Mormons Bog 9
  Footnotes
  Theme

  Kapitel 9

  Moroni opfordrer dem, der ikke tror på Kristus, til at omvende sig – Han forkynder en Gud, der gør mirakler, og som giver åbenbaringer og udøser gaver og tegn over de trofaste – Mirakler ophører på grund af vantro – Tegn følger dem, der tror – Mennesker formanes til at være vise og holde befalingerne. Omkring 401-421 e.Kr.

  1 Og se, jeg taler også angående dem, der ikke tror på Kristus.

  2 Se, vil I tro på jeres hjemsøgelses dag – se, når Herren kommer, ja, på den astore dag, når bjorden skal blive rullet sammen som en bogrulle, og elementerne skal csmelte af brændende hede, ja, på den store dag, da I skal blive ført frem for Guds lam – vil I da sige, at der ikke er nogen Gud?

  3 Vil I da stadig forkaste Kristus, eller kan I se Guds lam? Tror I, at I skal bo hos ham med en bevidsthed om jeres skyld? Tror I, at I kan være lykkelige ved at bo hos det hellige Væsen, når jeres sjæl er martret af en bevidsthed om skyld, fordi I til stadighed har overtrådt hans love?

  4 Se, jeg siger jer, at I ville være mere elendige ved at bo hos en hellig og retfærdig Gud med en bevidsthed om jeres tilsølethed over for ham, end I ville være ved at bo hos de afordømte sjæle i bhelvede.

  5 For se, når I bliver bragt til at se jeres anøgenhed for Gud og også Guds herlighed og Jesu Kristi hellighed, da vil det antænde en flamme af uudslukkelig ild hos jer.

  6 O, I aikke-troende, bvend jer da til Herren, anråb indtrængende Faderen i Jesu navn, så I måske kan blive fundet pletfrie, crene, skønne og hvide, idet I er blevet renset ved dLammets blod, på den store og yderste dag.

  7 Og videre taler jeg til jer, som aforkaster Guds åbenbaringer og siger, at de er afskaffet, at der ikke er nogen åbenbaringer, ej heller profetier, ej heller gaver, ej heller helbredelse, ej heller tungetale og boversættelse af tungetale.

  8 Se, jeg siger jer, at den, der forkaster dette, kender ikke Kristi aevangelium, ja, han har ikke læst skrifterne, hvis han har, så bforstår han dem ikke.

  9 For læser vi ikke, at Gud er den asamme i går, i dag og for evigt, og at der hos ham ikke findes foranderlighed eller skygge af ændring?

  10 Og se, hvis I har forestillet jer en gud, der forandrer sig, eller hos hvem der findes skygge af ændring, da har I forestillet jer en gud, som ikke er en gud, der gør mirakler.

  11 Men se, jeg vil vise jer en gud, der gør mirakler, ja, Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud; og det er den selv samme aGud, som skabte himlene og jorden og alt, som er i dem.

  12 Se, han skabte Adam, og ved aAdam kom menneskets bfald. Og på grund af menneskets fald kom Jesus Kristus, ja, Faderen og Sønnen; og på grund af Jesus Kristus kom menneskets cforløsning.

  13 Og på grund af menneskets forløsning, som kom ved Jesus Kristus, bliver de bragt tilbage til Herrens nærhed; ja, det er derved, at alle mennesker bliver forløst, fordi Kristi død tilvejebringer aopstandelsen, som tilvejebringer en forløsning fra en uendelig bsøvn, af hvilken søvn alle mennesker skal blive vækket ved Guds kraft, når basunen lyder; og de skal komme frem, både små og store, og alle skal stå foran hans domstol, forløst og løst fra dette dødens evige cbånd, hvilken død er en timelig død.

  14 Og så kommer den Helliges astraffedom over dem; og da kommer den tid, da den, der er btilsølet, skal forblive tilsølet; og den, der er retfærdig, skal forblive retfærdig; den, der er lykkelig, skal forblive lykkelig, og den, der er ulykkelig, skal forblive ulykkelig.

  15 Og se, o alle I, der har forestillet jer en gud, som aikke kan gøre mirakler, jeg vil spørge jer: Er alt det, som jeg har talt om, sket? Er enden kommet endnu? Se, jeg siger jer: Nej, og Gud er ikke hørt op med at være en gud, som gør mirakler.

  16 Se, er det, som Gud har udført, ikke vidunderligt i vore øjne? Jo, og hvem kan fatte Guds vidunderlige agerninger?

  17 Hvem vil sige, at det ikke var et mirakel, at himlen og jorden blev til ved hans aord, og at mennesket ved hans ords kraft blev bskabt af jordens cstøv, og at der ved hans ords kraft er blevet udført mirakler?

