Писания
Мороний 10


Глава 10

Свидетелството за Книгата на Мормон идва чрез силата на Светия Дух. Даровете на Духа са раздадени на верните. Духовните дарби винаги придружават вярата. Словата на Мороний говорят от пръстта. Елате в Христа, станете съвършени в Него и осветете душите си. Около 421 г. от Хр.

1 Сега, аз, Мороний, пиша нещо от това, което ми изглежда добро; и аз пиша за моите братя аламанитите; и бих желал да знаят, че се изминаха повече от четиристотин и двадесет години, откакто бе дадено знамението за пришествието на Христа.

2 И ще азапечатвам тези летописи, след като ви кажа няколко слова чрез увещание.

3 Ето, бих ви увещавал, че когато четете тези неща, ако е мъдрост Божия да ги прочетете, да си спомните колко милостив е бил Господ към чедата човешки от сътворението на Адам чак до времето, когато ще получите тези неща и ще аразмислите върху тях в бсърцата си.

4 И когато получите тези неща, аз бих ви увещавал да апопитате Бога Вечния Отец в името на Христа дали тези неща са бистинни; и ако попитате с вискрено сърце, с гистинско намерение и двярвайки в Христа, Той ще ви еизяви жистината за тях чрез силата на Светия Дух.

5 И чрез силата на Светия Дух вие можете да аузнаете бистината за всичко.

6 И всичко, което е добро, е също праведно и истинно; ето защо, нищо, което е добро, не отрича Христа, а признава, че Той е.

7 И чрез силата на Светия Дух вие можете да узнаете, че Той е; и ето защо, аз бих ви увещавал да не отричате силата Божия; защото Той действа чрез сила аспоред вярата на чедата човешки по един и същи начин — днес и утре, и навеки.

8 И още аз ви увещавам, братя мои, да не отричате адарбите Божии, защото те са много; и те идват от същия Бог. Има бразлични начини, по които тези дарби се дават; но това е тъкмо същият Бог, Който действа всеобхватно; и те са дадени на човеците чрез проявите на Духа Божий, за да са им от полза.

9 Защото ето, ана един е дадено чрез Духа Божий да може да бпоучава за словото на мъдростта;

10 и на друг — чрез същия Дух, да може да поучава за словото на знанието;

11 и на друг — извънредно голяма авяра; а на друг — дарбите за бизцеление чрез Същия Дух;

12 и още на друг — да може да извършва велики ачудеса;

13 и още на друг — да може да пророкува относно всички неща;

14 и още на друг — да вижда ангели и духове, които служат;

15 и още на друг — всички видове реч;

16 и още на друг — тълкуванието на езици и на различни видове ареч.

17 И всички тези дарби идват чрез Духа на Христа; и те идват при всеки човек поотделно, според както Той желае.

18 И аз бих ви увещавал, възлюбени мои братя, да си спомните, че авсяка добра дарба идва от Христа.

19 И аз бих ви увещавал, възлюбени мои братя, да си спомните, че Той е асъщият вчера, днес и навеки, и че всички тези дарби, за които говорих, са духовни; и те никога няма да бъдат премахнати, чак докато свят светува, освен ако това не стане поради бневерие на чедата човешки.

20 Ето защо, трябва да има авяра; и ако трябва да има вяра, трябва да има също и надежда; и ако трябва да има надежда, трябва да има също и милосърдие.

21 И ако нямате амилосърдие, вие не можете по никакъв начин да бъдете спасени в царството Божие; нито пък можете да бъдете спасени в царството Божие, ако нямате вяра или ако нямате надежда.

22 И ако нямате надежда, вие трябва задължително да сте в отчаяние; а отчаянието идва поради беззаконието.

23 И Христос наистина каза на бащите ни: аАко имате вяра, ще можете да вършите всичко, което Ми е угодно.

24 И сега, говоря на всичките земни краища: Ако дойде ден силата и дарбите Божии да бъдат премахнати от сред вас, това ще стане апоради бневерие.

25 И горко на чедата човешки, ако това стане; защото няма да има аникой между вас, който да върши добро, нито един. Понеже, ако има и един между вас, който да върши добро, той ще действа чрез силата и дарбите Божии.

26 И горко на онези, които премахнат тези неща и умрат, защото те аумират в бгреховете си и не могат да бъдат спасени в царството Божие; и казвам това според словата на Христа; и аз не лъжа.

27 И увещавам ви да запомните всичко това; защото бързо идва времето, когато ще узнаете, че не лъжа, защото ще ме видите пред Бога по време на съда; и Господ ще ви каже: Не ви ли провъзгласих Моите аслова, които бяха написани от този човек като някой, който ви бпризовава от мъртвите; да, тъкмо като някой, който говори от впръстта?

28 Аз провъзгласявам тези неща в изпълнението на пророчествата. И ето, те ще излязат от устата на Вечния Бог; и Неговото слово ще се апредава от поколение на поколение.

29 И Бог ще ви покаже, че онова, което написах, е истинно.

30 И още аз бих ви увещавал да адойдете в Христа и да се хванете за всяка добра дарба, и да бне докосвате злата дарба, нито нечистото нещо.

31 аСъбуди се и стани от праха, о, Ерусалиме; да, и облечи хубавите си одежди, о, дъще бСионова; и вукрепи гколовете си, и разшири пределите си навеки, за да дне бъдеш повече обърквана, та заветите, които Вечният Отец направи с тебе, о, доме Израилев, да може да бъдат изпълнени.

32 Да, аелате в Христа и станете бсъвършени в Него, и отречете се от всякакво безбожие; и ако се отречете от всякакво безбожие и взаобичате Бога с цялата си мощ, ум и сила, тогава Неговата благодат е достатъчна за вас и вие ще може да бъдете съвършени в Христа чрез Неговата благодат; и ако чрез гблагодатта Божия сте съвършени в Христа, вие не можете по никакъв начин да отречете силата Божия.

33 И още, ако чрез благодатта Божия сте съвършени в Христа и не отричате Неговата сила, тогава вие сте аосветени в Христа чрез благодатта Божия, чрез проливането на бкръвта на Христа, която е в завета на Отца за вопрощение на греховете ви, за да станете гсвети и неопетнени.

34 И сега, аз казвам на всички сбогом. Скоро ще отида да апочивам в брая Божий, докато моят вдух и тяло не бъдат гсъбрани отново и не бъда доведен тържествуващ през двъздуха, за да ви посрещна пред еприятния съд на Великия жИехова, Вечния зСъдия на живи и на мъртви. Амин.

Край