Moronai 7
  Footnotes

  Jebta 7

  Juon karuwainene kar leļo̧k n̄an deļo̧n̄ļo̧k ilo kakkije an Irooj—Jar kōn lukkuun buruōm̧—Jetōb in Kraist ej kōm̧m̧an bwe armej ren jeļā em̧m̧an jān nana—Setan ej karreel armej n̄an kaarmejjete Kraist im kōm̧m̧an nana—Rikanaan ro rej kwaļo̧k itok eo an Kraist—Jen tōmak, kabwilōn̄lōn̄ ko kar jerbali im enjeļ ro rej jipan̄—Armej rej aikuj kōjatdikdik kōn mour indeeo im eddāp n̄an iakwe-em̧ool. Iturinļo̧k Ā.K. 401–421.

  1 Im kiiō n̄a, Moronai, ij jeje jet naan ko an jema Mormon, ko eaar kōnono kōn atōmak, kōjatdikdik, im iakwe-em̧ool; bwe ilo̧kan wāween in eaar kōnono n̄an armej ro, ke eaar katakin er ilo im̧ōn kwelo̧k ko rekar kalōk i n̄an jikin kabun̄-jar.

  2 Im kiiō n̄a, Mormon, ij kōnono n̄an kom̧, ro jeiū im jatū rejitōnbōro; im ej jān jouj an Anij Jemād, im ad Irooj Jisōs Kraist, im ankilaan ekwōjarjar, kōn mennin letok in An akūr n̄an eō, bwe ij maron̄ anemkwōj n̄an kōnono n̄an kom̧ ilo iien in.

  3 Kōn menin, ikōņaan kōnono n̄an kom̧ ro rej jān kabun̄ eo, ro rej rikaļoor ro an Kraist reineem̧m̧an, im ro raar bōk kōjatdikdik ebwe eo jān e kom̧ maron̄ deļo̧n̄ļo̧k ilo kakkije an Irooj, jān iien in m̧aanļo̧k m̧ae kom̧ naaj akakkije Ippān ilo lan̄.

  4 Im kiiō ro jeiū im jatū, ij lo waļo̧kin men kein jān kom̧ kōn ami aetetal eaenōm̧m̧an ippān ro nejin armej.

  5 Bwe ij keememej naan an Anij eo ej ba jān jerbal ko aer kwōnaaj ajeļā er; bwe eļan̄n̄e jerbal ko aer rej em̧m̧an, innām rej em̧m̧an barāinwōt.

  6 Bwe lo, Anij eaar ba armej eo aenana ejamin kōm̧m̧an men eo em̧m̧an; bwe eļan̄n̄e ej leļo̧k juon mennin leļo̧k, ak bjar n̄an Anij, eļan̄n̄e ej jab naaj kōm̧m̧ane kōn lukkuun būruōn aorōk in n̄an e ejjeļo̧k.

  7 Bwe lo, in ej jab watōk men in n̄an e wānōk.

  8 Bwe lo, eļan̄n̄e juon armej aenana ej leļo̧k juon mennin leļo̧k, e ej kōm̧m̧ane ilo bkūbboņ; āindein mennin watōk n̄an e ejja āinwōt n̄e eaar dāpij mennin leļo̧k eo; kōn menin ej watōk men in nana im̧aan Anij.

  9 Im āindein barāinwōt ej watōk enana n̄an armej eo, eļan̄n̄e enaaj jar im jab kōn alukkuun m̧ool in būruōn; aaet, im aorōk in n̄an e ejjeļo̧k, bwe Anij ej jab bōk rein.

  10 Kōn menin, armej eo enana ej jab maron̄ kōm̧m̧an men eo em̧m̧an; barāinwōt eban maron̄ leļo̧k mennin leļo̧k em̧m̧an.

  11 Bwe lo, aunjān dān emeo̧ ej jab maron̄ kwaļo̧k dān em̧m̧an; barāinwōt unjān dān em̧m̧an ejamin kwaļo̧k dān emeo̧; kōn menin, armej eo ej karejeran devil ejamin ļoor Kraist; im eļan̄n̄e e ej bļoor Kraist e jamin juon karejeran devil.

  12 Kōn menin, men otemjej ko arem̧m̧an rej itok jān Anij; im men eo benana ej itok jān devil; bwe devil ej rikōjdat n̄an Anij, im ej jum̧ae E iien otemjej, im karuwainene im karreel n̄an cjero̧wiwi, im n̄an kōm̧m̧an men eo enana iien otemjej.

