Ngaahi Folofola
Molonai 10
kimuʻa

Vahe 10

ʻOku maʻu ha fakamoʻoni ki he Tohi ʻa Molomoná ʻi he mālohi ʻo e Laumālié Māʻoniʻoní—ʻOku foaki ʻa e ngaahi meʻa-foaki ʻo e Laumālié ki he kau tui faivelengá—ʻOku fononga fakataha maʻu pē ʻa e ngaahi meʻa-foaki fakalaumālié mo e tuí—ʻOku lea mai ʻa e ngaahi lea ʻa Molonaí mei he efú—Haʻu kia Kalaisi, pea hoko ʻo haohaoa ʻiate ia, pea fakamāʻoniʻoniʻi homou laumālié. Taʻu T.S. 421 nai.

1 Pea ko ʻeni ko au, Molonai, ʻoku ou tohi ʻa e meʻa ʻe niʻihi ʻa ia ʻoku ou pehē ʻoku lelei; peá u tohi ki hoku kāinga, ko e kau aLeimaná; pea ʻoku ou fakaʻamu ke nau ʻiloʻi kuo ʻosi atu ʻa e taʻu ʻe fāngeau uofulu tupu talu mei he fakahā mai ʻo e fakaʻilonga ʻo e hāʻele mai ʻa Kalaisí.

2 Pea ʻoku ou afakamaʻu ʻa e ngaahi lekōtí ni, hili haʻaku lea ʻaki ha ngaahi lea ʻe niʻihi ʻi he naʻinaʻi kiate kimoutolu.

3 Vakai, ʻoku ou fie naʻinaʻi kiate kimoutolu, ʻo ka mou ka lau ʻa e ngaahi meʻá ni, kapau ko e finangalo poto ʻo e ʻOtuá ʻoku totonu ke mou lau ia, ke mou manatuʻi hono lahi ʻo e ʻaloʻofa ʻa e ʻEikí ki he fānau ʻa e tangatá, talu mei he fakatupu ʻo ʻĀtamá ʻo aʻu mai ki he taimi te mou maʻu ai ʻa e ngaahi meʻa ní, pea mou afakalaulauloto ki ai ʻi homou blotó.

4 Pea ʻi hoʻomou maʻu ʻa e ngaahi meʻa ní, ʻoku ou fie naʻinaʻi kiate kimoutolu ke mou akole ki he ʻOtua, ko e Tamai Taʻengatá, ʻi he huafa ʻo Kalaisí, pe ʻoku bʻikai ke moʻoni ʻa e ngaahi meʻá ni; pea kapau te mou kole ʻi he cloto-fakamātoato, mo e dloto-moʻoni, ʻo maʻu ʻa etui kia Kalaisi, te ne ffakahā ʻa hono gmoʻoní kiate kimoutolu, ʻi he mālohi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní.

5 Pea ʻi he mālohi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní te mou lava ai ke aʻiloʻi hono bmoʻoni ʻo e ngaahi meʻa kotoa pē.

6 Pea ʻilonga ha meʻa ʻoku lelei ʻoku totonu mo moʻoni ia; ko ia, ʻoku ʻikai ha meʻa ʻoku lelei ʻe fakaʻikaiʻi ʻa Kalaisi, ka ʻoku fakahā ʻokú ne ʻi ai.

7 Pea te mou lava ke ʻiloʻi ʻokú ne ʻi ai, ʻi he mālohi ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní; ko ia ʻoku ou fie naʻinaʻi kiate kimoutolu ke ʻoua naʻa mou fakaʻikaiʻi ʻa e mālohi ʻo e ʻOtuá; he ʻokú ne ngāue ʻi he mālohi, ʻo afakatatau ki he tui ʻa e fānau ʻa e tangatá, ʻo tatau ʻi he ʻahó ni, mo e ʻapongipongí, pea taʻengata.

8 Pea ko e tahá, ʻoku ou naʻinaʻi kiate kimoutolu, ʻe hoku kāinga, ke ʻoua naʻa mou fakaʻikaiʻi ʻa e ngaahi ameʻa-foaki ʻa e ʻOtuá, he ʻoku nau lahi; pea ʻoku nau tupu mei he ʻOtua tatau pē. Pea ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi founga bkehekehe ʻoku foaki mai ai ʻa e ngaahi meʻa-foakí ni; ka ko e ʻOtua tatau pē ʻokú ne foaki ʻa e ngaahi meʻa-foaki kotoa pē ki he kakai fulipē; pea ʻoku foaki mai ia ʻi he ngaahi fakahā ʻa e Laumālie ʻo e ʻOtuá ki he kakaí, ke ʻaonga kiate kinautolu.

