Svētie Raksti
Moronija 10


10. nodaļa

Liecība par Mormona Grāmatu nāk ar Svētā Gara spēku. Gara dāvanas tiek dotas uzticīgajiem. Garīgās dāvanas vienmēr pavada ticību. Moronija vārdi runā no pīšļiem. Nāciet pie Kristus, topiet pilnveidoti Viņā un svētījiet savas dvēseles. Apmēram 421. g. pēc Kr.

1 Tagad es, Moronijs, rakstu nedaudz to, kas man šķiet labs; un es rakstu saviem brāļiem lamaniešiem; un es gribu, lai viņi zinātu, ka vairāk nekā četri simti un divdesmit gadu bija pagājuši, kopš tika dota zīme par Kristus atnākšanu.

2 Un es aizzīmogoju šos pierakstus pēc tam, kad es esmu runājis dažus vārdus jūsu pārliecināšanai.

3 Lūk, es gribētu jūs pārliecināt, lai tad, kad jūs lasīsit šos pierakstus, ja tā būs gudrība Dievā, ka jūs tos lasīsit, jūs atcerētos, cik žēlīgs Tas Kungs ir bijis pret cilvēku bērniem kopš Ādama radīšanas un līdz pat tam laikam, kad jūs saņemsit šos pierakstus un pārdomāsit to savās sirdīs.

4 Un, kad jūs saņemsit šos pierakstus, es gribētu pārliecināt jūs, lai jūs vaicātu Dievam, Mūžīgajam Tēvam, Kristus Vārdā, vai šie pieraksti ir patiesi; un, ja jūs vaicāsit sirsnīgi, ar patiesu nolūku, būdami ar ticību Kristū, Viņš pasludinās jums patiesību par tiem ar Svētā Gara spēku.

5 Un ar Svētā Gara spēku jūs varēsit zināt patiesību par visu.

6 Un viss, kas ir labs, ir taisnīgs un patiess; tādējādi nekas, kas ir labs, nenoliedz Kristu, bet atzīst, ka Viņš ir.

7 Un jūs varat zināt, ka Viņš ir, ar Svētā Gara spēku; tādēļ es gribētu pārliecināt jūs, lai jūs nenoliegtu Dieva spēku; jo Viņš darbojas ar spēku, atbilstoši cilvēku bērnu ticībai, tāpat šodien un rīt, un mūžīgi.

8 Un vēl, es saku jums, mani brāļi, lai jūs nenoliegtu Dieva dāvanas, jo to ir daudz; un tās nāk no tā paša Dieva. Un ir dažādi ceļi, kā šīs dāvanas tiek dotas; bet tas ir tas pats Dievs, kas darbojas visur un visā; un tās tiek dotas cilvēkiem ar Dieva Gara izpausmi, lai nestu tiem labumu.

9 Jo lūk, vienam tiek dots ar Dieva Garu, lai viņš varētu mācīt gudrības vārdu;

10 un citam, lai viņš varētu mācīt atziņas vārdu ar to pašu Garu;

11 un citam ļoti liela ticība; un citam dziedināšanas dāvanas ar to pašu Garu;

12 un vēl citam, lai viņš varētu veikt varenus brīnumus;

13 un vēl citam, lai viņš varētu pravietot par visu;

14 un vēl citam redzēt eņģeļus un garus, kas kalpo;

15 un vēl citam runāt visādās mēlēs;

16 un vēl citam valodu un dažādu mēļu tulkošana.

17 Un visas šīs dāvanas nāk ar Kristus Garu; un tās nāk pie katra cilvēka atsevišķi, atbilstoši Viņa gribai.

18 Un es gribētu pārliecināt jūs, mani mīļotie brāļi, lai jūs atcerētos, ka katra laba dāvana nāk no Kristus.

19 Un es gribētu jūs pārliecināt, mani mīļotie brāļi, lai jūs atcerētos, ka Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi un ka visas šīs dāvanas, par kurām es esmu runājis un kuras ir garīgas, nekad nebeigsies, patiesi tik ilgi, kamēr vien pasaule pastāvēs, ja nu vienīgi tikai cilvēku bērnu neticības dēļ.

