiat, jotka olen teille puhunut, ovat totta – ja Jumala näyttää teille avoimalla ja suurella kirkkaudella viimeisenä bpäivänä, että ne ovat totta – ja jos ne ovat totta, onko ihmeiden aika lakannut?

36 Tai ovatko enkelit lakanneet ilmestymästä ihmislapsille? Tai onko hän evännyt heiltä Pyhän Hengen voiman? Tai aepääkö hän, niin kauan kuin aika kestää tai maa pysyy tai sen päällä on yksikin ihminen pelastettavana?

37 Katso, minä sanon teille: ei, sillä aihmeet tehdään uskon tähden, ja uskon tähden enkelit ilmestyvät ja palvelevat ihmisiä; jos siis nämä asiat ovat lakanneet, voi ihmislapsia, sillä se johtuu bepäuskosta, ja kaikki on turhaa.

38 Sillä kukaan ihminen ei voi Kristuksen sanojen mukaan pelastua, ellei hänellä ole uskoa hänen nimeensä; jos siis nämä asiat ovat lakanneet, silloin uskokin on loppunut, ja kauhea on ihmisen tila, sillä hän on ikään kuin mitään lunastusta ei olisi suoritettu.

39 Mutta katso, rakkaat veljeni, teidän tilanne minä näen paremmaksi, sillä minä näen, että teillä on usko Kristukseen, sävyisyytenne tähden; sillä ellei teillä ole uskoa häneen, silloin te ette ole aarvollisia hänen kirkkonsa kansaan luettaviksi.

40 Ja vielä, rakkaat veljeni, minä tahtoisin puhua teille atoivosta. Kuinka te voitte saavuttaa uskon, ellei teillä ole toivoa?

41 Ja mitä teidän on atoivottava? Katso, minä sanon teille, että teidän tulee btoivoa Kristuksen sovituksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman kautta tulevanne herätetyiksi ciankaikkiseen elämään, ja tätä teidän uskonne tähden häneen, lupauksen mukaisesti.

42 Sen vuoksi, jos ihmisellä on auskoa, hänellä btäytyy olla toivoa, sillä ilman uskoa ei voi olla toivoa.

43 Ja vielä, katso, minä sanon teille, ettei hänellä voi olla uskoa ja toivoa, ellei hän ole asävyisä ja sydämeltään nöyrä.

44 Muuten hänen auskonsa ja toivonsa on turhaa, sillä kukaan ei ole otollinen Jumalan edessä, paitsi sävyisät ja sydämeltään nöyrät; ja jos ihminen on sävyisä ja sydämeltään nöyrä ja btunnustaa Pyhän Hengen voimasta, että Jeesus on Kristus, hänellä täytyy olla rakkautta, sillä ellei hänellä ole rakkautta, hän ei ole mitään; niinpä hänellä täytyy olla rakkautta.

45 Ja arakkaus on pitkämielinen ja lempeä eikä bkadehdi eikä pöyhkeile, ei etsi omaansa, ei vihastu helposti, ei ajattele pahaa eikä iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuudesta, kaiken se kestää, kaiken se uskoo, kaiken se toivoo, kaiken se kärsii.

46 Jos siis, rakkaat veljeni, teillä ei ole rakkautta, te ette ole mitään, sillä rakkaus ei koskaan katoa. Pitäkää sen vuoksi kiinni rakkaudesta, joka on suurin kaikista, sillä kaiken täytyy kadota –

47 mutta aito arakkaus on Kristuksen puhdasta brakkautta, ja se kestää ikuisesti; ja kenellä sitä havaitaan olevan viimeisenä päivänä, hänen käy hyvin.

48 aRukoilkaa siis, rakkaat veljeni, Isää koko sydämen voimalla, että täyttyisitte tällä rakkaudella, jonka hän on suonut kaikille Poikansa Jeesuksen Kristuksen tosi bseuraajille; että teistä tulisi Jumalan lapsia; että me hänen ilmestyessään olisimme hänen ckaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on; että meillä olisi tämä toivo; että meidät dpuhdistettaisiin niin kuin hän on puhdas. Aamen.