Mga Banal na Kasulatan
Moroni 10
nauna

Kabanata 10

Isang patotoo sa Aklat ni Mormon ay dumarating sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo—Ang mga kaloob ng Espiritu ay ibinibigay sa matatapat—Ang mga handog na espirituwal ay laging kaagapay ng pananampalataya—Ang mga salita ni Moroni ay mangungusap mula sa alabok—Lumapit kay Cristo, maging ganap sa kanya, at pabanalin ang inyong mga kaluluwa. Mga A.D. 421.

1 Ngayon ako, si Moroni, ay sumusulat kahit paano nang inaakala kong makabubuti; at ako ay sumusulat sa aking mga kapatid, ang mga aLamanita; at nais kong kanilang malaman na mahigit na apat na raan at dalawampung taon na ang lumipas magmula nang ibigay ang palatandaan ng pagparito ni Cristo.

2 At aking atatatakan ang talaang ito, matapos na ako ay makapagsalita ng ilang pangungusap sa paraan ng pagpapayo sa inyo.

3 Masdan, nais kong ipayo sa inyo na kung inyong mababasa ang mga bagay na ito, kung karunungan sa Diyos na mabasa ninyo ang mga yaon, na inyong maalaala kung paano naging maawain ang Panginoon sa mga anak ng tao, mula sa paglikha kay Adan, maging hanggang sa panahong inyong matanggap ang mga bagay na ito, at apagbulay-bulayin ang mga yaon sa inyong mga bpuso.

4 At kapag inyong matanggap ang mga bagay na ito, ipinapayo ko sa inyo na aitanong ninyo sa Diyos, ang Amang Walang Hanggan, sa pangalan ni Cristo, kung ang mga bagay na ito ay bhindi totoo; at kung kayo ay magtatanong nang may cmatapat na puso, na may dtunay na layunin, na may epananampalataya kay Cristo, kanyang fipaaalam ang gkatotohanan nito sa inyo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.

5 At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, amalalaman ninyo ang bkatotohanan ng lahat ng bagay.

6 At ano mang bagay na mabuti ay matwid at totoo; anupa’t walang mabuting magtatatwa kay Cristo, kundi kikilalanin na yaon siya.

7 At inyong makikilala na siya nga yaon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo; kaya nga, nais kong payuhan kayo na huwag ninyong itatatwa ang kapangyarihan ng Diyos; sapagkat siya ay gumagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan, aalinsunod sa pananampalataya ng mga anak ng tao, siya rin ang ngayon, at bukas, at magpakailanman.

8 At muli, ipinapayo ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag ninyong itatatwa ang mga akaloob ng Diyos, sapagkat ang mga yaon ay marami; at ang mga yaon ay nanggagaling sa yaon ding Diyos. At bmaraming iba’t ibang paraan na ang mga kaloob na ito ay pinamamahalaan; ngunit ng yaon ding Diyos na siyang gumagawa ng lahat-lahat; at yaon ay ibinibigay sa pamamagitan ng mga paghahayag ng Espiritu ng Diyos sa tao, sa kapakinabangan nila.

9 Sapagkat masdan, asa isa ay ibinibigay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, na kanyang bmaituro ang salita ng karunungan.

10 At sa iba, na kanyang maituro ang salita ng kaalaman sa pamamagitan ng Espiritu ring yaon;

11 At sa isa, napakalaking apananampalataya; at sa iba, ang mga kaloob na bpagpapagaling sa pamamagitan ng Espiritu ring yaon.

12 At muli, sa iba, na siya ay makagawa ng mga makapangyarihang ahimala;

13 At muli, sa iba, na siya ay makapagpropesiya hinggil sa lahat ng bagay;

14 At muli sa iba, ang makakita ng mga anghel at ng naglilingkod na mga espiritu;

15 At muli, sa iba, lahat ng uri ng wika;

16 At muli, sa iba, ang pagpapaliwanag ng mga salita at iba’t ibang uri ng mga awika.

17 At ang lahat ng kaloob na ito ay ipinagkakaloob ng Espiritu ni Cristo; at ang mga yaon ay ipinagkakaloob nang kani-kanya sa bawat tao alinsunod sa kanyang kalooban.

18 At nais kong payuhan kayo, mga minamahal kong kapatid, na inyong pakatandaan na ang abawat mabuting kaloob ay nagmumula kay Cristo.

19 At nais kong payuhan kayo, mga minamahal kong kapatid, na inyong tandaan na asiya rin ang kahapon, ngayon, at magpakailanman, at na ang lahat ng kaloob na aking winika na pawang espirituwal ay hindi kailanman mapatitigil maging hanggang sa ang mundo ay nakatindig, tanging alinsunod lamang sa bkawalang-paniniwala ng mga anak ng tao.

