Mga Kasulatan
Mormon 3
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 3

Si Mormon misangyaw og paghinulsol ngadto sa mga Nephite—Sila nakaangkon og usa ka dako nga kadaugan ug himaya diha sa ilang kaugalingon nga kusog—Si Mormon midumili sa pagpangulo kanila, ug ang iyang mga pag-ampo alang kanila wala paubani sa hugot nga pagtuo—Ang Basahon ni Mormon midapit sa napulog duha ka mga tribo ni Israel sa pagtuo sa ebanghelyo. Mga A.D. 360–362.

1 Ug nahinabo nga ang mga Lamanite wala mosulong aron sa pagpakig-away pag-usab hangtud labaw sa napulo ka tuig ang milabay. Ug tan-awa ako migamit sa akong mga katawhan, ang mga Nephite, sa pag-andam sa ilang mga yuta ug sa ilang mga kagamitan sa gubat batok sa panahon sa pakig-away.

2 Ug nahinabo nga ang Ginoo miingon ngari kanako: Isangyaw ngadto niini nga mga katawhan—Paghinulsol kamo ug duol ngari kanako, ug pagpabunyag kamo, ug pagtukod pag-usab sa akong simbahan ug kamo maluwas.

3 Ug ako misangyaw ngadto niini nga mga katawhan; apan kini kawang; ug sila wala makaamgo nga ang Ginoo mao ang miluwas kanila, ug mihatag ngadto kanila og usa ka kahigayunan alang sa paghinulsol. Ug tan-awa, sila mipatig-a sa ilang mga kasingkasing batok sa Ginoo nga ilang Dios.

4 Ug nahinabo nga human milabay ang ikanapulo nga tuig, nga naghimo, sa kinatibuk-an, og tulo ka gatus ug kan-uman ka mga tuig gikan sa pag-anhi ni Kristo, ang hari sa mga Lamanite mipadala og usa ka sulat ngari kanako, diin gihatag ngari kanako aron masayud nga sila nangandam sa pagsulong pag-usab sa pagpakig-away batok kanamo.

5 Ug nahinabo nga ako misugo sa akong mga katawhan nga sila magpundok sa ilang mga kaugalingon didto sa yuta sa Desolation, ngadto sa usa ka dakbayan nga anaa diha sa mga utlanan, dapit sa pig-ot nga agianan nga paingon ngadto sa yuta sa habagatan nga bahin.

6 Ug didto kami mipahimutang sa among mga kasundalohan, nga kami unta makapugong sa mga kasundalohan sa mga Lamanite, nga sila unta dili makapanag-iya sa bisan unsa sa among mga yuta; busa kami mipalig-on batok kanila uban ang tanan namo nga kusog.

7 Ug nahinabo nga sa ikatulo ka gatus ug kan-uman ug usa nga tuig ang mga Lamanite milugsong ngadto sa dakbayan sa Desolation aron sa pagpakig-away batok kanamo; ug nahinabo nga niana nga tuig kami mibuntog kanila, tungod niana sila mibalik ngadto sa ilang kaugalingon nga mga yuta pag-usab.

8 Ug sa ikatulo ka gatus ug kan-uman ug duha nga tuig sila milugsong pag-usab aron sa pagpakig-away. Ug kami mibuntog kanila pag-usab ug mipatay og daghan kaayo kanila, ug ang ilang mga patay gilabay ngadto sa dagat.

9 Ug karon, tungod niini nga dakong butang nga miabut sa akong mga katawhan, ang mga Nephite, sila nga misugod sa apagpanghambog sa ilang kaugalingon nga kusog, ug misugod sa pagpanumpa sa atubangan sa mga langit nga sila manimalos sa ilang mga kaugalingon sa dugo sa ilang mga kaigsoonan kinsa gipatay sa ilang mga kaaway.

10 Ug sila nanumpa sa mga langit, ug usab sa trono sa Dios, nga sila amotungas aron sa pagpakig-away batok sa ilang mga kaaway, ug mopahimulag kanila gikan sa ibabaw sa yuta.