  13 A lo, men eo jān Anij ej karuwainene im karreel n̄an kōm̧m̧an em̧m̧an iien otemjej; kōn menin, jabdewōt men ej karuwainene im akarreel n̄an kōm̧m̧an em̧m̧an, im n̄an iakwe Anij, im n̄an jerbal n̄an E, ej bkōketak in Anij.

  14 Kōn menin, kom̧in eo̧ron̄, ro jeiū im jatū rejitōnbōro, bwe kom̧in jab ekajet men eo aenana bwe ej jān Anij, ak bwe men eo em̧m̧an im jān Anij ej jān devil.

  15 Bwe lo, ro jeiū im jatū, em̧ōj lewōj n̄an kom̧ n̄an aekajet, bwe kom̧in maron̄ jeļā em̧m̧an jān nana; im wāween eo n̄an ekajet ej kanooj alikkar, bwe kom̧in maron̄ jeļā kōn juon jeļā eweeppān, āinwōt raanleplep jān bon̄ nijōk.

  16 Bwe lo, aJetōb in Kraist em̧ōj leļo̧k e n̄an aolep armej, bwe en maron̄ bjeļā em̧m̧an jān nana; kōn menin, ij kwaļo̧k wāween eo n̄an ekajet; bwe men otemjeļo̧k ej karuwainene n̄an kōm̧m̧an em̧m̧an, im n̄an karreel n̄an tōmak ilo Kraist, kar jilkinļo̧k e jān kajoor eo im mennin leļo̧k eo an Kraist; kōn menin kom̧ maron̄ jeļā kōn juon jeļāļo̧kjeņ eweeppān e ej jān Anij.

  17 A jabdewōt men ej karreel armej n̄an kōm̧m̧an anana, im jab tōmak ilo Kraist, im kaarmejjete E, im jab jerbal n̄an Anij, innām kom̧ naaj jeļā kōn juon jeļāļo̧kjeņ eweeppān men in ej jān devil; bwe ilo̧kan wāween in devil ej kōm̧m̧an jerbal enana, bwe e ej karreel ejjeļo̧k armej n̄an kōm̧m̧an em̧m̧an, jaab, jab juon, jaab enjeļ ro an, im jab er ro raar wūjlepeļo̧k er n̄an E.

  18 Im kiiō, ro jeiū im jatū, kōnke ij lo bwe kom̧ jeļā meram eo kom̧ij maron̄ ekajet jān e, meram eo ej ameram an Kraist, lale bwe kom̧in jab ekajet ilo bōd; bwe kōn ejja bekajet eo kom̧ij ekajet naaj barāinwōt ekajet kom̧.

  19 Kōn menin, ij akweļap n̄an kom̧, ro jeiū im jatū, bwe kom̧ij aikuj kappukot ilo niknik ilo ameram eo an Kraist bwe kom̧in maron̄ jeļā em̧m̧an jān nana; im eļan̄n̄e kom̧ naaj ekkejel pen ioon men otemjej em̧m̧an, im jab liaakeļo̧k men in, kom̧ naaj lukkuun m̧ool juon bnejin Kraist.

  20 Im kiiō, ro jeiū im jatū, ekōjkan an maron̄ bwe kom̧in maron̄ kūkki im dāpdep ioon men otemjej em̧m̧an?

  21 Im kiiō ij itok n̄an tōmak in, eo kake iaar ba ikar kōnono; im inaaj jiron̄ kom̧ wāween eo kōn e kom̧ maron̄ ekkejel pen ioon men otemjej em̧m̧an.

  22 Bwe lo, Anij aejeļā men otemjeļo̧k, kōnke E ej jān indeeo n̄an indeeo, lo, Eaar jilkinļo̧k benjeļ ro n̄an jipan̄ ro nejin armej, n̄an kwaļo̧k ilo alikkar itok eo an Kraist; im ilo Kraist men otemjej em̧m̧an ej aikuj itok.

  23 Im Anij barāinwōt eaar kwaļo̧k n̄an rikanaan ro, jān lo̧n̄iin make, bwe Kraist en kar itok.

  24 Im lo, ekar wōr elōn̄ wāween ko im Eaar kwaļo̧k men kein n̄an ro nejin armej, ko rekar em̧m̧an; im men otemjeļo̧k ko rem̧m̧an rej itok jān Kraist; ijello̧kun in armej raar awōtlo̧k, im ejjeļo̧k men em̧m̧an ekar itok n̄an er.

  25 Kōn menin, jān jipan̄ an aenjeļ raņ, im jān naan otemjeļo̧k eaar diwōjļo̧k jān lo̧n̄iin Anij, armej raar jino kwaļo̧k tōmak ilo Kraist; im āindein jān tōmak, raar ekkejel pen ioon men otemjej em̧m̧an; im āindein eaar m̧ae itok eo an Kraist.