9 He vakai, ʻoku foaki ki he ataha ʻi he Laumālie ʻo e ʻOtuá, ke ne bakonaki ʻaki ʻa e lea ʻo e potó;

10 Pea ki he taha, ke ne akonaki ʻaki ʻa e lea ʻo e ʻiló ʻi he Laumālie pē ko iá;

11 Pea ki he taha, ʻa e fuʻu atui lahi; pea ki he taha, ʻa e ngaahi meʻa-foaki ʻo e bfakamoʻuí ʻi he Laumālie pē ko iá;

12 Pea ko e tahá, ki he taha, ke ne fai ʻa e ngaahi fuʻu amana lalahi;

13 Pea ko e tahá, ki he taha, ke ne kikite ʻo kau ki he ngaahi meʻa kotoa pē;

14 Pea ko e tahá, ki he taha, ke ne mamata ki he kau ʻāngelo, mo e ngaahi laumālie talafekaú;

15 Pea ko e taha, ki he taha, ʻa e ngaahi faʻahinga lea kehekehe kotoa pē;

16 Pea ko e tahá, ki he taha, hono fakamatalaʻi ʻo e ngaahi leá mo e ngaahi faʻahinga alea kehekehé.

17 Pea ʻoku ʻomai ʻa e ngaahi meʻa-foakí ni kotoa ʻi he Laumālie ʻo Kalaisí; pea ʻoku maʻu ʻe he tangata taki taha ha meʻa-foaki kehekehe, ʻo fakatatau ki hono finangaló.

18 Pea ʻoku ou fie naʻinaʻi kiate kimoutolu, ʻe hoku kāinga ʻofeina, ke mou manatuʻi ʻoku tupu meia Kalaisi ʻa e meʻa-foaki lelei akotoa pē;

19 Pea ʻoku ou fie naʻinaʻi kiate kimoutolu, ʻe hoku kāinga ʻofeina, ke mou manatuʻi ʻokú ne atatau ʻi he ʻaneafí, ʻahó ni, pea taʻengatá, pea ko e ngaahi meʻa-foaki kotoa pē kuó u lau ki aí, ʻa ia ʻoku fakalaumālié, ʻe ʻikai ai pe toe ʻave ia, lolotonga ʻa e kei tuʻu ʻa e māmaní, ka ʻe fakatatau pē mo e btaʻetui ʻa e fānau ʻa e tangatá.

20 Ko ia, kuo pau ke ʻi ai ʻa e atuí; pea kapau ʻoku pau ke ʻi ai ʻa e tuí ʻoku pau ke ʻi ai foki mo e ʻamanakí; pea kapau ʻoku pau ke ʻi ai ʻa e ʻamanakí ʻoku pau ke ʻi ai foki mo e manavaʻofá.

21 Pea kapau ʻe ʻikai te mou maʻu ʻa e amanavaʻofá ʻe ʻikai teitei faʻa fakamoʻui ʻa kimoutolu ʻi he puleʻanga ʻo e ʻOtuá; pea ʻe ʻikai foki faʻa fakamoʻui ʻa kimoutolu ʻi he puleʻanga ʻo e ʻOtuá kapau ʻoku ʻikai te mou maʻu ʻa e tuí; pe ʻoku ʻikai foki ke faʻa fakamoʻui ʻa kimoutolu kapau ʻoku ʻikai te mou maʻu ʻa e ʻamanakí.

22 Pea kapau ʻoku ʻikai te mou maʻu ʻa e ʻamanakí kuo pau ke mou loto-foʻi; pea ʻoku tupu ʻa e loto-foʻí koeʻuhi ko e angahalá.

23 Pea naʻe folofola moʻoni ʻa Kalaisi ki heʻetau ngaahi tamaí: aKapau ʻoku mou maʻu ʻa e tuí te mou lava ʻo fai ʻa e meʻa kotoa pē ʻoku totonu ʻiate aú.

24 Pea ko ʻeni ʻoku ou lea ki he ngaahi ngataʻanga kotoa pē ʻo e māmaní—kapau ʻe hoko ʻa e ʻaho ʻe toʻo atu ai ʻa e mālohi mo e ngaahi meʻa-foaki ʻa e ʻOtuá meiate kimoutolu, ʻe hoko ia akoeʻuhi ko e btaʻetuí.

25 Pea ʻe malaʻia ʻa e fānau ʻa e tangatá ʻo ka hoko ʻeni; he ʻe aʻikai ke ʻi ai hamou tokotaha ʻoku failelei ʻiate kimoutolu; ʻe ʻikai ha taha. He kapau ʻoku ʻi ai ha taha ʻiate kimoutolu ʻoku failelei, te ne ngāue ʻaki ʻa e mālohi mo e ngaahi meʻa-foaki ʻa e ʻOtuá.

26 Pea ʻe malaʻia ʻa kinautolu te nau liʻaki ʻa e ngaahi meʻá ni pea nau maté, he ʻoku nau amate ʻi heʻenau ngaahi bangahalá, pea ʻe ʻikai faʻa fakamoʻui ʻa kinautolu ʻi he puleʻanga ʻo e ʻOtuá; pea ʻoku ou lea ʻaki ia ʻo fakatatau mo e ngaahi folofola ʻa Kalaisí; pea ʻoku ʻikai te u loi.