  18 Og hvem vil sige, at Jesus Kristus ikke gjorde mange mægtige amirakler? Og der blev udført mange mægtige mirakler ved apostlenes hænder.

  19 Og hvis der blev udført amirakler dengang, hvorfor kan Gud da være hørt op med at være en gud, der gør mirakler, og alligevel være et uforanderligt væsen? Og se, jeg siger jer, at han forandrer sig ikke, om så var, ville han høre op med at være Gud, og han hører ikke op med at være Gud og er en Gud, der gør mirakler.

  20 Og grunden til, at han hører op med at gøre amirakler blandt menneskenes børn, er, at de synker ned i vantro og viger fra den rette vej og ikke kender den Gud, som de skulle bsætte deres lid til.

  21 Se, jeg siger jer, at den, som tror på Kristus uden at tvivle, ahvad som helst han beder Faderen om i Kristi navn, det skal blive ham skænket; og det løfte er til alle, ja, helt til jordens ender.

  22 For se, således sagde Jesus Kristus, Guds Søn, til sine disciple, som skulle blive tilbage, ja, og også til alle sine disciple i mængdens påhør: aDrag ud i hele verden, og forkynd evangeliet for hver skabning;

  23 og den, der tror og bliver døbt, skal blive frelst, men den, der ikke tror, skal blive afordømt;

  24 og disse ategn skal følge dem, der tror: i mit navn skal de uddrive bdjævle, de skal tale med nye tunger, de skal tage på slanger, og hvis de drikker noget dødbringende, skal det ikke skade dem, de skal lægge chænder på de syge, og de skal komme sig.

  25 Og hver den, der tror på mit navn uden at tvivle, for ham vil jeg abekræfte alle mine ord, ja, helt til jordens ender.

  26 Og se nu, hvem kan stå imod Herrens gerninger? aHvem kan forkaste hans ord? Hvem vil rejse sig imod Herrens almægtige kraft? Hvem vil foragte Herrens gerninger? Hvem vil foragte Kristi børn? Se, alle I, som bforagter Herrens gerninger, for I skal forundre jer og fortabes.

  27 O, foragt da ikke, og bliv ikke forundret, men lyt til Herrens ord, og bed Faderen i Jesu navn om hvad som helst, I står i behov for. Tvivl ikke, men vær troende, og begynd ligesom fordum, og akom til Herren af hele jeres bhjerte, og cudarbejd jeres egen frelse med frygt og bæven for ham.

  28 Vær avise i jeres prøves dage, aflæg al jeres urenhed, bed ikke for at kunne ødsle det bort på jeres blyster, men bed med urokkelig fasthed om, at I ikke vil give efter for nogen fristelse, men at I vil tjene den sande og clevende Gud.

  29 Se til, at I ikke bliver døbt auværdige, se til, at I ikke buværdigt spiser af Kristi nadver, men se til, at I gør alt i cværdighed og gør det i Jesu Kristi, den levende Guds Søns navn; og hvis I gør dette og holder ud til enden, vil I på ingen måde blive stødt ud.

  30 Se, jeg taler til jer, som om jeg atalte fra de døde, for jeg ved, at I skal få mine ord.

  31 Fordøm mig ikke på grund af min aufuldkommenhed, ej heller min far på grund af hans ufuldkommenhed, ej heller dem, som har skrevet før ham; men giv hellere Gud tak for, at han har tilkendegivet vore ufuldkommenheder for jer, så I kan lære at være mere vise, end vi har været.

  32 Og se nu, vi har skrevet denne optegnelse i overensstemmelse med vor viden med de skrifttegn, som hos os bliver kaldt de areformerede egyptiske, og som er blevet overleveret og forandret af os i overensstemmelse med vor måde at tale på.

  33 Og hvis vore plader havde været store nok, ville vi have skrevet på hebraisk; men det hebraiske er også blevet forandret af os; og hvis vi kunne have skrevet på hebraisk, se, da ville I ikke have haft nogen ufuldkommenhed i vor optegnelse.

  34 Men Herren kender det, som vi har skrevet, og også, at intet andet folk kender vort sprog; og fordi intet andet folk kender vort sprog, har han beredt amidler til oversættelsen af det.

  35 Og dette er skrevet, for at vi kan gøre vore klæder rene for blodet fra vore brødre, som er sunket ned i avantro.

  36 Og se, det, som vi har aønsket angående vore brødre, ja, nemlig at de igen måtte komme til kundskab om Kristus, er i overensstemmelse med bønnerne fra alle de hellige, som har boet i landet.

  37 Og måtte Herren Jesus Kristus tilstede, at deres bønner må blive besvaret i overensstemmelse med deres tro; og måtte Gud Faderen erindre den pagt, som han har sluttet med Israels hus, og måtte han velsigne dem for evigt ved tro på Jesu Kristi navn. Amen.