  26 Im ālikin An kar itok armej raar barāinwōt lo lo̧mo̧o̧r jān tōmak ilo Etan; im jān tōmak, rej erom m̧aan ro nejin Anij. Im ejja lukkuun āinwōt Kraist ej mour Eaar kōnono naan kein n̄an ro jemād, im ba: aJabdewōt men kom̧ naaj kajjitōk ippān Jema ilo Eta, eo ej em̧m̧an, ilo tōmak, im lōke bwe kom̧ naaj bōk, lo, enaaj waļo̧k n̄an kom̧.

  27 Kōn menin, ro jeiū im jatū rejitōnbōro, mennin abwilōn̄ ko rekar bōjrak ke kōnke Kraist eaar wanlōn̄ļo̧k ilo lan̄, im kar jijet ianbwijmaron̄ in pein Anij, n̄an bbōk jān Jemān jim̧we ko an in tūriam̧okake eo kar An ioon ro nejin Armej raņ?

  28 Bwe Eaar uwaake jem̧ļo̧k ko an kien eo, im Eaar bōk aolep ro raar tōmak ilo E; im ro eaar wōr aer tōmak ilo E renaaj aeddāp n̄an men otemjej em̧m̧an; kōn menin E ej berrā ilo jibadbad eo kōn ro nejin armej raņ; im Ej jokwe indeeo ilo lan̄ ko.

  29 Im kōnke Eaar kōm̧m̧ane men in, ro jeiū im jatū rejitōnbōro, mennin bwilōn̄ ko rekar ke bōjrak? Lo ij ba n̄an kom̧, Jaab; barāinwōt enjeļ raņ raar jab bōjrak n̄an jerbal ippān ro nejin armej raņ.

  30 Bwe lo, er rej rijerbal An, n̄an jipan̄ ekkar n̄an naan eo an An naan in jiron̄, im kwaļo̧k er n̄an er ro ekajoor aer tōmak im epen ļōmņak ko aer ilo wāween m̧wil otemjeļo̧k em̧m̧an.

  31 Im opij eo an jerbal in eo aer ej n̄an kūr armej n̄an ukeļo̧k, im n̄an kakūrm̧ool im n̄an kōm̧m̧ane jerbal in bujen ko an Jemān, ko Eaar kōm̧m̧an n̄an ro nejin armej raņ, n̄an kōpooj iaļ eo ilubwiljin ro nejin armej raņ, jān kajeededļo̧k naan eo an Kraist n̄an ro kāālet in Irooj, bwe ren maron̄ kwaļo̧k naan in kam̧ool kōn E.

  32 Im jān kōm̧m̧an āinwōt, Irooj Anij ej kōpooj iaļ eo bwe bwe in armej raņ ren maron̄ wōr aer atōmak ilo Kraist, bwe Jetōb Kwōjarjar en wōr jikin ilo burueer, ekkar n̄an kajoor eo An; im ekkar n̄an wāween in bōktok Jemān, bujen ko Eaar kōm̧m̧an n̄an ro nejin armej raņ.

  33 Im Kraist eaar ba: aEļan̄n̄e kom̧ naaj tōmak ilo N̄a kom̧ naaj wōr ami kajoor n̄an kōm̧m̧an jabdewōt men bemennin aikuj ilo N̄a.

  34 Im Eaar ba: aUkeļo̧k aolep kom̧ jem̧ļo̧k ko in laļ, im itok n̄an Eō, im peptaij ilo Eta, im tōmak ilo N̄a, bwe kom̧in maron̄ mour.

  35 Im kiiō, ro jeiū im jatū rejitōnbōro, eļan̄n̄e wāween eo in bwe men kein rem̧ool ko iaar kōnono n̄an kom̧, im Anij enaaj kwaļo̧k n̄an kom̧, kōn akajoor im aiboojoj eļap ilo raan eo bāliktata, bwe rej m̧ool, im eļan̄n̄e rej m̧ool raan in mennin bwilōn̄ ko eaar bōjrak ke?

  36 Ak enjeļ ro raar bōjrak ke n̄an waļo̧k n̄an ro nejin armej raņ? Ak Eaar adāpij ke kajoor in Jetōb Kwōjarjar jān er? Ak En ke, toun wōt an iien wōnm̧aanļo̧k, ak an laļ naaj jutak, ak naaj wōr juon armej ioon mejān laļ n̄an lo̧mo̧o̧ren?

  37 Lo ij ba n̄an kom̧, Jaab; bwe ej jān tōmak mennin abwilōn̄ ko rej jerbali; im ej jān tōmak bwe enjeļ raņ ren waļo̧k im jipan̄ armej; kōn menin, eļan̄n̄e men kein raar bōjrak wo n̄an ro nejin armej raņ, bwe ej kōn bjab tōmak, im aolep e waan.