20 Tādēļ ir jābūt ticībai; un, ja ir jābūt ticībai, tad ir jābūt arī cerībai; un, ja ir jābūt cerībai, ir jābūt arī žēlsirdībai.

21 Un, ja vien jums nav žēlsirdības, jūs nekādi nevarat tapt izglābti Dieva valstībā; jūs arī nevarat tapt izglābti Dieva valstībā, ja jums nav ticības nedz arī ja jums nav cerības.

22 Un, ja jums nav cerības, jums ir jābūt izmisumā; un izmisums nāk nekrietnības dēļ.

23 Un Kristus patiesi teica mūsu tēviem: Ja jums ir ticība, jūs varat darīt visu, kas ir noderīgs Man.

24 Un tagad es runāju uz visiem zemes galiem—ja pienāks diena, kad Dieva spēks un dāvanas beigsies jūsu starpā, tad tas būs neticības dēļ.

25 Un ak vai būs cilvēku bērniem, ja tas tā notiks; jo nebūs neviena, kas dara labu starp jums, neviena paša. Jo, ja būs kaut viens jūsu starpā, kas darīs labu, viņš darīs to ar Dieva spēku un dāvanām.

26 Un ak vai tiem, kas atmetīs šīs lietas un nomirs, jo tie nomirs savos grēkos, un tie nevar tapt izglābti Dieva valstībā; un es runāju to saskaņā ar Kristus vārdiem; un es nemeloju.

27 Un es saku jums, lai jūs atcerētos šīs lietas; jo laiks ātri nāk, kad jūs zināsit, ka es nemeloju, jo jūs redzēsit mani Dieva tiesā; un Dievs Tas Kungs sacīs uz jums: Vai Es nepaziņoju jums Savus vārdus, ko rakstīja šis vīrs, kā kāds, kas brēc no mirušajiem, jā, patiesi kā kāds, kas runā no pīšļiem?

28 Es paziņoju šīs lietas, lai piepildītu pravietojumus. Un lūk, tie turpinās nākt no Mūžīgā Dieva mutes; un Viņa vārds izskanēs no paaudzes paaudzē.

29 Un Dievs jums parādīs, ka tas, ko es esmu rakstījis, ir patiess.

30 Un vēl es gribētu jūs pārliecināt, lai jūs nāktu pie Kristus un turētos pie katras labas dāvanas, un nepieskartos nedz ļaunai dāvanai, nedz nešķīstai lietai.

31 Un mosties un celies no pīšļiem, ak, Jeruzāleme; jā, un tērpies savās skaistajās drānās, ak, Ciānas meita; un nostiprini savus stabus un paplašini savas robežas mūžīgi, lai tu vairs netiktu sajaukta, lai Mūžīgā Tēva derības, kuras Viņš ir slēdzis ar tevi, ak, Israēla nams, tiktu piepildītas.

32 Jā, nāciet pie Kristus un topiet pilnveidoti Viņā, un noraidiet jebkādu bezdievību; un, ja jūs noraidīsit jebkādu bezdievību un mīlēsit Dievu ar visu savu spēku, prātu un sirdi, tad Viņa labvēlība ir pietiekama jums, lai ar Viņa labvēlību jūs būtu pilnīgi Kristū; un, ja ar Dieva labvēlību jūs esat pilnīgi Kristū, jūs nekādi nevarat noraidīt Dieva spēku.

33 Un vēl, ja jūs ar Dieva labvēlību esat pilnīgi Kristū un nenoraidāt Viņa spēku, tad jūs esat svētīti Kristū ar Dieva labvēlību, caur Kristus asins izliešanu, kas ir Tēva derībā, lai piedotu jūsu grēkus, tad jūs kļūstat svēti, neaptraipīti.

34 Un tagad es saku visiem ardievu! Es drīz došos atpūsties Dieva paradīzē, līdz mans gars un ķermenis atkal savienosies un es līksmojot tikšu nests pa gaisu, lai sastaptu jūs Diženā Jehovas, gan dzīvo, gan mirušo Mūžīgā Soģa, iepriecinošās tiesas priekšā. Āmen.

Beigas

Drukāt