11 Ug nahinabo nga ako, si Mormon, mibalibad sa hingpit gikan niini nga higayon nga mahimo nga usa ka kumander ug usa ka pangulo niini nga mga katawhan tungod sa ilang mga pagkadautan ug mga pagkasalawayon.

12 Tan-awa, ako ang nangulo kanila, bisan pa sa ilang pagkadautan, ako nangulo kanila sa daghan nga mga higayon aron sa pagpakig-away, ug nahigugma kanila sumala sa agugma sa Dios nga ania kanako, uban sa akong tibuok nga kasingkasing; ug ang akong kalag gibu-bu diha sa pag-ampo ngadto sa akong Dios sa tibuok adlaw alang kanila; bisan pa niana kini bwala paubani og hugot nga pagtuo, tungod sa pagkatig-a sa ilang mga kasingkasing.

13 Ug tulo ka higayon ako miluwas kanila gikan sa mga kamot sa ilang mga kaaway, ug sila wala mohinulsol sa ilang mga sala.

14 Ug sa diha nga sila nakapanumpa pinaagi sa tanan nga agidili kanila sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo, nga sila mosulong ngadto sa ilang mga kaaway aron sa pagpakig-away, ug makapanimalos sa ilang mga kaugalingon sa dugo sa ilang mga kaigsoonan, tan-awa ang tingog sa Ginoo miabut ngari kanako, nag-ingon:

15 Ang apanimalos akò, ug Ako ang bmobayad pag-usab; ug tungod kay kini nga mga katawhan wala maghinulsol human Ako miluwas kanila, tan-awa, sila ipahimulag gikan sa ibabaw sa yuta.

16 Ug nahinabo nga ako sa hingpit nagdumili sa pagsulong batok sa among mga kaaway; ug ako mihimo gani ingon sa gisugo sa Ginoo kanako; ug ako mibarug ingon nga usa ka saksi sa pagpakita ngadto sa kalibutan sa mga butang diin ako nakakita ug nakadungog, sumala sa mga gipakita sa Espiritu nga nagpamatuod sa mga butang nga moabut.

17 Busa ako mosulat nganha kaninyo nga mga Hentil, ug usab anganha kaninyo, sa balay ni Israel, kon ang buhat mosugod, nga kamo hapit na mangandam sa pagbalik ngadto sa yuta sa inyong kabilin;

18 Oo, tan-awa, ako mosulat ngadto sa tanan nga mga lumulupyo sa yuta; oo, nganha kaninyo, ang napulog duha ka mga tribo ni Israel, kinsa apagahukman sumala ngadto sa inyong mga binuhatan pinaagi sa napulog duha kinsa gipili ni Jesus aron mahimo nga iyang mga tinun-an sa yuta sa Jerusalem.

19 Ug ako misulat ngadto sa salin niini nga mga katawhan, kinsa usab pagahukman pinaagi sa anapulog duha kinsa gipili ni Jesus niini nga yuta; ug sila pagahukman pinaagi sa lain nga napulog duha kinsa gipili ni Jesus sa yuta sa Jerusalem.

20 Ug kini nga mga butang gipakita sa Espiritu ngari kanako; busa ako misulat nganha kaninyong tanan. Ug tungod niini nga hinungdan ako mosulat nganha kaninyo, nga kamo mahimo nga masayud nga kamong tanan kinahanglan mobarug sa atubangan sa ahukmanan ni Kristo, oo, matag kalag kinsa nahisakop sa tibuok nga tawhanon nga bbanay ni Adan; ug kamo kinahanglan nga mobarug aron pagahukman sa inyong mga buhat, kon sila maayo ba o dautan;

21 Ug usab nga kamo mahimo nga amotuo sa ebanghelyo ni Jesukristo, nga kamo makaangkon taliwala kaninyo; ug usab nga ang mga bJudeo, ang mga katawhan sa pakigsaad sa Ginoo, makabaton og lain nga mga csaksi gawas kaniya kinsa sila nakakita ug nakadungog, nga si Jesus, kinsa sila mipatay, dmao ang Kristo ug mao ang Dios.

22 Ug ako manghinaut nga madani kamong atanan nga mga lumulupyo sa yuta sa paghinulsol ug sa pag-andam aron mobarug sa atubangan sa hukmanan ni Kristo.