Thánh Thư
Mặc Môn 7


Chương 7

Mặc Môn kêu gọi dân La Man thuộc vào những ngày sau hãy tin nơi Đấng Ky Tô và chấp nhận phúc âm của Ngài để được cứu rỗi—Tất cả những ai tin vào Kinh Thánh cũng sẽ tin vào Sách Mặc Môn. Khoảng năm 385 sau T.C.

1 Và giờ đây, này, tôi muốn nói đôi lời với những người còn lại của dân này tức là những người được sống sót, nếu Thượng Đế ban cho họ những lời nói của tôi để họ biết được những sự việc của tổ phụ họ; phải, tôi nói với các người, hỡi những người còn sót lại của gia tộc Y Sơ Ra Ên; và đây là lời tôi nói:

2 Các người hãy biết rằng các người thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên.

3 Các người hãy biết rằng các người phải hối cải, bằng không thì các người không thể được cứu.

4 Các người hãy biết rằng, các người phải hạ vũ khí chiến tranh, không được vui thích trong việc gây cảnh đổ máu, và không được cầm lại vũ khí nữa, trừ phi Thượng Đế ra lệnh cho các người.

5 Các người hãy biết rằng, các người phải tìm hiểu tổ phụ mình, và phải hối cải tất cả những tội lỗi và những điều bất chính của mình; các người phải tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, và tin rằng Ngài là Vị Nam Tử của Thượng Đế, và Ngài đã bị người Do Thái giết chết, nhưng nhờ quyền năng của Đức Chúa Cha, Ngài đã sống lại, do đó Ngài đã chiến thắng được nấm mồ, và nọc chết đã bị nuốt trọn nơi Ngài.

6 Và Ngài đã thực hiện sự phục sinh cho người chết, nên nhờ đó, loài người được sống lại để đứng trước ghế phán xét của Ngài.

7 Và Ngài đã thực hiện sự cứu chuộc cho thế gian, để nhờ đó, người nào được xem là vô tội trước mặt Ngài vào ngày phán xét thì sẽ được sống nơi hiện diện của Thượng Đế trong vương quốc của Ngài, để đồng hát lên những lời tán mỹ không ngừng cùng với các ca đoàn trên cao, để ca tụng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh, cả ba cùng là một Thượng Đế, trong một trạng thái hạnh phúc bất tận.

8 Vậy nên, hãy hối cải, chịu phép báp têm trong danh Chúa Giê Su, và nắm vững phúc âm của Đấng Ky Tô, là phúc âm sẽ được bày ra trước mặt các người, không phải chỉ nằm trong biên sử này mà còn nằm trong biên sử từ dân Do Thái mà đến với Dân Ngoại, và rồi biên sử ấy sẽ từ Dân Ngoại mà đến với các người.

9 Vì này, biên sử này được ghi chép với mục đích làm cho các người có thể tin vào biên sử kia; và một khi các người đã tin biên sử kia thì các người cũng sẽ tin biên sử này; và nếu các người tin biên sử này thì các người sẽ biết rõ về tổ phụ các người, và biết luôn cả những công việc kỳ diệu do quyền năng của Thượng Đế đã thực hiện giữa họ.

10 Và các người cũng sẽ biết rằng, các người là dân còn sót lại của dòng dõi của Gia Cốp; vậy nên, các người được tính vào hàng những dân tộc thuộc về giao ước đầu tiên; và nếu các người tin nơi Đấng Ky Tô, cùng chịu phép báp têm, trước tiên với nước rồi kế đến với lửa và Đức Thánh Linh, noi theo gương Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, thể theo những gì mà Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta, thì mọi việc sẽ tốt đẹp cho các người vào ngày phán xét. A Men.

In