27 Pea ʻoku ou naʻinaʻi kiate kimoutolu ke mou manatuʻi ʻa e ngaahi meʻá ni; he ʻoku vave mai ʻa e taimi te mou ʻiloʻi ai ʻoku ʻikai te u loi, he te mou mamata kiate au ʻi he nofoʻanga fakamaau ʻo e ʻOtuá; pea ʻe folofola atu ʻa e ʻEiki ko e ʻOtuá kiate kimoutolu: ʻIkai naʻá ku fakahā ʻa ʻeku ngaahi aleá kiate kimoutolu, ʻa ia naʻe tohi ʻe he tangata ko ʻení, ʻo hangē ko ha taha ʻoku bkalanga mei he maté, ʻio, ʻo hangē ko ha taha ʻoku lea mei he cefú?

28 ʻOku ou fakahā ʻa e ngaahi meʻá ni koeʻuhí ke fakamoʻoniʻi ʻa e ngaahi kikité. Pea vakai, ʻe ʻalu atu ia mei he fofonga ʻo e ʻOtua lauikuongá; pea ʻe aʻalu atu ʻi he mālohi ʻa ʻene folofolá mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata.

29 Pea ʻe fakahā ʻe he ʻOtuá kiate kimoutolu, ko e meʻa kuó u tohí ʻoku moʻoni ia.

30 Pea ʻoku ou toe fie naʻinaʻi kiate kimoutolu ke mou ahaʻu kia Kalaisi, pea piki maʻu ki he meʻa-foaki lelei kotoa pē, pea bʻikai ala ki he meʻa-foaki ʻoku koví, pe ko e meʻa ʻoku taʻemaʻá.

31 Pea aʻā hake, pea tuʻu hake mei he efú, ʻE Selūsalema; ʻio, pea ʻai ho ngaahi kofu matamataleleí, ʻE ʻofefine ʻo bSaione; pea cfakamālohiʻi ho ngaahi dtuki poupoú pea fakalahi ho ngaahi ngataʻangá ʻo taʻengata, koeʻuhi ke eʻoua naʻa toe veuveuki koe, pea ko e ngaahi fuakava kuo fai ʻe he Tamai Taʻengatá mo koé, ʻE fale ʻo ʻIsileli, ke fakamoʻoniʻi ia.

32 ʻIo, ahaʻu kia Kalaisi, pea hoko ʻo bhaohaoa ʻiate ia, pea fakafisi ʻa kimoutolu mei he anga taʻe-māʻoniʻoni kotoa pē; pea kapau te mou fakafisi ʻa kimoutolu mei he anga taʻe-māʻoniʻoni kotoa pē, pea cʻofa ki he ʻOtuá ʻaki homou iví, ʻatamaí, mo e mālohí kotoa pē, pea ʻe toki feʻunga ʻa ʻene ʻaloʻofá kiate kimoutolu, koeʻuhi ke tupu ʻi heʻene ʻaloʻofá ʻa hoʻomou haohaoa ʻia Kalaisí; pea kapau ʻoku tupu ʻi he dʻaloʻofa ʻa e ʻOtuá ʻa hoʻomou haohaoa ʻia Kalaisí, ʻoku ʻikai te mou teitei lava ke fakaʻikaiʻi ʻa e māfimafi ʻo e ʻOtuá.

33 Pea ko e tahá, kapau ʻoku tupu ʻi he ʻofa ʻa e ʻOtuá ʻa hoʻomou haohaoa ʻia Kalaisí, ʻo ʻikai fakaʻikaiʻi hono mālohi, ʻoku toki afakamāʻoniʻoniʻi ʻa kimoutolu ʻia Kalaisi ʻi he ʻofa ʻa e ʻOtuá, ʻi he lilingi ʻo e btaʻataʻa ʻo Kalaisí, ʻa ia ʻoku ʻi he fuakava ʻa e Tamaí ke cfakamolemoleʻi hoʻomou ngaahi angahalá, ke mou hoko ʻo dmāʻoniʻoni, taʻe-ha-ʻila.

34 Pea ko ʻeni, ʻoku ou lea māvae ki he kakai fulipē. ʻOku vave ke u ʻalu ʻo amālōlō ʻi he bpalataisi ʻo e ʻOtuá, kae ʻoua ke toe cfakataha ʻa hoku dlaumālié mo e sinó, pea ʻomi au kuó u ikuna ʻi he eʻataá, ke fetaulaki mo kimoutolu ʻi he ʻao ʻo e fakamaau flelei ʻo gSihova māfimafi, ko e hFakamaau Taʻengata ʻo e moʻuí mo e maté fakatouʻosi. ʻĒmeni.

Ko e Ngataʻangá