Skrifterna
Moroni 7
Hämtade filer
Hela boken (pdf)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Kapitel 7

En inbjudan ges att gå in i Herrens vila – Be med ärligt uppsåt – Kristi Ande gör det möjligt för människor att skilja gott från ont – Satan förmår människor att förneka Kristus och göra ont – Profeterna uppenbarar Kristi ankomst – Genom tro utförs underverk och ges änglabetjäning – Människorna bör hoppas på evigt liv och hålla sig till kärleken. Omkring 401–421 e.Kr.

1 Och nu skriver jag, Moroni, några få av de ord som min far, Mormon, talade om atro, hopp och kärlek. För på detta sätt talade han till folket då han undervisade dem i synagogan som de hade byggt som en plats för tillbedjan:

2 ”Och nu talar jag, Mormon, till er, mina älskade bröder. Och det är genom Gud Faderns och vår Herres Jesu Kristi nåd och hans heliga vilja, tack vare hans akallelses gåva till mig, som jag nu tillåts att tala till er.

3 Därför vill jag tala till er som tillhör kyrkan, som är Kristi fridsamma efterföljare och som har fått ett tillräckligt hopp varigenom ni kan gå in i Herrens avila från nu och allt framgent, till dess ni vilar hos honom i himlen.

4 Och nu, mina bröder, detta anser jag om er på grund av ert fridsamma aumgänge med människobarnen.

5 För jag kommer ihåg det Guds ord som säger att av deras gärningar ska ni akänna dem. För om deras gärningar är goda då är även de goda.

6 För se, Gud har sagt att en människa som är aond inte kan göra det som är gott. För om hon frambär en gåva eller bber till Gud så är det henne till ingen nytta om hon inte gör det med ärligt uppsåt.

7 För se, det räknas henne inte till rättfärdighet.

8 För se, om en människa som är aond ger en gåva gör hon det bmotvilligt. Därför räknas det henne som om hon hade behållit gåvan själv, varför hon räknas som ond inför Gud.

9 Och likaså räknas det som ont för en människa om hon inte ber med hjärtats aärliga uppsåt. Ja, och det är till ingen nytta för henne, för Gud tar inte emot sådana.

10 Därför kan en människa som är ond inte göra det som är gott. Inte heller ger hon en god gåva.

11 För se, en bitter akälla kan inte ge gott vatten, inte heller kan en god källa ge bittert vatten. Därför kan inte en människa som tjänar djävulen följa Kristus. Och om hon bföljer Kristus kan hon inte vara en djävulens tjänare.

12 Därför kommer allt som är agott från Gud, och det som är bont kommer från djävulen. För djävulen är fiende till Gud och strider ständigt mot honom och inbjuder och lockar till csynd och till att ständigt göra det som är ont.

13 Men se, det som är av Gud inbjuder och lockar till att ständigt göra gott. Därför är allt som inbjuder och alockar till att göra gott, och till att älska Gud och att tjäna honom, binspirerat av Gud.

14 Ta er därför i akt, mina älskade bröder, så att ni inte anser det som är aont vara av Gud, eller det som är gott och av Gud vara av djävulen.

15 För se, mina bröder, det är givet er att adöma för att ni ska kunna skilja gott från ont. Och sättet att döma är så tydligt att ni kan veta det med fullkomlig visshet, liksom dagsljuset skiljer sig från den mörka natten.

16 För se, aKristi Ande ges åt varje människa för att hon ska kunna bskilja gott från ont. Därför visar jag er hur ni bör döma, för allt som inbjuder till att göra gott och som förmår människor att tro på Kristus kommer genom Kristi kraft och gåva, varför ni med fullkomlig visshet kan veta att det är av Gud.

17 Men allt som förmår människor att göra aont och att inte tro på Kristus och att förneka honom och att inte tjäna Gud, det är – och det kan ni med fullkomlig visshet veta – av djävulen. För på så sätt verkar djävulen, för han förmår ingen människa att göra gott, nej, inte en enda. Det gör inte heller hans änglar, och inte heller de som underkastar sig honom.

18 Och nu, mina bröder, eftersom jag vet att ni känner till ljuset enligt vilket ni kan döma, det ljus som är aKristi ljus: Se till att ni inte dömer orätt. För med samma bdom som ni dömer kommer även ni att bli dömda.

19 Därför vädjar jag till er, bröder, att söka flitigt i aKristi ljus så att ni kan skilja gott från ont. Och om ni håller fast vid allt som är gott och inte fördömer det ska ni förvisso vara bKristi barn.

20 Och nu, mina bröder, hur är det möjligt för er att hålla fast vid allt som är gott?

21 Och nu kommer jag till den tro som jag sa att jag tänkte tala om, och jag ska säga er hur ni kan hålla fast vid allt som är gott.

22 För se, Gud som avet allt och som är från evighet till evighet, se, han har sänt bänglar till att betjäna människobarnen för att uppenbara det som rör Kristi ankomst, och allt gott skulle komma genom Kristus.

23 Och Gud förkunnade även för profeterna genom sin egen mun att Kristus skulle komma.

24 Och se, han har på olika sätt uppenbarat för människobarnen det som är gott. Och allt som är gott kommer från Kristus, annars skulle människorna vara afallna och inget gott kunde komma till dem.

25 Därför började människorna, genom aänglars betjäning och genom varje ord som utgick från Guds mun, utöva tro på Kristus. Och genom tro höll de sålunda fast vid alla goda ting, och så var det ända till Kristi ankomst.