  38 Bwe ejjeļo̧k armej enaaj mour, ekkar n̄an naan ko an Kraist, ijello̧kun n̄e renaaj tōmak ilo Etan; kōn menin, eļan̄n̄e men kein raar bōjrak, innām tōmak eaar bōjrak barāinwōt; im enana tam̧m̧win armej, bwe er rej āinwōt n̄e eaar ejjeļo̧k pinmuur eaar kōm̧m̧an.

  39 A lo, ro jeiū im jatū rejitōnbōro, ij lo waļo̧kin men kein rem̧m̧anļo̧k jān kom̧, bwe ij kōjjem̧ļo̧k bwe ewōr ami tōmak ilo Kraist kōnke ami ettā; bwe eļan̄n̄e kom̧ ar jab tōmak ilo E innām kom̧ij jab aekkar n̄an bōnbōn ilubwiljin armej in kabun̄ eo An.

  40 Im bar juon alen, ro jeiū im jatū rejitōnbōro, ikōņaan kōnono n̄an kom̧ kōn akōjatdikdik. Ekōjkan ami naaj tōpar tōmak, ijello̧kun n̄e naaj ejjeļo̧k ami kōjatdikdik?

  41 Im ta eo kom̧ naaj akōjatdikdik kake? Lo ij ba n̄an kom̧ bwe kom̧ naaj bkōjatdikdik kōn pinmuur eo an Kraist im kajoor in An jerkakpeje, n̄an naaj jerkak n̄an cmour indeeo, im men in kōnke ami tōmak ilo E ekkar n̄an kallim̧ur eo.

  42 Kōn menin, eļan̄n̄e armej ewōr an atōmak beaikuj wōr an kōjatdikdik; bwe n̄e ejjeļo̧k tōmak e jamin wōr jabdewōt kōjatdikdik.

  43 Im bar juon alen, lo ij ba n̄an kom̧ bwe e ej jab maron̄ wōr an tōmak im kōjatdikdik, ijello̧kun n̄e enaaj aineem̧m̧an, im ettā būruōn.

  44 Eļan̄n̄e āindein, an atōmak im kōjatdikdik e waan, bwe ejjeļo̧k bōk e im̧aan Anij, ijello̧kun riineem̧m̧an im ettā ilo bōro; im eļan̄n̄e armej eo ej ineem̧m̧an im ettā ilo bōro, im bkwaļo̧k būruōn jān kajoor eo an Jetōb Kwōjarjar bwe Jisōs ej Kraist eo, eaikuj wōr an iakwe-em̧ool; bwe eļan̄n̄e ejjeļo̧k an iakwe-em̧ool e ejjeļo̧k tokjān; kōn menin eaikuj wōr an iakwe-em̧ool.

  45 Im aiakwe-em̧ool ej meanwōd im e jouj, im ej jab bjuunm̧aade, ej jab kappukot men ko an, ej jab illulu, ej jab ļōmņak nana, im jab lan̄lōn̄ ilo nana ak lan̄lōn̄ ilo m̧ool eo, ej kijenmej ilo men otemjej, ej tōmak ilo men otemjej, ej kōjatdikdik ilo men otemjej, ej niknik ilo men otemjej.

  46 Kōn menin, ro jeiū im jatū rejitōnbōro, eļan̄n̄e ejjeļo̧k ami iakwe-em̧ool, kom̧ jekdo̧o̧n, bwe iakwe-em̧ool ej jamin jako. Kōn menin, kom̧in eddāp n̄an iakwe-em̧ool, eo ej ļaptata jān men otemjej, bwe men otemjej renaaj jem̧ļo̧k—

  47 A aiakwe-em̧ool ej biakwe eo erreo an Kraist, im e kijejeto indeeo; im jabdewōt eo lo e ippān ilo raan eo āliktata, enaaj em̧m̧an ippān.

  48 Kōn menin, ro jeiū im jatū rejitōnbōro, kom̧in ajar n̄an Jemād kōn aolep kajoor in bōro, bwe kom̧in maron̄ obrak kōn iakwe eo An, eo Eaar leļo̧k ioon aolep ro rej brikaļoor ro an rem̧ool an Nejin, Jisōs Kraist; bwe kom̧in maron̄ erom m̧aan ro nejin Anij; bwe n̄e Enaaj waļo̧k jenaaj cāinwōt E, bwe jenaaj lo E ilo lukkuun nememen; bwe jen maron̄ bōk kōjatdikdik in; bwe jān maron̄ dkarreo em̧ool āinwōt E erreo. Amen.