20 Kaya nga, kailangang magkaroon ng apananampalataya; at kung may pananampalataya ay kinakailangang may pag-asa rin; at kung may pag-asa ay kinakailangang may pag-ibig sa kapwa-tao rin.

21 At maliban kung mayroon kayong apag-ibig sa kapwa-tao, kayo ay hindi maaaring maligtas sa kaharian ng Diyos; ni kayo ay maliligtas sa kaharian ng Diyos kung kayo ay walang pananampalataya; ni kayo ay maliligtas kung kayo ay walang pag-asa.

22 At kung kayo ay walang pag-asa kayo ay talagang nasa kabiguan; at ang kabiguan ay dumarating dahil sa kasamaan.

23 At tunay na sinabi ni Cristo sa ating mga ama: aKung kayo ay may pananampalataya, magagawa ninyo ang lahat ng bagay na kapaki-pakinabang sa akin.

24 At ngayon, ako ay nangungusap sa lahat ng nasa mga dulo ng mundo—na kung dumating ang araw na ang kapangyarihan at mga kaloob ng Diyos ay matigil sa inyo, ito ay adahil sa bkawalang-paniniwala.

25 At sa aba sa mga anak ng tao kung ganito ang mangyayari; sapagkat walang gumagawa ng kabutihan sa inyo, awala ni isa. Sapagkat kung may isa sa inyo na gumagawa ng kabutihan, siya ay gagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan at mga kaloob ng Diyos.

26 At sa aba nila na magpapatigil sa mga bagay na ito at mamamatay, sapagkat sila ay amamamatay sa kanilang mga bkasalanan, at hindi sila maliligtas sa kaharian ng Diyos; at sinasabi ko ito alinsunod sa mga salita ni Cristo; at ako ay hindi nagsisinungaling.

27 At pinapayuhan ko kayo na alalahanin ang mga bagay na ito; sapagkat ang panahon ay mabilis na darating na malalaman ninyo na hindi ako nagsisinungaling, sapagkat makikita ninyo ako sa hukuman ng Diyos; at sasabihin sa inyo ng Panginoong Diyos: Hindi ba’t ipinahayag ko ang aking mga asalita sa inyo, na isinulat ng taong ito, katulad ng isang bsumisigaw mula sa mga patay, oo, maging katulad ng isang nangungusap mula sa calabok?

28 Ipinahahayag ko ang mga bagay na ito tungo sa katuparan ng mga propesiya. At masdan, yaon ay mamumutawi sa bibig ng Diyos na Walang Hanggan; at ang kanyang salita ay atitimo mula sa bawat sali’t salinlahi.

29 At patutunayan ng Diyos sa inyo na yaong aking isinulat ay totoo.

30 At muli, pinapayuhan ko kayo na kayo ay alumapit kay Cristo, at manangan sa bawat mabuting kaloob, at huwag bhumipo ng masamang kaloob ni ng maruming bagay.

31 At agumising, at bumangon mula sa alabok, O Jerusalem; oo, at isuot mo ang iyong magagandang kasuotan, O anak na babae ng bSion; at cpalakasin mo ang iyong mga distaka at palawakin ang iyong mga hangganan magpakailanman, upang ikaw ay ehindi na malito pa, upang ang mga tipan ng Amang Walang Hanggan na kanyang ginawa sa iyo, O sambahayan ni Israel, ay matupad.

32 Oo, alumapit kay Cristo, at maging bganap sa kanya, at pagkaitan ang inyong sarili ng lahat ng kasamaan; at kung inyong pagkakaitan ang sarili ng lahat ng kasamaan, at ciibigin ang Diyos nang buo ninyong kakayahan, pag-iisip at lakas, kung magkagayon ang kanyang biyaya ay sapat sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya kayo ay maging ganap kay Cristo; at kung sa pamamagitan ng dbiyaya ng Diyos kayo ay ganap kay Cristo, wala kayong dahilang magtatwa sa kapangyarihan ng Diyos.

33 At muli, kung sa biyaya ng Diyos kayo ay ganap kay Cristo, at hindi itatatwa ang kanyang kapangyarihan, kung magkagayon kayo ay apinabanal kay Cristo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng bpagbubuhos ng dugo ni Cristo, na siyang nasa tipan ng Ama tungo sa cikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, upang kayo ay maging dbanal, na walang bahid-dungis.

34 At ngayon, ako ay namamaalam sa lahat. Ako ay malapit nang magtungo sa akapahingahan sa bparaiso ng Diyos, hanggang sa ang aking cespiritu at katawan ay dmuling magsama, at ako ay matagumpay na madadala ng ehangin, upang kayo ay tagpuin sa harapan ng fnakalulugod na hukuman ng dakilang gJehova, ang Walang Hanggang hHukom ng kapwa buhay at patay. Amen.

The End