26 Och även efter hans ankomst blev människorna frälsta genom tro på hans namn, och genom tro blir de Guds söner. Och lika säkert som att Kristus lever talade han dessa ord till våra fäder och sa: ’aVad ni än ber Fadern om i mitt namn, som är gott, i tro och med tillit till att ni ska få, se, det ska ske er.’

27 Har alltså, mina älskade bröder, aunderverken upphört eftersom Kristus har uppstigit till himlen och satt sig på Guds högra sida för att av Fadern butkräva sin rätt att vara barmhärtig mot människobarnen?

28 Han har ju uppfyllt lagens krav, och han gör anspråk på alla dem som har tro på honom. Och de som har tro på honom ahåller fast vid alla goda ting. Därför för han alla människobarnens btalan, och han bor för evigt i himlarna.

29 Och har underverken upphört för att han har gjort detta, mina älskade bröder? Se, jag säger er: Nej. Inte heller har änglar upphört att betjäna människobarnen.

30 För se, de lyder under honom för att verka enligt hans befallnings ord och för att visa sig för dem som har stor tro och ståndaktigt sinne i varje form av gudaktighet.

31 Och deras uppdrag består i att kalla människor till omvändelse och att uppfylla och utföra det verk som tillhör Faderns förbund, vilka han har slutit med människobarnen, och att bereda vägen bland människobarnen genom att förkunna Kristi ord för Herrens utvalda redskap så att de kan bära vittnesbörd om honom.

32 Och genom att så göra bereder Herren Gud vägen, så att övriga människor kan få atro på Kristus och så att den Helige Anden kan få rum i deras hjärtan i enlighet med hans kraft. Och på så sätt uppfyller Fadern de förbund som han har slutit med människobarnen.

33 Och Kristus har sagt: ’aOm ni har tro på mig ska ni få kraft att göra vad jag än finner blämpligt.’

34 Och han har sagt: ’aOmvänd er alla ni jordens ändar och kom till mig och bli döpta i mitt namn och tro på mig, så att ni kan bli frälsta.’

35 Och nu, mina älskade bröder, om det förhåller sig så att allt detta som jag har talat till er är sant – och Gud ska på den yttersta adagen med bmakt och stor härlighet visa er att det är sant – om det är sant, är då underverkens dag förbi?

36 Eller har änglar slutat att visa sig för människobarnen? Eller har han ahållit tillbaka den Helige Andens kraft från dem? Eller kommer han att göra det så länge tiden varar eller jorden består eller så länge det på dess yta finns en människa att frälsa?

37 Se, jag säger er: Nej, för det är genom tro som aunderverk utförs, och det är genom tro som änglar visar sig och betjänar människor. Ve därför människobarnen om sådant har upphört, för det är på grund av botro, och därför är allt förgäves.

38 För ingen människa kan bli frälst, enligt Kristi ord, om hon inte har tro på hans namn. Om därför sådant har upphört då har även tron upphört. Och hemskt är då människornas tillstånd, för det är som om ingen återlösning hade skett.

39 Men se, mina älskade bröder, jag anser er vara bättre än så, för jag anser att ni har tro på Kristus tack vare er ödmjukhet. För om ni inte har tro på honom är ni inte alämpade att räknas bland hans kyrkas folk.

40 Och vidare, mina älskade bröder, vill jag tala till er om ahopp. Hur skulle ni kunna uppnå tro om ni inte har hopp?

41 Och vad är det ni ska ahoppas på? Se, jag säger er att ni genom Kristi försoning och hans uppståndelses kraft ska ha bhopp om att kunna uppväckas till cevigt liv, och detta tack vare er tro på honom enligt löftet.

42 Om därför en människa har atrobmåste hon ha hopp, för utan tro kan det inte finnas något hopp.

43 Och se, jag säger er att hon inte kan ha tro och hopp om hon inte är asaktmodig och ödmjuk i hjärtat.

44 I så fall vore hennes atro och hopp förgäves, för ingen är godtagbar inför Gud utom de saktmodiga och ödmjuka i hjärtat. Och om en människa är saktmodig och ödmjuk i hjärtat, och genom den Helige Andens kraft bbekänner att Jesus är Kristus, måste hon ha kärlek, för om hon inte har kärlek är hon ingenting. Därför måste hon ha kärlek.

45 Och akärleken är tålig och god och bavundas inte och är inte uppblåst, söker inte sitt och blir inte lätt förargad, tänker intet ont och gläds inte åt ondska utan gläds åt sanningen, fördrar allting, tror allting, hoppas allting och uthärdar allting.

46 Om ni därför, mina älskade bröder, inte har kärlek är ni ingenting, för kärleken sviker aldrig. Håll därför fast vid kärleken, som är det största av allt, för allt måste upphöra.

47 Men den akärlek som är bKristi rena kärlek består för evigt, och var och en som på den yttersta dagen befinns vara fylld därav, med honom är allt väl.

48 Därför, mina älskade bröder, abe till Fadern av allt ert hjärta att ni må vara fyllda av denna kärlek som han har utgjutit över alla som är hans Sons, Jesu Kristi, sanna befterföljare, så att ni kan bli Guds söner, så att vi, när han visar sig, ska bli csom han, för vi ska se honom sådan han är, så att vi kan ha detta hopp och så att vi kan bli drenade alldeles som han är ren. Amen.”